تعبیر خواب آسمان پر ستاره، آسمان ابری، آسمان شب، آسمان سیاه

تعبیر خواب 🔥 , حرف آ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲ دیدگاه

تعبیر خواب آسمان: تعبیر خواب آسمان پر ستاره، آسمان ابری، آسمان شب، آسمان سیاه و آسمان قرمز

تعبیر خواب آسمان : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وب سایت نایریکا به تعبیر خواب آسمان, تعبیر خواب کلی آسمان, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب آسمان ابری, تعبیر خواب آسمان شب, تعبیر خواب آسمان سیاه, تعبیر خواب آسمان قرمز می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب آسمان, معنی دیدن آسمان در خواب, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب آسمان ابری, تعبیر خواب آسمان شب, تعبیر خواب آسمان سیاه, تعبیر خواب آسمان قرمز

تعبیر خواب آسمان, معنی دیدن آسمان در خواب, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب آسمان ابری, تعبیر خواب آسمان شب, تعبیر خواب آسمان سیاه, تعبیر خواب آسمان قرمز

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


معنی دیدن آسمان در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست.

این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده اند اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می افکند.

تعبیر خواب آسمان, معنی دیدن آسمان در خواب, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب آسمان ابری, تعبیر خواب آسمان شب, تعبیر خواب آسمان سیاه, تعبیر خواب آسمان قرمز

معنی دیدن آسمان در خواب

اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می شود لیکن سلامت خود را باز می یابد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دمپایی / تعبیر خواب انواع دمپایی رنگی، لا انگشتی و تنگ

رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفید بیماری است.

چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می رسد که دل خوش کننده است.

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی خودرا بر آسمان بیند، دلیل که وی را سفری پیدا شود ودر ان سفر وی را مرتبت دنیا و عز حاصل شود.

اگر بیند که در پهنای آسمان می‌پرد، سفری بود با نعمت و برکت.

و اگر بیند که همان‌ گونه راست می‌پرید، تا به آسمان رسید، دلیل کند که مضرت و رنج بیند و اگر دید که به آسمان رفت، بدان نیت که به زمین باز نیاید، دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد.

اگر بیند که از آسمان بانگ و ندا می شنود، دلیل کند بر خیر و سلامت. اگر بیند که مرغی از آسمان با وی سخن میگفت، دلیل بود که شادمان گردد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که او در آسمان بنیادی است، چنانکه مردمان را در زمین بنیاد بود، دلیل که اجلش نزدیک بود.

اگر دید که بنیاد وی چون بنیاد دنیا از خشت و گل و گچ و آجر بود، دلیل بود که خداوند خواب در دنیا مغرور شود.

اگر دید که از آسمان انگبین می‌بارید، دلیل که مردمان را خیر و نعمت و غنیمت بود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک، ماهی سرخ شده، ماهی یخ زده، ماهی مرده

اگر دید که از آسمان ریگ یا خاک می‌بارید، اگر اندک بارید دلیل کند که نیک بودو اگر بسیار، دلیل ان بد بود.

اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می‌بارید، دلیل بود بر عذاب خدای عزو جل‌اند ان دیار، اگر دید که خودرا از اسمان فرو آویخت، دلیل کند که کار او بلند گردد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به آسمان صعود میکنید، نشانه ان است که با کوشش مداوم به هدفی دست می یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی کند.

کتاب سرزمین رویاها:

شما به آسمان میروید: خوشبختی و سعادت

یوسف پیامبر:

تعبیر خواب دیدن آسمان، قوت و پیروزی است

حضرت دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب فردی که در خواب آسمان دیده است، می فرمایند:اگر فردی خود را در آسمان اول دید، اجل وی نزدیک شده است.

اگر خود را در آسمان دوم ببیند، علم و دانش کسب می کند.

اگر خود را در آسمان سوم دید، در امور دنیوی عزت و موفقیت پیدا می کند.

اگر خود را در آسمان چهارم دید، به پادشاه نزدیک و مقرب می شود.

اگر خود را در آسمان پنجم دید، هیبت، ترس و بیم می یابد.

اگر خود را در آسمان ششم دید، به خوشبختی و نیکی نائل می شود.

اگر ببیند که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و از کنار او عبور کردند، درهای علم و حکمت به روی وی گشوده می شود.


تعبیر خواب آسمان پر ستاره

تعبیر خواب آسمان, معنی دیدن آسمان در خواب, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب آسمان ابری, تعبیر خواب آسمان شب, تعبیر خواب آسمان سیاه, تعبیر خواب آسمان قرمز

تعبیر خواب آسمان پر ستاره

لوک اویتنهاو میگوید:

ستاره باران: ارثی بزرگ

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دزد: تعبیر خواب دزد خواستگار / دزدیدن طلا، ماشین، وسایل، بچه / دزدی رفتن

آنلی بیتون:

دیدن آسمان پرستاره در خواب، علامت ان است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد.


تعبیر خواب آسمان ابری

تعبیر خواب آسمان, معنی دیدن آسمان در خواب, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب آسمان ابری, تعبیر خواب آسمان شب, تعبیر خواب آسمان سیاه, تعبیر خواب آسمان قرمز

تعبیر خواب آسمان ابری

لوک اویتنهاو میگوید:

آسمان ابری: غم و غصه

لیلا برات:

اگر آسمان ابری باشد، شما آدم بسیار بی‌ثبات و ضعیفی می‌باشید.

کتاب سرزمین رویاها:

آسمان تاریک و پر ابر، ناکامی است

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که ابر را در هوا همی راند، دلیل کند که او را با علما و حکما صحبت افتد.

اگر این خواب را پادشاه بیند، دلیل که در ولایت خویش، رسولان و صاحب خیران فرستد.

اگر بیند که ابر را از هوا بگرفت و به زمین آورد، دلیل است کارش نیکو شود و بزرگی یابد و علم حاصل کند.


تعبیر خواب آسمان شب

تعبیر خواب آسمان, معنی دیدن آسمان در خواب, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب آسمان ابری, تعبیر خواب آسمان شب, تعبیر خواب آسمان سیاه, تعبیر خواب آسمان قرمز

تعبیر خواب آسمان شب

کتاب سرزمین رویاها:

تعبیر خواب آسمان در شب مهتابی: پول فراوان است


تعبیر خواب آسمان سیاه

تعبیر خواب آسمان, معنی دیدن آسمان در خواب, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب آسمان ابری, تعبیر خواب آسمان شب, تعبیر خواب آسمان سیاه, تعبیر خواب آسمان قرمز

تعبیر خواب آسمان سیاه

امام جعفر صادق:

اگر ببیند که آسمان سیاه بود دلیل که در ان دیار بلا و فتنه عظیم بود


تعبیر خواب آسمان قرمز

امام جعفر صادق:

اگر ببیند که آسمان سرخ بود دلیل بود که در ان دیار جنگ و خون ریختن است

تعبیر خواب آسمان, معنی دیدن آسمان در خواب, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب آسمان ابری, تعبیر خواب آسمان شب, تعبیر خواب آسمان سیاه, تعبیر خواب آسمان قرمز

تعبیر خواب آسمان قرمز

لوک اویتنهاو میگوید:

آسمان سرخ رنگ: شادمانی زیاد

لیلا برات:

دیدن آسمان قرمز در خواب، دلالت بر اختلافات گوناگون درخانواده و جامعه می باشد.

آنلی بیتون میگوید:

دیدن آسمانی سرخ در خواب، نشانه نارضایتی عموم مردم است که احتمالاً به شورشی مبدل خواهد شد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
2 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
Leila
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۹ ۶:۲۱ ق.ظ

با سلام خواب دیدم تو خونه با شوهرم هستم ب اسمون نگاه کردم و به شوهرم گفتم ببین ستاره هارو…. ستاره ها اینجور بودن: س ستاره پشت سر هم در یک خط بصورت مورب ب اسامی: مارس،،،پروسیون،،، و سیریوس ب ترتیب از بالا به پایین به اینصورت بودن و اینکه از ستاره وسط ب اسم پروسیون بصورت علامت جمع ریاضی از چهار جهت شمال،،جنوب،،،شرق و غرب بصورت فلش بوده و روی این فلشها ستاره های بیشمار دیگری بصورت یکنواخت وجود داشت و نورانی و درخشان بودن من بسیار لذت بردم و ب وجد اومدم و روز ۳۰ شعبان امسال این… بیشتر بخوانید »

شیما
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹ ۱:۵۱ ق.ظ

سلام وقت بخیر دختر خیلی مومنی نیستم اما خواب دیدم در حال خواندن بلند سجده و تشهد هستم و بلند نماز میخوانم یک طرفم عمه و طرف دیگر مادرم در حال خواندن نماز هستند و بالای سرم اسمانی پر از ستاره و فوق العاده روشن هست