تعبیر خواب دمپایی / تعبیر خواب انواع دمپایی رنگی، لا انگشتی و تنگ

تعبیر خواب 🔥 , حرف د ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱ دیدگاه

تعبیر خواب دمپایی: تعبیر خواب دمپایی لا انگشتی / تعبیر خواب دمپایی تنگ / تعبیر خواب دمپایی قهوه ای، دمپایی مشکی، دمپایی زرد، دمپایی آبی رنگ، دمپایی سفید

تعبیر خواب دمپایی : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب دمپایی, تعبیر خواب کلی دمپایی, تعبیر خواب دمپایی لا انگشتی, تعبیر خواب دمپایی قهوه ای, تعبیر خواب دمپایی تنگ, تعبیر خواب دمپایی مشکی, تعبیر خواب دمپایی زرد, تعبیر خواب دمپایی آبی رنگ, تعبیر خواب دمپایی سفید چیست می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب دمپایی, معنی دیدن دمپایی در خواب, تعبیر خواب دمپایی لا انگشتی, تعبیر خواب دمپایی قهوه ای, تعبیر خواب دمپایی تنگ, تعبیر خواب دمپایی مشکی, تعبیر خواب دمپایی زرد, تعبیر خواب دمپایی آبی رنگ, تعبیر خواب دمپایی سفید چیست, تعبیر خواب دمپایی امام جعفر صادق, تعبیر خواب دمپایی ابن سیرین

تعبیر خواب دمپایی, معنی دیدن دمپایی در خواب, تعبیر خواب دمپایی لا انگشتی, تعبیر خواب دمپایی قهوه ای, تعبیر خواب دمپایی تنگ, تعبیر خواب دمپایی مشکی, تعبیر خواب دمپایی زرد, تعبیر خواب دمپایی آبی رنگ, تعبیر خواب دمپایی سفید چیست, تعبیر خواب دمپایی امام جعفر صادق, تعبیر خواب دمپایی ابن سیرین

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب دمپایی / معنی دیدن دمپایی در خواب

معبرین غربی:

دمپایی در خواب نشانه محافظت و جلوگیری از اتفاقات بد و ناگوار است و از دست دادن آن می‌تواند از دست دادن شغل را در پی داشته باشد.

پوشیدن یک جفت دمپایی در خواب همچنین نشان دهنده یک سفر دریایی و یا می‌تواند خرید یک وسیله نقلیه جدید باشد.

تعبیر خواب دمپایی, معنی دیدن دمپایی در خواب, تعبیر خواب دمپایی لا انگشتی, تعبیر خواب دمپایی قهوه ای, تعبیر خواب دمپایی تنگ, تعبیر خواب دمپایی مشکی, تعبیر خواب دمپایی زرد, تعبیر خواب دمپایی آبی رنگ, تعبیر خواب دمپایی سفید چیست, تعبیر خواب دمپایی امام جعفر صادق, تعبیر خواب دمپایی ابن سیرین

معنی دیدن دمپایی در خواب / تعبیر خواب دمپایی

اگر در خواب دمپایی‌های خود را کهنه دیدید نشانه ازدواج با زنی است که ازدواج نکرده و یا بیوه شده است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب بز و بزغاله و گله بز / تعبیر خواب بز ابن سیرین و امام صادق

اگر در خواب یک جفت دمپایی نو و دراز به مانند قایق مشاهده کردید نشانه شرایط سخت و بدهکاری است.

دمپایی تنگ در خواب معنای در تنگنا بودن، درگیری و بدهکاری را به همراه دارد.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

دیدن یا پوشیدن دمپایی در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی احساس تنبل بودن و یا نا امنی می‌کنید.

شما حس می‌کنید که جای پای محکمی در یک موقعیت ندارید.

تعبیر دیگر این است که پوشیدن دمپایی بیانگر زندگی خانگی، راحتی و یا آرامش است.

این نماد خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز به آرامش دارید. یا اینکه زیادی آرام و تنبل هستید.

امام صادق (ع) می فرماید:

دیدن دمپایی در خواب سه وجه است:

زن، کنیزک، سفر.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر دمپایی نو خرید و در پای کرد، دلیل که زنِ معاشر خواهد.

اگر در وقت رفتن یک دمپایی او بیفتاد، دلیل که از برادر و خواهر جدا شود.

اگر دمپایی او سوخت، دلیل است زنش بمیرد.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن دمپایی در خواب، نشانه آن است که می‌خواهید به توطئه و دسیسه‌هایی شیطانی دست بزنید.

اگر خواب ببینید کسی از دمپایی شما تعریف می‌کند، نشانه آن آست که به زنی عشوه گر دل می‌بندید که برایتان رسوایی به بار می‌آورد

دیدن دمپایی در خواب ، نشانه آن است که می خواهید به توطئه و دسیسه هایی شیطانی دست بزنید,.


تعبیر خواب دمپایی لا انگشتی

تعبیر خواب دمپایی, معنی دیدن دمپایی در خواب, تعبیر خواب دمپایی لا انگشتی, تعبیر خواب دمپایی قهوه ای, تعبیر خواب دمپایی تنگ, تعبیر خواب دمپایی مشکی, تعبیر خواب دمپایی زرد, تعبیر خواب دمپایی آبی رنگ, تعبیر خواب دمپایی سفید چیست, تعبیر خواب دمپایی امام جعفر صادق, تعبیر خواب دمپایی ابن سیرین

تعبیر خواب دمپایی لا انگشتی

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

دیدن یا پوشیدن دمپایی لا انگشتی در خوابتان بیانگر این است که شما حس آرامش و راحتی می‌کنید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب سیب: سیب برای زن باردار / درخت و سبد پر از سیب / چیدن سیب

یا شاید نیاز دارید که زمانی پیدا کنید که آرامش یابید.


تعبیر خواب دمپایی قهوه ای

فردی که رنگ قهوه‌ای را در خواب می‌بیند ، در جست و جوی آرامش و آسایش است و از طرفی به دنبال نیازهای مادی خود مانند غذا و تجملات و …. می‌باشد.

رنگ قهوه‌ای در خواب نشان می‌دهد که فرد در مورد مسائل خانوادگی خود ، مخصوصا فرزندانش نگران است.

هم چنین این رنگ بیان می‌کند که فرد در جست و جوی حقیقت خویش است.


تعبیر خواب دمپایی تنگ

تعبیر خواب دمپایی, معنی دیدن دمپایی در خواب, تعبیر خواب دمپایی لا انگشتی, تعبیر خواب دمپایی قهوه ای, تعبیر خواب دمپایی تنگ, تعبیر خواب دمپایی مشکی, تعبیر خواب دمپایی زرد, تعبیر خواب دمپایی آبی رنگ, تعبیر خواب دمپایی سفید چیست, تعبیر خواب دمپایی امام جعفر صادق, تعبیر خواب دمپایی ابن سیرین

تعبیر خواب دمپایی, معنی دیدن دمپایی در خواب, تعبیر خواب دمپایی لا انگشتی, تعبیر خواب دمپایی قهوه ای, تعبیر خواب دمپایی تنگ, تعبیر خواب دمپایی مشکی, تعبیر خواب دمپایی زرد, تعبیر خواب دمپایی آبی رنگ, تعبیر خواب دمپایی سفید چیست

معبرین غربی:

دمپایی تنگ در خواب معنای در تنگنا بودن، درگیری و بدهکاری را به همراه دارد.


تعبیر خواب دمپایی مشکی

اگر کسی خواب دید که دمپایی مشکی سالم و زیبایی به پا دارد، در زندگی و کار خود با عزت و غرور و سربلندی به سر خواهد برد ولی اگر ببیند که دمپایی او پاره و کثیف و مشکی است، از شریک زندگی و یا شریک کاری خود ناراضی است و احتمال جدایی او از کار و یا شریک زندگی اش می رود.

تعبیر خواب دمپایی, معنی دیدن دمپایی در خواب, تعبیر خواب دمپایی لا انگشتی, تعبیر خواب دمپایی قهوه ای, تعبیر خواب دمپایی تنگ, تعبیر خواب دمپایی مشکی, تعبیر خواب دمپایی زرد, تعبیر خواب دمپایی آبی رنگ, تعبیر خواب دمپایی سفید چیست, تعبیر خواب دمپایی امام جعفر صادق, تعبیر خواب دمپایی ابن سیرین

تعبیر خواب دمپایی مشکی

محمد بن سیرین :

اگر درخواب کفش خود را سیاه بیند، دلیل که آن زن توانگر بُود


تعبیر خواب دمپایی زرد

دمپایی زرد نشانه ناراحتی و یا بیماری است خصوصا که دمپایی کثیف و یا پاره نیز باشد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خواستگاری: پیشنهاد خواستگاری / خواستگار برای زن بیوه و دختر دم بخت

اگر خواب ببینید دمپایی زرد به پا دارید، از همسر یا کار خود راضی نیستید.

محمد بن سیرین :

اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بُود.


تعبیر خواب دمپایی آبی رنگ

رنگ آبی در خواب نشانه رویا ها و آرزوهاست.

اگر خواب ببینید دمپایی آبی خریده اید یا پوشیده اید، به همسری که ایده ال شماست خواهید رسید و یا به سفری رویایی که آرزوی شماست خواهید رفت.


تعبیر خواب دمپایی سفید چیست

دمپایی سفید داشتن و یا خریدن به معنی سفید بختی در انتخاب همسر و یا کار است و نشان دهنده این است که در زندگی سربلند و سر افراز خواهید بود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
11 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
M
خرداد ۶, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۷ ق.ظ

من الان خواب دیدم دختر عموهای بابام که باهاشون قهریم و مث دشمن میمونن برامون و اینکه تقریبا دنبال اینن که آبرومونو ببرن یه روز بارونی شدیدددددد اومده بودن خونمون اونقد بارون شدید بود که سقف خونمون مث آبکش شده بود و ازش بارون میومد سقف خونمونم چوبی بود بعد من انگار بیرون بودم و بابام و همون مهمونا خونه بودن وقتی اومدم خونه و اون صحنه رو دیدم که سقفمون بارون میومد و بابام عین خیالش نبود عصباااااانی شدم و گفتم این چه وضعیه تمام فرشها خیس شده و تو عین خیالت نیست بعد رفتم یه ظرفی اوردم که… بیشتر بخوانید »

محسن
خرداد ۱۵, ۱۳۹۹ ۶:۴۶ ق.ظ
Reply to  M

احتمالا پاره بودن دمپایی ها خبر از قطع رابطه با افراد فامیل میدهد.که امیدوارم برای شما اینگونه نباشد

غزل
شهریور ۱, ۱۳۹۹ ۶:۴۳ ق.ظ

سلام من خواب دیدم اقایی که دوسش دارم یه دمپایی زنونه سفید میخواد بگیره پاش کرد دراورد بعدخودش یه کفش زنونه پاش بود بنظرتون تعبییر چیه

شومپت
آبان ۳, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۶ ق.ظ
Reply to  غزل

دمپایی و کفش ،زن هستن،، به راحتی تعویض یک کفش

نفس
دی ۹, ۱۳۹۹ ۱۰:۰۹ ق.ظ

سلام خسته نباشید من دوجفت دمپایی مردونه پشت در دیدم طوسی رنگ بودیعنی طوسی تیره نبود طوسی روشن بود منظورم از دو جفت یعنی دولنگ بود

مهناز
فروردین ۱, ۱۴۰۰ ۳:۲۸ ب.ظ
Reply to  نفس

سلام من خواب دیدم یک لنگه دمپایی مردانه خونه ماست و خواهرم بهم میگه چقد قشنگه این دمپایی

محدثه
بهمن ۲۱, ۱۳۹۹ ۲:۱۵ ب.ظ

سلام.من خواب دیدم که عموم که چند ماه پیش فوت کرده دمپایی آبی که میدونستم مال خونه ماست رو پاش کرده و به من نشونش میده و میگه این دمپایی توئه منم گفتم نه دمپایی من کوچیکتره. تعبیرش چیه؟؟

🍃🍃
فروردین ۱۵, ۱۴۰۰ ۵:۴۱ ق.ظ

سلام من خواب دیدم ی دمپایی آبی رنگ کسی ک دوسش دارم بهم داد ی شماره هم روش بود بعد من دادم خواهرم گفتم تا ی هفته بپوشش بعد بدش ب من این یعنی چی

🍃🍃
فروردین ۱۵, ۱۴۰۰ ۵:۴۶ ق.ظ

و اینکه بعد از ظهر بود که دیدم ی کفش اسپرت سیاه رنگ هم داشتم ک دوستم اونو کرد پاش و گفت بعدا بهت میدم ولی من نگران بودم ک نکنه دیگه بهم نده بعد ی کادو بهم داد که سه تا بشقاب رنگی توش بود ک پشتش انگلیسی نوشته بود لازمه بگم این شخص کسی ک من دوسش دارم رو میشناسه و هر دو کنکوری هستیم ولی اون تلاش بیشتری نسبت به من می‌کنه منظور خواب این بوده ک اون شخص قبول میشه ولی من چون ول کردم قبول نمیشم درسته؟؟؟

z
اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰ ۷:۰۴ ق.ظ

دیدم دارم میرم دانشگاه، یک لنگه کفش بپا داشتم، یک لنگه دمپایی، یادم رفته بود هر دوتا رو عوض کنم . ولی نگران نبودم، گفتم حالا وقتی رسیدم میگم فراموشم شده . تعبیرش چیه بنظرتون؟

آیلین
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰ ۹:۱۰ ق.ظ
Reply to  z

سلام تعبیره خواب قایم کردن دنپایی کسی به چه معنی است تو خواب خواستم بدمش به صاحبش اما دیگه ندیدم دادمش بیدار شدم