تعبیر خواب مرغ: مرغ و جوجه و خروس / گوشت مرغ / مرغ عشق / جوجه اردک

تعبیر خواب 🔥 , حرف م ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ یک دیدگاه

تعبیر خواب مرغ: تعبیر خواب مرغ و جوجه / تعبیر خواب گوشت مرغ / مرغ عشق / مرغ و خروس / جوجه اردک

تعبیر خواب مرغ : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب مرغ, تعبیر خواب مرغ و جوجه, تعبیر خواب گوشت مرغ, تعبیر خواب مرغ عشق, تعبیر خواب مرغ و خروس, تعبیر خواب جوجه اردک می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب مرغ, تعبیر خواب مرغ و جوجه, تعبیر خواب گوشت مرغ, تعبیر خواب مرغ عشق, تعبیر خواب مرغ و خروس, تعبیر خواب جوجه اردک

تعبیر خواب مرغ, تعبیر خواب مرغ و جوجه, تعبیر خواب گوشت مرغ, تعبیر خواب مرغ عشق, تعبیر خواب مرغ و خروس, تعبیر خواب جوجه اردک

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب مرغ و جوجه

داشتن تعداد زیادی مرغ و خروس زنده در خواب به افزایش ثروت بیننده خواب تعبیر می شود.

اگر خواب ببینید که مرغ های زیادی در خانه دارید و مرغ ها تخم گذاشته اند و جوجه های زیادی نیز در کنار مرغ ها در خانه زندگی می کنند، صاحبت ثروت زیادی می شوید که به مرور زمان، این ثروت مانند تخم مرغ که به جوجه تبدیل می شود، افزایش پیدا کرده و تبدیل به ثروت بیشتر و بزرگتری خواهد شد.

تعبیر خواب مرغ, تعبیر خواب مرغ و جوجه, تعبیر خواب گوشت مرغ, تعبیر خواب مرغ عشق, تعبیر خواب مرغ و خروس, تعبیر خواب جوجه اردک

تعبیر خواب مرغ و جوجه

ابراهیم کرمانی گوید :

خواب مرغ تعبیرش زنی زیبا و ثروتمند است.

اگر در خواب بیند مرغ با او سخن میگوید ،تعبیر ، آنست که کارش میگیرد

لوک اویتنهاو می‌گوید:

جوجه: بدگویی و غیبت کردن

آنلی بیتون می‌گوید:

خواب جوجه‌هایی که تازه از تخم در آمده‌اند خستگی از مسئولیت‌های بسیار است که سرانجام معلوم می‌شود پذیرفتن مسئولیت‌ها به نفع زندگی شما بوده است.

دیدن جوجه‌هایی که پر و بالی در آورده‌اند، دلالت بر آن دارد که بی آنکه به کار جسمانی بپردازید در کارهای خود موفقیت به دست می‌آورید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

جوجه در خواب‌های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد.

نوشته‌اند دیدن ماکیان و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می‌آیند.

اگر در خواب جوجه‌های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود می‌دوند و بازی و جیک جیک می‌کنند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می‌دهد.

به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت و برکت است.

هر چه تعداد جوجه‌هایی که در خواب می‌بینید بیشتر باشد بهتر است.

اگر کسی جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت می‌کند.

اگر تعدادی جوجه را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می‌کند.

دیدن جوجه در هر حال خوب است.حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هایی دارید و این جوجه‌ها دچار آفت شده‌اند به این معنی که یا گربه‌ها آن‌ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده.

این خبر از ضرر و زیان است. جوجه بیمار، بیماری است.

جوجه ای که به خانه همسایه برود نوشته‌اند فرزند نافرمان است.

لیلا برایت:

اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را برای پایه‌ریزی یک زندگی جدید آماده کنید.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی مرغ خانگی مقابل تو تخم می‌کند از زنی کم ‌مرتبه و پست صاحب فرزندی خواهی شد.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر مرغ خانگی، خدمتکار و «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش زنی زیبا و ثروتمند است.

اگر ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، یـعـنـی به سروری می‌رسی.

امام صادق (ع) درباره تعبیر مرغ می‌فرمایند:

زنی زیبا , کنیزک , خدمتکار خانه

معبرین غربی گویند:

دیدن مرغ زنده در خواب نماد عدالت و داوری است.

اگر در خواب خود را در حال خوردن مرغ دیدید نشانه به وقوع پیوستن مشکلات مالی در مسائل پیش روی شماست.

ظاهر شدن این گونه پرنده‌ها در خواب نیاز به تعادل، احیا و تفکر با دقت را در برابر نیروهای مخالف و تضعیف کننده نشان می‌دهد.

خالد بن علی بن محد العنبری:

تعبیر خواب مرغ مربوط به زنی زیبا و ساده لوح است.

تعبیر خواب مرغ از دید کتاب سرزمین رویاها:

اگر فردی در خواب یک مرغی را ببیند نشانه از منفعتهای متعدد مالی است.

اگر فردی در خواب دید که مرغی بر روی تخمهایش نشسته است نشانه از شانس و اقبال دارد.

اگر خواب مرغی با جوجه هایش را دیدی به معنای این است که شما فرزندان متعددی خواهید داشت.

اگر در خواب دیدی که مرغی را در لانه اش بر روی تخمهایش میگذاری تعبیرش این است که یک نذر یا یک آرزوی قدیمی برآورده خواهد شد.

تعبیر خواب یک مرغدانی ، شادی بزرگ در فامیل است

اگر در خواب خود یک مرغدانی را دیدی تعبیرش شادی و خوشحالی بزرگ در فامیل است.

اگر در خواب یک مرغ زیبا را دیدی تعبیرش شانس در عشق است.


تعبیر خواب گوشت مرغ

گوشت مرغ به ثروت تعبیر می شود.

اگر خواب ببینید که گوشت مرغ خریده اید و به خانه آورده اید، به ثروتی به آسانی دست می یابید که اندازه آن متناسب با مقدار گوشت مرغی است که خریده اید.

تعبیر خواب مرغ, تعبیر خواب مرغ و جوجه, تعبیر خواب گوشت مرغ, تعبیر خواب مرغ عشق, تعبیر خواب مرغ و خروس, تعبیر خواب جوجه اردک

تعبیر خواب گوشت مرغ

اگر در خواب ببینید که گوشت خروس می خورید، از مردی شجاع و نام آور متمتع می شوید و از او نعمت می یابید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت مرغ خانگی را می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.


تعبیر خواب مرغ عشق

ابن سیرین:

که مرغ عشق های سبز رنگ در خواب های ما به نشانه ی عشق و شروع روابط عاشقانه است و رها کردن و یا پرواز دادن آن ها در آسمان نیکو نیست و در واقعیت به معنای پر کشیدن خوشبختی و رفاه در زندگی زنانشویی میباشد

تعبیر خواب مرغ, تعبیر خواب مرغ و جوجه, تعبیر خواب گوشت مرغ, تعبیر خواب مرغ عشق, تعبیر خواب مرغ و خروس, تعبیر خواب جوجه اردک

تعبیر خواب مرغ عشق

ابراهیم کرمانی:

اگر زنی متاهل خواب مرغ عشق مرده را ببینید به نشانه ی این است که با شوهر خود دچار اختلاف شدیدی میشود که باعث میشود احساسات و عواطف ان ها بسیار کمرنگ و یا سرد شود اگر مردی متاهل خواب مرغ عشق مرده را ببینید به نشانه ی این باشد که در ماه های آینده از همسر خود جدا شود و یا شاهد یک طلاق در بین اشنایان نزدیک خود باشد.


تعبیر خواب مرغ و خروس

ماکیان از جمله مرغ و خروس در زندگی انسان نقش بسیار مهمی را در تغذیه به عهده دارند از حلال گوشتان هستند و یکی از نعمت های خوب خداوند به بشر.

دیدن مرغ و خروس در خواب نیز به خیر و خوشی تعبیر میشود و هر چه تعداد آنها بیشتر باشد و سالم و فربه باشند تعبیر خواب بهتر است.

خروس زنده نیز در خواب، به ثروتی تعبیر می شود که هم در نظر مردم زیبا و چشم گیر است و هم اینکه آوازه ثروتمند شدن شما را همه خواهند شنید.

حضرت رسول اکرم ( ص ) روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند.

تعبیر خواب مرغ, تعبیر خواب مرغ و جوجه, تعبیر خواب گوشت مرغ, تعبیر خواب مرغ عشق, تعبیر خواب مرغ و خروس, تعبیر خواب جوجه اردک

تعبیر خواب مرغ و خروس

دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.

گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است.

خروس سفید بهتر است از خروس رنگی چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

یوسف نبی (ع) می فرماید :

دیدن خروس زیادی نعمت است دیدن همه مرغان عزت و جلال است.


تعبیر خواب جوجه اردک

تعبیر دیدن جوجه اردک در خواب بیانگر این است که خواب بیننده در دوره ای از زندگی اش که پیش رو دارد از نظر مادی شانس زیادی را بدست می آورد و می تواند سرمایه گذاری بزرگی را شروع نماید یا لاتاری بازی کند زیرا پول ها به صورت دسته دسته به سراغ وی می آیند.

اگر کسی خواب ببینید اردک زیبایی را میکشد دلیل بر اینکه به ثروت و مال او دزد میزند در واقع صدمه و اسیب به جوجه اردک برابر با از دست دادن مال است

تعبیر خواب مرغ, تعبیر خواب مرغ و جوجه, تعبیر خواب گوشت مرغ, تعبیر خواب مرغ عشق, تعبیر خواب مرغ و خروس, تعبیر خواب جوجه اردک

تعبیر خواب جوجه اردک

ادوارد گفته است اردک و جوجه اردک سفید رنگ دلیل بر مروارید دریا است اگر کسی جمع زیادی از جوجه اردک های سفید را در خواب ببیند به اندازه یک مشت جواهر و مروارید طلا و ثروت دست پیدا خواهد کرد

شیخ طوسی

تعبیر خواب اردک و جوجه اردک زشت سیاه و بد رنگ را آفت مال میداند کدری و تاریکی و سیاهی میتواند دلیل بر کاهش مال و منال باشد

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments