تعبیر خواب گوشت: گوشت گوسفند / بریدن گوشت / ابن سیرین و امام جعفر صادق

تعبیر خواب 🔥 , حرف گ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۶ دیدگاه

تعبیر خواب گوشت: تعبیر خواب گوشت گوسفند / بریدن گوشت / تعبیر خواب گوشت ابن سیرین و امام جعفر صادق

تعبیر خواب گوشت : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب گوشت, معنی دیدن گوشت در خواب, تعبیر خواب گوشت گوسفند, تعبیر خواب بریدن گوشت, تعبیر خواب گوشت ابن سیرین, تعبیر خواب گوشت امام جعفر صادق می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب گوشت, معنی دیدن گوشت در خواب, تعبیر خواب گوشت گوسفند, تعبیر خواب بریدن گوشت, تعبیر خواب گوشت ابن سیرین, تعبیر خواب گوشت امام جعفر صادق

تعبیر خواب گوشت, معنی دیدن گوشت در خواب, تعبیر خواب گوشت گوسفند, تعبیر خواب بریدن گوشت, تعبیر خواب گوشت ابن سیرین, تعبیر خواب گوشت امام جعفر صادق

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب گوشت / معنی دیدن گوشت در خواب

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

دیدن گوشت خام در خواب بیانگر موانع و دلسردی‌هایی است که شما در راه حرکت به سوی دستیابی به اهداف از آن‌ها خواهید گذشت.

تعبیر دیگر این است که ممکن است بازتابی از ماهیت رام نشدنی، حیوانی و احساسات خام شما باشد.

خوردن یا پختن گوشت در خواب بیانگر این است که شما به قلب یک مساله می‌روید.

شما انرژی‌های غریزی خود را شناسایی کرده استفاده می‌کنید.

تعبیر خواب گوشت, معنی دیدن گوشت در خواب, تعبیر خواب گوشت گوسفند, تعبیر خواب بریدن گوشت, تعبیر خواب گوشت ابن سیرین, تعبیر خواب گوشت امام جعفر صادق

تعبیر خواب گوشت / معنی دیدن گوشت در خواب

تعبیر دیگر این است که شما می‌بینید که دیگران چیزی که هنوز برایش تلاش می‌کنید و به دنبالش هستید را به دست آورده‌اند.

دیدن گوشت خراب در خوابتان به تنزل روانی فیزیکی تان اشاره دارد.

خواب ممکن است استعاره‌ای از مسائل سلامتی باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید آن چه می‌خورید و دارید غذا به حساب می‌آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است

ولی گوشت خام مالی است که به زحمت تحصیل می‌شود و با رنج و مشقت به دست می‌آید و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است.

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر خواب گوشت چاق و فربه بهتر از گوشت لاغر می‌باشد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد

دیدن گوشت پخته خوب است

دیدن گوشت فربه مال و میراث بود

دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد

دیدن خوردن گوشت عزت ودولت باشد

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد.

اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

گوشت شتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می‌خواهید بخورید میراثی به شما می‌رسد که انتظارش را ندارید.

گوشت گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است.

گوشت خرگوش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده‌اند.

گوشت بز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می‌خورید یا دارید و نمی‌خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت و پستی به چنگ می‌آورید و بهره می‌برید.

گوشت خروس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید گوشتی که دارید می‌خورید خروس است از مردی شجاع و نام آور متمتع می‌شوید و از او نعمت می‌یابید.

گوشت سگ

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گوشت سگ می‌خوری، تعبیرش این است که دشمن خود را با یکی دیگر از دشمنانت شکست می‌دهی،

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.

گوشت مار

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی می‌باشد.

تعبیر خواب گوشت انسان

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی گوشت بدن خودت را می‌خوری، تعبیرش این است که پشت سر افراد خانه خودت غیبت خواهی کرد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت ران خودت را می‌خوری، به اندازه آن از اموال خودت مصرف می‌کنی.

اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال تو را به زور می‌گیرند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پهلوی تو قرمز و سرخ شده و تکه‌ای گوشت خون‌آلود از آن افتاده است، زن تو به طور ناگهانی سقط جنین می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌ای انداخته‌ای، چیزی از مال و دارایی خودت را به کسی می‌بخشی.

تعبیر خواب خرید یا فروش گوشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده‌اید و به خانه خویش می‌برید.

خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب خریدن و فروختن گوشت بد می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت خریدی و به خانه بردی، تعبیرش هلاکت می‌باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر خواب هدیه گوشت خوب و نرم، خیر و نیکی می‌باشد.

تعبیر خواب گوشت قربانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت قربانی می‌خوری، سود و منفعت به دست می‌آوری.

اگر ببینی بین مردم گوشت قربانی قسمت می‌کنی، مرد سرشناس و بزرگی در آنجا از دنیا می‌رود و مال و اموال او را قسمت می‌کند.


تعبیر خواب گوشت گوسفند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است.

تعبیر خواب گوشت, معنی دیدن گوشت در خواب, تعبیر خواب گوشت گوسفند, تعبیر خواب بریدن گوشت, تعبیر خواب گوشت ابن سیرین, تعبیر خواب گوشت امام جعفر صادق

تعبیر خواب گوشت گوسفند


تعبیر خواب بریدن گوشت

خالد اصفهانی نوشته اند

بریدن گوشت قرمز یا سفید در خواب به نشانه ی خلاصی یافتن از غم رنج و یا درد های مزمن است،

ایشان نوشته اند اگر مردی ببیند در حال بریدن گوشت گاو یا گوسفند است به نشانه ی این باشد که مشکلات و گرفتاری های روحی اش رو به اتمام است در واقع بریدن در اینجا به معنی تمام شدن و یا رها شدن است

تعبیر خواب گوشت, معنی دیدن گوشت در خواب, تعبیر خواب گوشت گوسفند, تعبیر خواب بریدن گوشت, تعبیر خواب گوشت ابن سیرین, تعبیر خواب گوشت امام جعفر صادق

تعبیر خواب بریدن گوشت

اگر خواب ببینید خودتان قصاب شده‌اید و لاشه گوشتی را می‌برید دیدن چنین چیزی در خواب نماد تزریق پول نقد به بودجه‌ی شما و عملی کردن نقشه‌های‌تان است.


تعبیر خواب گوشت ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر گوشت پخته بهتر از خام یا کباب شده می‌باشد، به این صورت که هر چه پخته‌تر باشد، مال و اموال را آسان‌تر به دست می‌آوری، ولی اگر خام باشد، یعنی مال و اموال را به سختی کسب خواهی کرد.

تعبیر خواب گوشت, معنی دیدن گوشت در خواب, تعبیر خواب گوشت گوسفند, تعبیر خواب بریدن گوشت, تعبیر خواب گوشت ابن سیرین, تعبیر خواب گوشت امام جعفر صادق

تعبیر خواب گوشت ابن سیرین

تعبیر خریدن و فروختن گوشت بد می‌باشد.

اگر ببینی گوشت گوسفند خشک کرده (قدید) داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ یا چنانچه گوشت خشک کرده اسب بود، یـعـنـی مردم تو را غنیمت می‌نمایند.

در خوردن گوشت خشک کرده سود و منفعتی وجود ندارد.

اگر ببینی استخوانی برداشته‌ای که گوشت دارد، به اندازه گوشت آن خیر و مال و اموال بدست آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدون گوشت باشد، کمی خیر به تو می‌رسد.


تعبیر خواب گوشت امام جعفر صادق

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر هدیۀ گوشت خوب و نرم، خیر و نیکی می‌باشد.

تعبیر خواب گوشت, معنی دیدن گوشت در خواب, تعبیر خواب گوشت گوسفند, تعبیر خواب بریدن گوشت, تعبیر خواب گوشت ابن سیرین, تعبیر خواب گوشت امام جعفر صادق

تعبیر خواب گوشت امام جعفر صادق

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای خوردن گوشت جانوران عبارتند از: ۱- مال و اموال ۲- ارث و میراث ۳- ثروتمندی ۴- مصیبت

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
16 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments