تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک، ماهی سرخ شده، ماهی یخ زده، ماهی مرده

تعبیر خواب 🔥 , حرف م ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲ دیدگاه

تعبیر خواب ماهی : معنی ماهی در خواب چیست / تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک / تعبیر خواب ماهی سرخ شده، ماهی یخ زده, ماهی مرده / تعبیر خواب ماهی برای زن باردار / تعبیر خواب آکواریوم / تعبیر خواب گرفتن ماهی

تعبیر خواب ماهی : در این مطلب از بخش تعبیر خواب وبسایت نایریکا به تعبیر خواب ماهی, معنی ماهی در خواب چیست, تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک, تعبیر خواب ماهی سرخ شده, تعبیر خواب ماهی یخ زده, تعبیر خواب ماهی برای زن باردار, تعبیر خواب آکواریوم, تعبیر خواب گرفتن ماهی, تعبیر خواب ماهی مرده, تعبیر خواب ماهی قرمز زنده می پردازیم.

با ما همراه باشید.

تعبیر خواب ماهی, معنی ماهی در خواب چیست, تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک, تعبیر خواب ماهی سرخ شده, تعبیر خواب ماهی یخ زده, تعبیر خواب ماهی برای زن باردار, تعبیر خواب آکواریوم, تعبیر خواب گرفتن ماهی, تعبیر خواب ماهی مرده, تعبیر خواب ماهی قرمز زنده

تعبیر خواب ماهی, معنی ماهی در خواب چیست, تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک, تعبیر خواب ماهی سرخ شده, تعبیر خواب ماهی یخ زده, تعبیر خواب ماهی برای زن باردار, تعبیر خواب آکواریوم, تعبیر خواب گرفتن ماهی, تعبیر خواب ماهی مرده, تعبیر خواب ماهی قرمز زنده


معنی ماهی در خواب چیست

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد.

اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض، رودخانه و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

تعبیر خواب ماهی, معنی ماهی در خواب چیست, تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک, تعبیر خواب ماهی سرخ شده, تعبیر خواب ماهی یخ زده, تعبیر خواب ماهی برای زن باردار, تعبیر خواب آکواریوم, تعبیر خواب گرفتن ماهی, تعبیر خواب ماهی مرده, تعبیر خواب ماهی قرمز زنده

معنی ماهی در خواب چیست

اگر آب متعفن باشد و در آن ماهی های خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد.

خواب ماهی درحال تخم ریزی :

یک زن خواب یک ماهی در حال تخم ریزی ببیند : دوران بارداری بسیار سختی در پیش دارد .

خواب دیدن اینکه یک ماهی غول پیکر تلاش می کند که شما را بخورد:

بیانگر این است که افراد پرقدرت تلاش می کنند که شما و توانایی هایتان را خراب کنند

خواب دیدن ماهی فاسد شده:

بیانگر پریشانی است که شما با تظاهر به شادی ،اینگونه می نمایید که غم ندارید

خواب تمیز کردن ماهی:

بیانگر این است که شما ابراز احساسی تان را به شیوه ای تغییر می دهید که قابل ارائه به دیگران باشد شما خودتان را سانسور می کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی کنید

خواب دیدن تبغ ماهی:

بیانگر نگرش ، افکار یا دیدگاه های قدیمی اشاره دارد که قبلا روشن شده است.

شما این ایده را پرورش داده اید آن را کسب دانش کرده اید.

حوض پرورش ماهی:

علامت نگرانی و دلواپسیست از بعد مادی بیشتر .

تعبیر خواب ماهی شدن :

اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند.

اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

اگر ماهی شما را خورد :

حس میکنید که غرایز و احساسات غیرعقلانی شما را تهدید می‌کنند؛ خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت یا مسیر منطقی زندگی.

تعبیر خواب ماهی یوسف نبی:

دیدن ماهی روزی است

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ماشین: خرید، آتش گرفتن، و دزدیدن ماشین / اتومبیل گران قیمت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ماهی بر شش و جه است.

  • اول: وزیر.
  • دوم: لشگر.
  • سوم: دختر دوشیزه.
  • چهارم: غنیمت.
  • پنجم: غم و اندوه.
  • ششم: کنیزکی هندوی

جابر مغربی می گوید :

اگر مشغول صید ماهی از دریا هستید خواب شما نشانه بدست آوردن روزی حلال به همان اندازه برای اهل و عیال و زن و فرزند خواهد بود.

اگر خواب ببینید که در دریا ماهی ها با شما حرف می زنند خواب شما نشانه آگاه شدن از راز پادشاه خواهد بود و به مراد و خواسته هاتون خواهید رسید.

اگر خواب ببینید که ماهی می فروشید خواب شما نشانه بدست آوردن سود و منفعت خواهد بود.

حضرت دانیال می گوید :

اگر خواب ببینید که از شکم ماهی, مروارید زیبا بدست آورده اید خواب شما نشانه این است که صاحب فرزند پسری خواهید شد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از دهان تو ماهی بیرون آمده است، یـعـنـی دروغ‌های زیادی خواهی گفت .

اگر ببینی از «آلت مردی» تو ماهی بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شوی،

اگر زنی ببیند از «فرج» او ماهی بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شود.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک ماهی که به آزادی در آب شنا میکند : شانس

یک ماهی می گیرید : شما را به نهایت دوست خواهند داشت

یک ماهی روی پیشخوان : منتظر دردسر باشید .

یک ماهی در حال شنا در آب کم عمق : خوشنامی خود را از دست خواهید داد .

شما ماهی دارید : لذتهای متعددی نصیبتان میشود

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که با دستش ماهی می گیرد یعنی با تلاش کم به سعادت می رسد .

اگر پولک ماهی ببیند نشان از بی نیازی در زندگی است .

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن ماهی در خواب، اگر تعداد آنها مشخص و قابل شمارش بود به زن و اگر تعداد آنها بیشمار و نامشخص بود به مال و غنیمت تعبیر میشود.

اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر میشود.

اچ میلر مى‌گوید:

اگر در خواب ماهى آزاد ببینید، به این معنا است که آینده‌ى درخشانى خواهید داشت.

دیدن ماهى ساردین در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است.

دیدن ماهى طلایى در خواب، علامت آن است که ازدواج موفقى خواهید داشت.


تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک

دیدن ماهی قرمز و ماهی زیبا و تزیئنی و و زینتی و فیل ماهی در خواب نشان شادمانی و نشاط است تعبیر خواب ماهی اگر حوض پر از ماهی قرمز یا چشمه ماهی بینید نشان از اتفاق بسیار خوب و شادی مانند ازدواج یا بدنیا آمدن فرزندی در خانواده می باشد .

اگر ماهی قرمز را درآکواریوم یا تنگ یا در ظرف بینید شادمانی و نشاط لحظه ای هست .

تعبیر خواب ماهی, معنی ماهی در خواب چیست, تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک, تعبیر خواب ماهی سرخ شده, تعبیر خواب ماهی یخ زده, تعبیر خواب ماهی برای زن باردار, تعبیر خواب آکواریوم, تعبیر خواب گرفتن ماهی, تعبیر خواب ماهی مرده, تعبیر خواب ماهی قرمز زنده

تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک

تعبیر خواب ماهی اگر ماهی قرمز مرده یا ماهی های قرمز کوچک مرده در آب باشد یا خشکی تعبیرش تعبیر خواب ماهی این هست که بعد از شادمانی ناراحتی و اندوه می آید .

اگر ماهی در حال جان دادن باشد یا نیمه جان باشد یعنی باید تلاش خود را زیادتر کنید در زندگی و اگر ماهی یا ماهی قرمز را نجات دهید یعنی تلاش شما به ثمر می رسد و نتیجه اش شادمانی خیلی زیاد و یا ثروت زیاد است .

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب سفر: سفر رفتن دیگران / تعبیر مسافرت رفتن با خانواده / سفر با مرده

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک ماهی قرمز در یک تنگ در خانه شماست : پول فراوانی بدست می آورید .

بچه ها با یک ماهی قرمزبازی می کنند : شادی

ماهی قرمز می خرید : یک ازدواج در فامیل

یک زن مجرد خواب ماهی قرمز ببییند : او یک ازدواج پرپول خواهد کرد .

یک زن متاهل خواب ماهی قرمز ببیند : او بزودی طلاق می گیرد .

یک ماهی قرمز مرده : ناکامی در انتظار شماست .

منوچهر مطیعی تهرانی:

دیدن ماهی قرمز در خواب نشانه فر و شکوه برای بیننده خواب است

همچنین اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می‌شوید و به آرزوهای خود می‌رسید

و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می‌کنید که به آرزوهایش برسد.

لوک اویتنهاو از معبرین غربی ماهی‌های قرمز را بیانگر ازدواج با فردی ثروتمند می‌داند.

لیلا برایت می گوید :

تعبیر خواب دیدن ماهی قرمز نشانه خوش شانسی است.


تعبیر خواب ماهی سرخ شده

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

تعبیر خواب ماهی سرخ کرده خوردن، نگرانی و اضطراب شدید است و تعبیر خواب ماهی پختن یا سرخ کردن، یک ازدواج است

ابراهیم کرمانی می گوید :

خوردن گوشت ماهی در خواب نشانه بدست آوردن مال و ثروت فراوان است.

تعبیر خواب ماهی, معنی ماهی در خواب چیست, تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک, تعبیر خواب ماهی سرخ شده, تعبیر خواب ماهی یخ زده, تعبیر خواب ماهی برای زن باردار, تعبیر خواب آکواریوم, تعبیر خواب گرفتن ماهی, تعبیر خواب ماهی مرده, تعبیر خواب ماهی قرمز زنده

تعبیر خواب ماهی سرخ شده

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، به این معنی است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری

اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است.

لازم به ذکر است که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد.

آنلی بیتون:

خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار است.

لیلا برایت:

خوردن ماهى خشک در خواب، نشانه‌ى بیمارى است.

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می‌کنید و دچار حرص و آز می‌شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می‌رسید.

اگر ببینید ماهی شور می‌خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می‌شوید.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی قلیه ای از گوشت ماهی می‌خوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.


تعبیر خواب ماهی یخ زده

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی چیز یخ‌زده و منجمد می‌خوری، یعنی به اندازه آن دچار غم و ناراحتی می‌شوی،

تعبیر خواب ماهی, معنی ماهی در خواب چیست, تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک, تعبیر خواب ماهی سرخ شده, تعبیر خواب ماهی یخ زده, تعبیر خواب ماهی برای زن باردار, تعبیر خواب آکواریوم, تعبیر خواب گرفتن ماهی, تعبیر خواب ماهی مرده, تعبیر خواب ماهی قرمز زنده

تعبیر خواب ماهی یخ زده

جابر مغربی نیز می‌گوید:

یعنی گرفتار دعوا و دشمنی می‌شوی و در هر صورت خوردن چیز یخ‌زده تعبیر خوبی ندارد،

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر ببینی کسی به تو چیز یخ‌زده داده و تو هم از آن خورده‌ای، یعنی با کسی دعوا و دشمنی می‌کنی، ولی اگر چیزی از آن نخورده‌ای دچار ناراحتی نمی‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).


تعبیر خواب ماهی برای زن باردار

اگر شما به عنوان فردی باردار، سمبل ماهی را در خواب خود مشاهده کنید، باید توجه داشته باشید که هم اکنون، درباره‌ی آینده‌ی فرزند خود و نحوه‌ی پرورش او، چه پرسش‌هایی در ذهن دارید.

اگر به عنوان یک زن باردار، خود را مشغول خوردن خوراک ماهی مشاهده کنید، باید توجه داشته باشید که این خواب تصویرگر نیاز درونی شما به یک خوراک فکری است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب جنگ: فرار از جنگ / بمب و موشک باران / تعبیر خواب گریختن / تیراندازی

مخصوصا اگر در هنگام خوردن خوراک ماهی، احساس مثتبی داشته باشید.

تعبیر خواب ماهی, معنی ماهی در خواب چیست, تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک, تعبیر خواب ماهی سرخ شده, تعبیر خواب ماهی یخ زده, تعبیر خواب ماهی برای زن باردار, تعبیر خواب آکواریوم, تعبیر خواب گرفتن ماهی, تعبیر خواب ماهی مرده, تعبیر خواب ماهی قرمز زنده

تعبیر خواب ماهی برای زن باردار

همچنین اگر در خواب احساس کنید که علاقه‌مند هستید تا خوراک ماهی بخورید، اما به آن دسترسی ندارید، نشان دهنده‌ی احساس فقدانی است که در درون خود مشاهده می‌کنید.

این خواب از شما می‌خواهد تا نیاز‌های فکری خود را بشناسید.

مثل نیاز به شادی، مطالعه و ورزش؛ و این نیاز‌ها را به شیوه‌ای منطقی برطرف کنید.

اگر به عنوان یک زن باردار، در خواب مشاهده کنید که ماهی‌های قرمز به خواب نبود آب در حال تلف شدن هستند، باید بدانید که آب در تعبیر خواب، استعاره از ضمیر ناخودآگاه و احساسات درونی انسان می‌باشد.

این خواب از شما می‌خواهد تا در زمینه‌ی احساسات و دغدغه‌های عاطفی، به درون خود رجوع کرده و به ندای قلب خود گوش فرا دهید.

زنان وقتی که حامله می‌شوند خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند.

ممکن است بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی است


تعبیر خواب آکواریوم

از دیدن آکواریوم در خواب و تفاسیر تعبیرگران این‌گونه می‌توان برداشت کرد که نشانه رنج و ناراحتی است.

البته دیدن ماهی یا هرگونه جانور در آکواریوم تعابیر خود را دارد.

بنابراین بایستی کیفیت خواب و جزییات آن برای توضیح و تفسیر هر چه بهتر در نظر گرفته شود

تعبیر خواب ماهی, معنی ماهی در خواب چیست, تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک, تعبیر خواب ماهی سرخ شده, تعبیر خواب ماهی یخ زده, تعبیر خواب ماهی برای زن باردار, تعبیر خواب آکواریوم, تعبیر خواب گرفتن ماهی, تعبیر خواب ماهی مرده, تعبیر خواب ماهی قرمز زنده

تعبیر خواب آکواریوم

لوک اویتنهاو می گوید:

آکواریوم : غم وغصه ، بزودی با مشکلاتی مواجه خواهید شد

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن آکواریوم در خواب، به معنی ناراحتی و دردسر می‌باشد.

اگر ماهی یا جانور خزنده‌ای را که در آکواریوم دیدید، معنی آن این است که شانس بسیار بزرگی به شما روی کرده است.

اگر خودتان را دیدید که در آکواریوم مشغول شنا هستید، علامت آن است که خطری بسیار خطرناک شما را تهدید می‌نماید


تعبیر خواب گرفتن ماهی

دیدن فردی که در حال ماهیگیری است در خواب نشان دهنده این است که خواب بیننده در تلاش است تا چیزی را در زندگی واقعی خود و در بیداری‌اش به‌دست آورد.

ماهیگیری در خواب می‌تواند نشان دهنده روبه‌رو شدن با احساسات سرکوب شده و آوردن آنها به سطح ناخودآگاه باشد.

تعبیر خواب ماهی, معنی ماهی در خواب چیست, تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک, تعبیر خواب ماهی سرخ شده, تعبیر خواب ماهی یخ زده, تعبیر خواب ماهی برای زن باردار, تعبیر خواب آکواریوم, تعبیر خواب گرفتن ماهی, تعبیر خواب ماهی مرده, تعبیر خواب ماهی قرمز زنده

تعبیر خواب گرفتن ماهی

ماهیگیری در یخ به این معناست که خواب بیننده در حال شکستن یک مانع عاطفی و روبه‌رو شدن با احساسات ناخوشایند ضمیر ناخودآگاه خود است.

یادتان باشد که در تفسیر خواب یا رویای خود زیاده روی نکنید.

ماهیگیری در خواب شاید به این معنا هم باشد که خواب بیننده نیاز به تفریح و استراحت بیشتری دارد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می‌کنید، نشانه آن است که نقشه‌های دشمنان شما را پریشان می‌کند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می‌کند تا از دام آن‌ها بگریزید.

اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می‌آورید.


تعبیر خواب ماهی مرده

ماهی مرده در خواب نماد ناامیدی و فقدان است.

این فقدان می‌تواند با از دست دادن قدرت، ثروت، ایده، فصلی معنوی در زندگی فرد یا هویت او در ارتباط باشد.

از آنجایی که ماهی‌ها اغلب با ضمیر ناخودآگاه مرتبط هستند، ماهی مرده می‌تواند نمادی از چیزی قدیمی یا کهنه باشد که زمینه توانایی و رشدی جدید را فراهم می‌کند.

تعبیر خواب ماهی, معنی ماهی در خواب چیست, تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک, تعبیر خواب ماهی سرخ شده, تعبیر خواب ماهی یخ زده, تعبیر خواب ماهی برای زن باردار, تعبیر خواب آکواریوم, تعبیر خواب گرفتن ماهی, تعبیر خواب ماهی مرده, تعبیر خواب ماهی قرمز زنده

تعبیر خواب ماهی مرده

مرگ نمادی مهم در خواب است و می‌تواند معانی مثبت و منفی برای فرد خواب بیننده به همراه داشته باشد.

در این صورت باید مشخص شود که مرگ پایان دهنده است یا آغازکننده یک زندگی جدید و اینکه برای خواب بیننده واقعه‌ای مثبت بوده است یا منفی.

پایان یافتن چیزی پیش از موعد می‌تواند عواقبی منفی به همراه داشته باشد.

با این وجود، چنگ انداختن به چیزی برای مدتی بسیار طولانی نیز می‌تواند مانع از رشد و پیشرفت خواب بیننده شود.

لوک لویتنهاو:

ماهی‌های مرده: ناراحتی

آنلی بیتون:

دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
2 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
sara
تیر ۲۱, ۱۳۹۸ ۹:۲۲ ق.ظ

سلام من خواب دیدم یه ماهی کوچیک قرمز داخل تنگ دارم که اونو میریزم تو یه تنگ بزرگتر کنار دوتا ماهی دیگه که یکیش زرده کوچک جثه است تعبیرش چیه ؟؟؟؟

امیر
دی ۲۷, ۱۳۹۸ ۵:۴۳ ب.ظ

سلام خواب دیدم تو یه کاسه ماهی قرمز بود که دهنش رو محکم چسبانده بود به کف ظرف به مادرم گفتم این چرا اینجوری کرد.پس از مدتی دهنش رو جدا کر بعد یه ماهی قرمز کوچولو پرید از دهنش بیرون.تعجب کردم که بچه ماهی از دهنش بیرون اومد.تعبیر چیه