تعبیر خواب بوسیدن / بوسیدن نامحرم / آغوش گرفتن / بوسیدن مرده ای که زنده شده

تعبیر خواب 🔥 , حرف ب ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۵ دیدگاه

تعبیر خواب بوسیدن ابن سیرین، امام جعفر صادق / بوسیدن نامحرم / تعبیر خواب آغوش گرفتن / روبوسی / تعبیر خواب بوسیدن مرده ای که زنده شده

تعبیر خواب بوسیدن : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب بوسیدن, تعبیر خواب کلی بوسیدن, تعبیر خواب بوسیدن ابن سیرین, تعبیر خواب بوسیدن امام جعفر صادق, تعبیر خواب بوسیدن دانیال نبی, تعبیر خواب بوسیدن نامحرم, تعبیر خواب آغوش گرفتن, تعبیر خواب روبوسی, تعبیر خواب بوسیدن دختر بچه, تعبیر خواب بوسه زدن, تعبیر خواب بوسیدن مرده ای که زنده شده می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب بوسیدن, تعبیر خواب کلی بوسیدن, تعبیر خواب بوسیدن ابن سیرین, تعبیر خواب بوسیدن امام جعفر صادق, تعبیر خواب بوسیدن دانیال نبی, تعبیر خواب بوسیدن نامحرم, تعبیر خواب آغوش گرفتن, تعبیر خواب روبوسی, تعبیر خواب بوسیدن دختر بچه, تعبیر خواب بوسه زدن, تعبیر خواب بوسیدن مرده ای که زنده شدهتعبیر خواب بوسیدن گردن, تعبیر خواب مکیدن لب, تعبیر خواب لب دادن و لب گرفتن, تعبیر خواب بوسیدن لب مرد غریبه

تعبیر خواب بوسیدن, تعبیر خواب کلی بوسیدن, تعبیر خواب بوسیدن ابن سیرین, تعبیر خواب بوسیدن امام جعفر صادق, تعبیر خواب بوسیدن دانیال نبی, تعبیر خواب بوسیدن نامحرم, تعبیر خواب آغوش گرفتن, تعبیر خواب روبوسی, تعبیر خواب بوسیدن دختر بچه, تعبیر خواب بوسه زدن, تعبیر خواب بوسیدن مرده ای که زنده شده

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب بوسیدن / معنی بوسیدن در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

اگر در خواب دیدید که معشوق خود را درهنگام روز می بوسید نشانه آنست که شانس بر ضد شماست .

اگر در خواب دیدید که معشوق خود را در هنگام شب می بوسید نشانه خطر است

اگر در خواب دیدید که مادر خود را می بوسید نشانه موفقیت است

اگر در خواب دیدید که پدر خود را می بوسید نشانه شادی است

اگر در خواب دیدید که برادر یا خواهر خود را می بوسید نشانه خوشی و لذت است

خواب بوسیدن همسر نشانه خوشبختی در زندگی زناشویی است

تعبیر خواب بوسیدن, تعبیر خواب کلی بوسیدن, تعبیر خواب بوسیدن ابن سیرین, تعبیر خواب بوسیدن امام جعفر صادق, تعبیر خواب بوسیدن دانیال نبی, تعبیر خواب بوسیدن نامحرم, تعبیر خواب آغوش گرفتن, تعبیر خواب روبوسی, تعبیر خواب بوسیدن دختر بچه, تعبیر خواب بوسه زدن, تعبیر خواب بوسیدن مرده ای که زنده شدهتعبیر خواب بوسیدن گردن, تعبیر خواب مکیدن لب, تعبیر خواب لب دادن و لب گرفتن, تعبیر خواب بوسیدن لب مرد غریبه

تعبیر خواب بوسیدن / معنی بوسیدن در خواب

اگر در خواب دیدید صورت شخصی را می بوسید نشانه آنست که موفقیت شما به اوج می رسد .

اگر در خواب دیدید یک زن شوهردار را می بوسید نشانه آنست که ناکامی شما را تهدید می کند .

اگر در خواب دیدید که یک زن تنها را می بوسید نشانه آنست که به شما خیانت خواهد شد .

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب توت: توت کندن از درخت / تعبیر خواب توت سفید و شیرین ابن سیرین

بوسیدن یک دوست در خواب نشانه شکست کامل در کارهاست

خواب بوسیدن زمین نشانه شرمساری است

اگر در خواب دیدید که پشت یکنفر را می بوسید نشانه آنست که یک زن شما را فریب میدهد

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی در خواب دید که کسی به او بوسه میدهد،نشانه آنست که آن شخص خواستگار او خواهد بود

لوک اویتنهاو می گوید :

بوسیده شدن در خواب نشانه جدایی است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

بوسه در خواب نشانه شق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است

اگر در خواب ببینید تسط یک غریبه بوسیده شدید ، نشانه این است که شما نیاز دارید که در مورد جنبه ای از خودتان، آگاه تر شوید

اگر خواب ببینید کسی تلاش می کند که علی رغم میلتان شما را ببوسد، به این معنی است که کسی ایده ها، باور ها و نظراتش را به شما تحمیل می کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینیم کسی را بوسیدیم نشانه آنست که موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم

و اگر خواب ببینیم شخصی که می بوسیم ناشناس باشد نفعی از ما به او می رسد .

اگر یک دختر دم بخت خواب ببیند که محرمی او را می بوسد نشانه آنست که محبوبیت به دست خواهد آورد

و اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد تعبیرش خواستگار است و شوهر می کند

و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشانه آنست که از او به نیکی یاد می کنند .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که مادر خود را می‌بوسید ، نشانه موفقیت در انجام کارها است .

اگر در خواب ببینید که خواهر یا برادر خود را می‌بوسید ، نشان‌دهنده‌ی شادمانی و نشاط است .

تعبیر خواب بوسیدن نامزد خود در تاریکی ، نشانه داشتن روابط نادرست است .

بوسیدن دشمن در خواب ، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می‌کنید .

شیخ طوسی گوید:

در همین زمینه نوشته است بوس کرد معشوق در خواب دلالت بر این دارد که زندگی ما گشاده می‌شود و وسعت می‌یابد و روزیمان فراخ می‌یابد .

اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم و برعکس اگر نامزدت نبود و یا درعقد تو نبود و روزیمان تنگ می‌شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب زایمان: زایمان مرد، زایمان دوقلو، زایمان دیگران / تعبیر بارداری و نوزاد

لیلا برایت:

تعبیر خواب بوسیدن دست کسی ، موفقیت در عشق است

تعبیر خواب بوسیده شدن ، مراقب اطرافیان باید باشید

تعبیر خواب بوسیدن زمین ، غم و اندوه است


تعبیر خواب بوسیدن ابن سیرین

بوسیدن:

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی را بوسیده‌ای، یـعـنـی آن شخص را دوست داری و اگر آن شخص غریبه باشد، تعبیرش این است که از جایی که نسبت به آن چشم‌داشت و طمع نداری، خیر و منفعت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب بوسیدن, تعبیر خواب کلی بوسیدن, تعبیر خواب بوسیدن ابن سیرین, تعبیر خواب بوسیدن امام جعفر صادق, تعبیر خواب بوسیدن دانیال نبی, تعبیر خواب بوسیدن نامحرم, تعبیر خواب آغوش گرفتن, تعبیر خواب روبوسی, تعبیر خواب بوسیدن دختر بچه, تعبیر خواب بوسه زدن, تعبیر خواب بوسیدن مرده ای که زنده شدهتعبیر خواب بوسیدن گردن, تعبیر خواب مکیدن لب, تعبیر خواب لب دادن و لب گرفتن, تعبیر خواب بوسیدن لب مرد غریبه

تعبیر خواب بوسیدن ابن سیرین

بوسیده شدن:

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شخص آشنایی تو را می‌بوسد، یـعـنـی آن شخص به تو خیر و منفعت می‌رساند.


تعبیر خواب بوسیدن امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است.

خیر و منفعت

حاجت روایی

بر دشمن ظفر یافتن

سخن خوش شنیدن


تعبیر خواب بوسیدن دانیال نبی

بوسه زدن به لب های مرد زن دختر و یا پسر دشمنی است دروغگو، بی‌اعتقاد، فریبکار بی‌شرم و نا‌امید از خوبی‌ها و تیکی‌ها که همواره دیگران را به بدی و شر می‌خواند و برخورد نکردن با او مناسب‌تر است.


تعبیر خواب بوسیدن نامحرم

منوچهر مطیعی:

تعبیر خواب دختری که نا محرم او را ببوسد پیدا شدن خواستگار است

ادوارد :

بوسه بر مردان نامحرم در خواب دلالت بر این دارد که کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می‌کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می‌ورزد و توطئه و سعایت می‌کند.

تعبیر خواب بوسیدن, تعبیر خواب کلی بوسیدن, تعبیر خواب بوسیدن ابن سیرین, تعبیر خواب بوسیدن امام جعفر صادق, تعبیر خواب بوسیدن دانیال نبی, تعبیر خواب بوسیدن نامحرم, تعبیر خواب آغوش گرفتن, تعبیر خواب روبوسی, تعبیر خواب بوسیدن دختر بچه, تعبیر خواب بوسه زدن, تعبیر خواب بوسیدن مرده ای که زنده شدهتعبیر خواب بوسیدن گردن, تعبیر خواب مکیدن لب, تعبیر خواب لب دادن و لب گرفتن, تعبیر خواب بوسیدن لب مرد غریبه

تعبیر خواب بوسیدن نامحرم

به‌طور‌کلی بوسیدن نامحرمان در خواب هم نمی‌تواند مفید باشد.

ابن سیرین:

بوسه زدن به لب های مردی نامحرم در خواب دشمنی است

کتاب سرزمین رویاها:

یک زن شوهردار را می‌بوسید: ناکامی شما را تهدید می‌کند.

یک زن نامحرم را می‌بوسید: به شما خیانت خواهد شد.


تعبیر خواب آغوش گرفتن

لوک اویتنهاو می‌گوید:

کسی را در آغوش کشیدن: نیکبختی در عشق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد.

گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می‌کند و غالباً خوب است.

اگر آشنایی که محرم شما محسوب می‌گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک، ماهی سرخ شده، ماهی یخ زده، ماهی مرده

اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می‌گردد.

اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و می‌تواند خیر داشته باشد.

اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید.

اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می‌کند.

اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی‌شناختید مسافری به خانه شما وارد می‌گردد و اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی‌شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می‌روید.

اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می‌گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید

اگر زنی در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن است که دست به کارهای خطرناک می‌زند.

اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی در آغوش می‌گیرند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.

در آغوش گرفتن نزدیکان در خواب، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است.

اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را در آغوش می‌گیرند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.

اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در آغوش گرفته‌اید، علامت آن است که میهمانان ناخوشایندی به خانه شما خواهند آمد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

فامیل‌های نزدیکتان را در آغوش می‌کشید: مراقب خیانتکاران باشید.

زن یا نامزد شما، شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: تنهایی و گرفتاری

شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: عمر شما طولانی خواهد بود.

دیگران شما را درآغوش می‌کشند: پول

یک غریبه را درآغوش می‌کشید: یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد.

غریبه‌ها شما را درآغوش می‌کشند: وقتش رسیده که نقشه‌هایتان را دنبال کنید.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود.


تعبیر خواب بوسیدن مرده ای که زنده شده

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی مرده را از روی شهوت بوسیده‌ای، یعنی با زنی ازدواج می‌کنی و به خواسته‌ هایت می‌رسی .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مرده تو را می‌بوسد، یعنی چیزی از علم و یا مال و اموال آن مرده به تو خواهد رسید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
15 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
بیتا
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹ ۴:۳۰ ق.ظ

سلام من مجردم و خودم عاشق کسی هستم خواب دیدم فامیل خیلی نزدیکم ب من ابراز علاقه کرده و منو بوسیده و خاست ب خانوادش بگه که منو رو دوست داره تعبیر این خواب چیه؟

یک دختر زیبا
خرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۱۲:۲۴ ب.ظ

سلام و خسته نباشید
من خواب دیدم که با کلی پسر زشت و پیر در یک اتاق تاریک بودم تعداد آنها۵نفر بود آنها سعی میکردند من رو ببوسن اما من نمی خواستم تا اینکه یه پسر خوش تیپ اومد جلوم و ازم در برابر اونها محافظت کرد
تعبیرش چیه

ساناز
تیر ۱, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۲ ق.ظ

👎👎👎👎👎

سوگند جون
تیر ۱, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۱ ق.ظ

سلام.من مجرد هستم.و تا حالا عاشق کسی نبودم.
خواب دیدم که یکی از همکلاسی های دوران دانشگاهی از من خواستگاری کرد.من قبول نکردم.بعدش اون منو توی اتاق زندانی کرد و من رو بوسید
تعبیرش رو بگید خیلی ممنون میشم ازتون💓💓💓

مصی
تیر ۲۳, ۱۳۹۹ ۱۲:۱۱ ب.ظ

من خواب دیدم همسرم یه زن شوهردارو میبوسه البته ازنوع شهوانی منم داشتم نگاهش میکردم این تعبیرش چیه

###
شهریور ۲۶, ۱۳۹۹ ۳:۰۳ ق.ظ
Reply to  مصی

من خواب دیدم شوهرم دست زن نامحرم را میبوسدو من هم نگاه میکردم

حسنی
آذر ۱۷, ۱۳۹۹ ۵:۰۸ ب.ظ
Reply to  مصی

سلام تعبیر خواب بوسیدن همسرم توسط بزشک معالجش

مهسا
شهریور ۲۹, ۱۳۹۹ ۸:۱۰ ب.ظ

سلام ‌،من خواب دیدم یه نفر که گفتن شهید شده منو بغل کرد و گونمو بوسید وقتی ازخواب بیدار شدم حس کردم گونم خیسه از بوسه اون شهید و توی خواب انگار ادم خیلی خیلس خوب بودن و همه از شهادتشون ناراحت بودیم,تعبیرش چیه؟

سوگند کیانی راد
آذر ۲, ۱۳۹۹ ۱:۱۲ ب.ظ

زن متاهل هستم خواب دیدم یک مرد نامحرم که آ شنا ومتاهل هم هست از پشت من بوسید لباسم کاملا پوشیده هست

یه پسری
آذر ۲۷, ۱۳۹۹ ۸:۲۹ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که هم کلاسی ام را دوست دارم و هم کلاسی ام دختر بود صورت او را بوسیدم تعبیرش چیه ؟

سیما
دی ۲۵, ۱۳۹۹ ۷:۲۰ ب.ظ

سلام من با ی مرد دوست بودم مدتی هم منو تنها گذاشته و رفته الانم با هم نیستیم تا اینکه دیشب خواب دیدم اومده خونه مادرم و پیشم خوابیده کنارم بعد صبح ک شد بالاش رو برداشت اومد کنارم خوابید و لب منو بوسید ک‌من مانع شدم و گفتم خواهرام تو خونه هست منو تو رو می بینه این کار رو نکن بعد بهم گفت سیما من بخاطر تو این همه راه اومدم از همه ها ندارم دور شدم و اومدم ک تو رو ببینم و این همه راه بخاطر تو ب کجا ک کشیده نشدم بعد از خواب بیدار… بیشتر بخوانید »

سوگل
بهمن ۴, ۱۳۹۹ ۱:۲۷ ب.ظ

خواب دیدم معشوقم از پیشانیم بوس کرده منظور چیه؟

ممو
بهمن ۲۰, ۱۳۹۹ ۹:۵۳ ق.ظ

معنی لب گرفتن بامعشوق در خواب چیست

ناشناس
اسفند ۱۲, ۱۳۹۹ ۴:۵۰ ق.ظ

من خواب دیدم با ی یوتیوبر داشتیم میحرفیدیم بعد ی چیزی گفت من واسش ناراحت شدم برا همین بغلش کردم که یهو منو از بغلش بیرون آورد شروع کرد ب بوسیدن گردنم انگار ک اتفاقات واقعی بودن چون ی لحظه ک از خواب بیدار شدم دستم رو کشیدم رو گردنم چون فک میکردم خیسه
میشه تعبیرش رو بگید؟ ممنون میشم

z
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰ ۶:۲۲ ق.ظ

سلام من یه دخترم خواب دیدم که کسی که دوسش داشتم و پسر عمه ام هست و هر دو مجرد هستیم و تا حالا هیچ وقت هم رو نگاه هم نکردیم اومده خونه ما من کنارش میشینن و اون منو جلوی خانواده ام بغل میکنم و بعد که نگاهش میکنم بهم لبخند میزنه و منو می بوسه یه بوسه خیلی کوتاه بود و بعد هیچ کس هیچی نمیگه این رو هم بگم الان دوسش ندارم ولی حس بدی هم نسبت بهش ندارم و اینکه خانواده هامون هیچی نمیگن
تعبیر خواب چیه ؟