تعبیر خواب لباس عروس : پوشیدن لباس سفید / عروس شدن دختر مجرد و زن متاهل

تعبیر خواب 🔥 , حرف ل ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ ۲۵ دیدگاه

تعبیر خواب لباس عروس : تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید / عروس شدن دختر مجرد و زن متاهل / تعبیر خواب تاج عروس / تعبیر خواب عروسی خودت باشه / تعبیر خواب لباس سفید

تعبیر خواب لباس عروس : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وب سایت نایریکا به تعبیر خواب لباس عروس, معنی دیدن لباس عروس در خواب, تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید, تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, تعبیر خواب تاج عروس, تعبیر خواب عروسی خودت باشه, تعبیر خواب لباس سفید می پردازیم.

با ما همراه باشید.

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب لباس عروس, معنی دیدن لباس عروس در خواب, تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید, تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, تعبیر خواب تاج عروس, تعبیر خواب عروسی خودت باشه, تعبیر خواب لباس سفید

تعبیر خواب لباس عروس, معنی دیدن لباس عروس در خواب, تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید, تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, تعبیر خواب تاج عروس, تعبیر خواب عروسی خودت باشه, تعبیر خواب لباس سفید


تعبیر خواب لباس عروس / معنی دیدن لباس عروس در خواب

در تعابیر خواب جدید لباس عروس نمادی از باز شدن فصل جدیدی از زندگی است که با آن روبرو می‌شویم.

صدای شادمانی که از پوشیدن لباس عروس به گوش می‌خورد بیانگر کنار گذاشتن افسردگی‌هاست.

معبرین اسلامی تعبیر پوشیدن لباس عروس را برای زنان متاهل و مجرد متفاوت می‌دانند.

تعبیر خواب لباس عروس, معنی دیدن لباس عروس در خواب, تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید, تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, تعبیر خواب تاج عروس, تعبیر خواب عروسی خودت باشه, تعبیر خواب لباس سفید

معنی دیدن لباس عروس در خواب

آنلی بیتون دیدن لباس عروسی در خواب را علامت آشنایی با دوستانی صمیمی و شرکت در کارهایی شادی بخش عنوان کرده است.

کارل گوستاو یونگ برای تعبیر خواب پوشیدن لباس عروس در خواب می‌گوید:

پوشیدن لباس عروسی در خوابتان بیانگراین است که رابطه شخصی تان را ارزیابی می کنید.

اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی می پوشید، بیانگر این است که شما احساس پستی و بی ارزش بودن می کنید.

به تعبیر معبرین غربی اگر دیدید که لباس عروس بر تن می‌کنید نشان دهنده برخی تغییرات در زندگی شماست.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب انگور: انگور برای زن باردار / خوشه انگور سبز / دادن انگور به دیگران

تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید

دیدن پیراهن و لباس سفید را در خواب می‌توان از دو جنبه مورد تحلیل قرار داد:

تعبیر خواب لباس عروس, معنی دیدن لباس عروس در خواب, تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید, تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, تعبیر خواب تاج عروس, تعبیر خواب عروسی خودت باشه, تعبیر خواب لباس سفید

تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید

جنبه اول

رنگ سفید نشانه هشیاری ذهن، پاکی، خلوص و نظافت است البته در برخی موارد به دلیل یادآوری بیمار و بیمارستان به معنای تهدید شدن نیز تعبیر می‌گردد.

کتاب فرهنگ تفسیر رؤیا دیدن لباس سفید را در خواب نمایانگر احساس انسجام و یکپارچگی درونی بیننده خواب می‌داند.

این کتاب در جایی دیگر بیان می‌کند که حالاتی در رابطه با احساس پاک بودن و ازدواج نیز می‌تواند خود را به صورت رویای لباس سفید ظاهر ‌گرداند.

لوک اویتنهاو نیز لباس سفید نشانه‌ای برای ازدواج عنوان کرده است.

جنبه دوم

تعبیرگران اسلامی لباس را نشانه‌ ای برای کسب و کار مرد می‌دانند.

حضرت دانیال لباس سفید و شسته شده را کاری آماده و مناسب برای انسان بیان می‌کند.

جابر مغربی لباس سفید و پاکیزه‌ را تعبیری نیکو برای دین، ایمان و دنیای بیننده خواب می‌داند و ابن سیرین پوشیدن لباس سفید در خواب رستگاری از غم و رنج ذکر کرده است.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند :

تعبیر لباس سفید و شسته، ساخته و پرداخته بودن کار انسان می‌باشد،

جابر مغربی نیز می‌ گوید :

اگر ببینی لباس سفید و نو و پاکیزه‌ای داری، تعبیر خوبی هم برای دین و ایمان و هم برای دنیای تو وجود دارد،

ابن سیرین نیز می‌ گوید :

اگر ببینی پیراهن سفید نو پوشیده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی .


تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر دختر مجردی در خواب بیند که لباس عروسی بر تن کرده است دلیل بر ورود شادی برای اهل خانه کند.

اگر دختر جوان بیند با لباس عروسی در حال گریه کردن است تعبیرش رسیدن به یکی از آرزوهای بزرگ اوست.

تعبیر خواب لباس عروس, معنی دیدن لباس عروس در خواب, تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید, تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, تعبیر خواب تاج عروس, تعبیر خواب عروسی خودت باشه, تعبیر خواب لباس سفید

تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد

امام صادق (ع):

تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد هفت چیز است:

  • دین پاک
  • توانگری
  • عز و جاه
  • منفعت
  • عیش خوش
  • عمل
  • عدل.

تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل

دانیال معبر بزرگ پوشیدن لباس عروس برای زن متاهل را در حال پایکوبی و شادمانی نشانه ی خارج شدن شادی و نشاط از منزل و ورود رنج و مصیبت برای سکنه منزل میداند که در ادامه کمی مفصل تر راجب حاشیه های این نوع خواب صحبت میشود

تعبیر خواب لباس عروس, معنی دیدن لباس عروس در خواب, تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید, تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, تعبیر خواب تاج عروس, تعبیر خواب عروسی خودت باشه, تعبیر خواب لباس سفید

تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل

اگر زن متاهلی لباس سفید بر تن کند که در اینجا نشان از لباس عروس میباشد و در آن حال شادمان باشد و بخندد گرفتار مصیبت و نج میشود

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب غذا: غذا گرفتن از دیگران / تعبیر خواب غذا پختن و خوردن با مرده، معشوق

اگر زن متاهلی لباس عروس سفید بر تن کند و غمگین باشد نشان از کسب و کار و روزی فراوان برای مرد خانه میباشد

اگر زن متاهلی لباس عروس بر تن کند و قصد تجدید فراش داشته باشد و منتظر مرد دیگر برای ازدواج باشد نشان از جدایی و رنج برای زن میباشد


تعبیر خواب تاج عروس

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق:

اگر زنی دید تاج بر سر دارد و شوهر ندارد، دلیل که شوهر کند.

اگر شوهر دارد، دلیل که بر زنان مهتر شود.

اگر زنی دید تاج از سر او گرفتند، دلیل که شوهر او زنی خواهد یا شوهر او را طلاق دهد.

تعبیر خواب لباس عروس, معنی دیدن لباس عروس در خواب, تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید, تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, تعبیر خواب تاج عروس, تعبیر خواب عروسی خودت باشه, تعبیر خواب لباس سفید

تعبیر خواب تاج عروس

اگر دید تاج مرصع به گوهرها بر سر پادشاه نهاد، دلیل که قریب پادشاه است و جاه و حرمت وی را حاصل شود.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین:

تاج در خواب دیدن، پادشاه راملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکوئی حال.

اگر بیند بر سر تاج داشت از زر و مرصع، دلیل که قدری بلند و منزلتی عظیم یابد، ولیکن در دین و راه شریعت ضعیف است.

اگر این خواب را زنی دید، دلیل که شوهری کند صاحب حشمت و جاه در شغل دنیا.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی:

اگر بیند بر سر وی تاج نهاد، دلیل که او از پادشاه، کامروائی رسد.

اگر بیند پادشاه تاج به وی داد و او بر سر نهاد، دلیل که زن توانگر خوبروی بخواهد و از او کام دل و داد یابد.

اگر بیند تاج از سر او بیفتاد و بشکست، دلیل که زن را طلاق دهد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب چاقو: چاقو خوردن، چاقو زدن به شخصی و زخمی شدن / دعوا با چاقو

اگر کسی بیند تاج از سر وی برگرفته شد، دلیل که زن از وی جدا شود.

اگر بیند تاج از سر وی بیفتاد و بشکست، دلیل که زن او بمیرد، یا کسی از اهل بیت او بمیرد و از دنیا رحلت کند.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

تاج در خواب برای زنان شوهر است و برای مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار.

اگر زنی در خواب ببیند که تاج یا نیم تاج بر سر دارد و شوهر نداشته باشد شوهر می کند و او شوهری است ایده آل.

اگر دختر دم بختی ببیند نیم تاج یا تاج بر سر نهاده یا در دست دارد که متعلق به خودش می باشد خواستگاری در حد عالی برای او می آید.

اگر مردی ببیند که تاج بر سر نهاده وضع مادی و معنوی او خوب می شود تا جایی که بین همگان امتیاز می یابد.

اگر جوانی این خواب را ببیند شغلی پیدا می کند و به مقصود می رسد.

اگر در خواب دیدید که کسی بر سر شما تاج نهاد آن شخص خدمتی بزرگ در حق شما انجام می دهد و چنانچه شما بر سر دیگری تاج گذاشتید این خدمت بزرگ از جانب شما انجام می گیرد.

اگر مردی ببیند که تاج داشت و برداشت و بر زمین نهاد یا بیکار می شود و یا همسرش را طلاق می دهد و اگر زنی این خواب را ببیند با شوهرش اختلاف پیدا می کند و احتمالا از او جدا می شود.

اگر دختر و پسری جوان ببینند که تاج داشتند و از سر بر گرفتند شانسی را از دست می دهند.

تاج هر چه مرصع تر و باشکوه تر باشد مجد و عظمت بیشتر است و موقعیتی بهتر نصیب بیننده خواب می گردد.

در پایان اگر زنی بر سر زن دیگر تاج نهاد هووی او می شود.


تعبیر خواب عروسی خودت باشه

چنانچه در خواب مراسم عروسی و ازدواج خودتان را ببینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد.

تعبیر خواب لباس عروس, معنی دیدن لباس عروس در خواب, تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید, تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, تعبیر خواب تاج عروس, تعبیر خواب عروسی خودت باشه, تعبیر خواب لباس سفید

تعبیر خواب عروسی خودت باشه

شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خودتان بگیرید که جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت.

این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد. قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید.

چنانچه از این تصمیم اطمینان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
25 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
سحر
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹ ۴:۵۶ ب.ظ

تعبیر خوابم واقعا درست بوده چنین چیزی در زندگیم رخ داده

hni
تیر ۹, ۱۳۹۹ ۱:۰۶ ب.ظ
Reply to  سحر

واقعا بعد از این ک خواب ببینی لباس عروس تنته ازدواج میکنی عایا !!!!!!

فبروزه
دی ۱۳, ۱۳۹۹ ۷:۲۹ ق.ظ
Reply to  سحر

سلام خواب دیدم پیرزن مسنی که فوت کرد لباس عروس پوشیده تعبیرش چیست ممنون

اتنا
خرداد ۲۳, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۹ ق.ظ

عروسیم بود اما لباس عروس نداشتم تعبیرش چیه

یلدا
خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۷:۵۵ ق.ظ

من مجردم و لباس عروس سفید پوشیده بودم؟؟؟

زهرا
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰ ۵:۰۲ ق.ظ
Reply to  یلدا

خواب دیدم دخترم لباس سفیدعروس پوشیده من پشت سرش آب می ریزم…درضمن دخترم مجرد…تعبیرش چیه؟؟؟

Mmm
خرداد ۷, ۱۴۰۰ ۹:۱۸ ق.ظ
Reply to  یلدا

لیلیلیلیلیلی عروس میشی

ویدا جون
تیر ۵, ۱۳۹۹ ۳:۰۱ ب.ظ

سلام خواب دیدم من لباس عروس پوشیده بودم و بعد عموم گفت برو لباس عروست رو دربیار اخه عروسی امروز نیست امشب حنابندونه و تو لباس حنابندان را بپوش بعدش هم من یه عروس خیلی ناراحت بودم و انگاری خونه پدر بزرگم بودم و کسی نبود جز چند نفر و من هم گریه میکردم و واقعا پریشان بودم و خیلی هم ترسناک بود چون کسی نبود انجا
معنی خوابم چیه لطف کنید بگید

آرزو
تیر ۱۵, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۳ ب.ظ

سلام …من متاهل هستم خواب دیدم مراسم عروسیمه و لباس عروس تنمه و فیلم بردار یدفعه قصد تجاوز بهم داشت و بعد دیدم کسی صدامو نمیشنوه و نمیبینه منو اونم داشت اذیتم میکرد یهو نمیدونم جچوری زخمی شدم یا اون مرد و زخمی کردم دستم خونی شده بود و زدم دیوار اونجوری حس کردم با زدن خون به دیوار حالا منو میتونن ببینن و کمکم کنن که از خواب بیدار شدم ممنون میشم تعبیرش کنید

رویا
مرداد ۶, ۱۳۹۹ ۸:۲۴ ب.ظ

سلام،ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگین
چند ماه پیش توخواب دیدم که با عشقم که پنج ساله ترکم کرده ازدواج کردم از آرایشگاه اومدم خونه لباس عروس تنم بود همه مهمونا بودن ورقص میکردن منم خواهرم رو صدا زدم گفتم تا اون فردی که توخواب باهش ازدواج کردم نیومده کفشام رو بیارید گفتن کفشهات نیست منم خیلی نارحت بودم وگریه کردم داماد اون فرد یعنی عشق قدیمیم که تو خواب میشد همسرم ازکنارم رد شد رفت داخل خونه ونارحت بود.تعبیرش رو لطف کنید خیلی ممنونم

گندم
مرداد ۲۰, ۱۳۹۹ ۶:۳۳ ق.ظ

سلام خواب دیدم ینفر لباس تور تنش بود من بهش گفتم لباستو بهم میدی منم بپوشم باهاش عکس بندازم لباس من پوشیدم شنلش قرمز رنگ رو تور میپوشند تعبیرش چیه

یلدا
بهمن ۲, ۱۳۹۹ ۴:۲۳ ق.ظ
Reply to  گندم

سلام منم یه همچی خوابی دیدم ولی لباس عروس مال یکی دیگه بود ما رفتیم اونجا درواقع رفتیم عروسیش و اون زن نمیشناسم غریبه بود بمن گفت بپوشش تاعکس و فیلم رقص پرکنم بمن گف من بدم میاد بپوشمش موهام معلومه تو بجای من بپوشش تا عکس و فیلم برا خودش ذخیره کنه به عنوان عکس و فیلم عروسی خودش یعنی منم پوشیدمش ازم عکس میگرفت و..یعنی چه تعبیرش؟

آرکایا
اسفند ۱۲, ۱۳۹۹ ۶:۲۶ ب.ظ
Reply to  یلدا

من خواب دیدم عروسی دختر خالم بود اونم.زن متاهله .خلاصه ب من گفت توام لباس عروس بپوش تاباهم عکس دونفره بندازیم.همون روز اتفاق بدی برای من و همسرم افتاد .حالا نه عروسی خودم بود نه قرار بود عروس بشم فقط لباس عروس پوشیده بودم واسه عکس دونفره با عروس

نیلو
مرداد ۲۰, ۱۳۹۹ ۱۰:۰۶ ق.ظ

من ۱۷ سالمه و مجردم
خواب دیدم ک لباس عروس سفید پوشیدم و با شخصی ک نمیشناسم میخوام نامزد کنم و هی فکر میکردم و دودِل بودم
خوابم تا همینجا بود
میشه تعبیرشو بگید

بنده خدا
مرداد ۲۰, ۱۳۹۹ ۲:۴۰ ب.ظ

[…] این معبرین اسلامی […] همه تعبیراشون میشه غم و بدبختی و رنج و مصیبت ولی همون خوابا رو معبرین غربی همش شادی و موفقیت و راه جدید زندگی و …کلا مثبت تعبیر میکنند .چقدر این معبرین اسلامی […] همه جیزو معنی میکنند

مهناز
شهریور ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۲:۵۶ ق.ظ

خواب دیدم لباس عروسی تن کرده ام و ارایشم به سبک قدیم است و خاله مرحومم به همراه شو هرخاله با ماشین ون مانندی من و همراهانم را به تالار می رسانند در طول مسیر ارایش سر و صورتم به هم می ریزد و من خیلی ناراحتم و استرس دارم

ددا
شهریور ۲۷, ۱۳۹۹ ۱:۲۷ ب.ظ

سلام خواب دیدم که یه لباسه سفیده کوتاه که ماله عروسا بود اونجا بودو من از دختر خالم میخواستم که بیاره و من بپوشمش اونم میرفت تنش میکردو واسم میاورد تا من بپوشم ولی تا اینکه میخواستم بپوشم از خواب بلند شدم
تعبیرش چی میشه

مینا
مهر ۳, ۱۳۹۹ ۵:۵۴ ق.ظ

دختر من خواب دیده لباس عروس تنش کرده اما قسمت بالاتنه آن تنگ بود و روی آن تیشرت پوشیده تعبیرش چیست

فریبا
آبان ۱, ۱۳۹۹ ۱۰:۰۳ ق.ظ

سلام من خواب دیدم عقدم هست رفتم آرایشگاه اصلا تا حالا داماد رو ندیدم و نرفتیم تور بخریم یه تور خاکستری تو آرایشگاه هست همون رو میپوشم و با همان تور میام تو شهر با پدر و مادرم همش میگم من این تور رو نمیپوشم پدر داماد میگه وایسا الان زنگ میزنم بیاد برین یه مزونی تور سفید بهترین در ضمن موهامو آرایشگاه زرد کرده و من مجردم ۱۸ سالمه تو رو خدا بگید تعبیرش چیه

baran
آذر ۹, ۱۳۹۹ ۷:۰۶ ق.ظ

سلام منم خواب دیدم عروسیمه بدون هیچ سرو صدا و رقصی فقط یه خرده صدای اهنگ میومد . مجردم تعبیرش چیه؟

محیا
دی ۶, ۱۳۹۹ ۴:۳۷ ق.ظ
Reply to  baran

سلام من این یه ماه ک ازدواج کردم و خواب دیدم ک دوباره لباس عروس ب تن کردم ولی انگار ناراحت بودم ب نظرتون تعبیرش چیه؟

هوا عماد
دی ۲۷, ۱۳۹۹ ۷:۲۷ ب.ظ

سلام خوبین ببخشید من خواب دیدم لباس سفید عروس بر تن دارم با فردی که ازدواج میکنم اون هم در پهلویم ایستاده است دقیق میشناسم اش تاج هم در سر دارم تعیبرش چیست

الهه
فروردین ۲, ۱۴۰۰ ۱۱:۰۶ ق.ظ

دو شبه دارم خواب میبینم که داریم میریم برای زن داداشم لباس عروس بخریم ولی بعدش نمیدونم چجوری میشه که من لباس عروس میپوشم هردو خواب هم متفاوت بودن ولی آخر سر من لباس عروس پوشیدم تعبیر این خواب چیه خیلی ممنون میشم اگه بگین🤗🤗🙇‍♀️🙇‍♀️

roya
فروردین ۲۷, ۱۴۰۰ ۳:۵۶ ب.ظ

سلام من خواب دیدم ک با لباس عروس نشستم داشتم در مورد ناخونام بحث میکردم ک درسشون کنن و اینکه خیلی زشت شدن و از ی طرفم خواهرم ناراحت بود و اصلا برا عروسیم آماده نشده بود.!! تعبیرش چیه ممنون

نرگس
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۰ ۹:۰۴ ق.ظ

سلام من خواب دیدم تا لباس عروس محلی پوشیدم پیش خالم هستم بعد رفتم یجایی کمک کنم ناهار درست کنن پیش اتیش کمی لباسم سیاه شد تعبیرش چیه