تعبیر خواب عروسی: عروسی خودم و دیگران / عروس شدن زن و مرد متاهل

تعبیر خواب 🔥 , حرف ع ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰۹ دیدگاه

تعبیر خواب عروسی: عروسی خودم / عروس شدن زن و مرد متاهل / خواب عروسی دیگران را دیدن / عروسی خودم با شوهرم / بهم خوردن عروسی

تعبیر خواب عروسی : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب عروسی / معنی دیدن عروسی در خواب

با آنکه عروسی در واقعیت روخدادی خوب و خوش است ولی برخی معبران اسلامی دیدن عروسی در خواب را با شرایط خواصی خوب نمیدانند.

اما معبران غربی به دلیل تفاوت در دیدگاهشان دیدن عروسی را در خواب خوب میدانند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن عروسی در خواب‌ها به هیچ وجه خوب نیست.

تمام معبران عروسی را عزا دانسته‌اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب عروسی / معنی دیدن عروسی در خواب

تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می‌گیرد و بیشتر ایجاد تردید می‌کند.

اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می‌شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته‌اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است.

زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب عروسی می فرماید:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

  • اول: بزرگی و مقام،
  • دوم: زیادتی مال،
  • سوم: سرحالی و آسایش،
  • چهارم: خرمی و شادی.

تعبیر خواب عروسی خودم

اگر در خواب مراسم عروسی و ازدواج خودتان را ببینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب جنگ: فرار از جنگ / بمب و موشک باران / تعبیر خواب گریختن / تیراندازی

شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خودتان بگیرید که جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت.

این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد.

قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب عروسی خودم

اگر از این تصمیم اطمینان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید.

اگر خواب دیدید با کسی که بسیار از شما پیرتر است عروسی می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ی بدی است و ممکن است خبر از مشکلات پیش رو یا حتی بیماری داشته باشد.

اگر خواب دیدید در جشن عروسی خودتان هستید و کسی باعث به وجود آمدن حادثه‌ای می‌شود، که موجب نیمه کاره ماندن جشن می‌شود، چنین خوابی بسیار بد یمن است و احتمالا به این اشاره دارد که رویدادها و اتفاقات ناگواری در خانواده ی شما و در آینده ای بسیار نزدیک به وقوع خواهند پیوست.

جابر مغربی گوید:

اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می‌بردند، دلیل است که آخر او باشد.

آنلی بیتون:

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد.

اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.

اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت.

اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می‌کند، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می‌آورد و به آرزوها و خواسته‌های خود دست می‌یابد.

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد، نشانه آن است که حوادثی نامطلوب، خوشی‌های او را پایمال می‌کند.

اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می‌بیند، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود.


تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد ولی عروسی را ندید، نشانه شرف ، عزت و زیادتی مال اوست.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل

اگر کسی در خواب دید زنِ او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد ، دلیل که مالی بسیار به او میرسد

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب گوشت: گوشت گوسفند / بریدن گوشت / ابن سیرین و امام جعفر صادق

خواب عروسی دیگران را دیدن

اگر در خواب ببینید که در عروسی کسی به عنوان مهمان شرکت کرده اید، این خواب نشان دهنده آن است که فرصتی پیش روی شما است تا عضوی از یک رویداد یا دورهمی اجتماعی مهم باشید.

این رویداد به شما کمک می کند تا کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید یا دوستان جدیدی پیدا کنید که در آینده به شما کمک می کنند.

اگر رویدادی شبیه به این را در پیش دارید، این فرصت را از دست ندهید و با حاضرین در این رویداد معاشرت کنید.

آن ها به شما در رسیدن به توانایی هایتان کمک خواهند کرد.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

خواب عروسی دیگران را دیدن

اگر در خواب ببینید که شما در مراسم عروسی کسی مهمان افتخاری و ویژه هستید، این خواب نشان دهنده آن است که شما باید در انجام کاری به یکی از آشنایان خود کمکی برسانید.

این فرد به راهنمایی و مشورت با شما نیاز خواهد داشت و شما باید در شرایطی سخت در کنار او قرار بگیرید.

اگر او یکی از نزدیکان شما است، پس باید هرچه می توانید زمان بیشتری را به او اختصاص دهید و به او کمک کنید تا روی پاهای خودش بایستد.

شاید شما نیز در آینده نیازمند کمک او شوید.

اگر خواب شرکت در مراسم عروسی دوست نزدیک‌تان را دیدید چنین خوابی می‌تواند نشان از مکالمه‌ای داشته باشد که با این دوست درباره‌ی رفاقت‌تان در آینده‌ای نزدیک خواهید داشت.

ممکن است بر سر این بحث کنید که آیا رابطه‌ی دوستی‌تان به چیزی فراتر از دوستی تبدیل خواهد شد و آیا به رابطه‌ای عاشقانه منجر می‌شود یا نه.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده‌اید، علامت آن است که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی‌های زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.

تعبیر خواب مراسم عروسی دیگران یا میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد .

اما اگر میهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی ( عروسی دیگران ) شرکت کرده اید ، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد .

و از فکر کردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب عروسی دیگران مانند یکی از اعضاء فامیل نشانه خصومت در خانواده است

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب مهمانی و سفره غذا: مهمانی دادن مرده / تعبیر خواب خویشاوندان و مهمان

تعبیر خواب ازدواج خواهرتان نشانه خطر بزرگ است

تعبیر خواب ازدواج یک برادر پول و ثروت است

تعبیر خواب عروسی یک دختر باکره نشانه احترام شما در میان دیگران است

تعبیر خواب عروسی پسرتان نشانه آنست که پول به دستتان میرسد .


تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم

اگر خواب دیدید با همسر کنونی‌تان دوباره ازدواج می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ای عالی و حاکی از آن است که بین شما و همسرتان پیوند محکمی برقرار است.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم

این خواب ممکن است به مرحله‌ی جدیدی از زندگی‌تان اشاره داشته باشد. شاید به زودی صاحب فرزند شوید، خانه‌ی جدیدی بخرید یا …


تعبیر خواب بهم خوردن عروسی

برای تعبیر خواب به هم خوردن مراسم نامزدی و یا عقد بدون شک یک معنی مسلم وجود دارد و آن این است که شما کاری را در زندگیتان انجام داده اید که مدت هاست بخاطرش عذاب وجدان دارید.

در واقع دیدن خواب به هم پاشیدن مراسم های جشن و شادی بیانگر کارهای غلط و بیهوده ی ما در زندگی دنیاست،

اگر دیدی غریبه ها و یا کسانی که تو آن ها را نمیشناسی مراسم عقد کنان تو را بر هم میزنن دلالت بر این دارد که زن و مردی بخاطر اختلاف سلیقه و یا عدم تفاهم در زندگی زنانشویی در دادگاه برای گرفتن طلاق حاضر میشوند.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب بهم خوردن عروسی

اگر دیدی میان جشن نامزدی تو دعوایی حسابی و پر صر و صدا بلند میشود به معنی شنیدن خبر ناگوار و یا شکست در برنامه ریزی های زندگی ات میباشد

شخصی به نزد حضرت امام صادق (ع) رسید و به ایشان گفتند خواب دیدم که مراسم ازدواج من و همسرم برهم میریزد و بحث و مشاجره بین اقوام و فامیل ها من و همسرم سر میگیرد و بخاطر این اتفاق بسیار اندوهگین شدم این رویا چه نعبیری دارد؟

امام صادق (ع) پاسخ دادند به گذشته بازگرد تو کسی را از خود رنجاندی و از تو ناراحت است.

سعی کن از ایشان دلجویی نمایی،خب میتوان نتیجه گرفت خاطرات تلخ و یا اشتباه گذشته، بدی کردن در حق دیگران و یا آزار و اذیت دوستان اشنایان از معانی این خواب باشد

جابر مغربی درباره تعبیر خواب به هم خوردن و از هم پاشیدن مراسم عقد نوشته اند بیماری افسردگی بی اعتمادی و در بعضی موارد خیانت نتیجه و معنی چنین خوابی است.

اگر دیدی مراسم عقد یا نامزدی ات بیخود و بیجهت به هم میریزد با همسرت دچار اختلاف میشودی و کار به جاهای باریک میکشد.

اگر دیدی این بی نظمی و یا به هم خرودن با دلیل موجه بود دلالت بر جدایی طرفین از یکدیگر دارد


تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

آنلی بیتون:

اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌های خود عمل خواهد کرد.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

محمد ابن سیرین:

اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، یعنی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
109 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
....
مهر ۲۹, ۱۳۹۸ ۳:۳۷ ق.ظ

هیچ وقت تعبیر خواب اسلامی را قبول ندارم چون با شادی مخالف همه چیز غم میدونه عروسی برف باران باغ و…غم وتعبیر میشه باقیش که فقط به ازدواج کنیز گرفتن ‌کنیزت بچه دارشدن و چون خانم ها را ادم حساب نمیکنه تعببر خواب نداردن !فقط خواب مرد ها میگه

احمد
آذر ۱۰, ۱۳۹۸ ۱:۴۰ ب.ظ
Reply to  ....

اصلأ اینجور نیست چقدر تعبیر خواب هایی که به کامروایی بدل میشه بعدشم نه اینکه زنان آدم نیستند علت چیز دیگه ای هست.

ROJIN
آذر ۱۲, ۱۳۹۸ ۶:۳۰ ق.ظ
Reply to  احمد

علت چیه؟

نیلوفر
آذر ۱۶, ۱۳۹۸ ۱۱:۰۱ ق.ظ
Reply to  ....

موافقم همیشه خوابای خوب رو تعبیرشو تو اسلام با ترس و لرز میخونم چون میدونم همش بد تعبیر شده

جواد
فروردین ۵, ۱۳۹۹ ۴:۴۳ ق.ظ
Reply to  نیلوفر

اصلا هم اینطور نیست اگر کمی از تعبیر خواب اسلامی اطلاع داشتید اینگونه قضاوت نمی کردید. زندگی دو روی یک سکه ست روزی خوشی و روزی هم بر مراد نیست. تعبیر خواب هم مبین همین بالا و پایین روزگار است. تعبیر خواب برای گاهی گرفتاری و تنگدستی خواهد بود و گاهی روزگار نعمت و برکت. البته همه اینها بستگی به شماره عینک ما داره!

هدیه
دی ۲۸, ۱۳۹۹ ۶:۲۸ ب.ظ
Reply to  جواد

قبول دارم گل گفتی🙂

آزاده
فروردین ۲۲, ۱۳۹۹ ۸:۰۱ ق.ظ
Reply to  نیلوفر

آره واقعا هر خوابی میبینیم تعبیرش بده

فاطمه
تیر ۵, ۱۳۹۹ ۱۱:۴۶ ق.ظ
Reply to  نیلوفر

اصلا اینطوری که فکر می کنید نیست گاهی اوقات ما خواب هایی رو می بینیم که تعبیر ی ندارند حالا به علت شرایطی که برای ما پیش میاد اما اینکه اسلام همیشه خواب های خوب رو بد تعبیر می کنه این یعنی اینکه شما همشه انتظار دارید که خواباتون تعبیر خوبی داشته باشه ودنبال تعبیر واقعی خوابتون نیستید شاید خوابی از نظر شما خوب و مثبت باشه اما تعبیرش منفی از آب دربیاد یاشدم بالعکس البته این تعبیراتی که ما بعد از هر خواب توی اینترنت سرچ می کنیم خیلی وقت ها تعبیر واقعی خواب نیستند چون همینطور که گفتم… بیشتر بخوانید »

سمیرا
آذر ۲۳, ۱۳۹۸ ۳:۳۹ ق.ظ
Reply to  ....

الان تو این تعبیر ببین امام صادق چقدر قشنگ و مثبت تعبیر کردند…. در ضمن قبول داشتن من و شما چیزی از حقیقت کم نمیکنه

زهرا
دی ۱۱, ۱۳۹۹ ۲:۳۱ ب.ظ
Reply to  سمیرا

تعبیر خواب کی؟

محمد
دی ۶, ۱۳۹۸ ۴:۴۲ ب.ظ
Reply to  ....

با قبول کردن یا نکردن شما که واقعیت عوض نمیشه !!! شما دوس داری اون چیزی که دوس داری تعبیر خوابت باشه !!! تعبیر اسلامی بر اساس سیستم روحی انسان بنا شده ولی تعبیر خواب غربی بر اساس روان شناسی و تحلیل و تجزیه خواب. فکر کنم این غربیها هستند که با شادی مخالف هستند. مثل کشتار ده میلیونی در جنگ جهانی اول توسط انگلیس ! یا کشتار بومیان استرالیا و امریکا و کانادا و غصب مملکت اونها ! یا کشتار خودشون در جنگ جهانی اول و دوم با ۱۲۰ میلیون کشته !!! یا ایجاد داعش و قتل عام مسلمین… بیشتر بخوانید »

ممل فشفشه
بهمن ۴, ۱۳۹۸ ۸:۰۰ ق.ظ
Reply to  محمد

تعبیر خوابت اینه در آینده به غلط بودن ذهنیت خود پی میبری و وقایعی میبینی که اصلا یک لحظه هم تصور نمیکردی و متوجه میشوی تمام عمر خود را در غفلت و ناآگاهی سپری کردی. چه خواب طولانی داشتی!!!!!!

حدیثه
بهمن ۲۸, ۱۳۹۹ ۶:۳۰ ق.ظ

ببخشید شما الان تعبیرش کردی یعنی بلدی خواب منم تعبیر کنی

مسیح
اسفند ۹, ۱۳۹۸ ۶:۳۱ ق.ظ
Reply to  محمد

عاااااالی خیلی خوشم اومد دمت گرم محمد

بهمن
شهریور ۲۵, ۱۳۹۹ ۶:۵۲ ق.ظ
Reply to  محمد

سلام آقا محمد واقعا حرفت رو حق وبینش اگاهانه است،متأسفانه مردم ما خیلی تغییر کردن خیلی،همه چیز فراموش شده انگار با غربی زندگی کردن ما هم پیشرفت می کنیم ولی همین غربی ها با تحریم چهل ساله سنگ انداختن ونزاشتن پیشرفت بکنیم وگرنه الان ایران از هر نظر از اروپا بیشتر نبودیم کمتر هم نبودیم اسلام هیچ مشکلی نداره این ما هستیم که خیلی به سمت غربی ها نگاه می کنیم واصل و نصب آریایی بودنمون فراموش شده،

محمد
اسفند ۲۵, ۱۳۹۹ ۷:۰۹ ب.ظ
Reply to  بهمن

قبل اسلام فکر کنم انقدر فرهنگ واصالت بود ایرانی اریای هزار پله بالاتر از هر دین وفرقه ای هست

Roya
آبان ۵, ۱۳۹۹ ۶:۳۸ ق.ظ
Reply to  محمد

به نظرم باید خوابهارو خیلی خوب تعبیرکرد خودتعبیرکننده گانم میگن به هرکسی خوابت ونگو تعبیر بدی نکنن

رها
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹ ۱:۴۳ ق.ظ
Reply to  ....

دقیقااا الان تو همین تعبییر هرچی زن خواب دیده با مرده دیگه از ازدواج کرده بدبختی و اندوه بود اما هرچی مرد خواب دیده با زن دیگه ازدواج میکنه مقام و شهرت و پول و …یعنی زن چون گناهه با مرد دیگه بودنش همه تعبیراش منفی ولی مرد چون گناه نیست همه تعبیراش مثبت!! تعبییر خواب اسلامی کاملا بی معنیه!

Pariya
آبان ۲۷, ۱۳۹۹ ۵:۱۸ ق.ظ
Reply to  رها

موافقم

مهدی
فروردین ۱۷, ۱۴۰۰ ۸:۰۹ ق.ظ
Reply to  رها

😂😂😂😂😂

ارش
خرداد ۵, ۱۳۹۹ ۶:۵۶ ق.ظ
Reply to  ....

سلام خوابی دیدم که حالم رو خراب کرده ، امیدوارم تعبیری براش پیدا بشه.
خواب دیدم شب عروسی من هست . عروس رو نه تو خواب دیدم و نه میشنواختم. میدونم که عروس شب عروسی من رو ترک کرده بود، و من خیلی ناراحت و افسرده به نزد خونواده خودم برگشته بودم

امیرخان
دی ۲۰, ۱۳۹۹ ۲:۰۱ ب.ظ
Reply to  ارش

منم دیشب همین خوابو دیدم تو زنده موندی ایا؟؟

فرزانه
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰ ۱۲:۲۸ ق.ظ
Reply to  امیرخان

وای خوابتون ینی تعبیر شده؟

هستی
خرداد ۲۹, ۱۳۹۹ ۹:۱۴ ق.ظ
Reply to  ....

راست میگه

مصطفی
مهر ۱۴, ۱۳۹۹ ۳:۲۱ ب.ظ
Reply to  ....

توکه تعبیر اسلامی قبول نداری.بهتره تعبیر امام صادق علیه السلام رو بیشتر مطالعه کنی ببین چقدر امید به زندگی میده

Roya
آبان ۵, ۱۳۹۹ ۶:۳۵ ق.ظ
Reply to  ....

باهاتون موافقم

معصومه بانو
دی ۱۷, ۱۳۹۹ ۶:۰۲ ق.ظ
Reply to  ....

بر خلاف تو من اعتقاد دارم چون بعضی هاشون واقعیه و این تعبیر های اسلامی از روی کتاب قران و.. صورت گرفته

پرنیان
آذر ۲۱, ۱۳۹۸ ۴:۴۰ ب.ظ

با سلام من اعتقاد دارم و برام مسجل شده وقتی خواب را به اولین نفر گفتم و او آنچه تعبیر کند نتیجه همان میشود
پس به افراد خیر خواه و خوب خواب خود را بکوبید تا تعبیری زیبا ارائه دهد،
مثلا برف و باران نعمت های الهی هستند و زیبایی آفرینش

Toska
شهریور ۲۳, ۱۳۹۹ ۵:۱۸ ق.ظ
Reply to  پرنیان

سلام بله منم معتقدم اولین نفر هر جور خواب و تعبییر ککه همونومیشه من خودم ی جا خوندم که پیامبرم طی ی داستان که اتفاق افتاد همین و گفتن،اصلا روایت داریم اگه به ی تیکه نخم اعتقاد داشته باشین براتون معزه میکنه حالا فک کنین به حرف کسی که خواب و تعبیر کنه معتقد باشین شک نکنین همونم میشه اول همه خوابا بگیم انشاللا خیره

سمیرا
آذر ۲۳, ۱۳۹۸ ۵:۲۷ ق.ظ

من یه شماره تلفن از اون شخصی که تعبیر خواب میکنن میخوام چون خوابای پیچیده میبینم که اصلا نمیشه نوشت میخوام برام تلفنی تعبیر کنن هزینه هم پرداخت میکنم

زهرا
آذر ۲۵, ۱۳۹۸ ۶:۳۸ ق.ظ

من خواب دیدم عروسیم با همسرم (متاهل هستم) هست و بیشتر آشناها با من اومدن آرایشگاه تو راه رفتن به سالن عروسی بارون میگیره و به خاطر بارون نتونستیم بریم عکس بگیریم و خیلی زود طرف ساعت ۵ به سالن عروسی رسیدیم تعبیرش چیه؟

نیلوفر
دی ۸, ۱۳۹۸ ۶:۰۸ ق.ظ

سلام من همش خواب میبینم لباس عروس پوشیدم و اینسری هم دیدم لباس عروس تنمه و مامانم گل میده به دستم نامزدم هستم ممنون میشم بگید تعبیرشو خیلی نگرانم

داریوش
اسفند ۱۲, ۱۳۹۸ ۴:۰۹ ق.ظ
Reply to  نیلوفر

سلام شما در زندگی پیش رو زندگی خوبی دارید وخواب عروس شدن و گل گرفتن نشانه این است که هدیه خوبی در زنگی آینده شما پیشه روی شماست چرا که دارید همیشه این خواب رو میبینید

Awaz
دی ۲۱, ۱۳۹۸ ۷:۰۸ ق.ظ

سلام من دختر ۲۵ ساله ی مجردی هستم خواب دیدم با یکی از همکارهای خودم ازدواج کرده بوودم د واقع اون پسری که همکارم هست فک میکنم به من علاقه داره تا الان هیچی به من نگفته اما من همچین احساسی میکنم وه در حال حاضر واسه ی یه چیزهایی ما الان از هم دلخوریم و کم با هم حرف میزنیم وه من امشب این خواب را که دیدم از این ناراحت نبودم که با او ازدواج کرده بودم اما از این ناراحت بودم ما بچه دار شده بودیم من میگفتم اخه این چه جوری بود چرا به این زودی… بیشتر بخوانید »

So
بهمن ۵, ۱۳۹۸ ۸:۵۳ ق.ظ
Reply to  Awaz

خانم عزیز … شما به هیچ عنوان از در علاقه به برخوردهای اون آقا نگاه نکنید… چون خودشما به اون آقا علاقه دارید این ضمیرناخودآگاه شماست که درگیر عروسی با ایشون هستن…. بهتره سنجیده رفتار کنین و این اتفاقات و خواب رو به پای علاقه ایشون به خودتون تلقی نکنید. .. ایشون اگر شمارو بخواهند مطمئنا پیش قدم خواهند شد

داریوش
اسفند ۱۲, ۱۳۹۸ ۴:۲۳ ق.ظ
Reply to  Awaz

سلام شما هم از اون جوان خوشتان میاد واین در نا هشیار ذهن شما نقش بسته چرا که در خواب وقتی ازدواج کردید از این موضع ناراحت نشیدی و میدانم صبح آن روزی که این خواب را دیدید یک احساس خوبی داشتید ؟ این دلخوری که در مکان کاره شما پیش آمده نشان این هست که هیچ کدام از شما دو نفر نمیتوانید با هم یک صحبت دوستان داشته باشید ! اگر این احساس دو طرفه هست چرا در چهار چوب قانونی ازدواج نمیکند اما باید از هم آشنایی کامل داشته باشید

n.f
دی ۲۱, ۱۳۹۸ ۶:۲۰ ب.ظ

سلام ببخشید من چند باری. دوستام خواب دیدن ک من عروس شدم ولی داماد رو تو خواب ندیدین تعبیر این خواب چیه؟؟؟

فرشاد رحیمی
دی ۲۴, ۱۳۹۸ ۲:۱۶ ق.ظ
Reply to  n.f

منم تا حالا عروسم رو ندیدم فک کنم واسه مجردا چهره طرف مقابل نمیاد
چون تصوری از همسر اینده نداریم تو ذهنمون
ولی خیلی بهش نزدیکیم من حتی چند بار تا بالا زدن تور هم رفتم
اما چهرش رو ندیدم یا از خواب پریدم یا موضوع خواب عوض شده

qzl
دی ۲۳, ۱۳۹۸ ۴:۳۴ ق.ظ

سلام من خواب دیدم ک عروس شدم واصلا از عروسیم راضی نیستم دامادم نمیشناختم و ازش خوشم نمیومد [مجردم] تعبیرش چیه

ماردین
دی ۲۳, ۱۳۹۸ ۸:۵۱ ب.ظ

سلام من یه دختر ۲۵ سالم مجردم رفیقم خواب دیده بود که برای من خاستگار اومده بود اون رفیقمم به من میگفت چون که اون پسر یه دفعه اومد و خاستگاری کرد من جای تو بودم راضی میشدم یا بهش فک میکردم بعد یکی میخواست پول واسه ی خیریه جمع کنن اون رفیقمم پول در اورد که بهشون بده اما تو دستش مونده بود نمی دونست داد بهشون یا نه تعبیر این خواب چیست لطفا
ممنون

نسترن
بهمن ۲۰, ۱۳۹۸ ۵:۴۵ ق.ظ

من خواب دیدم لباس سفید پوشیدمو عروس شدم و یعنی قرارع بمیرم واقعا راسته یا دارن منو میترسونن چون اگه بمیرم نامزدم بیوه میشه که???

Z
بهمن ۲۴, ۱۳۹۸ ۳:۱۵ ق.ظ
Reply to  نسترن

نه قرار نیست اتفاق بدی بیفته چون نامزد داری همش به عروسی فکر میکنی خوابشو میبینی

سایه
اسفند ۷, ۱۳۹۸ ۹:۰۱ ق.ظ

سلام ، من خواب دیدم که عروسی خودم و یکی از دوستام ( که واقعا چند وقت دیگه عروسیشه) هست و من داماد رو نمیشناسم،هر چی میخوام زنگ بزنم به داماد با خودم میگم خب منکه نمیدونم کیه ، به کی زنگ بزنم؟ به مدت تو خواب اینجوری گذشت تا اینکه مامان بابام اومدن و از مامانم پرسیدم میدونه داماد کیه؟ اونم گفت اسمشو و من فهمیدم ، اینم فهمیدم که بابام با اون پسر صحبت کرده بوده که همسر من بشه و من عروسی رو بهم زدم ، میشه بگین تعبیرش چی هست؟

haniyeh ahmadvand
اسفند ۱۰, ۱۳۹۸ ۸:۴۴ ق.ظ

سلام ببخشید من خواب دیدم که با نامزدم خودم عروسی کردم ومراسم عروسی را ندیدم فقط دیدم که درحال پوشیدن لباس عروس بودم وآرایش صورت خودم بودم
لطفا تعبیرش را بهم بگید

liya
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹ ۶:۱۶ ق.ظ

منم همینطور ولی تبعیرشو نمیدونم😔

Donya
اسفند ۱۰, ۱۳۹۸ ۲:۱۱ ب.ظ

با سلام خواهشن جواب بدیذ من خواب دیدم روز عروسی خودم من روز عروسی خودمه و آرایش کرده منتظرم تا شوهرم بیاید و ب تالار برویم و و ب چند تا فامیلامونم سفارش میکنم ک ساعت ۶ تالار باشن.. خیلی هم و خوب خوشکل بودم ک یهو متوجه میشم موهام ارایشگر درست نکرده .. و سریع ب ی ارایشگاه میرم تا ارایشگر موهام درست کنه.. خواهشن اگه ممکنه ج بدید .. ممنون

زیبا
اسفند ۱۲, ۱۳۹۸ ۷:۳۰ ق.ظ

سلام ، من خواب دیدم عروسی خواهر خانوم برادرم هست که ایشان در واقع متاهل هستن
در خواب دیدم ایشان با یک پسر خانواده ی پولدار ازدواج کرده که خانوادشو من میشناسم ..خلاصه اینکه با اینکه ما در عروسی دعوت نبودیم و از این بابت دلخور هم بودیم ولی در عروسی بودیم و من کلی شکلات جمع کردم و بعد از عروسی اومدم بیرون
خواهش میکنم برام تعبیر کنین

علی
اسفند ۱۸, ۱۳۹۸ ۳:۵۲ ق.ظ

سلام من خواب عروسی دیدم داماد بودم و مراسم داشتیم ولی ن اسمی از عروس فهمیدم ن چهره ای دیدم تعبیرش چیه؟؟ از وقتی یه سایت نوشت اجل نزدیک خوابو خوراک ندارم لطفا کمک کنین

ناشناس
فروردین ۲۲, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۸ ق.ظ
Reply to  علی

این خواب راهم پسرم دیده تعبیرش چیست

اردیبهشتی
فروردین ۲۷, ۱۳۹۹ ۵:۵۰ ق.ظ
Reply to  علی

الان زنده ای؟ منم این خواب دیدم

m
خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۴:۲۱ ق.ظ
Reply to  علی

اره. اینو جواب بدین. کسی هست چند سال پیش این خواب دیده و هنوز زنده است؟؟ بگید و همه رو از نگرانی در بیارین؟؟؟

مهسا
خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۴:۳۶ ق.ظ
Reply to  m

من هم زمانی که مجرد بودم همچین خوابهایی دیدم و همین طور بعد از ازدواجم. هیچ اتفاقی هم برام نیفتاده. نگران نباشین دوستان. همه خوابها تعبیر ندارن.

زهرا
تیر ۳, ۱۳۹۹ ۷:۴۷ ب.ظ
Reply to  علی

من دخترم اما خوابم مشابه خواب شما بود از تعبیرش مثل شما نگران شدم الان سالمین؟

زهرا
تیر ۳, ۱۳۹۹ ۸:۱۹ ب.ظ
Reply to  علی

الان سالمین؟آخه منم دیدم

محمدرضا
تیر ۹, ۱۳۹۹ ۲:۰۱ ق.ظ
Reply to  علی

منم دقیقا همینو دیدم

روجا
مرداد ۶, ۱۳۹۹ ۶:۵۱ ق.ظ
Reply to  علی

نگران نباشید. اکثر خواب ها تعبیر ندارند و فقط تصاویری هستند که ذهن ما میسازد. مثلا اگر زیاد به موضوعی فکر کنیم ممکن است وارد ناخود آگاه ما بشود و آن را در خواب ببینیم. تنها بخش خیلی کمی از خواب های ما هستند که تعبیر دارند پس توصیه می کنم زیاد وارد تعبیر خوابی که میبینید نشوید و اتفاقاتی که قرار نیست بیفتند را به خودتان تلقین نکنید.

مبینا
دی ۱۵, ۱۳۹۹ ۱:۴۳ ب.ظ
Reply to  علی

سلام نگران نباشید من هم این خواب رو خیلی سال پیش دیدم همه ی خوابها تعبیر ندارن

رها
اسفند ۲۰, ۱۳۹۸ ۸:۱۱ ق.ظ

سلام من خواب دیدم دارم خرید نامزدی وعروسی میکنم ومادرم وخواهرام برام یه سرویس طلا انتخاب کردن ولی اون سرویس طلا نگین انگشترش و دستبندش با نگین گردنبندش فرق میکنه وبیشتر شبیه نقره بود ولی سرویس طلا بود بعد به مغازه دار گفتم این چه سرویسی گوشواره نداره به مامانم میگم من میرم بقیه مغازه هارو میگردم اگه چیزی ندیدم همینو برمیداریم تو پاساژ یه پسری رو مبینم که میدونم قرار با این ازدواج کنم وبعد عمه ام مبینم بهش میگم عمه من میخام نامزد کنم تو خواب خیلی خوشحال بودم بقیه هم خوشحال بودن و از خواب بلند شدم:-)… بیشتر بخوانید »

سارا
اسفند ۲۱, ۱۳۹۸ ۵:۲۹ ب.ظ

سلام.وقتتون بخیر.برادرم خواب دیدن با همسرشون دوباره مراسم عروسی برگزار کردن.زمان پایین اومدن از پله ها همسرشون میشینن و همراه برادرم پایین نمیان و شروع میکنن به خالهء ما راجع به برادرم بدگویی.برادرم فرمودن همسرشون گفتن ک این پسر خیلی بده،من نمیخوام باهاش ازدواج کنم،….برادرم ک شنیدن با ناراحتی به همسرشون گفتن ک من میرم و دیگه هرگز منو نمیبینی و از اونجا رفتن.”۶ساله ازدواج کردن”

نارسیس
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸ ۶:۲۸ ق.ظ

من تا الان شیش یا هفت بار خواب دیدم دارم ازدواج میکنم تو این چند بارم اصلا داماد نیست یا هستو من نمیتونم قیافشوببینم تو همه ی خوابامم ناراحت بودمو گریه میکردم اصلا ی وضعی ها

Manizha Omer
فروردین ۱۰, ۱۳۹۹ ۱:۳۹ ق.ظ

سلام من خواب دیدم که لباس سفید پوشیده ام و عروسیم‌است بسیار خوش‌ استم از زینه های هوتل با داماد پایین میشم و بعد کیک ره قطع میکنم و داماد انگشتر به دستم میکنه اما چهره داماد ره تشخیص کده نمیتانم و بعد دفعتا بچه ای که زیاد دوستش داشتم را که ازش جدا شدیم و او نامزد شده پیش دروازه هوتل میبینم که بسیار جگرخون طرفم سیل میکنه یکبار فکر میکنم عروسیم‌ با او میشه ولی وقتی میبینم او از دور طرفم سیل میکنه و داماد کس دیگه است تعبیرش چی بوده میتانه؟

فاطمه
فروردین ۱۵, ۱۳۹۹ ۱:۴۷ ب.ظ

سلام خواب دیدم که عموی متهلم ک الان ی بچه داره.ازدواج میکنه روزی ک عروسیشه ما میریم تالار عروس نمیاد میگن مراسم بهم خورده ما برگشتنی از عروسی با خانواده میریم بازار یه صندل پاشنه دار میخرم همون عموم ک مراسمش بهم میخورعه بهم زنگ میزنه میگ بیا پیشم بهش میگم ک بازارم یه ربع به هشت بیا دنبالم.تعبیرش چیه

عفت السادات
فروردین ۱۵, ۱۳۹۹ ۳:۱۲ ب.ظ

سلام خواب دیدم به عروسی پسر همسایه که دوست داداش کوچیکم(۱۹ سال کوچکتر ازم) که فوت شد دعوت شدم البته الان زن بچه داره بعد تو عروسی غذا می دادن در عروسی که همه صف وایساده بودن من بدون صف رفتم غذا و کیک بگیرم که خانما اعتراض کردن و اون فرد توزیع کننده هم بهم نداد بعد از سالن اومدم بیرون دیدم چادرم گم شده پیش خودم گفتم تو سالن هست حتما همه میان بیرون و رفتن میرم پیداش می کنم برم خونه و همه رفتن برگردم.

معصومه
فروردین ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۲ ق.ظ

سلام من چند وقتیه همش خواب میبینم عروس خودمه .متاهل هستم و از زندگیم کاملا راضی ام .همیشه داماد شوهر خودم هست.و من تو جشن عروسی بسیار خوشحالم. وقتی این خوابو میبینم بعدش تا چند روز میترسم چون قبلا شنیده بودم اگه ببینی عروس شدی یعنی مرگت نزدیکه.دیشب دوباره این خوابو دیدم .وقتی بیدارشدم یکی از نزدیکانم بهم گفت که دقیقا دیشب خواب دیده من مردم و روحمو دیده که خیلی وضعیتم خوب بوده و بهش گفتم اون دنیا بهم یه خونه دادن دارم راحت زندگی میکنم وقتی اینارو شنیدم دیگه ترسم خیلی زیاد شده .یعنی قراره به زودی بمیرم؟

سیمی
خرداد ۲۰, ۱۳۹۹ ۶:۳۸ ب.ظ
Reply to  معصومه

زنده استی ؟ من هم همین خوابو دیدم

احمدی
فروردین ۲۲, ۱۳۹۹ ۸:۳۶ ق.ظ

سلام توخواب دیدم که باهمسرم دوباره عروسی میکنم اول ناراحت بودم بعد خیلی خوشحال ممنون میشم اگر تعبیر اش رابگوید

Parmidadashtannnn
تیر ۱۰, ۱۳۹۹ ۵:۱۱ ق.ظ
Reply to  احمدی

سلام منم خواب شما رو دیدم.تعبیرش چی بود؟؟

علی
فروردین ۲۳, ۱۳۹۹ ۱۰:۰۸ ق.ظ

سلام ببخشید خواب دیدم سفره عقد خودم به دلیل دوست نداشتن وموارد دیگر مثل نشناختن طرفم و عدم داشتن قیافه ‌قد هرکل وشرایط دیگر بعد ساعاتی قبل عقد بهم زدم و خراب کردم ممنونم میشوم کمکم کنید تعبیرشو بهم بگین

مانیا
فروردین ۲۵, ۱۳۹۹ ۲:۵۱ ب.ظ

سلام من متاهل هستم ولی دیشب خواب دیدم با شخص دیگری ک اشناهم بو مراسم بله برون داشتیم ولی ازجشن و پایکوبی خبری نبودو دامادهم درمحل حضورنداشت تعبیر خواب من چیه؟

مانیا
فروردین ۲۵, ۱۳۹۹ ۲:۵۲ ب.ظ

درضمن خواب من ساعت یازده صب بود لطفا زود جواب بدین نگرانم

علی
فروردین ۲۵, ۱۳۹۹ ۶:۳۴ ب.ظ

سلام. بردارم خواب منو دید ک عروسی کردم اونم با ی دختر مشخص یعنی اون دختر را میشناسد. تعبیرش چیه؟

سایه
فروردین ۲۷, ۱۳۹۹ ۵:۵۴ ق.ظ

من خواب دیدم قرار بود عقد کنم با ی مرد که نمیشناختمش بعد فهمیدم خیلی نامزد داشته بهم خورد خیلی ناراحت شدم. تازه ارایشمم انقدر بد بود. بعد با ی پسر لباس سفید پوشیده بود ازم خواستگاری کرد گفتم مامانت راضی نیست گفت چیکار داری. عقد کردیم خوشحال بودم اما فرداش با گریه و لباس عروس و دسته گل برگشتم خونمون گفتم بهم حرف زده. از خواب پریدم

F
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹ ۳:۴۶ ب.ظ

سلام من خواب دیدم دارم ازدواج میکنم اما خوشحال نیستم و نمیدونم شوهرم کیه میکردم ۱۷سالمه ایا ممکنه چون ب ازدواج فکر میکنم این خواب و دیده باشم یا قرار بمیرم

اکبر
خرداد ۲۱, ۱۳۹۹ ۸:۰۵ ب.ظ
Reply to  F

اح منم خواب دیدم با ی دختر میخوام ازدواج کنم ن میشناختم ن دیده بودمش.الان خییلی میترسم.منم مجردم

بایرام
خرداد ۱, ۱۳۹۹ ۸:۵۱ ب.ظ

سلام منم تو خواب عروسی خودم و شوهرم رو دیدم و خیلی از عروسی راضی بودم خوشحال بودم بعد من و همسرم سوار اسب شدیم این تعبیر خوابش چی می شه

Parisa
خرداد ۲, ۱۳۹۹ ۷:۰۰ ق.ظ

سلام من دیشب خواب دیدم عروسی کردم و تو خونه ی خودم بودم مامانم و مادرجونم گفتن جهیزیت رو چیدیم و طبقه ی بالا اتاق خواب بودم و کنار شوهرم روی تخت خوابیده بودیم یه حس خوبی توی خواب داشتم

علی
خرداد ۲, ۱۳۹۹ ۸:۳۸ ق.ظ

سلام بنده در خواب دیدم که،دوستم دختر کسی که میخوام باهاش ازدواج کنم ولی به مسائلی قبول نمیکنن،دوست دخترم داره ازدواج میکنه ،جشن هم تو خونه ی ماست ،منم توی اتاق نشستم بیرون نمیام،نه عروس نه داماد رو دیدم ،فقط میدونم که عروسی دوستمه،میان بهم میگن که بیا برقص .

شیرین
خرداد ۱۷, ۱۳۹۹ ۸:۴۷ ق.ظ

وای چه خواب خوبی دیدم خواب دیدم با شوهر خودم ازدواج کردم همه چی هم خوب بود

زهرا
تیر ۳, ۱۳۹۹ ۸:۵۲ ب.ظ

منم تو خوابم عروس شده بودم خیلی هم ناراحت بودم ولی دامادی در کار نبود تعبیرشم خیلی بده کسی بوده چنین خوابی ببینه ولی اتفاقی نیفتاده باشه؟تعبیرش اجل و مرگ بود

هانیه
تیر ۳۰, ۱۳۹۹ ۸:۰۵ ق.ظ

سلام. دخترخالم خواب دیده بود ک من عروس شدم منو نمیبینه ولی میدونه عروسی منه. تعبیرش چیه؟

زهرا و کیان
مرداد ۱۰, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۲ ب.ظ

سلام من خواب دیدم که عروس شدم ولی داماد مشخص نیست
میشه بگید چیه؟

ژفری
دی ۲۹, ۱۳۹۹ ۷:۲۳ ق.ظ

منم همبن خواب رادیدم تعبیرش چیه

رستمی
مرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۱۰:۴۵ ب.ظ

سلام دوستم دیشب خواب دیده من جلوی مسجد واستادم وخیلی خوگل شدم و داخل مسجد هم عروسیمه.ومن تو خواب خیلی خوشحال بودم میخاستم معنیشو بدونم

؟؟؟؟؟؟
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۲:۲۸ ق.ظ

همسر من هم چنین خوابی دیده انشاالله ک چیزی نمیشه صدقه رد کنیم ایه الکرسی بخونیم فکر بد نکنیم دفع بلا بشه

ساناز
شهریور ۳, ۱۳۹۹ ۹:۰۹ ب.ظ

سلام..من خواب دیدم تو مجلس عروسی هستم و همه فامیل هستند حتی کسایی که فوت کردند تو یک خونه نشسته بودیم ولی لباس اکثریت مشکی تو اتاق روبرو مجلس اصلی بود انگار ..دایم تازه فوت کرده درو از پشت دیدم لباس بلوچی خاکستری تنش بود انگار داشت همه چیز و مدیریت میکرد بعد یکی پرسید دامادی کدوم دایت هست من پیش خودم گفتم دامادی دائم هست ولی نمیدونم کدوم یکی و پیش خودم حساب میکردم که همه داماد شدند پس دامادی کدومشون مامانم با لباس و چادر مشکی بجه بغل اومد گفت این بچه رو بگیر من برم داخل اتاق… بیشتر بخوانید »

Sayuri
شهریور ۱۲, ۱۳۹۹ ۸:۰۵ ق.ظ

سلام، من آقایی رو میشناسم که چند ماه پیش خودکشی کرده و چهره ی بسیار زیبایی هم داشت، تو خواب دیدم که با ایشون ازدواج کردم و ایشون کمی مریض احوال بودن ولی هردومون خیلی خوشحال بودیم درحالیکه تو واقعیت من با اینکه خیلی از مرگ شون ناراحت شدم و دوست شون داشتم ولی احساسات رمانتیک نسبت بهشون نداشتم. ازدواج مون هم به اینصورت بود که خودم تو مراسم عقد شرکت نداشتم و انگار بصورت وکالتی ازدواج کردم باهاشون ولی بعد از مراسم رفتم پیشش و خیلی راضی و خوشحال بودم! تعبیرش چیه؟

حنانه
شهریور ۱۵, ۱۳۹۹ ۲:۱۲ ب.ظ

سلام
من مجردم و نوزده سالمه و تازه کنکور دارم و تمام قکر و ذهنم فعلا اینه ک جواب کنکور چیه

من خواب دیدم ک با پسر همسایمون ازدواج کردم اون ده سالی از من بزرگتره و یک پسر مذهبی هست من تو خوابم خیلی از عروسیم ناراحت بودم آرایشم خراب شده بود و کلا همش تو خواب نگران بودم ک من چرا با این پسر ازدواج کردم وقتی انقد مذهبیه من ک چادرسرنمیکنم من ک حجابمو حفظ نمیکنم و..
خلاصه خیلی ناراحت بودم تو خواب و عروسب برقرار بود

ایا این خواب ربطی ب رتبه کنکورم داره تعبیرش؟

فریبرز84
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹ ۱۲:۱۳ ب.ظ

سلام
من در شرف طلاق هستم
و خواب دیدم وسط عروسیم هستم و زنم ام کنارمه و بهش میگفتم چه خبره با ناراحتی میگفت عروسیته و و همزمان حرف جدایی میزد اصلا لباس درستی هم نپوشیده بودم و
سه دختر دارم و تمام فکرم اوناست
زنمم لباس عروسی پوشیده بود
از این خواب خیلی ترسیدم

سما
شهریور ۲۷, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۰ ب.ظ

سلام.من ی دختر ۱۴ ساله هستم.قبلنا میدیدم که عروس شدم،اما هیچوقت دامادی نمیدیدم.تا آخر مراسم،خودم تنها با لباس عروس بودم.اما دیشب برای اولین بار،خواب عجیبی دیدم.دیدم ک قراره عروسی کنم،دامادو،خانوادم دیدن،اما من ندیدم،بعد نزدیکای شب بود،من آرایشگاه نرفته بودم،همش غر میزدم ک باید برم آرایشگاه،اما کسی اهمیت نمیداد،آخرش یادم نمیاد اما رفتیم تالار.لباس عروس هم تنم بود،جلوی در تالار،ی پسررو دیدم ک داماد بود،ازش خوشم نیومد.برای عروسیم هیچکدوم از فامیلام نیومده بودن،فقط مامان و بابام بودن،ک اوناهم ناراحت بودن.داماده با مامان و باباش سوار ماشین شدن رفتن،من مونده بودم.همش اینور میرفتم،اونور میرفتم ک مامان و بابامو پیدا کنم،دیدم وایسادن جلو… بیشتر بخوانید »

محدثه
مهر ۸, ۱۳۹۹ ۹:۱۰ ق.ظ

سلام میشه ازتون خواهش کنم این خواب منم تعبیر کنید
دیشب خواب دیدم ک تو خونه نشسته ای و برادر شوهرم ک الان۱۵سالشع زن گرفته و مادر شوهرم با او مهربان است و با او می‌گوید و حرف میزند و من هم خیلی ناراحتم ک چرا من را به حساب نمی آورد در حالی ک ناراحت بودم برگشتم به دختری ک نه اسمشو می‌دونم و نه دیدمش به اون لبخند زدم و باهاش صحبت کردم تورو خدا زود تعبیرش کنین

کیمیا کریمی
مهر ۲۲, ۱۳۹۹ ۲:۵۶ ق.ظ
Reply to  محدثه

سلام ببخشید دیشب خواب دیدم خودم تنهایی دنبال کارای عروسیم بودم دنبال لباس و…اماسخت بودانتخابش دخترعمومو دیدم رفتیم یه جای شلوغ عین پاساژیا بانک بودمیشه لطفا تعبیرشو بهم بگیدخیلی نگرانم

ایسل
مهر ۱۲, ۱۳۹۹ ۶:۳۹ ق.ظ

من خواب دیدم خودم عروس شدم ومراسم عروسی برایم برگزار میکنند دستم هم انگشتردارم ..؟

نانا
مهر ۱۷, ۱۳۹۹ ۶:۳۶ ق.ظ

با سلام من متاهلم و خداروشکر زندگی خوبی دارم خواب دیدم عروسی ام هست ولی نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که دارم دوباره ازدواج میکنم و داماد هم یه فردی هست که کاملا میشناسم. بعد من لباس ساده پوشیده بودم همه میگن بیا برو لباس بهتر بپوش یا ارایش کن بهشون گفتم اخه زنی که دوباره داره ازدواج میکنه که لازم نیست این اداها رو دربیاره همینطور ساده خوبه و مجلس بخوبی برگزار شد حتی خوشحالی مهمانها از غذاها و مجلس رو فهمیدم بعدمن وارد خونه ای بزرگ و خیلی قشنگ شدم وگویا مدتی هست که با اون اقا زندگی… بیشتر بخوانید »

مریم
مهر ۱۷, ۱۳۹۹ ۴:۱۳ ب.ظ

سلام خواب دیدم خونه کسی دیگر عروسی هست،تعبیرش چیه؟

شهراز
مهر ۲۴, ۱۳۹۹ ۲:۰۷ ق.ظ

من مدت زیادیست که خواب تعبیر میکنم، افراد زیادی پیشم میان با نوع زندگی و شخصیت متقفاوت خود و یک خواب مشابه در بین همه ادمها معنی مشترک ندارد هیچگاه و طبق شخصیت و زندگی هر کسی معنی متفاوتی دارد ، یعنی اینکه برای تعبیر خواب نمیشه از این راه متوجه چیزی شد و باید ابتدا شخصی که تقاضای تعبیر خواب خود را دارد را دید و با شخصیت و نوع زندگی و محیط زندگیش اشنا شد و سپس نسبت به خوابش تعبیر کرد ،. در کل ؛ خواب ها نشانه و علائم هستند برای ما، گاها میتوان از افکار… بیشتر بخوانید »

Hina
مهر ۲۵, ۱۳۹۹ ۵:۱۰ ب.ظ

سلام من بااین دوبارهس ک عروسیه خودمو میبینم خودشم صب ساعت ده اینا. یباردیدم باپسری خیلی خوشرو وباادبی ازدواج کردم ک غریبه بود. این بارم دیدم با فردی ک دوسش دارم عروسیمه و لباس عروس پوشیدم توروخدا ج بدین خیلی فکرم درگیرشده استرس دارم فک میکنم دارم میمیرم

فاطمه
مهر ۲۶, ۱۳۹۹ ۸:۴۱ ب.ظ

سلام من خواب دیدم ازدواج کردمو و وقتی داماد میاد پیشم سر نداره یعنی از شونه به پایینه
میشه تعبیرشو بگید
ممنون میشم