تعبیر خواب عروسی: عروسی خودم و دیگران / عروس شدن زن و مرد متاهل

تعبیر خواب 🔥 , حرف ع ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ ۵۲ دیدگاه

تعبیر خواب عروسی: عروسی خودم / عروس شدن زن و مرد متاهل / خواب عروسی دیگران را دیدن / عروسی خودم با شوهرم / بهم خوردن عروسی

تعبیر خواب عروسی : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب عروسی / معنی دیدن عروسی در خواب

با آنکه عروسی در واقعیت روخدادی خوب و خوش است ولی برخی معبران اسلامی دیدن عروسی در خواب را با شرایط خواصی خوب نمیدانند.

اما معبران غربی به دلیل تفاوت در دیدگاهشان دیدن عروسی را در خواب خوب میدانند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن عروسی در خواب‌ها به هیچ وجه خوب نیست.

تمام معبران عروسی را عزا دانسته‌اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب عروسی / معنی دیدن عروسی در خواب

تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می‌گیرد و بیشتر ایجاد تردید می‌کند.

اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می‌شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته‌اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است.

زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب عروسی می فرماید:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

  • اول: بزرگی و مقام،
  • دوم: زیادتی مال،
  • سوم: سرحالی و آسایش،
  • چهارم: خرمی و شادی.

تعبیر خواب عروسی خودم

اگر در خواب مراسم عروسی و ازدواج خودتان را ببینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب کرم در بدن انسان، در غذا، در دندان، در مدفوع / ابن سیرین

شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خودتان بگیرید که جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت.

این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد.

قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب عروسی خودم

اگر از این تصمیم اطمینان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید.

اگر خواب دیدید با کسی که بسیار از شما پیرتر است عروسی می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ی بدی است و ممکن است خبر از مشکلات پیش رو یا حتی بیماری داشته باشد.

اگر خواب دیدید در جشن عروسی خودتان هستید و کسی باعث به وجود آمدن حادثه‌ای می‌شود، که موجب نیمه کاره ماندن جشن می‌شود، چنین خوابی بسیار بد یمن است و احتمالا به این اشاره دارد که رویدادها و اتفاقات ناگواری در خانواده ی شما و در آینده ای بسیار نزدیک به وقوع خواهند پیوست.

جابر مغربی گوید:

اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می‌بردند، دلیل است که آخر او باشد.

آنلی بیتون:

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد.

اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.

اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت.

اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می‌کند، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می‌آورد و به آرزوها و خواسته‌های خود دست می‌یابد.

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد، نشانه آن است که حوادثی نامطلوب، خوشی‌های او را پایمال می‌کند.

اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می‌بیند، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود.


تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد ولی عروسی را ندید، نشانه شرف ، عزت و زیادتی مال اوست.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل

اگر کسی در خواب دید زنِ او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد ، دلیل که مالی بسیار به او میرسد

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دمپایی / تعبیر خواب انواع دمپایی رنگی، لا انگشتی و تنگ

خواب عروسی دیگران را دیدن

اگر در خواب ببینید که در عروسی کسی به عنوان مهمان شرکت کرده اید، این خواب نشان دهنده آن است که فرصتی پیش روی شما است تا عضوی از یک رویداد یا دورهمی اجتماعی مهم باشید.

این رویداد به شما کمک می کند تا کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید یا دوستان جدیدی پیدا کنید که در آینده به شما کمک می کنند.

اگر رویدادی شبیه به این را در پیش دارید، این فرصت را از دست ندهید و با حاضرین در این رویداد معاشرت کنید.

آن ها به شما در رسیدن به توانایی هایتان کمک خواهند کرد.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

خواب عروسی دیگران را دیدن

اگر در خواب ببینید که شما در مراسم عروسی کسی مهمان افتخاری و ویژه هستید، این خواب نشان دهنده آن است که شما باید در انجام کاری به یکی از آشنایان خود کمکی برسانید.

این فرد به راهنمایی و مشورت با شما نیاز خواهد داشت و شما باید در شرایطی سخت در کنار او قرار بگیرید.

اگر او یکی از نزدیکان شما است، پس باید هرچه می توانید زمان بیشتری را به او اختصاص دهید و به او کمک کنید تا روی پاهای خودش بایستد.

شاید شما نیز در آینده نیازمند کمک او شوید.

اگر خواب شرکت در مراسم عروسی دوست نزدیک‌تان را دیدید چنین خوابی می‌تواند نشان از مکالمه‌ای داشته باشد که با این دوست درباره‌ی رفاقت‌تان در آینده‌ای نزدیک خواهید داشت.

ممکن است بر سر این بحث کنید که آیا رابطه‌ی دوستی‌تان به چیزی فراتر از دوستی تبدیل خواهد شد و آیا به رابطه‌ای عاشقانه منجر می‌شود یا نه.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده‌اید، علامت آن است که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی‌های زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.

تعبیر خواب مراسم عروسی دیگران یا میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد .

اما اگر میهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی ( عروسی دیگران ) شرکت کرده اید ، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد .

و از فکر کردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب عروسی دیگران مانند یکی از اعضاء فامیل نشانه خصومت در خانواده است

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب اسب و اسب سواری: اسب ذوالجناح، گله اسب، نوازش، زایمان اسب سفید

تعبیر خواب ازدواج خواهرتان نشانه خطر بزرگ است

تعبیر خواب ازدواج یک برادر پول و ثروت است

تعبیر خواب عروسی یک دختر باکره نشانه احترام شما در میان دیگران است

تعبیر خواب عروسی پسرتان نشانه آنست که پول به دستتان میرسد .


تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم

اگر خواب دیدید با همسر کنونی‌تان دوباره ازدواج می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ای عالی و حاکی از آن است که بین شما و همسرتان پیوند محکمی برقرار است.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم

این خواب ممکن است به مرحله‌ی جدیدی از زندگی‌تان اشاره داشته باشد. شاید به زودی صاحب فرزند شوید، خانه‌ی جدیدی بخرید یا …


تعبیر خواب بهم خوردن عروسی

برای تعبیر خواب به هم خوردن مراسم نامزدی و یا عقد بدون شک یک معنی مسلم وجود دارد و آن این است که شما کاری را در زندگیتان انجام داده اید که مدت هاست بخاطرش عذاب وجدان دارید.

در واقع دیدن خواب به هم پاشیدن مراسم های جشن و شادی بیانگر کارهای غلط و بیهوده ی ما در زندگی دنیاست،

اگر دیدی غریبه ها و یا کسانی که تو آن ها را نمیشناسی مراسم عقد کنان تو را بر هم میزنن دلالت بر این دارد که زن و مردی بخاطر اختلاف سلیقه و یا عدم تفاهم در زندگی زنانشویی در دادگاه برای گرفتن طلاق حاضر میشوند.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب بهم خوردن عروسی

اگر دیدی میان جشن نامزدی تو دعوایی حسابی و پر صر و صدا بلند میشود به معنی شنیدن خبر ناگوار و یا شکست در برنامه ریزی های زندگی ات میباشد

شخصی به نزد حضرت امام صادق (ع) رسید و به ایشان گفتند خواب دیدم که مراسم ازدواج من و همسرم برهم میریزد و بحث و مشاجره بین اقوام و فامیل ها من و همسرم سر میگیرد و بخاطر این اتفاق بسیار اندوهگین شدم این رویا چه نعبیری دارد؟

امام صادق (ع) پاسخ دادند به گذشته بازگرد تو کسی را از خود رنجاندی و از تو ناراحت است.

سعی کن از ایشان دلجویی نمایی،خب میتوان نتیجه گرفت خاطرات تلخ و یا اشتباه گذشته، بدی کردن در حق دیگران و یا آزار و اذیت دوستان اشنایان از معانی این خواب باشد

جابر مغربی درباره تعبیر خواب به هم خوردن و از هم پاشیدن مراسم عقد نوشته اند بیماری افسردگی بی اعتمادی و در بعضی موارد خیانت نتیجه و معنی چنین خوابی است.

اگر دیدی مراسم عقد یا نامزدی ات بیخود و بیجهت به هم میریزد با همسرت دچار اختلاف میشودی و کار به جاهای باریک میکشد.

اگر دیدی این بی نظمی و یا به هم خرودن با دلیل موجه بود دلالت بر جدایی طرفین از یکدیگر دارد


تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

آنلی بیتون:

اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌های خود عمل خواهد کرد.

تعبیر خواب عروسی, تعبیر خواب کلی عروسی, تعبیر خواب عروسی خودم, تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل, خواب عروسی دیگران را دیدن, تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم, تعبیر خواب بهم خوردن عروسی, تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

تعبیر خواب عروسی مرد متاهل

محمد ابن سیرین:

اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، یعنی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

52
نظر خود را ارسال کنید

33 Comment threads
19 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
36 Comment authors
  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین پرطرفدارترین
Notify of
....

هیچ وقت تعبیر خواب اسلامی را قبول ندارم چون با شادی مخالف همه چیز غم میدونه عروسی برف باران باغ و…غم وتعبیر میشه باقیش که فقط به ازدواج کنیز گرفتن ‌کنیزت بچه دارشدن و چون خانم ها را ادم حساب نمیکنه تعببر خواب نداردن !فقط خواب مرد ها میگه

احمد

اصلأ اینجور نیست چقدر تعبیر خواب هایی که به کامروایی بدل میشه بعدشم نه اینکه زنان آدم نیستند علت چیز دیگه ای هست.

ROJIN

علت چیه؟

نیلوفر

موافقم همیشه خوابای خوب رو تعبیرشو تو اسلام با ترس و لرز میخونم چون میدونم همش بد تعبیر شده

جواد

اصلا هم اینطور نیست اگر کمی از تعبیر خواب اسلامی اطلاع داشتید اینگونه قضاوت نمی کردید. زندگی دو روی یک سکه ست روزی خوشی و روزی هم بر مراد نیست. تعبیر خواب هم مبین همین بالا و پایین روزگار است. تعبیر خواب برای گاهی گرفتاری و تنگدستی خواهد بود و گاهی روزگار نعمت و برکت. البته همه اینها بستگی به شماره عینک ما داره!

آزاده

آره واقعا هر خوابی میبینیم تعبیرش بده

سمیرا

الان تو این تعبیر ببین امام صادق چقدر قشنگ و مثبت تعبیر کردند…. در ضمن قبول داشتن من و شما چیزی از حقیقت کم نمیکنه

محمد

با قبول کردن یا نکردن شما که واقعیت عوض نمیشه !!! شما دوس داری اون چیزی که دوس داری تعبیر خوابت باشه !!! تعبیر اسلامی بر اساس سیستم روحی انسان بنا شده ولی تعبیر خواب غربی بر اساس روان شناسی و تحلیل و تجزیه خواب. فکر کنم این غربیها هستند که با شادی مخالف هستند. مثل کشتار ده میلیونی در جنگ جهانی اول توسط انگلیس ! یا کشتار بومیان استرالیا و امریکا و کانادا و غصب مملکت اونها ! یا کشتار خودشون در جنگ جهانی اول و دوم با ۱۲۰ میلیون کشته !!! یا ایجاد داعش و قتل عام مسلمین… بیشتر بخوانید »

ممل فشفشه

تعبیر خوابت اینه در آینده به غلط بودن ذهنیت خود پی میبری و وقایعی میبینی که اصلا یک لحظه هم تصور نمیکردی و متوجه میشوی تمام عمر خود را در غفلت و ناآگاهی سپری کردی. چه خواب طولانی داشتی!!!!!!

مسیح

عاااااالی خیلی خوشم اومد دمت گرم محمد

رها

دقیقااا الان تو همین تعبییر هرچی زن خواب دیده با مرده دیگه از ازدواج کرده بدبختی و اندوه بود اما هرچی مرد خواب دیده با زن دیگه ازدواج میکنه مقام و شهرت و پول و …یعنی زن چون گناهه با مرد دیگه بودنش همه تعبیراش منفی ولی مرد چون گناه نیست همه تعبیراش مثبت!! تعبییر خواب اسلامی کاملا بی معنیه!

ارش

سلام خوابی دیدم که حالم رو خراب کرده ، امیدوارم تعبیری براش پیدا بشه.
خواب دیدم شب عروسی من هست . عروس رو نه تو خواب دیدم و نه میشنواختم. میدونم که عروس شب عروسی من رو ترک کرده بود، و من خیلی ناراحت و افسرده به نزد خونواده خودم برگشته بودم

پرنیان

با سلام من اعتقاد دارم و برام مسجل شده وقتی خواب را به اولین نفر گفتم و او آنچه تعبیر کند نتیجه همان میشود
پس به افراد خیر خواه و خوب خواب خود را بکوبید تا تعبیری زیبا ارائه دهد،
مثلا برف و باران نعمت های الهی هستند و زیبایی آفرینش

سمیرا

من یه شماره تلفن از اون شخصی که تعبیر خواب میکنن میخوام چون خوابای پیچیده میبینم که اصلا نمیشه نوشت میخوام برام تلفنی تعبیر کنن هزینه هم پرداخت میکنم

زهرا

من خواب دیدم عروسیم با همسرم (متاهل هستم) هست و بیشتر آشناها با من اومدن آرایشگاه تو راه رفتن به سالن عروسی بارون میگیره و به خاطر بارون نتونستیم بریم عکس بگیریم و خیلی زود طرف ساعت ۵ به سالن عروسی رسیدیم تعبیرش چیه؟

نیلوفر

سلام من همش خواب میبینم لباس عروس پوشیدم و اینسری هم دیدم لباس عروس تنمه و مامانم گل میده به دستم نامزدم هستم ممنون میشم بگید تعبیرشو خیلی نگرانم

داریوش

سلام شما در زندگی پیش رو زندگی خوبی دارید وخواب عروس شدن و گل گرفتن نشانه این است که هدیه خوبی در زنگی آینده شما پیشه روی شماست چرا که دارید همیشه این خواب رو میبینید

Awaz

سلام من دختر ۲۵ ساله ی مجردی هستم خواب دیدم با یکی از همکارهای خودم ازدواج کرده بوودم د واقع اون پسری که همکارم هست فک میکنم به من علاقه داره تا الان هیچی به من نگفته اما من همچین احساسی میکنم وه در حال حاضر واسه ی یه چیزهایی ما الان از هم دلخوریم و کم با هم حرف میزنیم وه من امشب این خواب را که دیدم از این ناراحت نبودم که با او ازدواج کرده بودم اما از این ناراحت بودم ما بچه دار شده بودیم من میگفتم اخه این چه جوری بود چرا به این زودی… بیشتر بخوانید »

So

خانم عزیز … شما به هیچ عنوان از در علاقه به برخوردهای اون آقا نگاه نکنید… چون خودشما به اون آقا علاقه دارید این ضمیرناخودآگاه شماست که درگیر عروسی با ایشون هستن…. بهتره سنجیده رفتار کنین و این اتفاقات و خواب رو به پای علاقه ایشون به خودتون تلقی نکنید. .. ایشون اگر شمارو بخواهند مطمئنا پیش قدم خواهند شد

داریوش

سلام شما هم از اون جوان خوشتان میاد واین در نا هشیار ذهن شما نقش بسته چرا که در خواب وقتی ازدواج کردید از این موضع ناراحت نشیدی و میدانم صبح آن روزی که این خواب را دیدید یک احساس خوبی داشتید ؟ این دلخوری که در مکان کاره شما پیش آمده نشان این هست که هیچ کدام از شما دو نفر نمیتوانید با هم یک صحبت دوستان داشته باشید ! اگر این احساس دو طرفه هست چرا در چهار چوب قانونی ازدواج نمیکند اما باید از هم آشنایی کامل داشته باشید

n.f

سلام ببخشید من چند باری. دوستام خواب دیدن ک من عروس شدم ولی داماد رو تو خواب ندیدین تعبیر این خواب چیه؟؟؟

فرشاد رحیمی

منم تا حالا عروسم رو ندیدم فک کنم واسه مجردا چهره طرف مقابل نمیاد
چون تصوری از همسر اینده نداریم تو ذهنمون
ولی خیلی بهش نزدیکیم من حتی چند بار تا بالا زدن تور هم رفتم
اما چهرش رو ندیدم یا از خواب پریدم یا موضوع خواب عوض شده

qzl

سلام من خواب دیدم ک عروس شدم واصلا از عروسیم راضی نیستم دامادم نمیشناختم و ازش خوشم نمیومد [مجردم] تعبیرش چیه

ماردین

سلام من یه دختر ۲۵ سالم مجردم رفیقم خواب دیده بود که برای من خاستگار اومده بود اون رفیقمم به من میگفت چون که اون پسر یه دفعه اومد و خاستگاری کرد من جای تو بودم راضی میشدم یا بهش فک میکردم بعد یکی میخواست پول واسه ی خیریه جمع کنن اون رفیقمم پول در اورد که بهشون بده اما تو دستش مونده بود نمی دونست داد بهشون یا نه تعبیر این خواب چیست لطفا
ممنون

نسترن

من خواب دیدم لباس سفید پوشیدمو عروس شدم و یعنی قرارع بمیرم واقعا راسته یا دارن منو میترسونن چون اگه بمیرم نامزدم بیوه میشه که???

Z

نه قرار نیست اتفاق بدی بیفته چون نامزد داری همش به عروسی فکر میکنی خوابشو میبینی

سایه

سلام ، من خواب دیدم که عروسی خودم و یکی از دوستام ( که واقعا چند وقت دیگه عروسیشه) هست و من داماد رو نمیشناسم،هر چی میخوام زنگ بزنم به داماد با خودم میگم خب منکه نمیدونم کیه ، به کی زنگ بزنم؟ به مدت تو خواب اینجوری گذشت تا اینکه مامان بابام اومدن و از مامانم پرسیدم میدونه داماد کیه؟ اونم گفت اسمشو و من فهمیدم ، اینم فهمیدم که بابام با اون پسر صحبت کرده بوده که همسر من بشه و من عروسی رو بهم زدم ، میشه بگین تعبیرش چی هست؟

haniyeh ahmadvand

سلام ببخشید من خواب دیدم که با نامزدم خودم عروسی کردم ومراسم عروسی را ندیدم فقط دیدم که درحال پوشیدن لباس عروس بودم وآرایش صورت خودم بودم
لطفا تعبیرش را بهم بگید

liya

منم همینطور ولی تبعیرشو نمیدونم😔

Donya

با سلام خواهشن جواب بدیذ من خواب دیدم روز عروسی خودم من روز عروسی خودمه و آرایش کرده منتظرم تا شوهرم بیاید و ب تالار برویم و و ب چند تا فامیلامونم سفارش میکنم ک ساعت ۶ تالار باشن.. خیلی هم و خوب خوشکل بودم ک یهو متوجه میشم موهام ارایشگر درست نکرده .. و سریع ب ی ارایشگاه میرم تا ارایشگر موهام درست کنه.. خواهشن اگه ممکنه ج بدید .. ممنون

زیبا

سلام ، من خواب دیدم عروسی خواهر خانوم برادرم هست که ایشان در واقع متاهل هستن
در خواب دیدم ایشان با یک پسر خانواده ی پولدار ازدواج کرده که خانوادشو من میشناسم ..خلاصه اینکه با اینکه ما در عروسی دعوت نبودیم و از این بابت دلخور هم بودیم ولی در عروسی بودیم و من کلی شکلات جمع کردم و بعد از عروسی اومدم بیرون
خواهش میکنم برام تعبیر کنین

علی

سلام من خواب عروسی دیدم داماد بودم و مراسم داشتیم ولی ن اسمی از عروس فهمیدم ن چهره ای دیدم تعبیرش چیه؟؟ از وقتی یه سایت نوشت اجل نزدیک خوابو خوراک ندارم لطفا کمک کنین

ناشناس

این خواب راهم پسرم دیده تعبیرش چیست

اردیبهشتی

الان زنده ای؟ منم این خواب دیدم

رها

سلام من خواب دیدم دارم خرید نامزدی وعروسی میکنم ومادرم وخواهرام برام یه سرویس طلا انتخاب کردن ولی اون سرویس طلا نگین انگشترش و دستبندش با نگین گردنبندش فرق میکنه وبیشتر شبیه نقره بود ولی سرویس طلا بود بعد به مغازه دار گفتم این چه سرویسی گوشواره نداره به مامانم میگم من میرم بقیه مغازه هارو میگردم اگه چیزی ندیدم همینو برمیداریم تو پاساژ یه پسری رو مبینم که میدونم قرار با این ازدواج کنم وبعد عمه ام مبینم بهش میگم عمه من میخام نامزد کنم تو خواب خیلی خوشحال بودم بقیه هم خوشحال بودن و از خواب بلند شدم:-)… بیشتر بخوانید »

سارا

سلام.وقتتون بخیر.برادرم خواب دیدن با همسرشون دوباره مراسم عروسی برگزار کردن.زمان پایین اومدن از پله ها همسرشون میشینن و همراه برادرم پایین نمیان و شروع میکنن به خالهء ما راجع به برادرم بدگویی.برادرم فرمودن همسرشون گفتن ک این پسر خیلی بده،من نمیخوام باهاش ازدواج کنم،….برادرم ک شنیدن با ناراحتی به همسرشون گفتن ک من میرم و دیگه هرگز منو نمیبینی و از اونجا رفتن.”۶ساله ازدواج کردن”

نارسیس

من تا الان شیش یا هفت بار خواب دیدم دارم ازدواج میکنم تو این چند بارم اصلا داماد نیست یا هستو من نمیتونم قیافشوببینم تو همه ی خوابامم ناراحت بودمو گریه میکردم اصلا ی وضعی ها

Manizha Omer

سلام من خواب دیدم که لباس سفید پوشیده ام و عروسیم‌است بسیار خوش‌ استم از زینه های هوتل با داماد پایین میشم و بعد کیک ره قطع میکنم و داماد انگشتر به دستم میکنه اما چهره داماد ره تشخیص کده نمیتانم و بعد دفعتا بچه ای که زیاد دوستش داشتم را که ازش جدا شدیم و او نامزد شده پیش دروازه هوتل میبینم که بسیار جگرخون طرفم سیل میکنه یکبار فکر میکنم عروسیم‌ با او میشه ولی وقتی میبینم او از دور طرفم سیل میکنه و داماد کس دیگه است تعبیرش چی بوده میتانه؟

فاطمه

سلام خواب دیدم که عموی متهلم ک الان ی بچه داره.ازدواج میکنه روزی ک عروسیشه ما میریم تالار عروس نمیاد میگن مراسم بهم خورده ما برگشتنی از عروسی با خانواده میریم بازار یه صندل پاشنه دار میخرم همون عموم ک مراسمش بهم میخورعه بهم زنگ میزنه میگ بیا پیشم بهش میگم ک بازارم یه ربع به هشت بیا دنبالم.تعبیرش چیه

عفت السادات

سلام خواب دیدم به عروسی پسر همسایه که دوست داداش کوچیکم(۱۹ سال کوچکتر ازم) که فوت شد دعوت شدم البته الان زن بچه داره بعد تو عروسی غذا می دادن در عروسی که همه صف وایساده بودن من بدون صف رفتم غذا و کیک بگیرم که خانما اعتراض کردن و اون فرد توزیع کننده هم بهم نداد بعد از سالن اومدم بیرون دیدم چادرم گم شده پیش خودم گفتم تو سالن هست حتما همه میان بیرون و رفتن میرم پیداش می کنم برم خونه و همه رفتن برگردم.

معصومه

سلام من چند وقتیه همش خواب میبینم عروس خودمه .متاهل هستم و از زندگیم کاملا راضی ام .همیشه داماد شوهر خودم هست.و من تو جشن عروسی بسیار خوشحالم. وقتی این خوابو میبینم بعدش تا چند روز میترسم چون قبلا شنیده بودم اگه ببینی عروس شدی یعنی مرگت نزدیکه.دیشب دوباره این خوابو دیدم .وقتی بیدارشدم یکی از نزدیکانم بهم گفت که دقیقا دیشب خواب دیده من مردم و روحمو دیده که خیلی وضعیتم خوب بوده و بهش گفتم اون دنیا بهم یه خونه دادن دارم راحت زندگی میکنم وقتی اینارو شنیدم دیگه ترسم خیلی زیاد شده .یعنی قراره به زودی بمیرم؟

احمدی

سلام توخواب دیدم که باهمسرم دوباره عروسی میکنم اول ناراحت بودم بعد خیلی خوشحال ممنون میشم اگر تعبیر اش رابگوید

علی

سلام ببخشید خواب دیدم سفره عقد خودم به دلیل دوست نداشتن وموارد دیگر مثل نشناختن طرفم و عدم داشتن قیافه ‌قد هرکل وشرایط دیگر بعد ساعاتی قبل عقد بهم زدم و خراب کردم ممنونم میشوم کمکم کنید تعبیرشو بهم بگین

مانیا

سلام من متاهل هستم ولی دیشب خواب دیدم با شخص دیگری ک اشناهم بو مراسم بله برون داشتیم ولی ازجشن و پایکوبی خبری نبودو دامادهم درمحل حضورنداشت تعبیر خواب من چیه؟

مانیا

درضمن خواب من ساعت یازده صب بود لطفا زود جواب بدین نگرانم

علی

سلام. بردارم خواب منو دید ک عروسی کردم اونم با ی دختر مشخص یعنی اون دختر را میشناسد. تعبیرش چیه؟

سایه

من خواب دیدم قرار بود عقد کنم با ی مرد که نمیشناختمش بعد فهمیدم خیلی نامزد داشته بهم خورد خیلی ناراحت شدم. تازه ارایشمم انقدر بد بود. بعد با ی پسر لباس سفید پوشیده بود ازم خواستگاری کرد گفتم مامانت راضی نیست گفت چیکار داری. عقد کردیم خوشحال بودم اما فرداش با گریه و لباس عروس و دسته گل برگشتم خونمون گفتم بهم حرف زده. از خواب پریدم

F

سلام من خواب دیدم دارم ازدواج میکنم اما خوشحال نیستم و نمیدونم شوهرم کیه میکردم ۱۷سالمه ایا ممکنه چون ب ازدواج فکر میکنم این خواب و دیده باشم یا قرار بمیرم

بایرام

سلام منم تو خواب عروسی خودم و شوهرم رو دیدم و خیلی از عروسی راضی بودم خوشحال بودم بعد من و همسرم سوار اسب شدیم این تعبیر خوابش چی می شه

Parisa

سلام من دیشب خواب دیدم عروسی کردم و تو خونه ی خودم بودم مامانم و مادرجونم گفتن جهیزیت رو چیدیم و طبقه ی بالا اتاق خواب بودم و کنار شوهرم روی تخت خوابیده بودیم یه حس خوبی توی خواب داشتم

علی

سلام بنده در خواب دیدم که،دوستم دختر کسی که میخوام باهاش ازدواج کنم ولی به مسائلی قبول نمیکنن،دوست دخترم داره ازدواج میکنه ،جشن هم تو خونه ی ماست ،منم توی اتاق نشستم بیرون نمیام،نه عروس نه داماد رو دیدم ،فقط میدونم که عروسی دوستمه،میان بهم میگن که بیا برقص .

شیرین

وای چه خواب خوبی دیدم خواب دیدم با شوهر خودم ازدواج کردم همه چی هم خوب بود