تعبیر خواب سگ / دیدن سگ در خواب (کاملترین مرجع تعبیر خواب)

تعبیر خواب 🔥 , حرف س ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ۷۴ دیدگاه

تعبیر خواب سگ / دیدن سگ در خواب (کاملترین مرجع تعبیر خواب)

تعبیر خواب سگ : دیدن یک سگ در خواب می تواند نماد شهود، وفاداری، سخاوت، و محافظت باشد.
همچنین دیدن سگ در خواب می تواند نشان دهد که نیت و یا خواسته ای که دارید به موفقیت می رسد.
خواب دیدن سگ همچنین می تواند نشاندهنده یک نگهبان و یا راهنما باشد.
از سوی دیگر، دیدن یک سگ در خواب شما ممکن است نشان دهنده یک مهارت باشد که ممکن است آن را نادیده گرفته و یا فراموش کرده باشید.
همچنین تعبیر خواب سگ می تواند یک درگیری درونی یا خیانت را نشان دهد.

با ما در بخش تعبیر خواب وبسایت نایریکا همراه باشید:

تعبیر خواب سگ / تعبیر خواب سگ ابن سیرین / تعبیر خواب سگ امام صادق / تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب سگ / تعبیر خواب سگ ابن سیرین / تعبیر خواب سگ امام صادق

تعبیر خواب سگ امام صادق (ع):

دیدن سگ در خواب بر چهار وجه است؛
اول: دشمن
دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار)
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار)
چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین)

تعبیر خواب سگ ابن سیرین :

سگ در خواب دیدن، دشمن دون و فرومایه اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه، دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

اگر بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، از دشمنی سخنی زشت می شنود.

اگر بیند که سگ او را بگزید، او را از دشمن گزند رسد.

اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است که از دشمنی خسته شود.

اگر دید جامه او را بدرید، دلیل این است که در مالش نقصان پدید آید.

اگر بیند که گوشت سگ می‌خورد، دلیل اینکه دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند.

اگر بیند سگی را نان می داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود.

اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند.

اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.

اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.

اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.

اگر بیند که سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند.

اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

تعبیر خواب سگ اسماعیل بن اشعث :

سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد.

اگر بیند گوشت شکار می خورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب بره: بره های زیاد، بره سیاه و سفید / تعبیر خواب بره بریان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می‌آید.

چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد، امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید، می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید؛چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.

اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد، خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او دور بمانید.

صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزاست

و چنانچه در خواب صدای سگی را بشنوی، ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند.

سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد، فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

ابن سیرین نوشته سگ ماده، زنی دون همت و پست است؛ ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد. مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد.

به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.

حمله سگ در خواب میمون نیست؛ ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ.

اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید

و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد، زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید

و چنانچه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد.

اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند، در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید.

آن ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند.

شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.

به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب گلابی: گلابی کال، کرم خورده و گلابی وحشی/ گلابی برای زن باردار

اما اگر در چنین حالتی سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

سگ شکاری دوستی است، پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد.

اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است؛ چون سودی عایدتان می شود.

تعبیر خواب سگ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ، با استفاده از نمادها و سمبل‌های مختلف رویای دیدن سگ این‌گونه به تصویر کشیده شده است:

سگ : به سادگی ابراز کردن احساساتی چون پرخاشگری- شاید چون سگ‌ها به محض عصبانیت زود دندان‌ ها یشان را نشان می‌دهند – امیال جسمانی، دوستی، بخش‌هایی از وجودمان که دور از نظر دیگران نگه می‌داریم اما ممکن است ناگهان غلیان کنند، جریان تداوم احساسات طبیعی، خود را وقف کسی یا چیزی کردن، مثلا همسر یا فرزند. سگ را همچنین راهنما یا نگهبان نیمه پنهان زندگی می‌دانند.

تعبیر سگ سیاه در خواب

سگ سیاه : افسردگی یا ترس از مرگ، انرژی حیاتی که در ما فاسد شده و باعث افسردگی و ترس شده است، امیالی که بیشتر آن‌ ها ناخودآگاهند، پیام آور مرگ شخصی دیگر.

حمله سگ : یا مورد حمله کسی واقع شده‌اید و این رویا خشم و انتقادهای نیشدار آن‌ها را به تصویر می‌کشد و یا در این رویا خشم و پرخاشگری خودتان به تصویر کشیده شده است.

سگ قلاده به گردن : غرایز کنترل یا مهار شده، غرایزی که به آن‌ها تعلیم داده و جهتشان داده‌ایم، بخش‌هایی از وجودمان که عقب رانده و مهار شده‌اند.

توله سگ : جوانی، سبک سری، غلیان عواطف و هیجانات. این تصویر در رویا ممکن است نمایانگر یک کودک یا احساس هشدار به آن کودک باشد، آبستنی فرزند شخص دیگر، شکنندگی‌ و وابستگی و نیازها، این تصویر می‌تواند نیاز خود شما را به عشق ورزیدن یا مراقبت از چیزی و یا بر عکس به تصویر بکشد.

تعبیر خواب سگ / تعبیر خواب کشتن سگ / تعبیر خواب توله سگ / تعبیر خواب سگ مرده / تعبیر خواب سگ قهوه ای / تعبیر خواب توله سگ سفید / تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب سگ / تعبیر خواب سگ قهوه ای / تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب فرار کردن از سگ

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که سگ از وی می‌گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.

تعبیر خواب سگ شکاری

اسماعیل بن اشعث گوید : سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر.

اگر بیند که به سگی شکار می‌کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد.

اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب سگ آشنا

مطیعی تهرانی : چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می‌آید و سخن و اشارات شما را می‌ فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند و اگر دوست نزدیکی دارید می‌ توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می‌شود.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب چادر: چادر نماز / چادر سفید، سیاه، سبز / چادر مسافرتی

تعبیر خواب سگ غریبه

مطیعی تهرانی : چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند.

اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.

تعبیر خواب صدای سگ

مطیعی تهرانی : صدای سگ بدگویی و سیاست و فحش و ناسزا است

و چنانچه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند.

سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌ گوید و دشنام می‌ دهد.

تعبیر غذا دادن به سگ در خواب

مطیعی تهرانی : اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می‌دهید از غم و غصه فراغت حاصل می‌کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می‌شود و روی کید و فریب مالی را از شما می‌رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می‌برد

تعبیر خواب ترساندن سگ

مطیعی تهرانی : اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است.

اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می‌گوید در امری اشتباه می‌ کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید.

در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می‌دهد مبشر پیروزی است در بیداری.

تعبیر خواب سگ‌ های زیاد

مطیعی تهرانی : اگر دیدید سگ‌ های زیادی گرد شما را گرفته‌اند در جمعی وارد می‌شوید که بین آن‌ها بیگانه هستید.

آن‌ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی به شما نگاه می‌کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.

به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت.

اما اگر در چنین حالتی سگ‌ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

تعبیر دیدن سگ کوچک و زینتی در خواب

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک

ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند.

دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
74 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
fatemeh
بهمن ۳۰, ۱۳۹۸ ۲:۵۴ ب.ظ

سلام من خواب دیدم ک دارم توخیابون نمازمیخونم بعد تعدادی سگ سفید بهم حمله کردن وپام رو گاز گرفتن ولی توسط یه نفر ناشناس نجات پیدا کردم ممنون میشم خوابم روبرام تعریف کنید

ف
شهریور ۲۵, ۱۳۹۹ ۵:۵۶ ب.ظ
Reply to  fatemeh

افرادی به زندگی تون اومدن که به شما آسیب رسوندن. از اونها دوری کنید

ف
شهریور ۲۸, ۱۳۹۹ ۳:۵۷ ب.ظ
Reply to  fatemeh

آسیب رساندن یک حیوان به شما یعنی یه فردی به شما آسیب زده.

نام من اسکله
آذر ۱۴, ۱۳۹۹ ۱:۳۹ ب.ظ
Reply to  fatemeh

تعبیر خوابت اینکه چندتا غریبه بهت حمله میکنن

ثریا
فروردین ۵, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۸ ق.ظ

سلام من درخوابم چند مدت سگ هایی بهم حمله میکرد ولی ی شب فقط یکی بود ک بهم حمله کرد ‌ و من اینبار دیگه فرار نکردم . با دستم خفش کردم ی بار این کار کردم فرار کردم دیدم باز داره میدوه ب سمتم اینبار اونقدر گلوشو نگه داشتم ک مطمئن شم مرده و رفتن

ثریا
فروردین ۵, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۹ ق.ظ

ممنون میشم تعبیر شو بگید

افسون
فروردین ۶, ۱۳۹۹ ۵:۱۱ ق.ظ
Reply to  ثریا

خواب دیدم یه سگ زردرنگ از اون طرف خیابون تا منو دید اومد سمتمو بهم حمله کرد منم فرار میکردم و با چوب بزرگی که دستم بود میزدمش از خودم دورش میکردم

امیر
آبان ۱۷, ۱۳۹۹ ۶:۵۷ ق.ظ
Reply to  افسون

سلام دوست عزیز دیدن سگ حمله و سگ نشان از دشمنی است که در اینده ای به سمت شما می اید باید مراقب روابط باشید هرچند که از خود دور کردین و خطری ندارد

Mahan
فروردین ۱۲, ۱۳۹۹ ۸:۳۲ ب.ظ

من خواب دیدم مریض شده بودم و تمام بدنم میلرزید و بعد رفتم آمپول زدم و بعد به یک سگ سفید نگاه کردم که تو اینستاگرام هستش بعد دستمو تکان دادم تا بهش نزدیک بشم و دستم هم درد میکرد و تا وقتی که دستمو تکان دادم خوب شدم لطفا میشه تعبیرشو بگید

محسن
فروردین ۱۶, ۱۳۹۹ ۱۲:۳۸ ب.ظ

سلام من خواب دیدم یه یک به من حمله کرد و من با چاقوی تو دستم شکم یک رو پاره کردم و یک اول مرد بعد چند دقیقه با چهره نگران و شرمنده داشت جون میداد ممنون میشم تعبیر کنین

تتنننن
آذر ۱۹, ۱۳۹۹ ۴:۵۱ ق.ظ
Reply to  محسن

ادم قرار بکشی

حامد
فروردین ۲۵, ۱۳۹۹ ۶:۲۱ ق.ظ

سلام خواب دیدم ب محل قدیم رفتم و با چنتا از دوستام رفتیم ی جا ک معمولا همیشه سگ داره و دنبال سگها هستیم و دنبالشون کردیم با چوب و سنگ زدیم سگها و دنبال میکردیم بعد یک جا کمین کردیم تا از در یکی یکی میومدن داخل اولین سگی ک انگار یکم کوچکتر بود آمد داخل من زدمش بعد دومی زدیم سگها فرار کردن بعد با دوستام دنبالشون کردیم و سگها فرار کردن… کسی میتونه کمکی کنه و تعبیر کنه

مسعود
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹ ۳:۴۲ ق.ظ

سلام من خواب دیدم ک ی مغازه دارم داخل مغازه نشستم و دارم گوشت مرغ می خورم ک تعدادی سگ پیشم هستن و وقتی گوشت مرغ می خورم استخوان گوشت مرغ را به سگ ها میدم و سگ ها هم روی استخوان ها دعوا می کنن و سع می کنن هر کدوم زودتر استخوان ها را بگیرن بخورن لطفا جواب خوابم بهم بدین

امیر
آبان ۱۷, ۱۳۹۹ ۶:۵۲ ق.ظ
Reply to  مسعود

غذا دادن به سگ تعبیر خوبی دارد و نشان از رحمت و بزرگی دارد و برای شما خیر است همونطور که در تعابیر بیان شده

Razie
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۷ ق.ظ

سلام من خواب دیدم چند تا سگ دارن بهم حمله میکنن ولی من همش دارم باهاشون میجنگم هرچی ام داد میزنم کسی کمکم نمیکنه

فاطمه
مهر ۲۸, ۱۳۹۹ ۹:۳۹ ق.ظ
Reply to  Razie

سگ نشان دهنده فردی که به زندگیتون اومده و می‌تونه به شما آسیب بزنه. مردهایی به زندگیتون اومدن و با شما دوست شدن وقتی بهت حمله می کنم یعنی میخان به شما تجاوز و تعرض کنن هرچند که با شما مهربان هستن.

سعیده
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹ ۸:۲۷ ب.ظ

خواب دیدم یه سگ زرد ماده و توله اش و یه سگ چلاق. سگ ماده به من حمله کرد ولی هیچ ازاری نرسوند. و انگار با من دوست شد. چون من رفتم که برای سه تاشون غذا بیارم ولی از خواب بیدارم کردن

عایشه
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹ ۸:۱۵ ق.ظ

سلام من در خواب تو کوچه راه میرفتم ک یه سگ سیاه بهم حمله کرد بامو گاز میگرفت و از طرف مادر شوهرم نمات پیدا میکردم

نوشین
تیر ۷, ۱۳۹۹ ۱:۰۷ ب.ظ
Reply to  عایشه

سلام خواب دیدم ۲سگ بزرگ مشکی که پوزه بندبیشترشبیه ماسک مشکی داشتند جلوی مت با پوزبنداشون درگیرن وبه چندآقابرخورد کردن اونام سگهارو با باتون زدن که بیهوش شدن وگفتن باید ببریم یه جای دیگه تیربزنیم که خودم روتو یه جایی مثل کشتارگاه دیدم که پوست سگ آویزون بود که پریدم از خواب…لطفا بگین تعبیرش چیه ممنون

پیمان ابرکار
تیر ۳, ۱۳۹۹ ۷:۱۷ ق.ظ

سلام پیمان هستم من خواب دیدم که توی یه جاده داشتم میرفتم پر سگ بود سگ اندازه گاو ولی میومدن برام با دستم یکی پرت میکردم ازشون فرار میکردن

عباسی
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰ ۷:۱۷ ق.ظ

در خواب دیدم چند سگ بزرگ با رنگهای مختلف به من حمله میکردن و من فرار میکردم اما دیدم دارن میرسن و فرار فایده ای نداره برگشتم تا با آنها مبارزه کنم یه سگ سیاه پرید بهم حمله کنه و من با مشت و لگد سگ را پرتاب کردم و از خواب پریدم چه معنی داره

آزیتا
تیر ۹, ۱۳۹۹ ۴:۳۴ ق.ظ

سلام من از حامیان حیواناتم .در خواب دیدم سگهای مرده را دفن میکنم‌. تعبیرش چیست .ممنون

Sheida
تیر ۱۰, ۱۳۹۹ ۴:۱۰ ب.ظ

سلام من خواب دیدم یک سگ کوچیک و از نژاد شیتزو خریدم و دارم نگهداری میکنم ولی تعبیرش اینجا نبود اگه بهم بگین ممنون میشم🙂

فاطمه
تیر ۱۳, ۱۳۹۹ ۳:۵۴ ق.ظ

من تو خواب دیدم سگی سیاهو سفید از کنارم میگذرد

عرفان
تیر ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۵ ق.ظ

سلام من خواب دیدم رفتم خونه یکی برای نذری خوردن اون جا پدر و خود نامزد سابقمو دیدم که در عروسی بودن برگشتنی سگی بهم حمله کرد منم دوان دوان به سمت در خونه مون رفتم تا درو بستم سگ خورد پشت در منم از خواب پریدم تموم بدنم بی حس شده بود .

شبنم
مهر ۲۰, ۱۳۹۹ ۵:۲۱ ق.ظ

سلام من خواب دیدم یه توله سگ قهوه ای خوشگل میدوه سمت من و باهام صحبت میکنه و منو محکم بغل میکنه و ابراز دلتنگی میکنه
در ضمن گاهی دست منو میگرفت و روی دوتا پاهاش با من راه میومد مثل انسان

ف
مهر ۲۸, ۱۳۹۹ ۹:۴۴ ق.ظ
Reply to  شبنم

مردی به زندگیتون اومده. قصد او از آمدن به زندگی تون ارضا میل جنسی است. او همونی که او را بغل می کنی و دستش می گیری و … از اون آدم دوری کن و از زندگیت حذف کن. چون سگ گاهی خوبه باهات و گاهی ممکنه حمله کنه و بهت آسیب بزنه

رضا
مهر ۲۲, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۶ ب.ظ

سلام وعرض ادب در خواب دیدم سگ یه همکار که بسیار وحشی بود در دره ای خیلی خطر ناک به من حمله کرد و پارس کرد چون دره خطر ناک بود سقوط کرد وطرز فجیحی جان باخت وچون از بالای دره در ته دره داخل آب به سمت جریان آب سر میخورد با پا نگه داشتم که شاهد خون بسیار کمی بودم که از دهادنش ریخته بود ودر خواب گفتم آخیش چون خون ریزی داشته دیگه مطمئن شدیم که حتما مرده وبیدارشدم

مهلا
مهر ۲۷, ۱۳۹۹ ۷:۳۹ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که دوتا سگ از مغازه سره کوچمون خریدم که نژاد مورد علاقم مالتیز بود اولیه سفید و اروم بود و دومیه تیره تر و خیلی بازیگوش بود . دومیه همش تو دست و پام بود شلوغ کاری میکرد و اولیه یه گوشه داش مارو نگاه میکرد و من رفتم پیشش و گفتم چرا اینجا تنهایی بیا باهم بازی کنیم

سهند
مهر ۳۰, ۱۳۹۹ ۳:۵۲ ب.ظ

سلام من خواب دیدم که سگ هام که تو خونه نگهداری میکنم ازشون بنا به دلایلی که یادم نمیاد سر میبرمشون رو تخت خود خونریزی روی بدنشون نمایان نبود اما بغل تخت پارچه سفیدی رو زمین بود که انگار خونی شده بود مطمعن نیستم خون بود یا نه ممنون میشم تعبییرشو برام بگین

آیت
آبان ۶, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۹ ق.ظ

من خواب دیدم با یک گروه از دوستان رفتیم شکار سگ. چند نفری یک سگ قهوهای پیدا کردیم بعد میخواستیم بکشیمش که سگ شروع به حرف زدن و سرزنش ما کرد ولی ما اعتنا نکردیم و میخاستیم گردنشو ببریم و بخوریمش. این معنیش چیه؟

ساناز
آبان ۸, ۱۳۹۹ ۷:۵۲ ق.ظ

سلام
دیشب داداشم خواب دید من تبدیل به سگ شدم (سفید رنگ نژادشم گف خیلی معمولی بود شبی خیابونیا بود) بعد میگف که: دور خونمونم پر از گرگ بود خیلی زمستون سختیم بود برف خیلی شدید بود توعم هی میرفتی بیرون از سوراخای دیوار بعد من یه بار بهت گفتم ساناز نرو اگ بری سگا ممکنه بکشنت بعد بعد من تا رفتم تو خونه اسلحمو بیارم تا برگشتم دیدم نیستی رفتم دنبالت گشتم دیدم تیکه پاره شدی.( اینا از زبون داداشم بود بعد میگف یادم نمیاد چه حسی داشتم)

زهرا
آبان ۲۴, ۱۳۹۹ ۵:۳۶ ق.ظ

من در خواب سگی را دیدیم که چند بار دیده بودمش واون سگ در خواب به من حمله کرد و چشم هایش زرد شده بود ولی یک دختر ان را میگیرد تا به من حمله نکند ان دختر سر سگ را حدا میکند و بعد پاهای سگ خودبه خود جدا میشود ممنون میشم تعبیرش را بگویید

مسیح
آبان ۲۴, ۱۳۹۹ ۳:۴۴ ب.ظ

سلام. بنده دیشب (۹۹/۸/۲۴ )شش الی هفت تا سگ زرد دیدم که حدودا صد متر با من فاصله داشتند و جالب اینکه پسرم در داخل انها بود! زیاد توجه نکردم که پسرم سگ شده یا چی! ولی انچه از جلو می امد همه سگ بودند و پسرم را داخل انها شفاف تشخیص می دادم.لطفا تعبیر کنید.

علی
آبان ۲۹, ۱۳۹۹ ۲:۴۱ ب.ظ

سلام من خواب دیدم سگی دنبالم کرد و من خوردم زمین بعد میخواست گازم بگیره که من با دست از دوطرف دهن سگ گرفتم و دهنشو پاره کردم و دهن سگ پر خون شد ، بعدشم مردی اومد و سگ رو برد توی خونه اش اصلا این خواب یادم نمیره نمیدونم چرا یه حس عجیبی درموردش دارم😞🐩

جابر
آذر ۷, ۱۳۹۹ ۵:۰۴ ق.ظ

سلام من خواب دیدم تو خواب یه سگی رو کشتم و خیلی خون ازش روی زمین جاری شد. نمیدونم چه رنگی بود این سگ و اینکه نر و ماده بودنش رو هم نمیدونم. این چه تعبیری میتونه داشته باشه؟

نام من اسکله
آذر ۱۴, ۱۳۹۹ ۱:۴۱ ب.ظ

حالا یکی تعبیرمنو بگه خواب دیدیم سگه به اندازهه سگایه معمولی قهوه ای و سیاه گوشای تیزی داشت که تو تاریکی ب من ذل زده بوددقیقا نمیدونم قورش میکرد یا نه

....
آذر ۲۵, ۱۳۹۹ ۶:۲۳ ق.ظ

خواب دیدم با مامانم یه سگو انداختیم تو تنور سوخت و بعدم عذاب وجدان گرفتم

mosi
آذر ۲۶, ۱۳۹۹ ۷:۲۱ ب.ظ

سلام من تو خواب دیدم که دم غروب داخل کوچه پیچ در پیچی در محله امان شدم که چند تا سگ سفید اونجا بودن و یکی از دوستانم که چند ماهی هست فوت کرده با حالت خنده و شوخی سگهارو به سمت من تحریک میکرد و اون سگا فقط دورمن حرکت میکردند و حالت حمله داشتند و لی حمله نمیکردند و من از دوستم میخواستم که این کارو نکنه ولی اون با خنده به کارش ادامه میداد
به نظرتون تعبیرش چی میتونه باشه

Ftm
دی ۴, ۱۳۹۹ ۲:۵۰ ب.ظ

سلام من خواب دیدم که هنگام غروب به همراه دو دختر دیگه که نمیشناسم و ظاهرن تو خواب از دوستانم بودن درحال فرار از یه سگ بودیم که احتمالا رنگش سیاه بود دقیق یادم نمیاد ولی میدونم که تیره بود، بعد به شکل های مختلف و به سرعت در حال فرار بودیم وسگ همچنان خیلی به ما نزدیک بود و ضربان قلب و صدای نفس هامون قابل تشخیص بود، که کمی جلوتر یه دیوار متوسط قرار داشت که پشتش یه درخت تنومند بود، تونستین از دیوار بپریم و از درخت به سرعت بالا بریم، سگه هم تونست از دیوار بپره… بیشتر بخوانید »

Ftm
دی ۶, ۱۳۹۹ ۹:۰۱ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که هنگام غروب به همراه دو دختر دیگه که نمیشناسم و ظاهرن تو خواب از دوستانم بودن درحال فرار از یه سگ بودیم که احتمالا رنگش سیاه بود دقیق یادم نمیاد ولی میدونم که تیره بود، بعد به شکل های مختلف و به سرعت در حال فرار بودیم وسگ همچنان خیلی به ما نزدیک بود و ضربان قلب و صدای نفس هامون قابل تشخیص بود، که کمی جلوتر یه دیوار متوسط قرار داشت که پشتش یه درخت تنومند بود، تونستین از دیوار بپریم و از درخت به سرعت بالا بریم، سگه هم تونست از دیوار بپره… بیشتر بخوانید »

دانیالم اما نه اون پیامبره
اسفند ۱۶, ۱۳۹۹ ۱:۱۲ ق.ظ
Reply to  Ftm

فردی پست و فرومایه در زندگی به شما نزدیک میشود و شما به کسی پناه میبرید و اون شخص به شما خیانت میکنه و اون هم به شما نارو میزنه.. سگ اگر ماده بود دشمنتون زنه و اگر نر بود دشمنتون مرد هست… اون دو شخص همراهتون اگر کمکتون کردن یعنی اینکه میشه بهتون اعتماد کنین در غیر اینصورت خیر.

نازی
دی ۸, ۱۳۹۹ ۷:۴۶ ق.ظ

سلام من خواب دیدم. با دوستم نشسته بودم یه سگ وایساده بود نگاه میکرد. بعد به طرفم حمله‌ کرد دستمو گاز گرفت. اما اصلا اذیت نشدم و درد نگرفت ول هم نمیکرد تا اینکه صدای سگ دراوردم تا ازم دور شد اما سگ خودش هیچ صدایی نکرد. ممنون میشم جواب بدین

سلیمانی
دی ۸, ۱۳۹۹ ۱۲:۱۹ ب.ظ

سلام همسرم خواب دیده ک پدربزرگش ک فوت کردن بهشون ۲تا سگ شکاری آورده و به همسرم میگه ک ببر باغتون نگه دار سگهای خیلی بزرگی هم بودن معنیش چیه

780631
دی ۱۴, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۸ ق.ظ

سلام من خواب دیدم تعداد خیلی زیادی سگ دنبالم بودند و هرجا میرفتم بازم سگ بود شهر پر شده بود از سگ و هرچی استخوون پرت میکردم بازم دنبالم بودند و همش درحال فراربودم وچن بار ازدستم گاز میگرفتند ولی چیزیم نمیشد وخون نمیومد ممنون میشم تعبیرشو بگید

شاکری
دی ۱۴, ۱۳۹۹ ۱۱:۱۶ ب.ظ

سلام ساعت اشب خواب دیدم شوهرم که هروز سرکار می ره راننده هست من براش وسایل رو میبرم و میدم بهش کار هروز من هستش برمیگردم حیاط که صدای مرغ یا خروس هست نمیدونم می شنوم که توسط روباه گرفته شده ودندان گرفته میخواد ببره و این پرنده مال برادر شوهر م که همسایه دیوار به دیوار مون هست میشه من که صدای پرنده شکار شده را می شنوم سعی میکنم با صدا این حیوان فراری بدم میام رو ایوان خونه وصدا در میارم ومبینم که روباه مرغشونو به دندان گرفته ودر حیاطشون در حال فرار به سمت دیگریه که… بیشتر بخوانید »

سید
دی ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۲ ق.ظ

سلام
خواب دیدم تو یه مکانی هستم تعداد بسیار زیادی سگ دور و برم بودن که هیچ کاری باهام نداشتن وبعدش من رفتم به چند نفر خبر دادم که اینجوریه بعد همینطور که اونا اومدن سگ ها از دیوار ها میرفتن بالا…
ممنون میشم جواب بدید

آوا
دی ۲۱, ۱۳۹۹ ۳:۴۶ ق.ظ

سلام ،من خواب دیدم که با یکی از دوستام ک دیگه باهم ارتباط نداریم تو بیابون بودیم تو یه تریلی و اون راننده بود،(پسر بود) یه نفر دبگه همراهمون بود ک نمیشناختمش .اون رفت وسط بیابون دستشویی ک دیدیم یه سگ هاسکی داره دورش میتابه،قبل اینکه اون شخص بیاد سمت ماشین سگ اطراف ماشین پرسه میزد ،وقتی اون شخص اومد تا اومدیم در رو ببندیم سگ هم سوار ماشین شد و داشت حمله میکرد ک دوست گذشته من فکش رو شکست ،اما نمیدونم اون وسط چه اتفاقی افتاد ک منم مردم و اصلا واسش مهم نبود ، من و با… بیشتر بخوانید »

دانیالم اما نه اون پیامبره
اسفند ۱۶, ۱۳۹۹ ۱:۲۱ ق.ظ
Reply to  آوا

اوا جان نگران نباشید چرا ک دیدن مرگ درخواب طول عمر بیشتر و سلامتی است..

سیدرضا
دی ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۲:۵۱ ق.ظ

سلام بنده درخواب دیدم خانه که حیاطی بزرگ داشت از سوراخ در بیرون نگاه کردم چند سگ پشت در نان خشکی میخوردن سعی میکردم از زیر در مردم که رد میشدند مرا نبینند حال ترسناکی داشتم خانمی بایه سگ که بسته به زنجیر بود اومدجمع این سگها و سگ او هم نان خشکی خورد

Sna
بهمن ۵, ۱۳۹۹ ۴:۴۳ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که سگ هایی تو خیابون و اطرافم هستند که دماغ و چشم هاشون شبیه خوکه و دهن های بزرگی دارن با دندونای خیلی تیز که لاشون پره خونه تعبیر این خواب چیه؟

وحیده
بهمن ۵, ۱۳۹۹ ۱:۵۲ ب.ظ

من در خواب دیدم در مقابل سگ سفید کوچک ب تبعیت از یک شخص دیگر در خواب تعظیم کردم در حقیقت سجده مانند کردم یعنی ب خاک افتادم دور گردن اون سگ یک ارم و نشان بود که از گردن سگ اویزان بود بعد سر که بلند کردم مردی بد قیافه روبروی من بود و ب زبان ما سخن نمیگفت بعد مک از او کمک خواستم اون مرد ب من یک لوح طلا داد و گفت اگه اینو نشون بدی کسی اذیتت نمیکنه و جلوتو نمیگیره البته روی اون لوح طلا هم همون ارم دور گردن سگ حک شده بود

محمدرضا
بهمن ۱۶, ۱۳۹۹ ۷:۳۹ ق.ظ

سلام. من خوابی دیدم که جایی نیامده. خواب دیدم بدن بدون سر سگ بزرگ و تیره در خیابان اطراف خانه مان بود و سر بدون بدنش در پشت بام خانه ما به شکلی که هم استرس داشتم و هم ناراحت بودم که چرا سر بریدنش و هم ترس داشتم چون هی چشمانش را باز میکرد سرش را تکان میداد اما صدایی نداشت و داشت سرش جان میداد! سگ غریبه بود و در خواب میگفتند: “دیشب به یک زن و بچه میخواسته حمله کنه که همسایه سر بریدتش” اما این سگ با عظمت، عظمت و بزرگی‌اش مرا یاد یکی از نزدیکانم… بیشتر بخوانید »

Farhad
بهمن ۲۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۳۶ ق.ظ

سلام. خواب دیدم که زیر خونه که معلوم نبود کجا بود پر خوک هستش و خوکها از زیر زمین میان بیرون و دوستم داره بهشون شلیک میکنه و اونارو میکشه و چندتاشونم کشته بود. بعدش من اسلحه رو گرفتم و شروع کردم به کشتن خوک ها و هر خوکی از زیر زمین صداش میومد شلیک میکردم و خوک رو میکشدم منتها همراه با این خوکها، سگهایی بود که زیر زمین دنبال این خوکها بودن و اونا هم در اثر شلیک کشته میشدن. یکی از خوکهای که بهش شلیک کردم سگ همراهش مرد ولی خودش نمرد و زخمی شد و رو… بیشتر بخوانید »

رضا
اسفند ۱۰, ۱۳۹۹ ۷:۳۱ ب.ظ

بوسیدن و بغل کردن سگ کوچک در خواب

محمدرضا
اسفند ۱۵, ۱۳۹۹ ۵:۴۳ ق.ظ

سلام من خواب دیدم ی سگ خیلی بزرگ اومد تو خون بهم حمله کرد اما هیچ اسیبی بهم نرسید و من اون سگ رو خفه کردم کاملا

مهسا
اسفند ۲۳, ۱۳۹۹ ۵:۲۳ ب.ظ

سلام من خواب دیدم که یک جای تاریک هستم و هرچه میدویدم سگ های زیادی دنبالم میومدن تا اینکه ایستادم و درخواب کلماتی گفتم که خودم هم نمیدونم از کجا اوردمشون به سگ گفتم:(مگه نمیگن سگ وفاداره پس چرا داری پشتم میای ). بعد از کلمات انگار سگ با من حرف زد و گفت:( الان رهات میکنم اما بار دیگر مواظب باش چون نمیذارمت به جون سالم دربیای) و رفتم دویدم تا به یه خونه ای رسیدم و بیدار شدم
لطفا بگید معنیش چیه ؟؟

ریحانه
فروردین ۱۳, ۱۴۰۰ ۵:۳۷ ق.ظ

سلام من خواب دیدم با خانواده رفتیم شهرمون بعد میخوام برم سرویس بهداشتی، بعد یک سگ در چاه دیدم و جیغ زدم و مادرم اومد کمکم و سگ از چاه رفت پایین بعد پاهای پیری داشت که هنوز مونده بود بیرون از چاه.
لطفا تعبیر خواب من رو بگید.

آیسل
فروردین ۱۵, ۱۴۰۰ ۸:۴۵ ق.ظ

سلام. من خواب دیدم که سر سگ رو با چاقو بریدم ولی بعدش باز زنده شد و حتی پارس هم کرد. لطفا تعبیر این خواب رو بهم بگید. ممنون میشم

ناشناس
فروردین ۱۵, ۱۴۰۰ ۹:۲۴ ق.ظ

سلام من خواب دیدم ۳ تا سگ دنبالم هستن و رفتارشون باهام مهربونه، منم رفتارم باهاشون خوبه
یکی از سگا قهوه ای روشن بود
یکی دیگه قهوه ای با ی دایره بزرگ سیاه پشتش
یکی دیگه هم شکمش سفید بود و بقیش قهوه ای
بعد وارد هر جایی میشدم مثلا خونه یا ساختمون و مغازه ای منتظر میموندن تا بیام بیرون و دوباره همراهیم کنن و خیلی با هم خوب بودیم و مراقب همدیگه بودیم

ن
فروردین ۱۷, ۱۴۰۰ ۴:۲۰ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که یه بچه مرده ودرشکم سگ هست بعدسگ روکشتن وازخون سگ تودهان وصورتم ریخت تعبیر این خواب چیست؟

علی فتحی
فروردین ۲۴, ۱۴۰۰ ۱:۳۶ ق.ظ

سلام من خواب دیدم سگ کوچکی رو تو خونه راه دادم و سگ رو بردمش رو تختم و باهاش بازی می‌کردم، در ادامه وقتی سگ رو به حیاط بردم، یهویی دیدم به شکل بچه انسان در اومده

ابوالفضل
فروردین ۲۶, ۱۴۰۰ ۹:۰۷ ق.ظ

سلام خواب دیدم که یک سگ در دوش م هست و دارم میرم راه پر از سگ بود اما به من کاری نداشتن