تعبیر خواب کفش: گم شدن کفش / تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

تعبیر خواب 🔥 , حرف ک ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ ۳۴ دیدگاه

تعبیر خواب کفش: تعبیر خواب مغازه کفش فروشی / تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد / تعبیر خواب گم شدن کفش

تعبیر خواب کفش : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وب سایت نایریکا به تعبیر خواب کفش, معنی دیدن کفش در خواب, تعبیر خواب مغازه کفش فروشی, تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد, تعبیر خواب گم شدن کفش می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب کفش, معنی دیدن کفش در خواب, تعبیر خواب مغازه کفش فروشی, تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد, تعبیر خواب گم شدن کفش

تعبیر خواب کفش, معنی دیدن کفش در خواب, تعبیر خواب مغازه کفش فروشی, تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد, تعبیر خواب گم شدن کفش

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


دیدن کفش در خواب / تعبیر خواب کفش

دیدن کفش را در خواب معبرین اسلامی به زن تعبیر کرده‌اند.

درواقع زن نه به معنای جنس مؤنث بلکه به معنای همسر است.

تعبیر خواب کفش, معنی دیدن کفش در خواب, تعبیر خواب مغازه کفش فروشی, تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد, تعبیر خواب گم شدن کفش

دیدن کفش در خواب / تعبیر خواب کفش

اگر زنی رویای او با محوریت کفش باشد این خواب به زندگی زناشویی (همسر) او مربوط می‌شود.

در کتاب تفسیر فرهنگ رویا درباره کفش آمده است که:جایگاه فرد در زندگی، موقعیت فرد در زندگی، شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده، شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند، وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده، شیوه‌ای از زندگی.

برخی از کفش‌ها را تنها افراد خاصی از جامعه به پا می‌کنند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.

 • زن
 • خادم
 • کنیزک
 • قوت و نیرومندی
 • معیشت
 • مال
 • سفر (مسافرت)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می‌گردد و نویی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.
 • اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.
 • اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند.
 • اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می‌کند که قادر به بر آوردن آن نیست. اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می‌کند
 • اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می‌کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد.

تعبیر خواب کفش نو

ابن سیرین گوید: اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می‌کند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دزد: تعبیر خواب دزد خواستگار / دزدیدن طلا، ماشین، وسایل، بچه / دزدی رفتن

تعبیر خواب کفش رنگی

محمد بن سیرین:

 • اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود.
 • اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود.
 • اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود.
 • اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

معبرین غربی در مورد دیدن کفش در خواب چه می‌گویند؟

خانم اتیانوس: اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.
 • اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده‌اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.
 • خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد. اگر خواب ببینید کفش‌های نو، پای شما را می‌زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.
 • اگر در خواب متوجه شوید بند کفش‌های خود را نبسته‌اید، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت.
 • گم کردن کفش در خواب، نشانه طلاق و جدایی از همسر است.
 • اگر خواب ببینید شب هنگام کسی کفش‌های شما را ربوده است، نشانه آن است که در کاری ضرر خواهید کرد، ولی در کار دیگر منفعت خواهید برد.
 • اگر دختری خواب ببیند کسی از کفش‌های او تعریف می‌کند، نشانه آن است که باید بیشتر مراقب افرادی باشد که تازه با آن‌ها آشنا شده است.

تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید.

تعبیر خواب کفش, معنی دیدن کفش در خواب, تعبیر خواب مغازه کفش فروشی, تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد, تعبیر خواب گم شدن کفش

تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست، کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.


تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد

معنی خواب برای گم کردن کفش در مسجد و یا عبادتگاه میباشد که کرمانی و ابن سیرین معنای آن را زن میدانند کفش گم شده در مسجد ازدواج و وصلت میباشد

تعبیر خواب کفش, معنی دیدن کفش در خواب, تعبیر خواب مغازه کفش فروشی, تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد, تعبیر خواب گم شدن کفش

تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد


تعبیر خواب گم شدن کفش

نشان از طلاق و جدایی می باشد.

اگر بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد.

تعبیر خواب کفش, معنی دیدن کفش در خواب, تعبیر خواب مغازه کفش فروشی, تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد, تعبیر خواب گم شدن کفش

تعبیر خواب گم شدن کفش


تعبیرهای دیگر کفش

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

کفش در خواب ما زن است و همسر.

برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب زیارت 🔥 تعبیر خواب قصد سفر به مشهد و کربلا /  تعبیر خواب سفر رفتن دیگران

اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند.

اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود ( تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن).

اگر مردی در خواب ببیند کفش تنگ است و پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند.

اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدرکهنه و پاره و فرسوده شده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود.

این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

محمد ابن سیرین می گوید:

دیدن کفش درخواب، دلیل زن است.

اگر ببیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد.

اگر درخواب کفش خود را سیه ببیند، دلیل که زن او توانگر خواهد بود.

اگر کفش را سبز ببیند، دلیل که آن زن مستوره و با حجاب است.

اگر کفش را سرخ ببیند، دلیل که آن زن معاشر است.

اگر زرد ببیند، دلیل که آن زن بیمارگونه است.

حضرت یوسف (ع) می فرماید :

دیدن کفش نشانه سفری است که در آن با همسر آینده تان آشنا خواهید شد.

تعبیر خواب کفش نو یا جدید

تعبیر کفش نو ازدواج است.(مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد).

خریدن کفشهای نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

اگر خواب ببینید کفشهای نو، پای شما را می زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد تمسخر و ریشخند قرار خواهند داد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش

هدیه دادن یا هدیه گرفتن کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر.

تعبیر خواب رنگ کفش

رنگ سفید در کفش به سفید بختی و شادمانی تعبیر شده است.

اگر کفش سیاه باشد، نشانه عزت است.

اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.

و کفش قهوه ای، نشانه آراستگی دینی است.

کفش سرخ برای زنان، شادمانی و سرزندگی است.

دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب چادر: چادر نماز / چادر سفید، سیاه، سبز / چادر مسافرتی

تعبیر خواب پاشنه کفش

اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

ابن خلیل می گوید: دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند.

تعبیر خواب انواع کفش

کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید.

تعبیر خواب گالش: گالش هم تعبیر کفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین حال آسیب پذیر و کم مقاومت.

کفش پاشنه بلند: همسری که شما را به اوج موفقیت می رساند.

کفش دخترانه یا بچگانه: یعنی اینکه بچه دار می شوید.

کفش چرمی: داشتن کفش چرمی نشانه این است که بیننده خواب در راهی که در پیش دارد، ثابت قدم است و اگر کفش چرمی او نو و براق باشد، نشانه ازدیاد ثروت و اگر کهنه و فرسوده باشد، نشانه ضرر و زیان است.

دیدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست.

تعبیر خواب کفش پاره

اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

کفش های کهنه و پاره در خواب، نشانه فقر و تنگدستی است.

اگر ببیند کفشش سوراخ شده، همسرش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد، همسرش بیمار می شود.

تعبیر خواب کفش تنگ

اگر کسی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند.

اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده، همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

تعبیر خواب دزدیده شدن کفش

حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند.

تعبیر خواب لنگه کفش یا کفش لنگه به لنگه یا تا به تا

اگر کسی در خواب ببیند کفش های لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می شود و ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان.

چنانچه شخص مجردی این خواب را ببیند، همسری کج خو و بدخلق نصیب او می شود.

تعبیر خواب جا گذاشتن کفش

نشان از غافل بودن شما از همسرتان است. ( به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند – باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید).

تعبیر خواب کفاش (پینه دوز)

اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید.

اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست، کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
34 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
Zahra
فروردین ۴, ۱۳۹۹ ۸:۲۷ ق.ظ

چند روزه متوالی خواب میبینم کفشامو برداشتن و هر چقدر دنبالش میگردم نیستن

علی
مرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۹:۳۲ ق.ظ
Reply to  Zahra

دوستان در تعبیر خواب سن جنسیت تحصیلات موقیت اجتماعی و گاها برخی علاقه ها و حتی متدین بودن خواب گذار تاثیر داره
فلذا با یه گفتن خواب اونم بصورت کلی چیزی گیر معبر نمیاد که بگه

دلدار
فروردین ۷, ۱۳۹۹ ۶:۲۵ ق.ظ

سلام .ممنون میشم تعبیرخواب منم بفرستید.من خواب دیدم توجمعی ازدوستان وغریبه ها کفش مشکی پوشیدم که بدازلحظه ای دیدم یک لنگه کفشم نیست وبعدش دیدم اون یکی لنگه هم نیست کفشای زیادی بودومردم کفشاشونومیپوشیدن ولی من دنبال کفش مشکی کوچکم بودم چون پاهام کوچیکه ودریکی از پاهام دیدم کفش رنگ روشن و بزرگتری پامه ازطرفی هم یکی ازدوستام ازجایی که نشسته بودم زیرصندلیم کفشی رونشونم دادوگفت چه کفش قشنگی برای توست گفتم آره ولی این کفشی نبودکه توپام بودودنبال اون بودم قراربودبادوستم جایی برم ولی کفشم نبودوهمش چشمم به اون کفشه بودوبااینکه یک کفش دیگه هم توساک دستیم داشتم که… بیشتر بخوانید »

مونا
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹ ۹:۱۵ ب.ظ
Reply to  دلدار

خودت رو جای همسره اون آقا بذار عزیزم کارت درسته واقعا

مینا
شهریور ۷, ۱۳۹۹ ۷:۱۱ ق.ظ
Reply to  مونا

شما در حدی نیستی ک بخای دیگران رو قضاوت کنی. نه از ندگی همسر اون آغا خبر داری نه این خانم پس دهنت ببند و ب زندگی خودت ادامه بده. برا کسی هم نسخه نپیچ لطفن

رها
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰ ۵:۰۶ ق.ظ
Reply to  مینا

خاک تو سرت برو بمیر. آویزون زندگی مردم

محمد
خرداد ۶, ۱۴۰۰ ۹:۲۹ ق.ظ
Reply to  مینا

تو زندگی یه مرد متاهلی قضاوت کردن نمیخواد که خانه خراب کن

باران
فروردین ۸, ۱۳۹۹ ۹:۰۹ ق.ظ

سلام من خواب دیدم رفته بودیم امام رضا موقع برگشتن هرچی گشتم کفشامو پیدا نکردم تعبیرش چیه

عبدل محمد مجمر
فروردین ۱۲, ۱۳۹۹ ۸:۲۳ ب.ظ

سلام صمیم استم خواب دیدم که کفش هایم گم شده ولی یک کفش سیاه را جا کذاشتن ولی من نپوشید گفتم که میپوشم ولی بیدار شدم خواهش میکنم تعبیر خوابم را پاسخ بدن

ملیحه
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۰ ب.ظ

سلام‌ من‌ خواب‌ دیدم‌ جایی ‌رفتم ‌اومدم‌ دیدم‌ کفشم ‌نییت ‌بعد ‌نشانه ‌‌های‌ کفشمو‌ دادم‌ بعضیا‌ گفتن‌ کفش ‌‌منو‌ دیدن‌ بعد‌ همسرم ‌رفت‌ کفشو ‌اورد‌ ولی ‌کفش ‌من ‌نبود‌ و ی ‌کفش‌ سفید ‌بود‌ و من ‌‌اونو ‌پوشیدم‌ خواهش ‌میکنم ‌تعبیر شو ‌بگید

roya
فروردین ۱۴, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۵ ق.ظ

سلام خواب دیدم سوار یک اتوبوس سرویس هستم که همه مسافرا آقا هستند و همه رو من به عنوان همکار تو عالم خواب میشناختم زمانی ک سرویس میخاد منو پیاده کنه من یهو متوجه میشم ک کفشامو گم کردم و کفشی ک گم کردم زرد رنگه از اقایون کمک میگیرم زیر صندلی ها دنبال کفشم بگردن بعد کلی کمک متوجه میشم ک اون کفشارو اصلا با خودم نیاورده بودم و کفشای مشکی رنگ خودم تو پاهامه و در نهایت با عذزخاهی و کلی خنده قصد پیاده شدن میکنم

پریسا
فروردین ۱۶, ۱۳۹۹ ۲:۲۰ ب.ظ

سلام
امروز صبح خواب دیدم در یک حسینیه و یا مسجد هستم نمی دونم چه مراسمی هست موقع رفتن دنباله کفشم میگشتم پیدا نکردم بعد متوجه یه کفشی که شبیه کفش من بود شدم ولی کهنه تر از کفش من بود یعنی کفشامون عوض شده بود دور مسجد میچرخیدم و کفش رو به مردم نشون میدادم و میگفتم این مال کی هست گوشیم هم با فردی عوض شده بود و اون نفر رو پیدا کردم و گوشی رو پس گرفتم.

صبا
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۲ ب.ظ

سلام من خواب دیدم مامانم کفشامو داده به یکی یعنی به شدت ناراحت ‌‌گریه میگردم که اون کفشا نو بود من میپوشیدم اونارو وسعی داشتم اون ادمو پیدا کنم و بگیرم ازش

سعید
خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۳:۲۰ ب.ظ
Reply to  صبا

سلام من. خواب دیدم لنگه کفشم تو رودخونه در حال اب بردن بود دوسه بار تلاش کردم که از کنار رودخونه اونو بگیرم ولی موفق نمیشدم. تا اینکه اخرش افتادم تو رودخونه و خیس شدم. در همین حین یکی از اقوام اومد کمکم کرد و کفش رو از اب گرفت و بهم داد. تعبیرش رو میخواستم

Marzihe
خرداد ۲۱, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۲ ق.ظ

سلام دیشب خواب دیدم کفشم رادرجای شلوغی مثل مدرسه گم کردم وقتی به خانه رسیدم باکسی که مرده بود روبه رو شدم ازش خواستم بریم کفشم وپیدا کنیم گفت من نمیام خودت برو ؟تعبیرش چیه؟

فاطمه
خرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۷:۱۲ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که با کفش سفید رفتم توی مسجد و توی مسجد زن و مرد قاطی نشسته بودن و پشتم خالم نشسته بود که من پشتم بهش بود و روبه رو پدرم و برادر هام و کنارم هم مامانم بهش میگفتم اشکال نداره من با کفش اومدم تو مسجد میگفت نه ولی توی اخر خواب همه به خاطر کفش پوشیدن تو مسجد من رو سرزنش کردن یه قسمت از خوابم هم عمه مامانم که مرده با زن عموی مامانم رو دیدم کنار هم نشسته بودن عمه مامانم قیافش یه جوری بود خیلی لاغر بود نمیدونم چه جوری بگم… بیشتر بخوانید »

فرشته
شهریور ۵, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۱ ق.ظ
Reply to  فاطمه

من سه ساله جدا شدم دیشب خواب دیدم دوباره ازدواج کردم و لباس عروس دستمه دنبال کفش های سفید عروسیم میگردم (همون کفش هایی که قبلا عروسیم پوشیدم) خیلی گشتم تا بالاخره پیداشون کردم تعبیرش چیه؟؟؟

سلیمی
خرداد ۲۹, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۰ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که کنار مدرسه ای کفش دوستم را دیدم واز خواهرم خواستم اونو براش نگهداره

Anahita
تیر ۹, ۱۳۹۹ ۹:۵۹ ب.ظ

من چند روزه خواب میبینم پابرهنه هستم یه بار وقتی اینو فهمیدم که زمین مثل آتیش شده بود میخواستم نون بخرم انگار آنقدر پام درد گرفت که افتادم و غلت زدم تا یه یکم اونرتر که زمین داغ نبود یه بارم خواب دیدم کفش نپوشیدم و همش رو زمین سر میخودرم من ۱۷سالمه ویکم مریضم یعنی به این ربطی داره؟و تعبیر این خواب چیه؟!!چیکارکنم که دیگه این خوابو نبینم قبل خواب کفش بپوشم؟واقعا دردم گرفت وقتی پام سوخت…خیلی واقعی بود همه چی..میشه لطفا یکی راهنماییم کنه ؟؟؟

Anahita
تیر ۱۱, ۱۳۹۹ ۱۲:۱۲ ق.ظ
Reply to  Anahita

چرا هیچکی جواب نمیده:(((

Anahita
تیر ۱۴, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۹ ق.ظ
Reply to  Anahita

:(((((((((

علی
مرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۹:۳۳ ق.ظ
Reply to  Anahita

دوستان در تعبیر خواب سن جنسیت تحصیلات موقیت اجتماعی و گاها برخی علاقه ها و حتی متدین بودن خواب گذار تاثیر داره
فلذا با یه گفتن خواب اونم بصورت کلی چیزی گیر معبر نمیاد که بگه

Anahita
شهریور ۱۲, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۹ ب.ظ
Reply to  علی

دخترم -۱۷سالم – تو این مدت کسایی که انتظار نداشتم خیلی بهم ضربه زدن -علاقه ک به خیلی چیزا دارم ولی الان دوران سختی دارم میگزرونم به خاطر مریضی..اینا کافی دیگه؟😹

Anahita
مرداد ۴, ۱۳۹۹ ۹:۱۴ ق.ظ
Reply to  Anahita

من خیلی اوقات تو خوابم دوباره پابرهنم یکی نمی تونه جوابی بهم بده؟:(😿

حسین
مرداد ۳۰, ۱۳۹۹ ۵:۵۶ ق.ظ
Reply to  Anahita

سلام.سعی کنید از این ب بعد با کفش بخوابید.انشااله ک مشکلتون حل میشه اینجوری

Anahita
شهریور ۱۲, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۲ ب.ظ
Reply to  حسین

سلام مرسی از جواب🤍
اما تااثیر نداشت..(به چه وضعی افتادم😹🙃:))
شاید بخاطر بیماریمه ک پاهامو خیلی درگیر کرده
ممکنه؟؟؟

ْضیا محمد
تیر ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۲:۲۵ ق.ظ

سلام ، خواب دیدم که با جمع از دوستان در طرح و برګذادی از برنامه میباشیم ، دیری نشد که میخواستم که به برنامه برویم و خام ام نیز در همین جا نشسته میباشد. نا ګهان دیدم که کفش ام لا درک شده و دیدم که همان جای که کفش هایم را ګذاشته بودم همان زمین قلبه شده و کفش در زیر خاک ګم شده، هر چه پالیدم نیافتمش ، و به خانم ام ګفتم که کلید خانه را بدهید که پول ګرفته و کفش دیګری بخرم.

امیدوارکم که تعبیر خوابم را لطف نموده بفرستید.

حنانه
مرداد ۶, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۶ ب.ظ

سلام من یه دختره جوان هستم که خواب دیدم کفشام تویه مهمونی گم شدن واشتباهی کفشی رو دیدم ک مثل کفشای خودم بود یه لنگشو پوشیدم ولی مال خودم نبود
معنیش چی مسشه

maryam
مرداد ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۹ ق.ظ

سلام من خواب دیدم کفس خریدم سیاهه رنگس طرح های سفید داره تو خواب بنظرم میاد ک برا کس دیگه ای خریدم ولی وقتی میرم مهمونی در جعبشو باز میکنم میخام خودم بپوشمش میبینم ی لنگش هس میگم الان اینجا افتاده و تو خواب مطمعنم ک اونجا انداختم زن عمومم تعریف میکنه میگه کفش خوشگلیه و اینا کفشمم اسپورته تعبیرش چی میتونه باشه میشه بگین

سحر
مرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۵:۲۹ ق.ظ

سلام تا الان دوبار خواب یکسان دیدم که تو یکجای بزرگ هستم مثل مسجد یا امامزاده یک مرد دنبالم میکنه من فرار میکنم کفشامم گمشده و ندارم پام کنم

داود
شهریور ۲۸, ۱۳۹۹ ۶:۲۱ ق.ظ

سلام خواب دیدم کفش هایم را دزدیده اند پس از تلاش زیاد برای یافتن دزد ۲ نفررا دنبال میکردم که آنها داخل رودخانه رفتند و داخل رود خانه ماهیهای فراوانی بود و آنها یکی از ماهیها را با دستشان زنده گرفتند و برای من آوردند و من ماهی را آنجا تودستم نگه داشتم تا بمیرد و باخود ببرم و وقتی ماهی مرد آن را داخل پلاستیک گذاشتم وبه خانه بردم و در مسیر یکی از دوستام را دیدم که دزد کفشهایم را می شناخت ولی برایم نمی گفت ولی می گفت سرباز است و ولش کن بعد که فهمیدم سر… بیشتر بخوانید »

مهدیه
بهمن ۶, ۱۳۹۹ ۳:۱۶ ب.ظ

سلام
من یه دختر مجرد ۲۱ ساله ام دیشب خواب دیدم تو بهشت زهرا واسه ختم رفتم بعد کفشامو میزارم دم در میرم تو موقع برگشتن هر چی گشتم کفش هام نبود(نیم بوت های سیاهی که تو واقعیت هم دارمشون)
بعد یه جایی که وسایل گمشده ادمارو اونجا میزاشتن دیدم پر کفش بود ولی هرچی گشتم کفش های من اونجا نبود بعد دیدم یه پسر بچه ازم اویزون شده میخواد موبایلم بگیره که بهش میگم نمیشه این یادگاریه بابامه ولی بریم من واست خوراکی میخرم رفتیم واسش خوراکیم خریدم ولی اخرشم کفشامو پیدا نکردم

گلی
اسفند ۲۲, ۱۳۹۹ ۴:۲۸ ق.ظ

سلام خواب دیدم کفشم افتاد تو رودخانه منم دنبالش خودمو انداختم تو رودخانه تا کفشامو بگیرم اما نتونستم برود منو خلاص میکردم . کسی تعبیرشو میدونه

شقایق
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰ ۶:۱۵ ق.ظ

سلام من خواب دیدم همه کفش هام جمع کردم میخواستم بذارم خونه همسایه داشتم باهمسایه حرف میزدم نگاه کردم دیدم کفش هام کم شده ی مرد برداشت بود میرفت یعنی دزدیده بود بعدم فرار کرد من متاهل هستم لطفا کمک کنید فکرم درگیر