خرگوش: تعبیر خواب خرگوش / تعبیر گاز گرفتن، غذا دادن، خرگوش سفید و خاکستری

تعبیر خواب 🔥 , حرف خ ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ۹ دیدگاه

خرگوش: تعبیر خواب خرگوش / تعبیر گاز گرفتن، غذا دادن، خرگوش سفید و خاکستری / تعبیر خواب خرگوش به تعبیر محمدبن سیرین، جابر مغبری، منوچهر مطیعی تهرانی و یوسف نبی

خرگوش / تعبیر خواب خرگوش : در این مقاله از نایریکا در بخش تعبیر خواب به تعبیر خواب خرگوش، تعبیر خواب خرگوش محمدبن سیرین، جابر مغربی، منوچهر مطیعی تهرانی، یوسف نبی علیه السلام، تعبیر خواب خرگوش سفید، و خرگوش خاکستری، تعبیر خواب گاز گرفتن خرگوش و تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش می پردازیم.

با ما همراه باشید.

تعبیر خواب خرگوش, تعبیر خواب خرگوش خاکستری, تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش, تعبیر خواب گاز گرفتن خرگوش, تعبیر خواب خرگوش سفید, خواب خرگوشی یعنی چه, خواب خرگوش, معنی خواب خرگوش, دیدن خرگوش در خواب, تعبیر دیدن خرگوش در خواب, تعبیر خواب خرگوش محمدبن سیرین, تعبیر خواب خرگوش جابر مغربی, تعبیر خواب خرگوش منوچهر مطیعی تهرانی, تعبیر خواب خرگوش یوسف نبی علیه السلام

تعبیر خواب خرگوش, تعبیر خواب خرگوش خاکستری, تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش, تعبیر خواب گاز گرفتن خرگوش, تعبیر خواب خرگوش سفید, خواب خرگوشی یعنی چه, خواب خرگوش, معنی خواب خرگوش, دیدن خرگوش در خواب, تعبیر دیدن خرگوش در خواب, تعبیر خواب خرگوش محمدبن سیرین, تعبیر خواب خرگوش جابر مغربی, تعبیر خواب خرگوش منوچهر مطیعی تهرانی, تعبیر خواب خرگوش یوسف نبی علیه السلام


برای دسترسی سریع به محتوای مطلب از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش در بخش تعبیر خواب نایریکا: امیال جسمانی، لطافت و نرم خویی، گاهی ما را به عنوان قربانی به تصویر می‌کشد. شاید به دلیل اینکه خرگوش مدام قربانی درندگان می‌شود، در رویاها همچون قربانی ظاهر می‌شود تا نمایانگر لطمه‌هایی باشد که رویابین از بخش‌های شکننده و آسیب پذیر شخصیتی اش می‌خورد، احساس اینکه کسی در تعقیب رویابین است، وجود کودک‌وار و آسیب پذیر رویابین.

اگر در رویا خرگوش شکار می‌کردید:  عناصر یا صفاتی از شخص یا دیگری مورد انتقاد، تعقیب و حمله قرار گرفته است، تا حدی که او را از پای در خواهد آورد، غریزه سلطه جویی.

خرگوش دست آموز: نیاز به محبت، مراقبت و نوازش، برخوردهای ملایم و مهربان، احساس مسئولیت.

لانه خرگوش: پسرفت و به قهقهرا رفتن، در خود فرو رفتن، در ناخودآگاه غرق شدن، تلاش برای فرار از مشکلات با دور زدن آن‌ها

خرگوش در باغچه یا باغ شما: حمله ناگهانی به منابع شما یا رشد شخصیتان

تعبیر خواب خرگوش محمدبن سیرین:

خرگوش به خواب دیدن نامبارک و بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد.

تعبیر خواب خرگوش جابر مغربی:

خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود. اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است.

تعبیر خواب خرگوش منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته‌اند بد و نامبارک است. خرگوش در خواب‌های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می‌دهیم و آن کارها به ما لذت می‌بخشند. درنفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود. اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده زنی در خانه‌تان مقیم می‌شود و می‌ماند و ریشه می‌دواند.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

خرگوش اهلی یا خرگوشی که بازی گوش نیست در خواب به جنس مؤنث مطیع و فرمان برتعبیر می‌شود واگر چنین خرگوشی در خانه باشد به معنی وجود چنین شخصی در خانه می‌باشد. خرگوش وحشی و بازی گوش می‌تواند معنی عکس داشته باشد.

تعبیر خواب خرگوش یوسف نبی علیه السلام:

  • دیدن خرگوش از زنان بهره بیند
  • دیدن خرگوش فرزند می‌یابد یا چیزی به او می‌رسد خوشحال می‌شود

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن خرگوش در خواب، نشانه تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل.

تعبیر خواب پوست خرگوش

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می‌خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.

مطیعی تهرانی: خرگوش زنی است متلون و بد عمل و پوست و پوستین خرگوش هم از چنین زنی خبر می‌دهد که خوب است از او دوری کنید.

تعبیر خواب خوردن گوشت خرگوش

ابراهیم کرمانی:

  • اگر بیند که گوشت خرگوش می‌خورد، دلیل که از زنان میراث یابد.
  • اگر گوشت خرگوش می‌خورد نعمتی بسیار حاصل کند.

مطیعی تهرانی: خوردن گوشت خرگوش مال حرام است.

لیلا برایت: خوردن گوشت خرگوش نشانه‌ى سود مالى است.

تعبیر خواب بچه خرگوش

ابن سیرین:

اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضی ازمعبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.

تعبیر خواب کشتن خرگوش

جابر مغربی:

اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد. اگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.

آنلی بیتون:

  • دیدن خرگوش مرده در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.
  • اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می‌کنید، علامت آن است که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می‌شوید.

خواب خرگوش سفید

آنلی بیتون: دیدن خرگوش‌های سفید در خواب، علامت وفاداری در امور عاشقانه است.
تعبیر خواب خرگوش سیاه

لیلا برایت: دیدن خرگوش سیاه در خواب، نشانه‌ى شنیدن اخبار ناگوار است.

تعبیر خواب گرفتن خرگوش

آنلی بیتون:

  • اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید، نشانه آن است که در بحث با دیگران پیروز می‌شوید.
  • اگر خواب ببینید خرگوش‌ها را دست آموز می‌کنید، نشانه آن است که دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید کرد.
  • برایت مى‌گوید: اگر خواب ببینید که خرگوشى را گرفته‌اید، نشانه‌ى آن است که با افراد جدیدى همنشین مى‌شوید.
تعبیر خواب خرگوش, تعبیر خواب خرگوش خاکستری, تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش, تعبیر خواب گاز گرفتن خرگوش, تعبیر خواب خرگوش سفید, خواب خرگوشی یعنی چه, خواب خرگوش, معنی خواب خرگوش, دیدن خرگوش در خواب, تعبیر دیدن خرگوش در خواب, تعبیر خواب خرگوش محمدبن سیرین, تعبیر خواب خرگوش جابر مغربی, تعبیر خواب خرگوش منوچهر مطیعی تهرانی, تعبیر خواب خرگوش یوسف نبی علیه السلام

تعبیر خواب خرگوش, تعبیر خواب خرگوش خاکستری, تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش, تعبیر خواب گاز گرفتن خرگوش, تعبیر خواب خرگوش سفید, خواب خرگوشی یعنی چه, خواب خرگوش, معنی خواب خرگوش, دیدن خرگوش در خواب, تعبیر دیدن خرگوش در خواب, تعبیر خواب خرگوش محمدبن سیرین, تعبیر خواب خرگوش جابر مغربی, تعبیر خواب خرگوش منوچهر مطیعی تهرانی, تعبیر خواب خرگوش یوسف نبی علیه السلام

۳۵ تعبیر خواب خرگوش

۱. دیدن یک خرگوش در خواب

اگر در خواب‌تان یک خرگوش ببینید چنین خوابی معمولا نشانه‌ی بسیار خوبی است. این خواب نشانه‌ی بهبود شرایط زندگی‌تان است. همچنین ممکن است به افزایش درآمد یا دارایی‌های مادی نیز اشاره داشته باشد. دیدن یک خرگوش در خواب ممکن است از فعالیت جنسی شدید نیز جکایت داشته باشد.

۲. خواب چندین خرگوش

اگر خرگوش‌های زیادی در خواب ببینید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی باروری و بچه‌های زیاد باشد. خرگوش‌های زیاد در خواب ممکن است نشانه‌ی تغییر مکان، احتمالا به شهری بزرگتر نیز باشد. چنین خوابی شاید به ازدواج موفق نیز اشاره داشته باشد. گاهی ممکن است حاکی از موفقیت کسب و کار یا موفقیت در پروژه‌هایی باشد که همینک مشغول انجام دادنشان هستید.

۳. خواب تعداد زیادی خرگوش در یک مزرعه

اگر تعداد زیادی خرگوش را درون یک مزرعه خواب ببینید چنین خوابی نشانه‌ی موفقیت فرزندان‌تان در آینده است.

۴. خواب دنبال کردن یک خرگوش

اگر در خواب ببینید خرگوشی را دنبال می‌کنید این خواب ممکن است نشانه‌ی قرار داشتن شما در مسیر درست زندگی باشد.

۵. خواب دویدن یک خرگوش

اگر در خواب خرگوشی را در حال دویدن ببینید، چنین خوابی احتمالا به نیاز برای داشتن اعتماد بیشتر به اطرافیان‌تان اشاره دارد.

۶. خواب تعقیب کردن یک خرگوش

اگر در خواب ببینید خرگوشی را تعقیب می‌کنید چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی شادمانی باشد که در آینده‌ی نزدیک تجربه خواهید کرد.

۷. خواب تعقیب کردن خرگوشی که از قفس فرار کرده است

اگر خواب ببینید خرگوشی که از قفس فرار کرده را تعقیب می‌کنید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی مواجهه با مسائلی کوچک اما آزارنده باشد که هرچند کم اهمیت هستند اما مانع پیشرفت بعضی از اهداف‌تان می‌شوند.

۸. خواب شکار کردن خرگوش

اگر خواب شکار کردن خرگوش ببینید چنین خوابی از احساساتی حکایت دارد مبنی بر مورد حمله‌ و انتقاد ناجوانمردانه‌ی کسی قرار گرفتن.

۹. خواب گرفتن یک خرگوش

اگر خواب گرفتن خرگوشی را ببنید چنین خوابی ممکن است حاکی از دلجویی شما از کسی باشد که ناخواسته ناامیدش کرده‌اید یا به خاطر رفتار سبکسرانه‌ی‌تان او را آزرده‌اید.

۱۰. خواب موفق نشدن در گرفتن یک خرگوش

اگر در خواب ببینید موفق نمی‌شوید خرگوشی را بگیرید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی آن باشد که تلاش‌های‌تان شکست می‌خورد و برای دستیابی موفقیت آمیز به اهداف‌تان طرح‌ها و برنامه ریزی‌های غلطی دارید.

۱۱. تعبیر خواب خرگوش را کشتن

اگر در خواب ببینید خرگوشی را می‌کشید، چنین خوابی نشانه‌ی درگیر شدن در نزاعی است که شما آغازگر آن خواهید بود.

ممکن است رفتارتان شهرت‌تان را به مخاطره بیندازد.

این خواب همچنین ممکن است نشانه‌ی زیان مالی هنگفتی باشد که به زودی با آن مواجه خواهید شد.

۱۲. تعبیر خواب خرگوش مرده

اگر در خواب خرگوشی مرده را ببینید چنین خوابی ممکن است به از دست دادن رابطه با یکی از عزیزان اشاره داشته باشد. این خواب به شما هشدار می‌دهد که به روابط‌تان با افراد صمیمی و نزدیک توجه بیشتری داشته باشید.

این خواب ممکن است نشانه‌ی رابطه‌ای مرده یا در حال مرگ در زندگی‌تان باشد.

۱۳. خواب ببینید کسی از خرگوش‌ها مراقبت می‌کند

اگر در خواب ببینید کسی از خرگوش‌هایی مراقبت می‌کند چنین خوابی ممکن است نماد جذب و اشتیاق شما به این فرد باشد که آن را به صورت یک راز نگه داشته‌اید.

ممکن است قصدتان فقط برقراری رابطه‌ی جنسی با این فرد باشد، اما این خواب می‌تواند نشانه‌ی اشتیاق شما به داشتن رابطه‌ با او نیز باشد.

۱۴. تعبیر خواب خرگوش که مشغول جست و خیز است

خرگوش‌هایی که در خواب جست و خیز می‌کنند نماد میل جنسی و باروری هستند.

چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی تغییر مداوم شریک‌های عشقی باشد بدون آنکه توانایی متعهد شدن داشته باشید. این خواب همچنین ممکن است پیش بینی کننده‌ی تشکیل خانواده در آینده‌ای نزدیک باشد.

۱۵. تعبیر خواب گاز گرفتن خرگوش

اگر خواب خرگوشی را ببینید که همه را گاز می‌گیرد و چنگ می‌اندازد، چنین خوابی ممکن است نشان‌دهنده‌ی مشکلاتی در روابط‌تان باشد که لازم است به آن‌ها رسیدگی کنید.

اگر خرگوش خودش را گاز می‌گرفت و چنگ می‌زد، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی باروری مردانه، عشق عمیق، رابطه‌ی جنسی و شور باشد. احتمالا اعلامی است برای اینکه به زودی محبت زیادی را تجربه خواهید کرد.

۱۶. خواب خرگوشی که به شما حمله می‌کند

اگر خواب ببینید خرگوشی به شما حمله می‌کند، چنین خوابی به شما یادآور می‌شود که به زندگی عاشقانه و شریک عشقی‌تان توجه بیشتری بکنید.

تعبیر خواب خرگوش, تعبیر خواب خرگوش خاکستری, تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش, تعبیر خواب گاز گرفتن خرگوش, تعبیر خواب خرگوش سفید, خواب خرگوشی یعنی چه, خواب خرگوش, معنی خواب خرگوش, دیدن خرگوش در خواب, تعبیر دیدن خرگوش در خواب, تعبیر خواب خرگوش محمدبن سیرین, تعبیر خواب خرگوش جابر مغربی, تعبیر خواب خرگوش منوچهر مطیعی تهرانی, تعبیر خواب خرگوش یوسف نبی علیه السلام

تعبیر خواب خرگوش, تعبیر خواب خرگوش خاکستری, تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش, تعبیر خواب گاز گرفتن خرگوش, تعبیر خواب خرگوش سفید, خواب خرگوشی یعنی چه, خواب خرگوش, معنی خواب خرگوش, دیدن خرگوش در خواب, تعبیر دیدن خرگوش در خواب, تعبیر خواب خرگوش محمدبن سیرین, تعبیر خواب خرگوش جابر مغربی, تعبیر خواب خرگوش منوچهر مطیعی تهرانی, تعبیر خواب خرگوش یوسف نبی علیه السلام

۱۷. خواب خوردن خرگوش

اگر خواب ببینید مشغول خوردن خرگوش هستید چنین خوابی ممکن است به احساس بهتر بودن نسبت به دیگران اشاره داشته باشد.

همچنین ممکن است نشانه‌ی بهره جستن از یکی از نزدیکان باشد بدون آنکه خودش خبر داشته باشد.

چنین خوابی همچنین ممکن است نشانه‌ی خوش اقبالی افزایش ثروت و سعادت نیز باشد.

۱۸. تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش

اگر در خواب ببینید به خرگوشی غذا می‌دهید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی کسی باشد که سعی دارد چیزی از شما بگیرد.

۱۹. تعبیر خواب خرگوش که گرسنگی می‌کشد

اگر خرگوشی را در خواب ببینید که به شدت گرسنگی می‌کشد، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی آن باشد که در آینده‌ای نزدیک یکی از دوستان از شما مدد می‌خواهد.

۲۰. خواب لانه‌ی خرگوش

اگر لانه‌ی خرگوش در خواب ببینید چنین خوابی ممکن است به شما انگیزه بدهد تا نترسید و در زندگی به پیش بروید.

گاهی این خواب نشانه‌ی مادی‌گرا بودن است و همچنین فقط به فکر نیازهای خود بودن بدون آنکه به دیگران توجه داشته باشید.

این خواب همچنین ممکن است بعضی از جنبه‌های پنهان یا رازهایی را که سعی در مخفی کردنشان دارید نشان بدهد.

۲۱. تعبیر خواب خرگوش اهلی و خانگی

اگر یک خرگوش خانگی را در خواب ببینید چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی کنترل شدن توسط آدم‌های قدرتمند اطراف‌تان باشد. این خواب احتمالا به شادمانی و وفاداری‌تان نیز اشاره دارد.

۲۲. تعبیر خواب خرگوش آبستن یا در حال زایمان

اگر خرگوشی آبستن یا در حال زایمان را خواب ببینید چنین خوابی ممکن است به یکی از سرمایه‌گذاری‌های‌تان اشاره داشته باشد که بسیار سودآور از آب در خواهد آمد. این خواب نشانه‌ی سعادتمندی زیاد است.

و همچنین به دستاوردهای مالی و کامیابی چشمگیر اشاره دارد.

۲۳. خواب بچه خرگوش

اگر خواب بچه خرگوش ببینید چنین خوابی ممکن است به رفتار بچگانه در برخورد با بعضی از مشکلات جاری اشاره داشته باشد.

۲۴. خواب خرگوشی با لانه و جایگاهی بزرگ

اگر خرگوشی را خواب ببینید که لانه و جایگاهی بزرگ دارد چنین خوابی نشانه ی فراوانی و پیشرفت است.

همچنین نشانه‌ی به دست آوردن دارایی‌های مادی و دیتاوردهای مالی قابل توجه است.

۲۵. خواب خرگوشی زخمی یا مجروح

اگر خواب خرگوشی زخمی یا مجروح را ببینید چنین خوابی ممکن است به آن اشاره داشته باشد که به صورت غیر عمد به یکی از نزدیکان خود آسیب زده‌اید.

۲۶. تعبیر خواب خرگوش بیمار

اگر خواب یک خرگوش بیمار را ببینید چنین خوابی ممکن است به چیزی اشاره داشته باشد که یکی از افراد نزدیک به شما را می‌آزارد و شما نمی‌دانید چیست.

۲۷. خواب گوش‌های خرگوش

اگر در خواب‌تان گوش‌های خرگوش را ببینید چنین خوابی ممکن است به احساس در خطر بودن‌تان اشاره داشته باشد.

ممکن است این احساس را داشته باشید که احتمالا از سوی کسی که از مهربانی شما سود می‌برد خطری تهدیدتان می‌کند.

۲۸. خواب خرگوش سفید

دیدن خرگوش سفید در خواب ممکن است نشانه‌ی وفاداری شما در زمینه‌ی عشق و عاشقی باشد.

خرگوش سفید ممکن است به قرار داشتن در مسیر درست موفقیت نیز اشاره داشته باشد.

همچنین ممکن است به ایثار و احاطه شدن توسط انسان‌های صادق مربوط باشد.

۲۹. تعبیر خواب خرگوش سیاه

خواب خرگوش سیاه ممکن است دلالت بر مشکلاتی در زمینه‌ی صمیمیت شما یا شریک عشقی‌تان داشته باشد که احتمالا باعث به وجود آمدن مصائبی در رابطه‌تان در آینده خواهند شد.

گاهی ممکن است به نا امیدی‌تان از تعامل با سایر آدم‌ها اشاره داشته باشد.

تعبیر خواب خرگوش, تعبیر خواب خرگوش خاکستری, تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش, تعبیر خواب گاز گرفتن خرگوش, تعبیر خواب خرگوش سفید, خواب خرگوشی یعنی چه, خواب خرگوش, معنی خواب خرگوش, دیدن خرگوش در خواب, تعبیر دیدن خرگوش در خواب, تعبیر خواب خرگوش محمدبن سیرین, تعبیر خواب خرگوش جابر مغربی, تعبیر خواب خرگوش منوچهر مطیعی تهرانی, تعبیر خواب خرگوش یوسف نبی علیه السلام

تعبیر خواب خرگوش, تعبیر خواب خرگوش خاکستری, تعبیر خواب غذا دادن به خرگوش, تعبیر خواب گاز گرفتن خرگوش, تعبیر خواب خرگوش سفید, خواب خرگوشی یعنی چه, خواب خرگوش, معنی خواب خرگوش, دیدن خرگوش در خواب, تعبیر دیدن خرگوش در خواب, تعبیر خواب خرگوش محمدبن سیرین, تعبیر خواب خرگوش جابر مغربی, تعبیر خواب خرگوش منوچهر مطیعی تهرانی, تعبیر خواب خرگوش یوسف نبی علیه السلام

۳۰. تعبیر خواب خرگوش خاکستری

اگر در خواب خرگوش خاکستری ببینید، چنین خوابی ممکن است به کسی اشاره داشته باشد که سعی دارد شما را به کاری ترغیب کند که خودتان دوست ندارید.

بهتر است از اعتماد بیش از حد به آدم‌ها دست بردارید و قبل از انجام کاری خوب فکر کنید.

۳۱. تعبیر خواب خرگوش قهوه ای

خرگوش قهوه‌ای در خواب نشانه‌ی خوبی در زمینه‌ی موضوعات مالی است.

ممکن است این خواب به دستیابی به اهداف مالی، شاید از طریق سرمایه‌گذاری‌ها یا کسب اموالی ارزشمند اشاره داشته باشد.

۳۲. خواب ببینید خرگوشی انگشت پای‌تان را گاز می‌گیرد

اگر چنین خوابی ببینید نشانه‌ی روشنی است که رابطه‌تان به مسیر غلطی می‌رود.

یعنی اینکه بهتر است چیزهای زیادی را تغییر بدهید چون یک جای رابطه‌تان مشکل دارد.

۳۳. تعبیر خواب خرگوش دوست داشتنی

اگر در خواب خرگوشی دوست داشتنی ببینید، معنی اش آن است که با شخصی که دوستش دارید ارتباط فوق‌العاده‌ای خواهید داشت.

۳۴. خواب یک خرگوش خون آلود

اگر خرگوشی خون آلود را در خواب دیده باشید، به معنی آن است که کسی درباره‌ی شما حرف بدی خواهد زد.

۳۵. خواب پای خرگوش

اگر پای خرگوشی را در خواب دیده باشید، به معنی آن است که خوش اقبالی فراوانی در آینده نصیب‌تان خواهد شد.

بسیاری از چیزهای خوب قرار است در زندگی‌تان اتفاق بیفتد، پس نباید نگران باشید. اما، نباید فقط به سرنوشت و تقدیر تکیه کنید، بلکه بهتر است کنترل زندگی‌تان را در دست بگیرید.

منبع: mydreamsymbolism

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
9 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments