تعبیر خواب شیر نر / تعبیر خواب بچه شیر جنگل و شیر ماده در خانه

تعبیر خواب 🔥 , حرف ش ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۸ دیدگاه

تعبیر خواب شیر جنگل / تعبیر خواب شیر نر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل و شیر ماده در خانه

تعبیر خواب شیر : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب شیر جنگل, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر ماده در خانه می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب شیر جنگل, تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر ماده در خانه

تعبیر خواب شیر جنگل, تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر ماده در خانه

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب شیر

تعبیر کلی خواب دیدن شیر جنگل

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر شیر، «پادشاه» می‌باشد،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه می‌باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن شیر در خواب برسه وجه بود.

  • پادشاه
  • مردی دلیر
  • دشمن قوی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

شیر جنگل: کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود

خواب شیر ( حیوان ) نشانه به دست آوردن موفقیت ( حاصل زحمات خودتان ) است

دیدن پوست شیر در خواب نشانه ثروت است

تعبیر خواب شیری که نعره میکشد نشانه خطر است

دیدن خواب شیری درون یک قفس نشانه دشمن مغلوب شده است

تعبیر خواب شیر دست آموز نشانه یک دوست تازه است

تعبیر خواب شیر جنگل, تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر ماده در خانه

تعبیر خواب شیر جنگل

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شیر از پادشاه نیکویی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شیر در خواب خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم.

اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن خواب شیر ( سلطان جنگل ) نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد .

خالدبن العنبری گوید:

شیر در خواب به سلطانی ظالم و ستمکار یا بر جهل و تکبر و سرگردانی دلالت دارد .

همچنین گویند که دیدن شیر در خواب بر دمنی قوی و بانفوذ دلالت دارد.

درگیری یا فرار از شیر

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، یـعـنـی با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، یـعـنـی دشمن تو را شکست می‌دهد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی شیر تو را دنبال می‌کند، ولی به تو نمی‌رسد، یـعـنـی پادشاه باعث ترس و دلهره تو می‌شود.

اگر ببینی از شیر فرار می‌کنی ولی شیر تو را دنبال نمی‌کند، یـعـنـی از آن چیزی که میترسی ایمن می‌شوی و در امان می‌مانی.

ابن سیرین:

اگر ببینی شیر تو را دنبال می‌کند، ولی به تو نمی‌رسد، پادشاه باعث ترس و دلهره تو می‌شود.

اگر ببینی از شیر فرار می‌کنی، ولی شیر تو را دنبال نمی‌کند، از آن چیزی که میترسی ایمن می‌شوی و در امان می‌مانی.

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می‌کنید، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.

اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه‌های خود اسیر کرده است، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند.

لوک اویتنهاو:

بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن: شما مورد غضب واقع خواهید شد

اعضای بدن مثل شیر

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، یـعـنـی به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری می‌باشد.

سایر موارد تعبیر خواب شیر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی شیر بانگ و فریاد می‌کند و نعره می‌کشد، از جهت پادشاه دچار ترس و بیم خواهی شد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی پادشاه به تو شیری داده است، یـعـنـی تو را حاکم سرزمینی می‌کند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شیر را روی پشت خودت گذاشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی [منظور این است که شیر را مثل شکار و…، بر دوش خودت گرفته‌ای و نه اینکه به او سواری می‌دهی!].

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی سوار شیر شده‌ای، یـعـنـی احترام و منزلت کاملی به دست می‌آوری .

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده‌اید، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختی‌های زندگی ایستادگی خواهید کرد.

اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت.

شنیدن غرش شیر در خواب، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، یـعـنـی پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند [احتمالاً منظور این است که شیر با تو آمیزش می‌کند و تو مفعول می‌باشی].

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی همراه شیر مشغول غذا خوردن هستی، یـعـنـی از مال و اموال پادشاه مصرف خواهی کرد.

اگر ببینی شیر ماده‌ای را دوشیده‌ای، یـعـنـی «دبیر» پادشاه می‌شوی، ولی اگر این خواب را زنی ببیند یـعـنـی دایه پسر پادشاه می‌شود.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی گوشت شیر را می‌خوری، یـعـنـی از پادشاه به تو خلعتی می‌رسد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: یـعـنـی از پادشاهی به تو سود و منفعت می‌رسد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شیر را در دربرگرفته‌ای و بغل کرده‌ای، یـعـنـی مطرب و نوازنده پادشاه می‌شوی،

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی شیر را در آغوش گرفته‌ای، یـعـنـی با دشمن صلح می‌کنی (تعبیرهای مختلف).

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای شیر عبارتند از: ۱- پادشاه ۲- مردی دلیر ۳- دشمن قوی.

جابرمغربی گوید :

اگر کسی در خواب ببیند که شیر ماده را می دوشد ، نشانه آنست که دستیار پادشاه شود .

اگر این خواب را زنی بیند ، دایه پسر پادشاه شود .

از دید معبران غربی:

تعبیر خواب کشتن شیر: پیروزی است.

اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می‌کنید، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.


تعبیر خواب شیر نر

جابرمغربی گوید :دیدن شیر نر درخواب ، نشانه پادشاه است

خواب شیر نر: احترام بسیار برای بیننده خواب

تعبیر خواب شیر جنگل, تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر ماده در خانه

تعبیر خواب شیر نر

یک زن خواب غرش شیر نر را ببیند: او پیشرفتی خواهد کرد که ابدا انتظارش را نخواهد داشت

یک مرد خواب غرش شیر نر را ببیند: او مورد تحسین زنها قرار میگیرد

یک شیر نر دنبال شما میکند: وقایع ناگوار

یک شیر نر را میکشید: استقلال مالی , موفقیت


تعبیر خواب شیر در خانه

تشدید مشکلات در خانه.

تعبیر خواب شیر جنگل, تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر ماده در خانه

تعبیر خواب شیر در خانه

اگر خواب ببینید شیری به درون خانه قدم می‌گذارد نشان از آن دارد که با مشکلاتی روبرو خواهید شد.

این مشکلات می‌تواند هر چیزی باشد از مورد سرقت قرار گرفتن تا مورد خیانت واقع شدن.


تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه

یک ماده شیر با بچه هایش: خوشبختی

تعبیر خواب شیر جنگل, تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر ماده در خانه

تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
18 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments