تعبیر خواب شیر نر / تعبیر خواب بچه شیر جنگل و شیر ماده در خانه

تعبیر خواب 🔥 , حرف ش ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۸ دیدگاه

تعبیر خواب شیر جنگل / تعبیر خواب شیر نر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل و شیر ماده در خانه

تعبیر خواب شیر : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب شیر جنگل, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر ماده در خانه می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب شیر جنگل, تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر ماده در خانه

تعبیر خواب شیر جنگل, تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر ماده در خانه

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب شیر

تعبیر کلی خواب دیدن شیر جنگل

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر شیر، «پادشاه» می‌باشد،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه می‌باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن شیر در خواب برسه وجه بود.

  • پادشاه
  • مردی دلیر
  • دشمن قوی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

شیر جنگل: کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود

خواب شیر ( حیوان ) نشانه به دست آوردن موفقیت ( حاصل زحمات خودتان ) است

دیدن پوست شیر در خواب نشانه ثروت است

تعبیر خواب شیری که نعره میکشد نشانه خطر است

دیدن خواب شیری درون یک قفس نشانه دشمن مغلوب شده است

تعبیر خواب شیر دست آموز نشانه یک دوست تازه است

تعبیر خواب شیر جنگل, تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر ماده در خانه

تعبیر خواب شیر جنگل

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شیر از پادشاه نیکویی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شیر در خواب خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب نذری و نذری گرفتن / سفره نذری / نذری آش، برنج، حلیم، قیمه و پول

اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن خواب شیر ( سلطان جنگل ) نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد .

خالدبن العنبری گوید:

شیر در خواب به سلطانی ظالم و ستمکار یا بر جهل و تکبر و سرگردانی دلالت دارد .

همچنین گویند که دیدن شیر در خواب بر دمنی قوی و بانفوذ دلالت دارد.

درگیری یا فرار از شیر

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، یـعـنـی با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، یـعـنـی دشمن تو را شکست می‌دهد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی شیر تو را دنبال می‌کند، ولی به تو نمی‌رسد، یـعـنـی پادشاه باعث ترس و دلهره تو می‌شود.

اگر ببینی از شیر فرار می‌کنی ولی شیر تو را دنبال نمی‌کند، یـعـنـی از آن چیزی که میترسی ایمن می‌شوی و در امان می‌مانی.

ابن سیرین:

اگر ببینی شیر تو را دنبال می‌کند، ولی به تو نمی‌رسد، پادشاه باعث ترس و دلهره تو می‌شود.

اگر ببینی از شیر فرار می‌کنی، ولی شیر تو را دنبال نمی‌کند، از آن چیزی که میترسی ایمن می‌شوی و در امان می‌مانی.

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می‌کنید، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.

اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه‌های خود اسیر کرده است، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ازدواج و عقد کردن : ازدواج مرده / ازدواج با محرم / ازدواج مجدد

لوک اویتنهاو:

بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن: شما مورد غضب واقع خواهید شد

اعضای بدن مثل شیر

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، یـعـنـی به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری می‌باشد.

سایر موارد تعبیر خواب شیر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی شیر بانگ و فریاد می‌کند و نعره می‌کشد، از جهت پادشاه دچار ترس و بیم خواهی شد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی پادشاه به تو شیری داده است، یـعـنـی تو را حاکم سرزمینی می‌کند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شیر را روی پشت خودت گذاشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی [منظور این است که شیر را مثل شکار و…، بر دوش خودت گرفته‌ای و نه اینکه به او سواری می‌دهی!].

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی سوار شیر شده‌ای، یـعـنـی احترام و منزلت کاملی به دست می‌آوری .

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده‌اید، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختی‌های زندگی ایستادگی خواهید کرد.

اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت.

شنیدن غرش شیر در خواب، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، یـعـنـی پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند [احتمالاً منظور این است که شیر با تو آمیزش می‌کند و تو مفعول می‌باشی].

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی همراه شیر مشغول غذا خوردن هستی، یـعـنـی از مال و اموال پادشاه مصرف خواهی کرد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب زالو چسبیده به بدن و دست و پا / تعبیر دیدن زالو سیاه ابن سیرین

اگر ببینی شیر ماده‌ای را دوشیده‌ای، یـعـنـی «دبیر» پادشاه می‌شوی، ولی اگر این خواب را زنی ببیند یـعـنـی دایه پسر پادشاه می‌شود.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی گوشت شیر را می‌خوری، یـعـنـی از پادشاه به تو خلعتی می‌رسد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: یـعـنـی از پادشاهی به تو سود و منفعت می‌رسد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شیر را در دربرگرفته‌ای و بغل کرده‌ای، یـعـنـی مطرب و نوازنده پادشاه می‌شوی،

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی شیر را در آغوش گرفته‌ای، یـعـنـی با دشمن صلح می‌کنی (تعبیرهای مختلف).

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای شیر عبارتند از: ۱- پادشاه ۲- مردی دلیر ۳- دشمن قوی.

جابرمغربی گوید :

اگر کسی در خواب ببیند که شیر ماده را می دوشد ، نشانه آنست که دستیار پادشاه شود .

اگر این خواب را زنی بیند ، دایه پسر پادشاه شود .

از دید معبران غربی:

تعبیر خواب کشتن شیر: پیروزی است.

اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می‌کنید، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.


تعبیر خواب شیر نر

جابرمغربی گوید :دیدن شیر نر درخواب ، نشانه پادشاه است

خواب شیر نر: احترام بسیار برای بیننده خواب

تعبیر خواب شیر جنگل, تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر ماده در خانه

تعبیر خواب شیر نر

یک زن خواب غرش شیر نر را ببیند: او پیشرفتی خواهد کرد که ابدا انتظارش را نخواهد داشت

یک مرد خواب غرش شیر نر را ببیند: او مورد تحسین زنها قرار میگیرد

یک شیر نر دنبال شما میکند: وقایع ناگوار

یک شیر نر را میکشید: استقلال مالی , موفقیت


تعبیر خواب شیر در خانه

تشدید مشکلات در خانه.

تعبیر خواب شیر جنگل, تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر ماده در خانه

تعبیر خواب شیر در خانه

اگر خواب ببینید شیری به درون خانه قدم می‌گذارد نشان از آن دارد که با مشکلاتی روبرو خواهید شد.

این مشکلات می‌تواند هر چیزی باشد از مورد سرقت قرار گرفتن تا مورد خیانت واقع شدن.


تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه

یک ماده شیر با بچه هایش: خوشبختی

تعبیر خواب شیر جنگل, تعبیر خواب شیر, تعبیر خواب شیر نر, تعبیر خواب شیر در خانه, تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه, تعبیر خواب شیر ماده در خانه

تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
18 Comments
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
MAHDI.مهدی
فروردین ۶, ۱۳۹۹ ۷:۵۲ ب.ظ

سلام من تو خواب دیدگ کهدر خانه بچه شیری رو بزرگ کردم و بعد از مدتی که به مسافرت رفتم و برگشتم این حیوون به یه شیر بسیار قدرت مند وتنومند تبدیل شده بود که در آغوش کشیدمش و آزادانه تو حیاط رهاکردمش و به خانه رفتم بعد چند ساعت که برگشتم تا به قفس برش گردونم دیدمرو دیوار حیاط رفته وقتی خواستم بیارمش پایین پرید تو خونه همسایه ترسیدم که مبادا به اونا آسیب بزنه رفتم دیدم در حیاطشون بازش خوش حال شدم بدون اجازه رفتم تو تا شیرم رو برگردونم وقتی از در حیاط بیرون اوردمش از دستم… بیشتر بخوانید »

الهام
تیر ۲۰, ۱۳۹۹ ۱:۲۱ ق.ظ
Reply to  MAHDI.مهدی

سلام من خواب دیدم ک به یه بچه شیر رحم کردم و تو خونه خواهرم ک چنتا جوجه داشت راهش دادم ولی اون پرید و یه جوجه رو کشت هرچی تلاش کردم ک ولش کنه ولی درسته خوردش کسی تعبیر میدونه؟

کیمیا
خرداد ۱۴, ۱۳۹۹ ۱:۳۱ ق.ظ

سلام روزتون پر از شادی من خواب دیدم ی چنتا شیر نرو ماده با تعداد زیادی از بچه هاشون تو یه کوچه ای جلوی مغازه میده فروشی اومدن و وایسادن واسه استراحت اولش من خیلی میترسیدم اما بعد دیدم بچه شیر داشت با یکی از دوستام حرف میزد و من قشنگ صحبتاشو متوجه میشدم دیدم بی آزارن و خیلی مهربونن و ترسو گذاشتم کنار و از کنارشون رد شدم

علی
تیر ۳, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۶ ق.ظ

چن تا شیر نر تو خواب میدیدم که پریدن توی قفس

مهشید
تیر ۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۴ ق.ظ

سلام وقت بخیر،خواب دیدم خودم ی شیرنرشدم، لطفاتعبیرشوبگین ،ممنون میشم

سید محمدرضا میرقنبریان
مرداد ۱۲, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۶ ق.ظ

خواب دیدم زمانی که درب منزل باز بوده شیری وارد منزل شده و وقتی آمد به اعزای خانواده ام حمله کند با فریاد و دویدن من شیر از داخل اتاق فرار کرده و وارد باغچه شده و به حیوانات اهلی خانه حمله میکرده و حتی دیدم به بچه که به خود میپیچید در باغ افتاده بود که از افراد خانواده ی من نبود تا خواستم برم اون کودک را نجات بدم از خواب پریدم

نیایش فرجی
مهر ۶, ۱۳۹۹ ۹:۵۵ ق.ظ

سلام ما دوتا اتاق در خونه داریم . دو اتاق روبهروی هم هستن . خواب دیدم یک شیر نر جلوی یکی از اتاق های ما نشسته . و اون یکی شیر ماده درست رو به روی شیر نر جلوی اون یکی اتاق نشستع . خواب دبدم خواهرم میخواست شیر ماده را ناز کند که شیر چهار تا از انگشت هاش رم خداناکرده خورد … و بعد به سمت من هم داشت حمله ور میشد . براشون مادرم غذا گوشت هم میزاشت . ما جرعت نمیکردیم از کنارشون رد شیم بریم تو اتاق اما انگار مانان و بابا و خواهرم خیلی… بیشتر بخوانید »

الناز
مهر ۲۹, ۱۳۹۹ ۵:۲۹ ق.ظ

سلام من تو زیر زمین بابا اینا زندگی میکنم خواب دیدم خواهرم با بچه هاش اینجاس داشتیم حاضر میشدیم بریم بیرون که یهو ی شیر نر دیدیم همش از دستش اینو اون ور فرار میکردیم من مانتو نپوشیده بودم مجبور شدم دوباره برگردم خانه لباسم رو پوشیدم حاضر بودم که مامان و بابام و شوهرم فرار کردن اومدن پایین خونه من در رو قفل کردن خیالمون راحت بود که من فک کردم برم از پنجره فرار کنیم که رفتم اون ور رو که ببینم دیدم نه پنجره نست نه دیوار شیر ب راحتی میتونه بیاد برگشتم گفتم اونجا بازه فرار… بیشتر بخوانید »

امیر محمد
آبان ۳۰, ۱۳۹۹ ۶:۵۸ ب.ظ

سلام خسته نباشی .
بنده در خواب دیدیم که از یک بچه شیر مراقبت میکردم در قنداق بچیده در بغل داشتم برای غذا دادان به اون شیر را در بغل مادرم گازشتم به بچه شیر غذا میدادم .

علی
آذر ۲, ۱۳۹۹ ۸:۲۰ ب.ظ

خواب دیدم یک شیر که بدن انسان دارد سری شبیه به شیر میخواهد مرا بخورد در خواب از او خواهش میکنم که مرا نخورد و از دست او فرار میکنم او مرا با چاقو میزند تا خون از بدنم برود بمیرم بعد مرا بخورد

حنا
آذر ۴, ۱۳۹۹ ۷:۲۰ ق.ظ

سلام من خوابدیدم‌دست راستم تودهن شیر بود ولی بهم اسیب نمیزد ولی احساس میکردم هرلحظه مکنه گاز بگیره من میترسیدم هرجا میرفت منم میرفتم

نسرین
آذر ۲۴, ۱۳۹۹ ۱۰:۴۴ ق.ظ

خواب دیدم دوبچه شیرنردرخانه دارم که مال خودم هستندودارم آنهارابزرگ میکنم وباآنهاخوشحالم تعبیرش چیست؟

کیوان
آذر ۲۹, ۱۳۹۹ ۱۲:۱۱ ب.ظ

در خواب دیدم در خانه مان باز هست دوشیر با بچه هایشان مبان داخل حیات ما مبربم داخل دهلیز و‌در را میبندیم بعدش یکی از شبر ها مبرود و ان یکی شیر به همراه بچه هایش می ماند در حیات و یه غرش کوچک میکند. خواهرم مبرود در حیات را میبندد و‌برمیگردد.و شیر با ما کاری ندارد اصلا

Maryam
دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۵:۲۹ ق.ظ

من چندین شیرو توی خواب دیدم که با نهایت خوش شانسی تو کمترین فاصله فیزیکی تونستم ازشون بگذرم. اما یه شیر توی خونه بود که سعی داشت به من حمله کنه من با شمشیر چندین جاشو زخمی کردم اما نمیمرد فقط یه مدت می افتاد باز انگار قدرت میگرفت و برای خالی کردن خشمش دنبال کشتن من بود خیلی ترسیده بودم
این چی میتونه باشه تعبیرش کسی میدونه؟

Mahdiyeh
بهمن ۹, ۱۳۹۹ ۶:۵۳ ب.ظ

سلام من خواب دیدم دوتا شیر نر دنبالم میکنن و من فرار میکنم
تا اینکه پسر خالم اومد و اون دوتارو کشت
تعبیرش اینجا نبود

تعبیر خواب
اسفند ۸, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۴ ق.ظ
Reply to  Mahdiyeh

خیر انشاالله

شاخه نبات
اسفند ۳, ۱۳۹۹ ۱۲:۲۹ ب.ظ

من خواب دیدم یه شیر نری خیلی دوسم داره و با دیدن من تحریک شده و قصد رابطه با من رو داره

حمید
فروردین ۲۰, ۱۴۰۰ ۳:۳۷ ب.ظ

سلام من خواب دیدم که دوتا بچه شیر توی بغلم بود که به کس دیگری دادمشون میشه لطف کنید بفرمایید تعبیرش چیه ممنونم