تعبیر خواب اسب و اسب سواری: اسب ذوالجناح، گله اسب، نوازش، زایمان اسب سفید

تعبیر خواب 🔥 , حرف الف ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۳ دیدگاه

تعبیر خواب اسب و اسب سواری : تعبیر خواب اسب ذوالجناح، اسب سفید، گله اسب، نوازش اسب، زایمان اسب و اسب دوسر

تعبیر خواب اسب : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب اسب, تعبیر خواب اسب سواری, تعبیر خواب اسب ذوالجناح, تعبیر خواب اسب سفید امام حسین, تعبیر خواب گله اسب, تعبیر خواب نوازش اسب, تعبیر خواب زایمان اسب, تعبیر خواب اسب دوسر می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب اسب, تعبیر خواب اسب سواری, تعبیر خواب اسب ذوالجناح, تعبیر خواب اسب سفید امام حسین, تعبیر خواب گله اسب, تعبیر خواب نوازش اسب, تعبیر خواب زایمان اسب, تعبیر خواب اسب دوسر

تعبیر خواب اسب, تعبیر خواب اسب سواری, تعبیر خواب اسب ذوالجناح, تعبیر خواب اسب سفید امام حسین, تعبیر خواب گله اسب, تعبیر خواب نوازش اسب, تعبیر خواب زایمان اسب, تعبیر خواب اسب دوسر

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب اسب / معنی دیدن اسب در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود.

  • عز و احترام
  • مقام و مرتبت
  • فرمانروایی
  • بزرگی و عظمت
  • خیر و برکت
تعبیر خواب اسب, تعبیر خواب اسب سواری, تعبیر خواب اسب ذوالجناح, تعبیر خواب اسب سفید امام حسین, تعبیر خواب گله اسب, تعبیر خواب نوازش اسب, تعبیر خواب زایمان اسب, تعبیر خواب اسب دوسر

تعبیر خواب اسب / معنی دیدن اسب در خواب

جاحظ گوید:

اسب در خواب، هوای نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند، دلیل که هوای نفس او سرکش باشد و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود، دلیل که هوای نفس او صعب تر بود به بدی، و بدانکه هر اندامی از اندام‌های اسب، نشان بود از پادشاه.

اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب دیدن، عز و بخت بود.

اگر بیند اسبی مجهول از محلی بیرون آمد، دلیل که یکی از بزرگان محله از دنیا برود.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن اسب کار بالا گیرد

هر که خود را بر اسب زین دار بیند زن توانگر بخواهد که به مراد وی برسد اسب برهنه هم خوب است.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده اسـت کـه:

بطور کلی اسب در خواب نشان دهنده انرژی، فیض و بخشش لذت بخش اسـت.

اسب نمادی از وجد، شور یا احساس سلامتی است کـه بـه انسان کمک میکند به سهولت روزش را سپری کند، امیال جسمانی، انرژی فیزیکی و جریان حیات که ما را در بر گرفته و بـه پیش می راند همگی بـه صورت نمادی از اسب در رویا می توانند دیده شوند.

بر اساس تحلیل روانشناسی یونگ:

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ در مورد دیدن اسب در خواب میتوان بـه موارد زیر اشاره کرد:

دیدن اسب در خوابتان نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل اسـت.

بیانگر انرژی فیزیکی قوی اسـت.

شـما نیاز دارید نیروهای وحشی درونتان را رام کنید.

تعبیر دیگر این است کـه دیدن اسب در خوابتان بیانگر این است کـه شما نیاز دارید کمتر متکبر باشید و از خر شیطان پایین بیایید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو اسـت.

نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت اسـت ودر عین حال زن.

نفایس الفنون تصریح دارد کـه اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد.

لیلا برایت میگوید:

دیدن اسب در اصطبل، نشانه‌ سعادت و خوشبختی اسـت.

لوک اویتنهاو می گوید:

اسب سفید: لذت

اسب سیاه: مشکلات

اسب سیاه و سفید: یک کار پر خطر

حضرت دانیال می‌ گوید :

اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود.

اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل که عز و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیکوئی و قیمت اسب.

اگر دید که اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل که شرف و بزرگی یابد، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آرایش کردن / تعبیر خواب آرایش چشم و مو، آرایش غلیظ / مرده آرایش کرده

و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود، یازین یا نمد زین یا لگام، دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود.

اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران

و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل که وی را خادمان و چاکران نباشند.

اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل که به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود.

اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دلیل که مصیبت و گناه نماید.


تعبیر خواب اسب سواری

اگر کسی خواب دید که اسب سواری می کند، و اسب او آرام حرکت می کند و مطیع او است، زندگی به کام وی خواهد بود.

اگر کسی خواب ببیند که اسب او وارونه حرکت می کند و به جای اینکه با سرعت به جلو بتازد، با سرعت به عقب حرکت می کند، تقدیر بر زندگی او حکمفرما خواهد بود و تلاش وی برای رسیدن به هدف، اثر چندانی برآینده او نخواهد داشت.

زیرا این اسب است که اختیار امر حرکت را به عهده گرفته نه خود سوارکار.

تعبیر خواب اسب, تعبیر خواب اسب سواری, تعبیر خواب اسب ذوالجناح, تعبیر خواب اسب سفید امام حسین, تعبیر خواب گله اسب, تعبیر خواب نوازش اسب, تعبیر خواب زایمان اسب, تعبیر خواب اسب دوسر

تعبیر خواب اسب سواری

اگر کسی خواب ببیند که سوار اسبی شده که مطیع نیست و کاملا وحشی بوده و کنترل آن سخت است، در زندگی با چالش های فراوانی روبرو خواهد بود و برای کنترل امور زندگی خود و اینکه به آرزوهای خود برسد، باید سعی و تلاش زیادی بکند.

اگر کسی خواب دید که نمی تواند اسبی را که سوار آن شده رام کند، رشته امور در زندگی از دست او خارج خواهد شد و تلاش او برای رسیدن به هدفی که در پیش دارد به جایی راه نخواهد برد.

اگر کسی در خواب ببیند که سواری می کرد و مانعی بر سر راهش نبود، به مقصود و مراد خود خواهد رسید ولی اگر مانعی بر سر راهش بود که نتوانست تمام راه را برود، تعبیرش عدم موفقیت در کارهاست.

اگر در میان جمعی که از او اطاعت می کردند، سواری می کرد، به فرماندهی می رسد.

ولی اگر دید که فرمانده شده ولی سواران از او اطاعت نمی کنند، از کار خود معزول خواهد شد.

اگر کسی دید که در میان سواران ناشناس اما مطیع اسب سواری می کرد، جمعی به وی می پیوندند و از او اطاعت می کنند.

لیلا برات:

اگر در خواب سوار بر اسبی آرام باشید، نشانگر آن اسـت کـه راه پیشرفت و ترقی را آرام آرام طی می کنید.

اگر دیدید کـه سوار بر اسبی یاغی شده‌اید، بدین معنا اسـت کـه بـه هدف خود نمیرسید.

اگر در خواب خودرا مشغول رم کردن اسب ببینید، نشانه‌ی آن اسـت کـه از لحاظ مادی و معنوی در خطر هستید.

آنلی بیتون:

اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید، علامت آن اسـت کـه زندگی ای آسان و آسوده خواهید داشت.

سوار شدن بر اسبی یاغی در خواب، علامت آن اسـت کـه در اثر حماقت زیر دستان یا دوستی از منافع شـما سوء استفاده میکند.

اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می‌گذرید، علامت آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می‌آورد.

اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد، نشانه آن است که خوشی‌ها به نومیدی مبدل می‌گردند.

اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده‌اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می‌گذرید، نشانه آن است که آرزوهای شما به سرعت برآورده می‌شود.

اگر مردی تاجر، چنین خوابی ببیند، علامت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت.

اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می‌رود، نشانه آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می‌شود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب شله زرد (معنی دیدن شله زرد در خواب چیست)

اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می‌رود به زمین می افتید، علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی‌دهد به پیروزی کامل دست یابید.

اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می‌روید و ناگهان اسب سرازیر می‌شود و شما بر نوک تپه تتها می‌مانید، نشانه آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می‌کنید و سر انجام پیروز می‌شوید.

اما اگر با اسب به نوک تپه برسید، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می‌یابید.

اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است، نشانه آن است که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می‌شود.

اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می‌آیید، علامت آن است که اتفافاتی شما را نومید می‌سازد.

اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می‌کند، علامت آن است که مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت.

اما اگر در خواب بترسید، نشانه آن است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.

اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه‌ها بالا و پایین می‌رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می‌کند، نشانه آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود.

و در این مدت دشمنی مدام می‌کوشد، او را مغلوب سازد.

اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید، علامت آن است که با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت.

اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد، نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می‌کند.

اما اگر اسب سیاه باشد، نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود اما با این همه، متوسل به فریت و نیرنگ می‌شوید و دست به کاری خطا می‌زنید.

اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است، نشانه آن است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود.

لوک اویتنهاو می گوید:

اسب سواری: آرزوهای بر آورده شده

ابن سیرین گوید:

اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید.

اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می‌پرید، یا بیند چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید.

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل که شرفو بزرگی یابد، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد.

اگر ببینی سوار اسب شده ی و تو را به مسجد برده است، هیچ خیری در تعبیر آن وجود ندارد، مگر اینکه ببینی اسب تو را از آنجا بیرون آورده.

اگر ببینی سوار اسب میباشی و اسب تو را به همراه خودش به خاک غلتانیده [اسب ها بعضی اوقات به خاک می‌غلتند و خود را خاکمال میکنند که اصطلاحاً به آن مراغه گفته میشود]، یـعـنـی مال و اموال و ثروت کسب می‌کنی.

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ :خواب دیدن اینکه شما اسب سواری می کنید بیانگر این است که شما در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت قرار دارید.

تعبیر دیگر این است که شما از طریق یک سری روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت.

اگر شما یک اسب می رانید که از کنترل خارج است، به این معنی است که شور و هیجانتان شما را در زندگی پیش می برد.

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر ببیند درخواب سواری می کرد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خواستگاری: پیشنهاد خواستگاری / خواستگار برای زن بیوه و دختر دم بخت

اگر ببیند با سواران می گشت و آن سواران فرمانبر و مطیع وی بودند، دلیل که بر گروهی فرمانروایی یابد.

اگر ببیند سواران در محلی سواری می کردند، دلیل که در آن محل بارانی سخت آید.

اگر ببیند سوارانِ مجهول از متاع دنیا چیزی به او دادند، دلیل که وی را از کسی غریب منفعت رسد.

اگر آن سواران معروف باشد، منفعت از آشنا و دوست خواهد رسید. اگر سواران را در جامه ها ببیند بر اسبان لاغر، تاویلش به خلاف این است.

اسماعیل بن اشعث می‌ گوید:

اگر ببینی برعکس سوار اسب شده‌ای، یـعـنی عمداً کاری زشت و ناپسند انجام می‌دهی که در اثر آن دچار ضرر و زیان و سرزنش خواهی شد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی روی اسب نشسته‌ای و کسی هم پشت سر تو نشسته، یـعـنـی آن شخص از تو پیروی می‌کند.


تعبیر خواب اسب ذوالجناح

تعبیر خواب اسب امام حسین یا ذوالجناح و اسب تعزیه چون اسب سفید بوده بسیار خوب است اما اگر اسب را خونی ببینید نشان از ظلم شما به اطرافیان می باشد .

تعبیر خواب اسب, تعبیر خواب اسب سواری, تعبیر خواب اسب ذوالجناح, تعبیر خواب اسب سفید امام حسین, تعبیر خواب گله اسب, تعبیر خواب نوازش اسب, تعبیر خواب زایمان اسب, تعبیر خواب اسب دوسر

تعبیر خواب اسب ذوالجناح / تعبیر خواب اسب سفید امام حسین


تعبیر خواب اسب سفید

سوار شدن به اسب سفید، رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوها و مراد هاست.

اگر سوار چنین اسبی باشید و اسب شما مطیع شما باشد، زندگی کاملا بر وفق مراد شما خواهد بود و در نظر اذهان مردم، جزو خوشبخت ترین مردمان خواهید بود.

تعبیر خواب اسب, تعبیر خواب اسب سواری, تعبیر خواب اسب ذوالجناح, تعبیر خواب اسب سفید امام حسین, تعبیر خواب گله اسب, تعبیر خواب نوازش اسب, تعبیر خواب زایمان اسب, تعبیر خواب اسب دوسر

تعبیر خواب اسب سفید

اگر خواب ببینید اسب سفیدی دارید ولی هیچ وقت سوار آن نمی شوید، خوشبختی منتظر شما است ولی این خودتان هستید که مانع خوشبخت شدن خودتان می شوید.

پس در این صورت بهتر است در امور خود کمی تامل کرده و مجددا به کارها و رفتار خود بیاندیشید و شیوه جدیدی را برای زندگی خود در نظر بگیرید.


تعبیر خواب گله اسب

اگر در خواب اسبی را درون یک گله وحشی ببینید، تعبیر آن است که خبرهای بدی به گوش شما خواهد رسید.

این خبرها ممکن است با برنامه‌های کاری یا زندگی خصوصی شما در ارتباط باشند اما به هرحال چیزهایی نیستند که بخواهید آنها را بشنوید.

ممکن است یکی از خویشاوندان نزدیک شما یا اعضاء خانواده تان که از نوعی بیماری رنج می‌برد از دنیا برود یا شریک کاری شما ناگهان نظرش را عوض کند و شراکتش را با شما بر هم بزند.

هر اتفاقی که رخ می‌دهد، خونسردی خودتان را حفظ کنید و سعی کنید خودتان را با شرایط جدید تطبیق بدهید.

تعبیر خواب اسب, تعبیر خواب اسب سواری, تعبیر خواب اسب ذوالجناح, تعبیر خواب اسب سفید امام حسین, تعبیر خواب گله اسب, تعبیر خواب نوازش اسب, تعبیر خواب زایمان اسب, تعبیر خواب اسب دوسر

تعبیر خواب گله اسب

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ :

دیدن یک گله اسب وحشی در خوابتان بیانگر حس آزادی و نبود مسئولیت و وظیفه است.

شاید ممکن است بیانگر احساسات غیر قابل کنترل شما باشد.

اگر شما یک اسب وحشی را می رانید، بیانگر تمایلات جنسی نامحدود(بی بند و بار) است.

ابن سیرین میگوید :

تعبیر گله بانی و چوپانی اسب، حکومت و بزرگی میباشد.


تعبیر خواب نوازش اسب

این خواب سمبل مشکلاتی است که درحال‌حاضر در زندگی خود با آنها روبرو هستید.

تعبیر خواب اسب, تعبیر خواب اسب سواری, تعبیر خواب اسب ذوالجناح, تعبیر خواب اسب سفید امام حسین, تعبیر خواب گله اسب, تعبیر خواب نوازش اسب, تعبیر خواب زایمان اسب, تعبیر خواب اسب دوسر

تعبیر خواب نوازش اسب

این مشکلات می توانند مشکلات مالی، خصوصی یا مشکلاتی در دیگر حوزه‌های زندگی شما باشند کـه شما را به شدت نگران کرده اسـت.

نوازش کردن اسب در خواب تعبیر آن است کـه شما کارهای بسیار زیادی دارید که باید انجام بدهید تا بـه این ترتیب از زندگی تان راضی شوید.

آنچه که باید انجام بدهید این است کـه در اهداف خود ثابت قدم بمانید و تسلیم نشوید.


تعبیر خواب زایمان اسب

اگر خواب ببینید که اسب شما زایمان کرد، صاحب فرزند خواهید شد.

تعبیر خواب اسب, تعبیر خواب اسب سواری, تعبیر خواب اسب ذوالجناح, تعبیر خواب اسب سفید امام حسین, تعبیر خواب گله اسب, تعبیر خواب نوازش اسب, تعبیر خواب زایمان اسب, تعبیر خواب اسب دوسر

تعبیر خواب زایمان اسب

کره اسب رسیدن به آرزو و ثروت نیز تعبیر می شود.

اگر خواب ببینید که اسب شما کره های زیادی زاییده، به همه آرزوهای کوچک و بزرگ خود خواهید رسید و صاحب جاه و مقام و ثروت زیادی خواهید شد.


تعبیر خواب اسب دوسر

بر اساس تحلیل روانشناسی یونگ:

اگر اسب، دو سر دارد« سر اسب یک سر دارد و تهش هم یک سر»، بیانگر این اسـت کـه شـما از دو طرف کشیده می شوید«گیر کرده اید».

تعبیر خواب اسب, تعبیر خواب اسب سواری, تعبیر خواب اسب ذوالجناح, تعبیر خواب اسب سفید امام حسین, تعبیر خواب گله اسب, تعبیر خواب نوازش اسب, تعبیر خواب زایمان اسب, تعبیر خواب اسب دوسر

تعبیر خواب اسب دوسر

شاید قدرت یا نیروی شـما تقسیم می شود یا شـما در مورد یک مساله ی جنسی سردرگم هستید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
3 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
امین
آذر ۱۲, ۱۳۹۸ ۹:۲۵ ق.ظ

سلام خواب دیدم اسب در دریا کنار داره زایمان میکنه تعبیرش چیه مرسی،

فتاحی
بهمن ۸, ۱۳۹۹ ۷:۳۷ ق.ظ

سلام خواب دیدم یک اسبی شدیدا گرسنه س و خودشو به درو دیوار میزنه من میخواستم بهش غذا بدم میگفتن تو نمیدونی چه گیاهی بهش بدی من رفتم گشتم و یک گیاهی که میشناختم براش کندم بعدش تبدیل شد به یک آدم متشخص که همه میخواستن دخترشونو برای ازدواج بهش پیشنهاد بدن
ممنون میشم تعبیر کنید

متین
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰ ۱۱:۲۷ ب.ظ
Reply to  فتاحی

خواب دیدم سوار اسبی هستم با پاهای خیلی بلند و طوسی روشن، وارد مجلس امام حسین به آرومی میشم که آقایون سیاه به تن دارن و در حال خوردن غذای امام حسین هستند ،از داخل بشقابهاشون به من انگشتر طلا میدادند و من میگرفتم. البته من از اون بالا فقط پاهای اسبم رو میدیم که خیلی بلند بود