تعبیر خواب کبوتر: تعبیر خواب کبوتر سفید / تعبیر خواب کبوتر خاکستری

تعبیر خواب 🔥 , حرف ک ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۴ دیدگاه

تعبیر خواب کبوتر: تعبیر خواب کبوتر سفید / تعبیر خواب کبوتر خاکستری

تعبیر خواب کبوتر : در این مطلب از بخش تعبیر خواب وبسایت نایریکا به تعبیر خواب کبوتر, تعبیر خواب کبوتر سفید, تعبیر خواب کبوتر خاکستری می پردازیم.

با ما همراه باشید.

تعبیر خواب کبوتر, تعبیر خواب کبوتر سفید, تعبیر خواب کبوتر خاکستری

تعبیر خواب کبوتر, تعبیر خواب کبوتر سفید, تعبیر خواب کبوتر خاکستری


برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب کبوتر

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کبوتر بر پنج وجه است .

  • زن .
  • کنیزک .
  • مال .
  • نامه که از غائب ( غایبی ) رسد .
  • ریاست
تعبیر خواب کبوتر, تعبیر خواب کبوتر سفید, تعبیر خواب کبوتر خاکستری

تعبیر کبوتر در خواب / معنی کبوتر در خواب / دیدن کبوتر در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر بیماری خواب کبوتر ببیند تعبیرش آنست که شفا می یابد

اگر بیننده خواب بدهکار باشد تعبیرش آنست که قرضش را ادا میکند

چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود .

محمد ابن سیرین می گوید:

دیدن کبوتر، دلیل بر زن است.

اگر ببیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که زن بخواهد.

اگر ببیند گوشت کبوتر خورد، دلیل که مال زن خورد.

اگر ببیند کبوتری را بزد و بیفکند، دلیل که زن را رها کند به سبب سخنی که در حق او بگوید.

اگر ببیند کبوتر بچگان بسیار داشت، دلیل که از زنان منفعت یابد.

جابر مغربی می گوید:

اگر به خواب ببیند کبوتری داشت، دلیل که غایبش از سفر بازآید.

اگر ببیند کبوتری در خانه او بمرد، همین دلیل است.

اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل که او را فرزندان بسیار باشد و نیز گویند مال تمام حاصل کند.

بهترین کبوتر درخواب، سفید و سبز است.

اگر زنی کبوتر ببیند، دلیل که شوهری کند و دختران آورد.

دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوترخانه، دلیل بر ناحق است.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن کبوتری خسته در خواب ، نشانه آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می کند .

با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست ، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می کوبد .

کبوتر در خواب بر اساس و مبنای روانشناسی کارل گوستاو یونگ به معانی زیر است:

دیدن کبوتر در خوابتان بیانگر این است که خودتان را به خاطر کار های دیگران مقصر می دانید.

کبوتر بیانگر غیبت یا اخبار است.

شاید کبوتر به پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد.

تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دعوا کردن : سیلی زدن، کتک زدن، دعوا با مرده، بیرون کردن از خانه

خواب دیدن این که کبوتری توسط حیوان دیگر خورده می شود یا بلعیده می شود، بیانگر این است که شما از پیامد های شایعه پراکنی یا خبر دادن، رنج خواهید برد.

دیدن یک کبوتر در خوابتان نمادی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بی گناهی است.

بویژه دیدن یک کبوتر سفید در خوابتان بیانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است.

ممکن است بیانگر یک پیغام یا یک برکت از جانب روح القدس باشد. شما افکار تنفر و انتقام خود را رها می کنید.

اگر خواب ببینید یک مرد معنوی یک کبوتر سفید را ازاد می کند، به ترویج کلام خدا اشاره دارد.

خواب دیدن اینکه کبوتر ها جفت گیری می کنند و لانه می سازند نمادی از خانه زندگی شاد است که با عشق، آرامش، لذت و امنیت پرشده است.

دیدن یک کبوتر که در خوابتان پرواز می کند می رود بیانگر این است که کسی که دوست داشتید فوت شده است.

تعبیر خواب کبوتر به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می‌کنند و لانه می‌سازند، نشانه آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا، در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد.

شنیدن صدای محزون کبوتران در خواب، دلالت بر آن دارد که چشم به یاری کسی دارید اما با مرگ نومید و اندوهگین می‌شوید، شاید پدر خود را از دست بدهید.

دیدن کبوتر مرده در خواب، علامت آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می‌شوند.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است، علامت آن است که عشاق به وصال هم می‌رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می‌کند خبرهایی خوب خواهید شنید.

دیدن کبوتری خسته در خواب، نشانه آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می‌کند.

با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می‌کوبد.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می‌رساند و نامه خبر از محکومیت شما می‌دهد، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می‌شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید.

اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه‌شان می‌شنوید، نشانه آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد.

اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب سفید شدن مو: موی سر زن، موی دیگران و موی سر مرده

اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می‌دهند، نشانه آن است که خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد.

دیدن کبوترانی در حال پرواز، نشانه فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب است.

تعبیر خواب دانه دادن به کبوتر

مطیعی تهرانی:

اگر دیدید به کبوتر دانه می‌دهید با کسی که قهر هستید آشتی می‌کنید یا اگر جوان هستید عاشق می‌شوید.

اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که در خواب به کبوتر دانه می‌دهد آشتی می‌کند و به خانه‌اش باز می‌گردد.

مخصوصاً اگر کبوتر حرم باشد.

دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است.

اگر دختری در خواب ببینید که به کبوتر دانه می‌دهد شوهر می‌کند.

اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می‌دهد به دختر خود جهیز می‌دهد و او را به خانه بخت می‌فرستند یا برای پسر خود زن می‌گیرد.

تعبیر خواب گوشت کبوتر

محمدبن سیرین گوید:

اگر ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.

تعبیر خواب زدن کبوتر

محمدبن سیرین گوید:

اگر ببینی کبوتر را زدی و انداختی، به خاطر حرفی که در حق زن تو می‌گویند او را رها می‌کنی.

تعبیر خواب کبوتر بازی

جابر مغربی:

دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

تعبیر خواب جمع شدن کبوتر

تعبیر خواب جمع شدن یک دسته کبوتر نشان از گسترش شایعات در زندگی است.

سعی کنید علت و منشا این شایعات را پیدا کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر کسی خواب ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوتر جمع شده اند تعبیرش آنست که صاحب ثروت می شود .

تعبیر خواب حمله کبوتر

تعبیر خواب حمله کبوتر ها این است که کسی شما را مجبور میکند تا به اشتباهات خود در میان جمع اعتراف کنید.

احتمالا سعی دارد شما را در ملا عام رسوا کند و آبروی شما را ببرد. پس مراقب باشید.

تعبیر خواب کبوتر مرده یا بیمار

تعبیر خواب کبوتر مرده یا بیمار به این معنی است که به خاطر شایعاتی که در مورد شماست بیمار شده اید یارنج دیده اید.

سعی کنید این افراد را پیدا کنید تا بیش از این آسیب نبینید.

جابرمغربی گوید :

تعبیر دیدن کبوتر مرده در خواب ، آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می شوند .

تعبیر خواب کبوتر کوهی

تعبیر خواب کبوتر کوهی به معنی بازگشت به خانه و زادگاهش است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب تمساح:  تعبیر خواب تمساح کوچک و بزرگ / گاز گرفتن تمساح

تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر

تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر این است به شخص غیر قابل اعتماد ، اخبار و اتفاقات خصوصی خود را بازگو میکنید و به همین دلیل آسیب جدی می بینید.

تعبیر خواب بستن بال کبوتر

تعبیر خواب بستن بال کبوتر به این معنی است که شخص شایعه ساز را شناسایی کرده و درصدد راهی برای خلاص شدن از او هستید.

تعبیر خواب کبوتر نامه بر

اگر در خواب کبوتری دیدید که نامه ای همراهش بود تعبیرش این است که از کسی که دوستش دارید یا به او حس عاطفی دارید نامه ای دریافت خواهید کرد.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است ، علامت آن است که عشاق به وصال هم می رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می کند خبرهایی خوب خواهید شنید .

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می رساند و نامه خبر از محکومیت شما می دهد ، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید .

تعبیر خواب کشتن کبوتر

تعبیر خواب کشتن کبوتر این است که به شخصی که در موردتان شایعه پراکنی کرده آسیب می رسانید.

تعبیر خواب خوردن گوشت کبوتر

تعبیر خوردن گوشت کبوتر در خواب نشان دهنده تمایل به آزاد بودن و رهایی شماست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند .


تعبیر خواب کبوتر سفید

تعبیر دیدن کبوتر سفید در خواب خوب است.

کبوتر سفید نماد عروسی ، صلح، عشق، دوستی و محبت است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می‌شود و آزادی خود را باز می‌یابد.

اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می‌کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می‌پردازد.

تعبیر خواب کبوتر, تعبیر خواب کبوتر سفید, تعبیر خواب کبوتر خاکستری

تعبیر خواب کبوتر سفید

معبران نوشته‌اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است.

چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می‌شود.

دیدن کبوتر در خواب کلاً خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

آنلی بیتون:

دیدن کبوتر سفید در خواب، نشانه وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است.

دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب، نشانه پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است.


تعبیر خواب کبوتر خاکستری

تعبیر دیدن کبوتر خاکستری در خواب این است که به زودی به یک مهمانی خواهید رفت و بسیار خوشحال خواهید شد.

تعبیر خواب کبوتر, تعبیر خواب کبوتر سفید, تعبیر خواب کبوتر خاکستری

تعبیر خواب کبوتر خاکستری

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
4 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
مصطفی نصیری
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۷ ب.ظ

سلام من در خواب دیدم که موهایم بلند است و تا بالای شانه هایم آمده است و اینکه دیدم کبوتری در دست دارم وکبوتر سر نداردجای سر کبوتر نه زخمی بود نه بریده صدایی از کبوتر بیرون امد وانگار صدایی خسته و عاجز داشت کبوتر همانند نامه انگاری از وسط نصف بودو نمیدانم که به چه کسی زنگ زدم که او گفت من میخواهمش انرا گوشه ای بگذار و میایم که ببرمش من هم یجورایی احساس داشتم که نباید اون کبوتر رو به کسی بدم

عمران
تیر ۲۱, ۱۳۹۹ ۱۰:۰۸ ق.ظ

سلام روز بخیر من خواب دیدم که در سر دستم یک کبوتر سفید نشسته خیلی خیلی زیبا است دلم میگفت که این کبوتر را نگاه کن خیلی زیبا است ولی وقتی که تعبیر رو خوندم گفته بود وه اگر دختر جوان بیبینه شوهر پیدا میکنه

زهره علیپور
بهمن ۳, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۹ ب.ظ

سلام من خواب دیدیم همسرم کبوتری سفید و زیبایی رو در سطل گذاشته و کبوتر رو با دستش نگه داشته سر کبوتر دیده میشد خیلی زیبا رود و میگفت نمیذارم پرواز کنه بعد در همون خواب از خواب بیدار شدم و جویای تعبیر خوابم و همه اطرافیانم در خواب میگفتن همسرت اجازه نمیده طلاق بگیری تو رو با چنگ نگه میداره تو رو دوست داره که از خواب بیدار شدم لطفا جواب بدین من دارم جدا میشم از همسرم🙏

فاطمه
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰ ۴:۳۰ ب.ظ

سلام من ۱۲ سالمه و خواب دیدم روی مبل خانه نشستم ولی خانه خیلی بزرگتر شده بود و همین طور در نور تر بود یکدفعه کبوتر سفیدی از در حیاط وارد خانه شد ویکجا نشست درست یادم نیس که کبوتر کجا نشست اما بعدش من کبوتر رو گرفتم کمی نازش کردم و رفتم تو ی حیاط و پرش دادم رفت خیلی دور شد ولی همه چی مثل قبل بود.