تعبیر خواب کلید: گرفتن و دادن کلید / دسته کلید / دنبال کلید گشتن

تعبیر خواب 🔥 , حرف ک ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب کلید: تعبیر خواب گرفتن کلید از شخصی / دسته کلید گرفتن / تعبیر خواب دادن کلید به دیگری / تعبیر خواب به دنبال کلید گشتن

تعبیر خواب کلید : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وب سایت نایریکا به تعبیر خواب کلید, معنی دیدن کلید در خواب, تعبیر خواب گرفتن کلید از شخصی, تعبیر خواب دسته کلید در خواب, تعبیر خواب دسته کلید گرفتن, تعبیر خواب دادن کلید به دیگری, تعبیر خواب به دنبال کلید گشتن می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب کلید, معنی دیدن کلید در خواب, تعبیر خواب گرفتن کلید از شخصی, تعبیر خواب دسته کلید در خواب, تعبیر خواب دسته کلید گرفتن, تعبیر خواب دادن کلید به دیگری, تعبیر خواب به دنبال کلید گشتن

تعبیر خواب کلید, معنی دیدن کلید در خواب, تعبیر خواب گرفتن کلید از شخصی, تعبیر خواب دسته کلید در خواب, تعبیر خواب دسته کلید گرفتن, تعبیر خواب دادن کلید به دیگری, تعبیر خواب به دنبال کلید گشتن

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


معنی دیدن کلید در خواب / تعبیر خواب کلید

بطور کلی دیدن کلید در خواب نمادی از چشم انداز خواب بیننده است.

چیزی در زندگی شما وجود دارد که آن را در ذهن خود به تصویر کشیده اید و می خواهید که آن را به واقعیت تبدیل کنید.

تعبیر خواب کلید, معنی دیدن کلید در خواب, تعبیر خواب گرفتن کلید از شخصی, تعبیر خواب دسته کلید در خواب, تعبیر خواب دسته کلید گرفتن, تعبیر خواب دادن کلید به دیگری, تعبیر خواب به دنبال کلید گشتن

معنی دیدن کلید در خواب

داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید.

کلید درخواب تقریبا همان تعبیری را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم.

کلید وسیله ای است برای گشودن قفل ها و در های بسته و در خواب نیز به توانائی انجام امور مشکل تعبیر می شود.

اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی دانید که به کدام قفل می خورد خواب شما می گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی آورید.

امام جعفر صادق (ع) میفرماید

دیدن کلید در خواب بر هشت وجه است:

اول: بشارت.

دوم: فرج ازغم.

سوم: شفا از بیماری.

چهارم: یافتن مراد.

پنجم: قوت دین.

ششم: گذاردن حاجت.

هفتم: اجابت دعا.

هشتم: علم.

آنلی بیتون :

تعبیر دیدن خواب کلید بیانگر تغییرات غیر منتظره برای خواب بیننده است.

اگر فردی در خواب ببیند که دسته کلید خود را گم کرده است نشانه این است که اتفاقاتی نامطلوب بر وی اثر می گذارد.

اگر فردی در خواب کلیدی پیدا کند نشانه این است که در حرفه وی تغییری ایجاد می شود و اعضای خانواده خواب بیننده پس از آن تغییر در صلح و آرامش به سر می برند.

تعبیر خواب کلید شکسته نشانه جدایی از دیگران در اثر حسادت یا مرگ است.

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که به کمک کلیدی در را باز می کند نشانه این است که به نامزد خود بیش از اندازه اعتماد خواهد کرد ولی اگر در خواب ببیند که با کمک کلیدی دری را قفل می کند بیانگر این است که در انتخاب همسر توفیق پیدا می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که کلیدش را دور می اندازد بیانگر این است که در گفتگوهای خود با دیگران نمی تواند بدرستی داوری نماید و به همین دلیل به شهرت خود آسیبی را می رساند.

محمد بن سیرین:

دیدن کلید، دلیل بر مردی بود گشاینده کارها و ظفر یافتن بر دشمن.

اگر بیند که کلید بسیار داشت، دلیل است که بزرگی یابد.

دانیال نبی (ع):

تعبیر خواب داشتن کلید آهنی: قوت است

تعبیر خواب کلید مسی و برنجی داشتن: سخن گیرا است

تعبیر خواب کلید چوبی: سود کمتر است

تعبیر خواب کلید نقره ای و طلا داشتن: به دست آوردن مال است

منوچهر مطیعی:تعبیر خواب کلید بزرگ داشتن: قدرت انجام کارهای بزرگ است

تعبیر خواب کلید کوچک و قفل بزرگ: ناتوانی شما در انجام کارهاست

تعبیر خواب کلید ساز به شما کلید بدهد: راه موفقیت باز می شود

تعبیر خواب کلید ساختن: تدبیر حل مشکل است

تعبیر خواب شکستن کلید در قفل: شکست در کاری ست

تعبیر خواب قفل کردن در با کلید: پنهان کردن راز است

لوک اویتنهاو:

تعبیر خواب پیدا کردن کلید: شما از یک دام رهایی خواهید یافت.

تعبیر خواب گم کردن کلید: بگو مگو

کلید را به همراه داشتن یعنی پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد.

تعبیر خواب باز کردن در بسته با کلید: به شما مظنون خواهند شد.

جابر مغربی :

اگر فردی در خواب ببیند که با کمک کلید قفلی را باز می کند نشانه این است که زن یا کنیزک خرد می خواهد.


تعبیر خواب گرفتن کلید از شخصی

اگر در خواب ببینید که از شخصی چند عدد کلید دریافت می کنید، این خواب به این معنا است که شما به شخصی کمک خواهید کرد و این شخص به کمکتان نیازمند می باشد و شما نباید حمایت خود را از او دریغ نمایید.

تعبیر خواب کلید, معنی دیدن کلید در خواب, تعبیر خواب گرفتن کلید از شخصی, تعبیر خواب دسته کلید در خواب, تعبیر خواب دسته کلید گرفتن, تعبیر خواب دادن کلید به دیگری, تعبیر خواب به دنبال کلید گشتن

تعبیر خواب گرفتن کلید از شخصی

اگر از کمک کردن به این شخص غافل گردید، صدمه زیادی به او می زنید بی شک شما علاقه نخواهید داشت که عامل چنین رخدادی بشوید.


تعبیر خواب دسته کلید در خواب

اگر در خواب ببینید که کلیدهای زیادی دارید، تعبیرش اینست که در زندگی حقیقی خود به بزرگی و عظمت دست می یابید.

اما اگر در خواب ببینید که چند عدد کلید دارید، این خواب به معنای سفری در عالم واقعیت می باشد.

تعبیر خواب کلید, معنی دیدن کلید در خواب, تعبیر خواب گرفتن کلید از شخصی, تعبیر خواب دسته کلید در خواب, تعبیر خواب دسته کلید گرفتن, تعبیر خواب دادن کلید به دیگری, تعبیر خواب به دنبال کلید گشتن

تعبیر خواب دسته کلید در خواب

شما مجالی برای سفر کردن به دور دنیا و تجربه زندگی کردن از منظری متفاوت به دست می آورید.

در نتیجه به طور کلی نگرش شما در زمینه زندگی تغییر خواهد کرد و این دگرگونی شما را بسیار خشنود و رضایتمند خواهد ساخت

شما با انسان های جدیدی آشنا می گردید و تجربیات تازه ای در انتظارتان قرار خواهد داشت که زندگیتان را تماما غنی و انبوه می سازد.


تعبیر خواب دسته کلید گرفتن

کتاب سر زمین رویاها:

اگر در خواب دسته کلید خود را گم کنید ، علامت آن است که اتفاقاتی نامطلوب بر شما تأثیر می گذارد .

تعدادی کلید پیدا می کنید : آرامش و امنیت در خانواده

کلیدهایتان را گم می کنید : روابط شما به ناکامی برمی خورند .

تعبیر خواب کلید, معنی دیدن کلید در خواب, تعبیر خواب گرفتن کلید از شخصی, تعبیر خواب دسته کلید در خواب, تعبیر خواب دسته کلید گرفتن, تعبیر خواب دادن کلید به دیگری, تعبیر خواب به دنبال کلید گشتن

تعبیر خواب دسته کلید گرفتن

هدیه گرفتن کلید یا شاه کلید و یا دسته کلید در خواب، به معنای برقرار شدن صلح و صفا و صمیمت بین شما و اطرفیانتان می باشد و همچنین به معنی کنار گذاشتن کدورت ها و اختلافات قدیمی خواهد بود.

اگر در خواب دسته کلید یا تعداد زیادی از کلیدها را از دست مردگان دریافت می نمایید این خواب تعابیر خیلی خوبی خواهد داشت

این خواب میتواند به معنی ورود آرامش در زندگی حقیقی شما و برطرف شدن غم و غصه هایتان باشد و همچنین قرار ملاقات های جدیدی برای شما به همراه داشته باشد.


تعبیر خواب دادن کلید به دیگری

اگر در خواب مشاهده نمایید که کلیدهای خودتان را به شخص دیگری می دهید، این خواب به معنای تعهدی طولانی مدت است.

تعبیر خواب کلید, معنی دیدن کلید در خواب, تعبیر خواب گرفتن کلید از شخصی, تعبیر خواب دسته کلید در خواب, تعبیر خواب دسته کلید گرفتن, تعبیر خواب دادن کلید به دیگری, تعبیر خواب به دنبال کلید گشتن

تعبیر خواب دادن کلید به دیگری

احتمال دارد ازدواج کنید یا با شخصی وارد ارتباطی متعهدانه بشوید.

این مرحله تازه در زندگی شما در حقیقت به منزله مبادله ای عظیم و حائز اهمیت می باشد و آغاز دورانی جدید در زندگیتان خواهد بود.


تعبیر خواب به دنبال کلید گشتن

اگر خواب ببینید که به دنبال کلید می گردید، این خواب نشاندهنده چالش ها و مشکلات شما خواهد بود.

شما ناچارید که با این چالش ها مواجه شوید و برای حل آن ها کوشش کنید.

تعبیر خواب کلید, معنی دیدن کلید در خواب, تعبیر خواب گرفتن کلید از شخصی, تعبیر خواب دسته کلید در خواب, تعبیر خواب دسته کلید گرفتن, تعبیر خواب دادن کلید به دیگری, تعبیر خواب به دنبال کلید گشتن

تعبیر خواب به دنبال کلید گشتن

اگر به تنهایی قادر به حل مشکلات و مسائل پیش رویتان نمی باشید بهتر است که از نزدیکاننتان درخواست کمک نمایید زیرا که کمک گرفتن از دیگران بهتر از سرکوب کردن مسائل و مشکلات در درون خودتان می باشد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments