تعبیر خواب طلا و طلا فروشی / تعبیر خواب النگو، دستبند، انگشتر طلا و سکه طلا

تعبیر خواب 🔥 , حرف ط ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۶ دیدگاه

تعبیر خواب طلا: تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد و زن باردار / تعبیر خواب النگو طلا، دستبند طلا، انگشتر طلا و سکه طلا

تعبیر خواب طلا : در این مطلب از نایریکا در بخش تعبیر خواب به تعبیر خواب طلا چیست, تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب طلا برای زن باردار, تعبیر خواب النگو طلا, تعبیر خواب طلا فروشی, تعبیر خواب طلا فروختن, تعبیر خواب دستبند طلا, تعبیر خواب انگشتر طلا, تعبیر خواب سکه طلا می پردازیم.

با ما همراه باشید.

تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب طلا چیست, تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب طلا برای زن باردار, تعبیر خواب النگو طلا, تعبیر خواب طلا فروشی, تعبیر خواب طلا فروختن, تعبیر خواب دستبند طلا, تعبیر خواب انگشتر طلا, تعبیر خواب سکه طلا

تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب طلا چیست, تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب طلا برای زن باردار, تعبیر خواب النگو طلا, تعبیر خواب طلا فروشی, تعبیر خواب طلا فروختن, تعبیر خواب دستبند طلا, تعبیر خواب انگشتر طلا, تعبیر خواب سکه طلا

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب طلا چیست

تعبیر خواب طلا محمدبن سیرین گوید:

تعبیر خواب طلا (زر) در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود.

اگر بیند که زر ببافت یا کسی به او داد، دلیل بود که مالش ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا کسی بر وی خشم گیرد.

تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب طلا چیست, تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب طلا برای زن باردار, تعبیر خواب النگو طلا, تعبیر خواب طلا فروشی, تعبیر خواب طلا فروختن, تعبیر خواب دستبند طلا, تعبیر خواب انگشتر طلا, تعبیر خواب سکه طلا

تعبیر خواب طلا چیست / خواب دیدن طلا / دیدن طلا در خواب

تعبیر خواب طلا / ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی درخواب بیند طلا و یا سیم می گداخت، دلیل است که بر زبان مردم افتد.

اگر بیند که زر به خروار به خانه برد، دلیل که مال بسیار یابد.

اگر بیند که زر همی خورد، دلیل است که به قدر آن مال بر عیال هزینه کند.

تعبیر خواب طلا / جابر مغربی گوید:

زر به خواب، مردان را بد بود و زنان راخوب.

اگر بیند که زر و سیم به یک جا جمع بود، دلیل است که عز و جاه یابد.

اگرکان سیم بیند، دلیل بود که دختری مهتر به زنی گیرد، لکن اندوهگین شود.

اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب عقرب: تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ / تعبیر خواب کشتن عقرب (کژدم)

تعبیر خواب طلا / یوسف نبی علیه السلام گوید:

هر که زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

تعبیر خواب طلا / منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند.

نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.

نفایس الفنون تصریح می کند

اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند

طلا شنیدن سخن مکروه است.

مرحوم مجلسی نوشته

اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد.

ابن سیرین می گوید

اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان مردم می افتد اگر ببیند که طلا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود.

اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد.

هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است.


تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد

آنلی بیتون :

اگر دختری مجردی خواب ببیند که کسی به او زیورالاتی از جنس طلا هدیه می دهد نشانه این است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب طلا چیست, تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب طلا برای زن باردار, تعبیر خواب النگو طلا, تعبیر خواب طلا فروشی, تعبیر خواب طلا فروختن, تعبیر خواب دستبند طلا, تعبیر خواب انگشتر طلا, تعبیر خواب سکه طلا

تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد


تعبیر خواب طلا برای زن باردار

دوران بارداری دوران حساسی است و بسیاری از خانم ها در این دوران خواب های مختلفی می بینند، که یکی از مهم ترین آنها خواب دیدن گردنبند طلا می باشد که تعبیرهای مختلفی دارد.

خواب دیدن گردنبند طلا برای زنان به طور کلی خوب و خوشایند می باشد و برای مردان ناخوشایند و مذموم است.

تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب طلا چیست, تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب طلا برای زن باردار, تعبیر خواب النگو طلا, تعبیر خواب طلا فروشی, تعبیر خواب طلا فروختن, تعبیر خواب دستبند طلا, تعبیر خواب انگشتر طلا, تعبیر خواب سکه طلا

تعبیر خواب طلا برای زن باردار

این سیرین و کرمانی دو معبر بزرگ در این باره گفته اند که خواب گردنبند طلا برای زن باردار دلیل بر گوهر و مال و مکنت است.

همچنین بخوانید:  مرده : تعبیر خواب مرده / تعبیر خواب مرده نشانه چیست؟ / معنی خواب دیدن مرده

ابن سیرین در تعبیر خواب زن بارداری که در خواب گردنبند طلا دیده بود، می گوید که خواب طلا نشانه گوهر و مال است، یعنی با تولد فرزند بسیاری از مشکلات و گرفتارهای خانواده از بین خواهد رفت و فرزند مانند گوهر و ثروتی است که با خانواده داده شده است.

از دیدگاه اسلامی هم خواب دیدن گردنبند طلا برای زنان باردار تعبیر خوبی دارد و برای مردان تعبیر غم اندوه می باشد.

اگر زن باردار در خواب ببیند که همسرش برای وی گردنبند طلا خریده است، به این معنی است که زندگی آنها محکم تر و قوی تر می شود، و عشق و علاقه همسرش به او دو چندان می گردد و عشق ثروت را به او هدیه می کند.


تعبیر خواب النگو طلا

خواب یک یا چند النگو نوعی اخطار برای انجام قطعی کاریست که به آن علاقه دارید.

میل قلبی به انتخاب و سپس انجام یک وظیفه یا تعهد بزرگ، تعبیر خواب النگو است.

برای مثال، لذت بردن از برعهده گرفتن یک مسئولیت جدید در زندگی، یا عشق و تعصب شما برای انتخاب مسیری از زندگی که شما را به امور خانواده تخصیص دهد.

این حتی می‌تواند نوعی تعهد بین یک زوج محسوب شود.

تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب طلا چیست, تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب طلا برای زن باردار, تعبیر خواب النگو طلا, تعبیر خواب طلا فروشی, تعبیر خواب طلا فروختن, تعبیر خواب دستبند طلا, تعبیر خواب انگشتر طلا, تعبیر خواب سکه طلا

تعبیر خواب النگو طلا

از دید مثبت، خواب النگو نشان از میزان احساس رضایت شما نسبت به قرارگیری در موقعیتی است که خودتان انتخاب کرده و وقت و هزینه خود را وقف آن کرده اید.

این بدان معناست که شما از قرارگیری در موقعیتی که شما را وقف خانواده می‌کند، احساس خوبی دارید.

مطیعی تهرانی:

بنابه گفته تفسیرگران خواب و رویا النگوی طلا زینت دست است و به عملی اشاره دارد که ما در انجام آن خود را صادق و خالص نشان می‌دهیم.

منوچهر مطیعی:

چنانچه در خواب ببینید النگویی به دست دارید یا النگوهائی به دست شما وجود دارد نسبت به کسی یا چیزی تعهد می‌پذیرید یا دین دارید که ادا نکرده‌اید یا اخلاقاً مدیون هستید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آرد: تعبیر خواب آرد سفید، آرد گندم، آرد نخودچی / تعبیر خواب آرد خریدن

دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست و تعبیری که گفته شد برای زنان صادق است.

تعبیر خواب النگو در دست

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد.


تعبیر خواب طلا فروشی

مطیعی تهرانی:

اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می‌کند.

تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب طلا چیست, تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب طلا برای زن باردار, تعبیر خواب النگو طلا, تعبیر خواب طلا فروشی, تعبیر خواب طلا فروختن, تعبیر خواب دستبند طلا, تعبیر خواب انگشتر طلا, تعبیر خواب سکه طلا

تعبیر خواب طلا فروشی


تعبیر خواب دستبند طلا

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

دیدن دستبند طلا در خواب نشانه شادی زیاد برای بیننده خواب است.

تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب طلا چیست, تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب طلا برای زن باردار, تعبیر خواب النگو طلا, تعبیر خواب طلا فروشی, تعبیر خواب طلا فروختن, تعبیر خواب دستبند طلا, تعبیر خواب انگشتر طلا, تعبیر خواب سکه طلا

تعبیر خواب دستبند طلا

منوچهر مطیعی تهرانی راجع به دیدن دستبند طلا در خواب می گوید:

اگر زنی در خواب مشاهده کند دستبند طلا به دست خود بسته است نشانه آن است که کسب و کار شوهرش رونق زیادی پیدا می کند و سود و منفعت نصیبش می شود و به قدر و منزلت می رسد.


تعبیر خواب انگشتر طلا

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب انگشتر طلا در خواب ، اگر بیننده خواب والی باشد ( موقعیت کاری بالایی داشته باشد ) نشانه آنست که عزل میشود ( از کارش برکنار میشود )

اگر زنی خواب انگشتر طلا ببیند نشانه آنست که شوهرش یا فرزندش بمیرد .

تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب طلا چیست, تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب طلا برای زن باردار, تعبیر خواب النگو طلا, تعبیر خواب طلا فروشی, تعبیر خواب طلا فروختن, تعبیر خواب دستبند طلا, تعبیر خواب انگشتر طلا, تعبیر خواب سکه طلا

تعبیر خواب انگشتر طلا

یوسف نبی (ع) می گوید:

دیدن حلقه انگشتری تعبیرش فرزند است.

دیدن انگشتر طلا برای مردان بد است اما دیدن انگشتری نقره یا فیروزه خوب است.

دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است.

اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.

اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.

اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید.

اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.


تعبیر خواب سکه طلا

مطیعی تهرانی:

داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده‌اش را خوشحال می‌کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می‌دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.

تعبیر خواب طلا, تعبیر خواب طلا چیست, تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد, تعبیر خواب طلا برای زن باردار, تعبیر خواب النگو طلا, تعبیر خواب طلا فروشی, تعبیر خواب طلا فروختن, تعبیر خواب دستبند طلا, تعبیر خواب انگشتر طلا, تعبیر خواب سکه طلا

تعبیر خواب سکه طلا

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
6 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
mina
بهمن ۲۱, ۱۳۹۸ ۵:۳۸ ق.ظ

سلام خواب دیدم مادر بزرگ شوهرم جلو طلا فروشیه ویه مقدار طلا ولی قدیمی تو دستش بود رفت داخل مغازه وقتی طلا فروشی دیدشون چشاش گرد شدازتعجب چون طلای قدیمی بودن زود گذاشت روترازو باقیمت خیلی کم خواست ازش بخره من رفتم داخل گفتم گرمی چقد گفت یک میلیون گفتم پس چرا مال این پیرزنو میخوای بخری ۲۸۰تومن بعد طلاهارو ازش گرفتم نذاشتم بفروششون اومدیم خونه .توراه مادربزرگ خودم رودیدم که تو یه اتاق بدون در نزدیک جاده بودبه مادربزرگ شوهرم گفت ایقد نرو خونه دیگران خوبیت نداره برو خداروشکر کن بچه هات یه اتاق خوب برات درست کردن تورو… بیشتر بخوانید »

مهرویان
تیر ۹, ۱۳۹۹ ۵:۳۹ ق.ظ

سلام میشه تعبیر خوابم را پاسخ دهید؟؟
خواب دیدم النگوی طلای مادر بزرگم در دستم است اما کسی دیگر از دستم گرفت و‌منم پنهانی اشک میریختم از خاطر النگو

علی رضا
تیر ۱۵, ۱۳۹۹ ۱۰:۰۹ ق.ظ

سلام من دیشب خواب دیدم بادوستم در حال رفتن به خانه من هستیم که یکی یک سکه به ساختمان می اندازد و سکه می‌رود و پیش کلی طلا وایمیسد ومن طلا ها را با دوست تقسیم میکنم
ممنون میشم تعبیر شو بگین

ال آي
مرداد ۳, ۱۳۹۹ ۶:۵۱ ق.ظ

سلام ..من خواب دیدم رفتم طلا فروشی طلای خودم رو با طلای بیشترو قشنگتر تعویض کردم و در طلا فروشی چند تا اقوام هم آمدن و از خرید طلای من خیلی با خوشحالی ورضایتمندانه گفتن قشنگه و تبریک گفتن تعبیر این خواب چیه!؟

مولیان
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۶:۱۵ ق.ظ

سلام.من چند وقت اخیر زیاد خواب طلا میبیبنم .طلا به مقدار زیاد .که هدیه میدن یا وقتی رفتم مغازه مجانی و به انتخاب خودم طلا برداشتم . بار آخر خواب دیدم که به یه جای قدیمی و متروک رفتم و کسی آمد و میخواست بدهکاریش را تسویه کند و من واسطه بودم . اما خودم خبر نداشتم .تمام کمد ها و کشوهای انجا پر از طلاهای قدیمی بود که خارج میکرد تا من با خودم ببرم . لطفا تعبیر بفرمایید

فاطمه
مهر ۶, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۲ ب.ظ

سلام‌ من ‌دیشب‌ خواب‌ دیدم‌ که ‌شوهرم ‌یک ‌مغازه ‌طلافروشی‌ خریده ‌است‌ تعبیرش‌ چیست