تعبیر خواب خواستگاری: پیشنهاد خواستگاری / خواستگار برای زن بیوه و دختر دم بخت

تعبیر خواب 🔥 , حرف خ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۴۷ دیدگاه

تعبیر خواب خواستگاری: پیشنهاد خواستگاری / خواستگار آمدن برای زن بیوه / خواستگار آمدن برای دختر دم بخت / تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهردار و متاهل

تعبیر خواب خواستگاری : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب خواستگاری, تعبیر خواب پیشنهاد خواستگاری, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن بیوه, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر دم بخت, تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهردار, خواب دیدم برام خواستگار اومده, خواستگاری از زن متاهل, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن شوهر دار, تعبیر امدن خواستگار برای زن متاهل می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب خواستگاری, تعبیر خواب پیشنهاد خواستگاری, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن بیوه, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر دم بخت, تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهردار, خواب دیدم برام خواستگار اومده, خواستگاری از زن متاهل, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن شوهر دار, تعبیر امدن خواستگار برای زن متاهل

تعبیر خواب خواستگاری, تعبیر خواب پیشنهاد خواستگاری, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن بیوه, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر دم بخت, تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهردار, خواب دیدم برام خواستگار اومده, خواستگاری از زن متاهل, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن شوهر دار, تعبیر امدن خواستگار برای زن متاهل

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب پیشنهاد خواستگاری

دیدن خواستگار و خواستگاری کردن در خواب نشان دهنده احساسات شما در مورد خودتان یا دیگران است و به این معناست که هدف شما ایجاد شور و اشتیاق در دیگران برای قرار دادن آن ها در مسیر تجربه هایی جدید است.

این خواب آغوش باز و پذیرش شما در امتحان کردن چیزهای جدید را نشان می دهد و نمادی از احساسات شما در موقعیت هایی است که راهی برای فرصت های جدید را در زندگی تان می گشاید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دود / تعبیر خواب دود ابن سیرین و جابر مغربی

تعبیر خواب خواستگار احساسات شما در رابطه با موقعیت یا نقشی جدید است و این موقعیت یا نقش جدید مدخلی برای دیدار با فردی جدید به شمار می روند.

تعبیر خواب خواستگاری, تعبیر خواب پیشنهاد خواستگاری, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن بیوه, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر دم بخت, تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهردار, خواب دیدم برام خواستگار اومده, خواستگاری از زن متاهل, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن شوهر دار, تعبیر امدن خواستگار برای زن متاهل

تعبیر خواب پیشنهاد خواستگاری

همچنین احتمالا شما در زندگی واقعی خود در حال تجربه ماجرایی متفاوت هستید و دیدن خواستگار و خواستگاری کردن در خواب نشان دهنده قدرت شما برای تجربه چیزی جدید است.

اگر مردی که همسر دارد خواب ببینید دوباره در حال تجدید فراش است و در حال گذاشتن قرار برای خواستگاری رفتن است دلیل بر اینکه زنش بمیرد.

امام صادق (ع) خواستار زن داشتن را بر چهار وجه می‌دانند.

  • بزرگی
  • افزایش مال
  • سرحالی
  • خرمی و شادی

محمد بن سیرین

در مورد فردی که خواهان ازدواج یا به قول امروزی‌ها خواستگار است می‌گوید اگر کسی در خواب ببیند که خواستار ازدواج با دختری است نشانه آن است که بزرگی و مرتبه او از بین خواهد رفت.

اگر زنی در خواب ببیند که فرد مرده ای به خواستگاری او آمده و با او ازدواج کرد بیانگر این است که از مال زن کم خواهد شد.

شیخ طوسی می گوید

اگر کسی خواب ببینید که برای امری خیر مثل خواستگاری وعده می گذارد دلیل بر اتفاق و خبر خوشایند در روز های نزدیک است


تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن بیوه

استاد طباطبایی گفته اند

خواستگاری که برای یک زن بی شوهر می آید در واقع یک فرصت و یا یک اقبال جدید است که به زودی وارد زندگی اش می شود.

تعبیر خواب خواستگاری, تعبیر خواب پیشنهاد خواستگاری, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن بیوه, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر دم بخت, تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهردار, خواب دیدم برام خواستگار اومده, خواستگاری از زن متاهل, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن شوهر دار, تعبیر امدن خواستگار برای زن متاهل

تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن بیوه

استاد مدنی آورده اند

اگر زن بیوه ای خودش خواب دیده باشد برای او خواستگار می آید این نشان میدهد که در چند ماه یا در چند سال آینده بواسطه ی اتفاقی جدید بشدت غافلگیر می شود و احساس بسیار خوبی به او دست می دهد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب کرم در بدن انسان، در غذا، در دندان، در مدفوع / ابن سیرین

تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر دم بخت

در مورد فردی که خواهان ازدواج یا به قول امروزی‌ها خواستگار است می‌گوید اگر کسی در خواب ببیند که خواستار ازدواج با دختری است نشانه آن است که بزرگی و مرتبه او از بین خواهد رفت.

تعبیر خواب خواستگاری, تعبیر خواب پیشنهاد خواستگاری, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن بیوه, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر دم بخت, تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهردار, خواب دیدم برام خواستگار اومده, خواستگاری از زن متاهل, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن شوهر دار, تعبیر امدن خواستگار برای زن متاهل

تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر دم بخت

اگر دختر مجردی خواب ببینید با پدر مادر خواهر و یا برادر پسر مورد علاقه اش درباره مجلس خواستگاری صحبت می کند دلیل بر اینکه در روزهای نزدیک به او خبر خوشی می رسد چرا که این امر خیر در واقعیت نیز مبدل به شادی می گردد

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر دختری خواب ببیند پیرمردی به خواستگاری او آمده و با او ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد


تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهردار

دانیال نبی (ع):

اگر ببینی به خواستگاری زنانی رفته ای که شوهر دار هستند به چند علامت است:

اول اینکه به دوستان جدیدی برمی خورید.

تعبیر خواب خواستگاری, تعبیر خواب پیشنهاد خواستگاری, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن بیوه, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر دم بخت, تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهردار, خواب دیدم برام خواستگار اومده, خواستگاری از زن متاهل, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن شوهر دار, تعبیر امدن خواستگار برای زن متاهل

تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهردار

دوم اینکه با برخی از دشمنان و یا افرادی که قبلا بدخواه شما بوده اند دوباره آشتی خواهید کرد.

سوم اینکه در عرض چند روز آینده خبرهای بسیار مهمی را دریافت خواهید کرد.

شیخ طوسی می گوید

اگر دختر شوهر داری و یا زن متاهلی ببینید که در خواب مجددا قرار خواستگاری می گذارد دلیل بر جدایی طلاق و غم و اندوه است.


خواب دیدم برام خواستگار اومده

اگر در خواب مشاهده کنید که فردی به خواستگاری شما آمده است، توجه داشته باشید که این فرد، چه وجه شباهتی یا موقعیت‌های جدیدی دارد که در زندگی بیداری در معرض آن‌ها قرار گرفته اید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب گوشت: گوشت گوسفند / بریدن گوشت / ابن سیرین و امام جعفر صادق

این شباهت می‌تواند یک شباهت اسمی یا شغلی ساده باشد.

از طرفی توجه داشته باشید که در خواب، چه احساسی نسبت به پیشنهاد ازدواج دارید؟

تعبیر خواب خواستگاری, تعبیر خواب پیشنهاد خواستگاری, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن بیوه, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر دم بخت, تعبیر خواب خواستگاری از زن شوهردار, خواب دیدم برام خواستگار اومده, خواستگاری از زن متاهل, تعبیر خواب خواستگار آمدن برای زن شوهر دار, تعبیر امدن خواستگار برای زن متاهل

خواب دیدم برام خواستگار اومده

اگر این پیشنهاد در خواب برای شما ناخوشایند یا ناراحت کننده باشد، یعنی موقعیت‌های جدیدی که در زندگی بیداری با آن‌ها رو به رو شده اید، بر خلاف ارزش‌ها و خواسته‌های قلبی شماست و علاقه‌ای به پذیرش آن‌ها ندارید.

اما اگر احساس کنید که این شخص مطابق میل شماست، یعنی موقعیت‌های جدید برای شما خوشایند هستند.

اگر فردی که در خواب به خواستگاری شما آمده است را نشناسید و ماهیت او برای شما روشن نباشد، باید بدانید که او سمبل ابعاد ناشناخته‌ی شخصیت شماست.

اگر نسبت به او نظری مثبت داشته باشید، یا احساس کنید که او بسیار به شما علاقه‌مند است، نشان دهنده‌ی این معناست که انگیزه‌های جدیدی که در حال شکل گیری در ذهن شماست بسیار مثبت بوده و به سرعت به شما کمک می‌کند تا زمینه‌های مختلف زندگی خود را گسترش داده و به اهداف جدیدی دست پیدا کنید.

اگر در خواب مشاهده کنید که به خواستگاری فرد مورد علاقه‌ی خود رفته اید، این خواب نشان دهنده‌ی تلاش شما برای شناخت یا تثبیت یک موقعیت جدید می‌باشد.

این موقعیت جدید صرفا عاطفی نیست و می‌تواند به یک موقعیت شغلی، یا تکمیل یک مهارت یا ایده در ذهن شما اشاره داشته باشد.

این خواب از شما می‌خواهد تا ترس‌ها و توانایی‌های خود برای رسیدن به این موقعیت جدید را شناخته و برای رسیدن به اهداف خود اقدام کنید.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

خواب دیدن اینکه از شما خواستگاری می شود بیانگر این است که شما یک جنبه ی خودتان را که قبلا ناشناخته بوده، ترکیب می کنید.

به طور مستقیم تر، خواب ممکن است به این معنی باشد که شما در مورد ازدواج یا تعهد / پروژه / موقعیت بلند مدت فکر می کنید.

عکس العمل شما به خواستگاری بیانگر احساس واقعی شما در مورد ازدواج یا تعهد است

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
47 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
سمیرا
بهمن ۱۲, ۱۳۹۸ ۲:۲۰ ب.ظ

سلام.‌ خوابی دیدم‌ تعبیرش رو میخواستم. خواب دیدم یه اقایی که میشناسمش و خواستگارم بوده دو سال پیش، اومدن خواستگاریم. دو سال پیش اومدن بابام گفت خونه بخر بیا. حالا خواب دیدم که اومدن. منم نشسته بودم

حسینی
اسفند ۱۰, ۱۳۹۸ ۷:۰۱ ق.ظ

سلام من ۵ماه ونیم باردارم زندگیم خداروشکر خوبه یک ساله ازدواج کردم سه روز پی در پی خواب میبینم خواستگار دارم بار اول شوهرمم تو مراسم بود اینقدر گریه کردم ک من شوهر دارم اینکار یعنی چی شوهرم میگفت فقط همسرمو بیمه کن اخه بارداره و پذیرایی میکرد از مهمون ها خواب دوم ی خواستگار داشتم ک بعد از سه سال باز امده بود خواستگاری من قبلا جواب نه داده بودم در واقعیت این پسر و این خوانواده رو اصلا نمیشناسم از طرفی قبلا جدا شده بودم و در خواب پسر میدانست و میدانست باردارم اما توی خوابم متاهل نبودم… بیشتر بخوانید »

سما
شهریور ۷, ۱۳۹۹ ۶:۴۹ ق.ظ
Reply to  حسینی

چیشد تعبیرش تو زندگیتون؟

سپیده
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰ ۵:۵۳ ق.ظ
Reply to  حسینی

سلام تعبیرش چی شد؟

yaldaa
اسفند ۲۱, ۱۳۹۸ ۲:۳۹ ب.ظ

سلام خسته نباشید…من توی خواب دیدم دختر مورد علاقم که قصد ازدواج داشتم باهاش،خواهرشون بمن گفتن با خواهر من ارتباطتو قطع کن چون خواستگار اومده براش
بعد منم بهشون توی خواب گفتم به شما ارتباطی نداره این موضوع
همون لحظه دختریی که دوسش دارم با دوستش داشتن میومدن،دوستشم پشت سرمن همش بد میگفت
میخواستم بدونم تعبیرش چیه؟!خیره یا نه؟

باران
اسفند ۲۵, ۱۳۹۸ ۶:۲۷ ق.ظ

سلام امروز من خواب دیدم برادر دوستم اومده خواستگاریم و دوستمو مامانشم اومدن خونمون واسه خواستگاری و لباس عروس و اینجور چیزام واسم اوردن پسررو دیدم و ازش خوشم اومد و بعد از خواب پاشدم و دوباره وقتی خوابیدم خواب دیدم یه پسر دکتر اومده خاستگاریم تو خواب احاس میکردم خیییلی دوسم داره و منم دیگه عاشقش شده بودم و تو خواب انقدد باهم حرف زدیم و در ضمن تو خواب زمستون بود و داشت برف میومد.تعبیرش چیه؟

Mobina
فروردین ۱۳, ۱۳۹۹ ۶:۱۴ ق.ظ
Reply to  باران

من خواب دیدم که یه کسی که قبلا ازش خوشم میومد ولی بعدها حسم بخش کم شد یه روز همه خانواده دوره هم جمع بودیم که بحث این شد که اون خواستگاری کرده از یکی نفهمیدم کی بود پرسیدم چیزی نگفت
ولی یادمه تو خواب ذوق کردم
بعد پرسیدن خوشحالی
گفتم اره من مثل سابق نیستم دیگه
این اصلا تعبیر داره؟ ?

علیرضا
فروردین ۱, ۱۳۹۹ ۱:۳۲ ب.ظ

همسرم خواب خواستگار دیده و پدرش به زور میبره داخل مجلس خواستگاری و اون فرد رو هم نمیشناسه

فاطمه
فروردین ۳, ۱۳۹۹ ۱۰:۴۵ ق.ظ

سلام من خواب دیدم شوهرم به خواستگاری دختر مجرد می‌رود در صورتی که من هم اطلاع دارم به روی خودم نمی آوردم که ناراحتم ولی ناراحت بودم به شوهرم گفتم نرو گریه کرد توی خواب من بچه دار نمی‌شدم در واقعیت من دو فرزند دارم

موسی
فروردین ۲۶, ۱۳۹۹ ۵:۰۰ ق.ظ

سلام
من خواب دیدم که رفتم مغازه برای خریدن تخم مرغ اونجا دوتا نوع تخم مرغ بود عادی و بنفش رنگ یه زنی بهم گفت بنفش رنگ بگیر
بعدش که خواستم حساب کنم پول هام نرسید معطل شدم اونجا یه زن سیده ایی بود منم میشناسمش تقریبا
اونم گفت یه جوان زیبای آینده داری یه زن هم می خوای که زنت دختر منه و من بعدش بیدار شدم لطفااااا بگید تعبیر اینا چیه؟؟؟

حسین
فروردین ۲۹, ۱۳۹۹ ۲:۵۹ ب.ظ

سلام من خواب دیدم که خونه خودمون با یه دختر حرف میزدم و بحثمون به ازدواج کشید و موافقت کرد و بابام رفت خواستگاریش تو همون لحضه برادرم که چن سال پیش فوت شده اومد خونه بهش گفتم داداش دیدی من زود تر از تو قراره ازدواج کنم اونم منو بوسید و گفت مبارک باشه و بعدش گفت بیا بریم تا جایی برمیگردیم باهاش رفتم و بعدش بیدار شدم خوابه مثل واقعیت بود خیلی گیج شدم لطفا اگه میشه زود تر تعبیرش رو برام بگید

Hedi
تیر ۵, ۱۳۹۹ ۷:۲۵ ق.ظ
Reply to  حسین

اگه با مرده جایی بری میبرتت
یعنی در واقعیت میادو میبرتت با خودش به اون دنیا…..
با مرده به جایی رفتن اصن خوب نیس داداش

***
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹ ۱۱:۵۸ ق.ظ

سلام من خواب دیدم یه پسر ۴۸ ساله معروف منو از یکی از دوستان خواستگاری کرد و بابتم پول داد تعبیرش چیست ؟

سعیده
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹ ۷:۵۸ ق.ظ

سلام. من ۴سال هست که جدا شدم خواب دیدم مادر همکلاس پسرم من رو برای همسرش خواستگاری کرد مومن به شوخی قبول کردم اما او جدی گرفت و باهمسرش اومد منزل ما برای خواستگاری . همسرش از واقعیت پیرتر بود . برام جالب بود که اون خانم اصلا ناراحت نبود و همسرش هم به من علاقه مند بود.

حنانه
خرداد ۱, ۱۳۹۹ ۸:۲۸ ق.ظ

سلام من در خواب دیدم که یه پسر ۴۰ساله برام خواستگار آمده منم راضی نبودم ولی خوانواده ام راضی بودن من میگفتم یکی دیگه رو دوست دارم به حرفام گوش نمیدادن تعبیرش چیه؟؟؟؟

مریم
تیر ۱۱, ۱۳۹۹ ۹:۵۵ ق.ظ

سلام خسته نباشید
خواب دیدم فردی که بهش علاقه دارم به خواستگاری من اومده همراه با مادرش اما پدر من در آن جلسه ی خواستگاری حضور نداشتن به همین علت اون جلسه قرار شد مجدد برقرار شه و توی اون خواب من حسی خیلییییییی خوبی داشتم اما دقیق یادم نیست که ایا فرد رو دیدم یا نه چون مادرش رو میشناختم از مادرش فهمیدم
تعبیرش چی میشه!؟خیره یا نهه😨

سنا
تیر ۱۱, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۵ ق.ظ

سلام. من امروز دیدم که منو تو کوچیکی خواستگاری کردن بعد الان که بزرگ شدم قرار شده باهم ازدواج کنیم خودشم مادرم بهم میگه که بچه ی یکی از فامیل هامون هست،نمی شناختمش ولی احساسی خوبی می کردم درموردش تعبیرش چی میشه؟؟

نفس
مرداد ۶, ۱۳۹۹ ۶:۳۵ ب.ظ

سلام خسته نباشید من خواب دیدم عشقم بهم میگه یه سالی صب کن باهم بیشتر اشنا شیم و دربارت تحقیق کنم بعد میام خاستگاریت بعد گف من برم الان کیمیا میفهمه از تو میاد زیر زبونمون میگرده دربارت بدونه در برابری که من کیمیایی نمیشناسم لطفا زودتر برام تعبیر کنید

فاطمه
مرداد ۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۹ ب.ظ

من متاهل هستم دیشب خواب دیدم تو خونه ی قدیمی پدریم هستم و دارم تند تند خونه رو مرتب میکنم و برام خواستگار اومده انگار کسی از آشناها مون معرفی کرده بود و همراهش اومده بود خواهرم رو بردم کنار پنجره و میخواستم همسر آینده م رو بهش نشون بدم تا اون موقع چهرشو ندیده بودم آشنا هم نبود وقتی برگشت خوشم نیومد ازش و گفتم اینه بعد اون اشنامون رفت و اون آقا موند تا با من صحبت کنه پدرم گفتن الان نرو کمی دیر تر برو با خودم داشتم فکر میکردم چی بگم و در مورد چی باهاش… بیشتر بخوانید »

sare
مرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۱۱:۱۴ ب.ظ

سلام من ی دختر مجرد هستم چندشب پیش خواب دیدم ی اقای مسن امده خونمون داشتن حرف میزدن زنداداشم منو صداکرد و خیلی خوشحال بود گفت این اقاامده واسه پسرش ازتو خواستگاری کنه بعد همون موقع اقایی ک چند مدت پیش تو اینستا فقط درحد یکم حرف واینابود تو ذهنم امدوازخواب بیدارشدم تعبیرخوابم و میشه لطف کنین بگین

مهنا
شهریور ۱۷, ۱۳۹۹ ۶:۰۴ ق.ظ

سلام،من‌شوهر دارم خواب دیدم برام خواستگار اومده بعد با خودم گفتم منکه شوهر دارم ودوتا بچه چرا اومدن خواستگاری خانوادم راضی بودن شوهرمم بود اونجا بعد من گفتم نمیخوام ازدواج کنم من خودم شوهر دارم بعدش شوهرم منو بغل کرد تعبیرش چیه لطفا بگید

zahra
مهر ۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۴ ق.ظ

دیشب خالم خواب دید که من با این که متاهلم واسم خاستگار اومده تعبیرش چیه کسی میدونه

زهرا
مهر ۱۳, ۱۳۹۹ ۱۱:۱۲ ق.ظ

سلام، من خواب دیدم پسری که بهش علاقمندم و چند ساله که خواستگارمه تو خونمون بود و میخواست بره حموم، و منم بهش گفتم صبر کن، چون حموم کثیف بود خواستم اول بشورمش و بعد بره حموم، البته قصد این رو داشتم که باهم به حموم بریم و بهش هم اینو گفتم، و قرار بود همه آماده شیم و بریم بیرون جایی که خانواده پسره هستن تا درمورد خواستگاری و ازدواج من و اون پسر صحبت کنیم، اما من قبل از حموم رفتن و بیرون رفتن، از خواب بیدار شدم
میشه لطفا تعبیرش رو بهم بگین؟

Mmmmm
آبان ۱۳, ۱۳۹۹ ۸:۵۸ ب.ظ

سلام. من یه دختر مجرد هستم. چند شب پیش خواب دیدم یه آقاپسری از آشناهامون ازم خواستگاری کردن شب بعدشم اومدن خواستگاری رسمی. خواستم بدونم تعبیرش چیه

آیلین
آبان ۲۳, ۱۳۹۹ ۳:۴۸ ب.ظ

سلام و درود.من دختر مجرد دم بخت هستم خواب دیدم خواستگار میخواد بیاد واسم ومامان و بابام به این اومدنه راضی هستن و هر چی میخواستن منو راضی کنن من مخالفت میکردم که نمیخوان بیان خود پسره تلفنی با بابام صحبت میکرد که گوشیو بهش بده خودم راضیش میکنم ولی من تمایلی به حرف زدن باهاشو نداشتم اما در آخر گفتم بگو بیان وقتی اومدن دیدم یه پسر خوش قد و قامت و با قیافه خوب بود با چنتا خواهر داشت که همه خوشکل و خوشتیپ و کلی طلا پوشیده بودن بعد منو پسره باهم حرف زدیم انگار خوشم اومده… بیشتر بخوانید »

زهرا
آذر ۱۳, ۱۳۹۹ ۵:۵۵ ب.ظ

تعبیر دیدن دختر مجردی ک فوت شده میگه خواستگاردارم ومیخوام ازدواج کنم چیه؟

نفیسه
دی ۳, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۷ ب.ظ

سلام من متاهلم ولی خواب دیدم منزل پدر بزرگ مرحومم برای من خواستگار امده و پدرم وعمویم وپدر بزرگ ومادر بزرگم که همه از دنیا رفته اند همه بودند ورضایت به ازدواجم داشتند

حمیده
دی ۷, ۱۳۹۹ ۶:۴۴ ق.ظ

سلام ‌ من متاهلم .چند وقته خواب می بینم برام خواسگار میاد لطفا تعبیر کنید

ساناز
دی ۲۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۶ ب.ظ

سلام من خواب دیدم پسری که دوستش دارم باخواهرش تا دم خانمون امد ولی از جلوی در برگشت

رویا
اسفند ۳, ۱۳۹۹ ۹:۱۰ ب.ظ

سلام خداقوت.
میشه تعبیرخواب منو لطف کنید بگین.
من ساعت ۵صبح خواب دیدم مادر و برادر کسی ک عاشقشم ب خواستگاری من آمدند اما خود پسر نیامده بود.ممنون میشم تعبیرشو بگید؟

مارال
اسفند ۹, ۱۳۹۹ ۷:۳۶ ق.ظ

سلام من دختر مجرد هستم و خواب دیدم با مامانم رفتم مغازه و یک کرم خریدم قرارشد بعدش برییم یک روسری بخرم بعد مامانم به مغازه دار گف برادخترم خواستگار سراغ نداری هرکی اومد دختر من معرفی کن مغازه دار اسم من نوشت داخل دفتر گف باشه زمانی که نگا کرد داخل دفتر گف این همه سن بالان متولد۶۲و۶۳؟؟تعبیر خوابم چیست؟؟

ارزو
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹ ۶:۵۲ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که یکی از اشناهای بابام که من قبلا گفته بودم خوشتیپ وازش خوشم میاد ولی فکر نمیکردم بیاد خواستگاری خواب دیدم اومده خواستگاری و از بین همه خواهرام منو انتحاب کرده و من هم موافقت کردم خانواده هم موافقت کردن و ازدواج کردیم تعبیرش چیه میشه بگید؟؟؟

هانیل بیاتی
اسفند ۲۷, ۱۳۹۹ ۶:۰۱ ق.ظ

سلام خواب دیدم یک خاستگار برام اومده که حاج آقا هستش اما بدون پسندیدن از خونه خارج شد و رفت

ناشناس
اسفند ۲۹, ۱۳۹۹ ۸:۲۷ ب.ظ

سلام من خواب دیدم کسی که واقعا دوسش دارم اومده خاستگاری با مادرش بعد همه قبول میکنن میشه بگید تعبیرش چیه

زهرا
فروردین ۹, ۱۴۰۰ ۷:۲۲ ق.ظ

سلام خواب دیدم خانواده شوهرم برای شوهرم زن گرفتن ومن اجازه نمیدادم خواستم ببینم تعبیرش چیست

مینا
فروردین ۱۰, ۱۴۰۰ ۹:۰۳ ب.ظ

من بار ها خواب دیدم که خالم من رو برای پسرش خواستگاری میکنه که حتی یک بار تو خواب مراسم نامزدی هم برگزار شد و یکبار هم خالم برام حلقه اورد .باز هم چند شب پیش خواب دیدم اون یکی خالم من رو برای یک شخص غربیه خواستگاری کرد .تعبیر این خواب ها چیه ؟

ستاره
فروردین ۱۲, ۱۴۰۰ ۵:۰۶ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که همزمان با همسرم که انگار تازه نامزد کرده ایم یه خاستگار برام اومده که از هر لحاظی خوبه و خیلی برتر و بالا تر از موقعیت همسرمه اما تو خواب من در نهایت همسرم انتخاب کردم بخاطر تعهد اما همش به خودم میگفتم عاقلانه تره اون آقا رو انتخاب کنم میشه تعبیرشو بهم بگین

معبر
فروردین ۱۷, ۱۴۰۰ ۸:۳۹ ق.ظ

تعبیر خواب همتون اینه که بزودی ازدواج میکنید و خوشبخت میشید،همه چیز ارزون میشه و بختتون وا میشه

زینب
فروردین ۱۹, ۱۴۰۰ ۵:۲۳ ق.ظ

سلام من خواب دیدم مادرم داره با من صحبت میکنه درباره پسری میگه از این خوشت میاد چطوریه بعد من گفتم نه نمیخوام این چیزی نداره نمیخوره ولی از ته دل انگار اینارو نگفتم

Last edited 3 ماه گذشته by زینب
آیناز
فروردین ۲۰, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ

سلام خواب دیدم مامان بزرگم که پدربزرگم هم زنده هست،یه علامه خواستگار داره،که از شهرستان به تهران هم آمده
تعبیرش؟

حسین
فروردین ۲۶, ۱۴۰۰ ۵:۴۶ ق.ظ

سلام من یک خاله مطلقه دارم دو شب پشت سر هم خواب میبینم که ازدواج کرده لطفا تعبیر کنید خواب من باتشکر

مریم
فروردین ۳۰, ۱۴۰۰ ۵:۱۰ ب.ظ

من خواب دیدم یکی که ازش بدم میاد به خواستگاریم اومده ولی وقتی بهش جواب منفی دادم شروع کرد به گریه کردن الان چند روزه که ذهنم درگیره و هروقت بهش فکر میکنم حس بدی بهم دست میده

Ostadi
اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰ ۳:۳۹ ق.ظ

سلام خواب دیدم برای داداشم که زن عقد کرده داره رفته بودیم خاستگاری

پریا....
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰ ۱۰:۳۱ ق.ظ

سلام من خواب دیدم کسی که دوسش دارم مادرش اومده و به مامانم میگه دخترتتو عروس نمیکنی و واسه پسرم میخوام بعد مادرم گفت از پریا میپرسم جوابشو بعدا میگم ا بعد وقتی به من گفت از خوشحالی بال دراوردم بعد مامانم به باباگفت مامانم به بابامـگفت که همون که پریا میخواست ا مده خواستگاریش همین

معصومه بدرلو
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰ ۵:۵۴ ق.ظ

سلام من دختر مجردی هستم ک عاشق یه پسر ام و آشنامونه.
خواب دیدم ک اون پسر با خواهرش اومد خواستگاریم و من در جواب به اون گفتم ک باید با خانوادم مشورت کنم
در حالی ک مادرم تو اونجا بود.

اگه میشه زود تر جواب من و بدید

انسی
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰ ۶:۵۲ ب.ظ

سلام من امروز خواب دیدم که چند نفر که میشناسم شون آمدن خونمون و هر سه پیشنهاد ازدواج دادن و از یک نفر خیلی خوشم آمد و دوست دارم کنارم باشه ولی از احساس اون خبر ندارم
لطفا بگید تعبیرش چی میشه

دنیا
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۰ ۴:۱۰ ق.ظ

امشب خواب دیدم تو یه پاساژی منو از مادرم خواستگاری کردن مادرم به من گفت میخوای گفتم بله بعد قرار شد ازدواج کنیم و ما برای پسره انگشتر خریدیم. میشه زود تعبیرش کنید ممنونم