تعبیر خواب چادر: چادر نماز / چادر سفید، سیاه، سبز / چادر مسافرتی

تعبیر خواب 🔥 , حرف چ ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ ۶۸ دیدگاه

تعبیر خواب چادر: تعبیر خواب چادر نماز / چادر به سر داشتن دختر / تعبیر خواب چادر سفید، چادر سیاه گمشده، چادر سبز / تعبیر خواب چادر مسافرتی

تعبیر خواب چادر : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وب سایت نایریکا به تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب چادر / معنی دیدن چادر در خواب

امام جعفر صادق: چادر درخواب بر سه وجه است.

اول: قدر و جاه.

دوم: مرد را زن و زن را شوهر،

سوم: کدخدای سرای.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر / معنی دیدن چادر در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی:

چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو .

اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب کشتن: کشتن برای دفاع / کشتن با اسلحه / کشتن برادر / قصد کشتن من

تعبیر خواب چادر رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ا گر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری.

تعبیر خواب هدیه دادن چادر:

اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می دهد آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند.

برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر عزیز می شود.

محمدبن سیرین گوید:

چادر درخواب دیدن، محافظ زن است.

اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است.

لکن آن کار را از او مکروه دارند.


تعبیر خواب چادر نماز

تعبیر خواب نماز خواندن با چادر نماز سفید گلدار:

در حالت کلی چارد پنهان ماندن گناه و یا از بین رفتن گناه است وقتی که خود را در حال نماز با چارد نماز می بینید معنی اش این است که شما به واسطه عبادات گناهانتان از بین می رود.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر نماز

تعبیر خواب خریدن چادر نماز سفید گلدار:

خریدن این نوع چادر بسیار خوب است چه برای خودت خریده باشی و چه برای اینکه به دیگران هدیه دهی.

معنی این خواب زیاد شدن روزی است و به جایگاه بلند رسیدن هم می تواند باشد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب عقرب: تعبیر خواب عقرب سیاه بزرگ / تعبیر خواب کشتن عقرب (کژدم)

تعبیر خواب مرده چادر نماز سفید گلدار به سر کند:

اگر در خواب ببینی که مرده ای چنین چادری به سر دارد چه او را بشناسی و چه برایت غریبه باشد معنی این خواب این است که عمر شما زیاد می شود و این خواب خوبی است.

پاره کردن چادر نماز سفید گلدار:

این خواب ، خواب خوبی نیست و معنی اش این می شود که شما به بلا و یا گناه دچار محی شوید خواه خودتان آن را پاره کنید و یا چادر را پاره شده ببینید و یا در دعوا آنرا پاره کنید.


تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر

اگر دختر مجردی خواب ببیند چادری شده است و فرقی ندارد رنگش چه باشید سفید باشد یا سیاه رنگی باشد یا ساده طرح دار باشد یا نباشد این نشانه ی شوهر است.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر

به این معنا که ممکن است بزودی به خانه ی بخت برود و یا پسری از او در جمعی خواستگاری کند.

تعبیر دومش از دیدگاه آن حضرت رسیدن به قدرت کمال و سعادت است به قدری که حتی دیگران حسرت حال او را بخورند مانند موفقیت های چشمگیر و یا پیروزی های پی در پی و سومین معنای ان صحبت با بزرگان است


تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر

دیدن چنین خوابی معنی اش این است که شما در زندگی خود آرامش دارید و بدی ها و گناه های گذشته شما جای خود را به خوبی و حسنات داده است و شما در راه درستی قدم بر می دارید.

همچنین بخوانید:  مرده : تعبیر خواب مرده / تعبیر خواب مرده نشانه چیست؟ / معنی خواب دیدن مرده

باید تلاش کنید که به این راه ادامه دهید.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر


تعبیر خواب چادر سیاه گمشده

گم شدن چادر مشکی در خواب یعنی به دلیل آن که فرد وارد محیط ارتباطی جدید شده گرفتار احساس فقدان شود.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر سیاه گمشده

درست مانند این که ناگهان شما را از پشت میز بلند کنند و مسئولیت اجرایی دهند.

طبیعی است که آدمی که سرو کارش با میز و پرونده و تعداد انگشت شماری آدم بوده، در موقعیت جدید تپش قلب بگیرد.


تعبیر خواب چادر سبز

پارچه چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر سبز


تعبیر خواب چادر مسافرتی

چادر مسافرتی در خواب نشانه تغییرات کوتاه مدت شما در امور روزانه است

اگر خواب دید که در جایی چادر زدید تعبیرش این است که وضعیتی که در آن قرار گرفته اید امن نیست.

اما این خواب می تواند تفاسیر گوناگونی نیز داشته باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر مسافرتی

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

تعبیر خواب بودن در چادر مسافرتی هستید این است که نیاز به تغییر موقت در روتین روزمره تان دارید.

نیاز دارید که زمانی را بگذارید و از سخت کار کردن روزانه دور شوید.

دیدن این خواب ممکن است به معنی بی ثباتی و نا امنی در موقعیت فعلی تان باشد.

شما نمی خواهید که یک جا بشینید.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در چادری به سر می برید ، تعبیرش آن است که دگرگونی و تحولاتی در زندگی شما روی خواهد داد .

تعبیر دیدن تعدادی چادر در خواب ، آن است که به اتفاق دوستانی وفادار و صمیمی به چند سفر خواهید رفت .

تعبیر خواب خرید چادر مسافرتی نشان می دهد که در آینده ای نزدیک سفر جالبی خواهید داشت


تعبیر خواب چادر نماز پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می‌شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر نماز پاره

به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند.

کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می‌گردد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
68 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
یاسمین
آبان ۲۴, ۱۳۹۸ ۱۲:۵۳ ب.ظ

من خواب دیدم که با خواهر و پدرم در خیابان هستیم بعد من برهنه بودم چادر خواهرم را که در خوابم خیلی کوچکتر از الانش بود را گرفتم و پوشیدم میخواستم ببینم چه تعبیری داره

مهسا
دی ۲۳, ۱۳۹۸ ۳:۴۳ ب.ظ

دوست عزیزم ان شاءلله که خیره،چون از یک حالت عریانی خودتون رو حفظ کردید خیلی خوبه،شاید به این معناست که وضعیت حالاتون به خاطر یک سری اعمال خوب نیست ولی شما به خودتون کمک میکنید و وضعیتتون رو اصلاح میکنید،چون خودتون چادر خواهرتون رو به سر کردید،یا شاید هم هشدار باشه که مراقب اعمالت باش و خودت رواصلاح کن،در هر حال انشالله که خیره،منم واستون دعا میکنم،راستی هر موقع خوابی دیدی چه خوب چه بد حتما حتما صدقه بندازید، و از خدا بخواهید که خیر اون خواب رو براتون مقدر کنه و شرش رو ازتون دور کنه.انشالله که سلامت باشید.

Asodeh
دی ۲۹, ۱۳۹۸ ۱۲:۱۴ ب.ظ

سلام
من خواب دیدم توی خونه پدریم یه چادر نماز گلدار خوشگل دیدم و می خواستم بردارم برای خودم ولی گفتن که این برای خواهر کوچیکم هست. خودم متأهلم و خواهرم مجرد. تعبیرش چیه؟

حیات
فروردین ۳, ۱۳۹۹ ۳:۴۳ ق.ظ
Reply to  Asodeh

سلام منم یه همچین خوابی دیدم اما من مجردم من خواب دیدم تو خونمون یه چادر گلدار ب حالت های سفید وخاکستری پیدا کردم سرم کردم ولی گفتن برای عروسمونه

مطهره
بهمن ۸, ۱۳۹۸ ۲:۳۱ ق.ظ

سلام من خواب دیدم خواهر برادرم همرام تو یه ماشین بودیم و توی تاریکی شب میخواسیم بریم خونه ولی خیلی دور بود تو یه کوچه ک پیچیدم خیلی تاریک بود فقط یه خانمی بود ک چادر. سفی سرش بود و پشتش اونطرف بود ترسیدم دور زدم ک برم شروع کرد قران خوندن و صدای قرانش بهم میرسید

مهدخت مبارکی
اسفند ۶, ۱۳۹۸ ۷:۳۴ ق.ظ

داشتن چادر سفید به سر در ختم مرده تعبیرش چیست

محرابی
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹ ۸:۵۰ ق.ظ

سلام

ریحانه تقی زاده
تیر ۳۱, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۷ ق.ظ
Reply to  محرابی

دیدن چادر سفید در مراسم ختم چیست

🥰
شهریور ۲۱, ۱۳۹۹ ۸:۲۷ ق.ظ
Reply to  محرابی

ع سلام خوبی

ریحانه تقی زاده
تیر ۳۱, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۳ ق.ظ

تعبیرش روببینم

نیلوفر
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸ ۱۰:۳۶ ق.ظ

سلام من باردارم دیشب خواب دیدم مادرشوهرم یک چادر برای مادرش خریده من پوشیدمش بعدخیلی خوشم امد از چادر با خودم گفتم کاش بده بمن چادر را میشه واسم تعبیرش کتین

Shayan
اسفند ۱۷, ۱۳۹۸ ۹:۲۷ ق.ظ

سلام خسته نباشید تو روخدا کمکم کنید خواهش میکنم میخواستم یه چیزی بپرسم الان دو سه ماهه دارم خواب میبینم میرم بیرون یه زن چادری میبینم با چادر مشکی کلن خودشو پوشونده که بچه هارو میزاره زیر چادرش بچه ها داد میزنن با خودش میبره منم نزدیکش نمی رم بعد دیشب داشتم خواب می دیدم که توی اتوبانم چند دفعه این مسیر و رفتم دوباره از اول شروع شده بعد هی که جلو تر میرم اتوبانه ساخته میشه بعد که اون مسیر و رد کردم دیدم یواش یواش اون زن چادری بازم داره میاد میخواد یه بچه رو ببره من… بیشتر بخوانید »

س
بهمن ۱۲, ۱۳۹۹ ۸:۳۵ ق.ظ
Reply to  Shayan

قبل خواب هر شب ایت الکرسى بخون و بخواب. دیگه نمیبینى.

عالیه
اسفند ۱۷, ۱۳۹۸ ۷:۱۲ ب.ظ

خواب دیدم یک زن مطلقه در هنگام نماز چادرم را از سرم برداشت در ضمن من متاهلم

m
اسفند ۲۵, ۱۳۹۸ ۱۰:۴۷ ب.ظ

خواب دیدم دوستم چادر سبز برسرکرده

س
شهریور ۲۱, ۱۳۹۹ ۸:۲۸ ق.ظ
Reply to  m

مه هم خواب دیدم که برم کسی هدیه می‌دهد

فاطمه
فروردین ۹, ۱۳۹۹ ۵:۴۴ ق.ظ

سلام من متاهلم و دوتا بچه هم دارم خواب دیدم یه آشنایی یک چادر یاسی یا آبی گلدار خوشگل به من داد و من بلافاصله دوختم و سر گرفتم لطفا تعبیرش رو میفرمایید؟

ابتسام
فروردین ۱۵, ۱۳۹۹ ۱۰:۱۱ ق.ظ

با سلام من دختری مجرد هستم خواب دیدم که اول یه چادر نماز گلدار سر کردم و بعد چادرم را با چادرسفید که باهاش به سفر مکه رفته بودم عوض کردم یکی از مردایی که تو جمع بود گفت شما که رفتی حج حاکم ما بشو ولی من قبول نکردم و باخنده گفتم شماها بزرگترید و نفر سوم به نماز ایستادم. بعداز ان با خانوادم به بازار رفتیم و دوغ محلی غلیظ و شیرین (دوغ را چشیدم) خریدیم.
باتشکر

فاطنه
فروردین ۲۲, ۱۳۹۹ ۷:۵۱ ق.ظ
Reply to  ابتسام

سلام فاطمه هستم دیشب مادرم خواب دیده که یه چادررم رنک یکی از دوستام برام دوخته سر کردم بعدش ی برای دخترم و یکی برای برادر زادم دوخته البته خودم مطلقه هستم ممنون میشم جواب بدید

سامره
فروردین ۲۳, ۱۳۹۹ ۸:۱۴ ق.ظ

سلام مادر مریضم درخواب با چادر احرام به کربلا میرفت

ساره
فروردین ۲۳, ۱۳۹۹ ۹:۵۵ ق.ظ

سلام من خواب دیدم کسی که زمانی بهش علاقمند بودم با چادر من صورتشو خشک کرد با اینکه خیلیها اطراف ما بودن از خانوادشون

س
فروردین ۲۳, ۱۳۹۹ ۷:۴۷ ب.ظ

سلام. شوهرم خواب دیده موقع اذان صبح از خواب بیدار شدم و با یه چادر رنگی زیبا نماز خواندم. تعبیرش چی میشه؟ لطف میکنید جواب بدین

پریسا
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹ ۲:۳۵ ب.ظ

سلام .خواب دیدم پدر بزرگم روکه خیلی وقته فوت شده با یه دختر تقریبا ۱۰ ساله .هردوبا چادر مشکی از پشت یه شیشه دایره ای دیدم .با تعجب نگاش کردم دیدم اره خودشه زبونم بند اومده بود نگاه کرد و رفت هر چی اشاره دادم بیا نیومد .دوتایی با چادر مشکی رفتن .تعبییر چیه؟؟

امیر
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۹ ۵:۳۵ ق.ظ

در خواب دیدم ک فردی از من درخواست چادر و سجاده نماز کرده است

امیر
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۹ ۵:۳۷ ق.ظ

سلام کسی تعبیرخوابم را میداند

س
شهریور ۲۱, ۱۳۹۹ ۸:۲۹ ق.ظ
Reply to  امیر

نخیر

فرزانه سعادت
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۹ ۶:۲۰ ق.ظ

خواب دیدم بسیاری زنان چادرمشکی به سردرراهی میروندمن هم به دنبالشان میروم البته درتعقیب زنی مومنه ومحجبه که می‌شناسمش آشپزمحل کارمان است که الان به دلیل قرنطینه تعطیل میباشداوهم چادرمشکی به سرداردباآنهامیروددرحالیکه این خانم درحال عادی چادرنمیپوشدپوشش بسیارمحجبه امابامانتومن اوراتعقیب میکنم که ببینم آیاجای جدیدی سرکارمیرودیانه که به مرورزمان چادرمشکی زیادوزژادت میشوندومن اوراکم کرده ودیگرپیدایش نمیکنم میشه خوابم روتعبیرکنیدمرسی

نفس شکوری
خرداد ۱, ۱۳۹۹ ۱۲:۲۲ ب.ظ

سلام من دو شبه دارم خواب میبینم ک چادر سرمه ی بار چادر مشکی برا شهادت امام علی بود ک قران ب سرم بود گریه میکردم نفرین میکردم کسایی ک اذییتم کردن دیشبم خواب دیدم چادر نماز سفید بلندو با گلای ابی سرمه نماز عصرو ظهر و میخونم خیلی سخته برام ولی بسختی خوندمش توخوابم شک داشتم رکت درسته یا ن ولی یکی نمیزاشت تمرکز کنم همش چادربلند ب پام گره میخور سرم گیج میخورد ب زور بلند میشدم با این ک سخت بود با شک دوبار خوندم نمازو بعدش دورکعت نماز حاجتم خونم تعبیرش چیه ممنون میشم بگید

Mozhganm
خرداد ۳, ۱۳۹۹ ۹:۳۳ ق.ظ

سلام من خواب دیدم رفتم ۳تا چادر دوختم یه مشکی یه آبی یه صورتی میخوام بدونم معنیش چیه

مژگان
خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۱:۲۸ ب.ظ

سلام دیشب خواب دیدم پشت تریبون مدرسه وایستادم همیشه اونجا بهمون جایزه میدادن چندین نفر دختر بودیم یه خانمی اومد رو سر هممون چادر سفید انداخت میشه لطفا تعبیرشو بگین

گمنام
خرداد ۲۳, ۱۳۹۹ ۱:۴۹ ب.ظ

سلام من چند روز پیش خواب دیدم اینکه یه چادر سفید برا عقد هستش رو پوشیدم همراه با روسری سفید خیلی محجبه بودم ولی در واقع من در حالت عادی با مانتو میرم بیرون اگر میشه تعبیر کنید این خواب رو👆

قنبری
خرداد ۳۱, ۱۳۹۹ ۵:۳۷ ق.ظ

سلام من خواب دیدم اول با چادر نماز میزنم بیرون وسط راه چادر مشکی سرم میکنم خواستم ببینم تعبیرش چی هست ممنون

رونا
تیر ۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۳۲ ق.ظ

خوب

سنا از کابل
تیر ۹, ۱۳۹۹ ۱:۱۱ ق.ظ

من خواب دیدم که به خانی یکی از نزدیکان رفتم و او برایم یک چادر با پارچ یی مشابی به رنگ سبز برایم هدیه میدهید

سید
تیر ۱۹, ۱۳۹۹ ۴:۵۹ ق.ظ

خوبه به مرادت میرسی یک خوشحالی در راه است

س
شهریور ۲۱, ۱۳۹۹ ۸:۲۵ ق.ظ
Reply to  سید

تشکر اما لطفا از دل تان تعبیر نکنین

س
شهریور ۲۱, ۱۳۹۹ ۸:۳۰ ق.ظ

مه هم ایقسم خواب دیدیم اگر تعبیرت ره پیدا کردی همرای ما هم شریک بساز

Raha
تیر ۲۳, ۱۳۹۹ ۹:۵۴ ب.ظ

 خسته نباشید من دختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم رفتم بازار که یکهو یه چادر مشکی خیلی خوشکل گلدار سر یه مانکن دیدم بعد رفتم مادرمو صدا زدم که بهش نشون بدم که بخرش بعد که دیدم وارد مغازه شدیم طرف پارچه های رنگی رنگی خیلی خوشکل اورد نشون ما داد اما من داشتم دنبال چادره میگشتم که رفته بود زیر پارچه ها که یهو دیدمش و گفتم به مامانم اینه چادره بعد میخواستم بخرمش که پول کافی نداشتم که به طرف گفتم من ۲۰هزار تومن دارم میشه اینو بدم بقیشو بعدا بدم بعد که نگاه کردم توی کیفم… بیشتر بخوانید »

باران
تیر ۲۴, ۱۳۹۹ ۹:۲۲ ق.ظ
Reply to  Raha

سلام خسته نباشید من خواب دیدم یه زنی (که شده همسر مردی که من قبلا خیلی دوستش داشتم) یه پارچه سفید عروسی به من هدیه داد وچادر سفیدراسر من کرد خواستم ببینم تعبیرش چیه؟

باران
تیر ۲۴, ۱۳۹۹ ۹:۳۵ ق.ظ

سلام خسته نباشید من خواب دیدم یه زنی (که شده همسر مردی که من قبلا خیلی دوستش

داشتم) یه پارچه سفید عروسی به من هدیه داد وچادر سفیدراسر من کرد خواستم ببینم تعبیرش چیه؟

محمد
مرداد ۳, ۱۳۹۹ ۸:۰۴ ب.ظ

دوستان در خواب دیدم که در مغازه ام تعداد زیادی صندلی فلزی رو هم انباشته شده و ته مغازم یه شخص مجهول با چادر مشکی هست و تا خواستم برم ببینم کی هست خودش را کلا ته مغازه قایم کرد طوری که اصلا ندیدمش . میتونید راهنمایی کنید

ترنم
مرداد ۱۱, ۱۳۹۹ ۹:۳۴ ق.ظ

سلام من خانم بارداری هستم که خواب دیدم چادر سفید به سر دارم و تفنگ بلند مشکی به دست و از دست گروه داعش در حال فرار هستم

amoltv
دی ۱۴, ۱۳۹۹ ۷:۰۱ ب.ظ
Reply to  ترنم

یعنی از دست دشمنانتان فراری هستین . و میخواید از کسی فرار کنید. ظاهرا” شما دشمنی دارین که به بارداری شما و به زندگی شما داره حسادت میکنه یا یک جایی از زندگی شما حسادت میکنه

مراقب اعمالتون باشید ببینید چه چیزی برای از بین بردن دشمن وجود داره قرآن و اسپند بر شما واجبه چون شما باردار هستید این خواب نشانه اینه که شما بایداز اسپند یا اسفند و قرآن استفاده کنید

تشکر

amoltv
دی ۱۷, ۱۳۹۹ ۹:۵۰ ق.ظ
Reply to  ترنم

یعنی دشمن داری یا حسود.

امینی
مرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۶:۵۶ ق.ظ

سلام،من خواب دیدم به همراه عمه ام به نانوایی رفتم یک پسر که هم محلیمان بود در نانوایی به همراه صاحب نانوایی بود آن پسر به من گفت چادرت رو بده منم چادر نمازم رو به او دادم و دیدم که آن را دارد تا میزند پس از تا زدن دوباره آن را به من داد

امینی
مرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۹:۲۸ ق.ظ

سلام من خواب دیدم با عمه ام به نانوایی رفتیم تو نانوایی یه پسره که هم محلیمون در واقعیت هست توی نونوایی نشسته، به من گفت که چادرت رو بده منم چادر مشکی سرم بود اما چادر نمازم رو یهو بهش دادم بعد دیدم داره اونو تا میزنه و بعداز تا زدن دوباره بهم پس داد

سارا گرانسایه
شهریور ۳, ۱۳۹۹ ۹:۴۵ ق.ظ

درود بر شما وقت بخیر خواب دیدم محل کارم (شغل اولم شرکت) هستم و خواهر و داداشم یک نوزاد رو میارن تحویلم بدن که مثلا بچه ی خودم هست اما خواهرم ازش مراقبت میکرده و من باعجله در حالی که چادر به سر داشتم (در واقعیت چادری نیستم) دوبال چادرم رو گرفته بودم و می دویدم به سمت خواهرم که بچه رو تحویل بگیرم و در مسیر دستم رو گذاشتم روی شکمم و باخود گفتم خوبه من تیرماه فارق شدم و کسی از بارداری و بچه دارشدن من خبردار نشد (منظورم همکارهای دانشگاهم بوده که از بهمن تا به اکنون… بیشتر بخوانید »

ثریا
مهر ۷, ۱۳۹۹ ۱۱:۲۶ ق.ظ

خواب دیدم یه مردپارچه فروش اومده توحیاطمون پارچه های قشنگی داشت منم رفتم چشمم افتادبه یه پارچه چادری مشکی خیلی قشنگ بود قصدداشتم بخرم که ازخواب بیدارشدم

amoltv
دی ۱۷, ۱۳۹۹ ۹:۴۹ ق.ظ
Reply to  ثریا

باید چادری شی اگرهستی یعنی خدا ازت راضیه ولی مواظب باش شیطون گولت نزنه

از طرفی معلومه شما چادر رو خیلی دوست دارین

تشکر از شما

محبوبه
آبان ۳, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۷ ب.ظ

سلام من دوشب پیش خواب دیدم با چادرمشکی دارم نماز میخونم کنارم چندتاشمع روشنه وقتی به سجده رفتم چادرم آتیش میگیره بعد همه جاش پاره میشه میشه تعبیرش رو واسم مگید خیلی استرس دارم‌

amoltv
دی ۱۴, ۱۳۹۹ ۶:۵۷ ب.ظ
Reply to  محبوبه

سلام

دو حالت وجود داره

یک اینکه ممکنه یکی از بستگانتان یا دوستتان را از دست بدید

دو اینکه به احتمال زیاد شیطون وارد زندگیتون داره میشه

چون شیطون از آتیشه و شما یدید چادرتون داره آتیش میگیره پس مشحصا” شیطون داره وارد زندگیتون میشه شاید هم جن وارد چادرتون شده حالا مسلمان یا چیز دیگه نمیدونم

بهتره دعای طول عمر بخونید که اگر تعبیرش اینه که یکی از بستانگانتان یا دوست یا اقوام نزدیکتان خدایی نکرده میخواد بمیره با دعای طول عمر مرگش عقب تر بیفته

تشکر.

فاطمه عظیمی
آبان ۱۲, ۱۳۹۹ ۳:۲۵ ق.ظ

سلام من خواب دیدم در مسجد هستم و دو عدد چادر نماز بر سر کردم و اتفاقا چادر رو از افراد داخل مسجد گرفتم و بییار هم زیبا و قشنگ بودن هر دو چادر

سمیه
آبان ۱۹, ۱۳۹۹ ۷:۵۱ ب.ظ

سلام،من خواب دیدم چادر سفید نمازی دارم ،یه مردجوان برداشت برد ،دوباره برگردوند،بعد دوباره برداشته بود برده بود ،گفتم این چرا چادر منو برداشته برده

سیما
آذر ۲۸, ۱۳۹۹ ۷:۰۱ ق.ظ

سلام من خواب دیدم کسی عبای عربی سفید رنگ بهم هدیه داده ازایناکه زن های عری زبان سرشون میکنن… این چ تعبیری داره؟

ستاره
دی ۱۳, ۱۳۹۹ ۸:۰۱ ب.ظ

سلام اگه کسی خواب ببینه خونه یه زن مرده رفته بعد که میخواد برگرده بهش میگه اون چادر مال توئه ببرش تعبیرش چی میشه

مهسا
دی ۲۶, ۱۳۹۹ ۶:۵۸ ق.ظ

سلام در خواب دیدم عمه پسری که دوستش دارم با او در یک فروشگاه بودن من هم در همان فروشگاه بودم که در خواب ناراحت بودم به درون اتاقی رفتم که او نیز عمه اش را فرستاد و دردستان عمه اش یک چادر رنگی بود که برای من اورده بود که ناگهان از که میخواستن از من برای آن پسر خواستگاری کندتعبیر خوابم چیست

ملیحه
دی ۲۷, ۱۳۹۹ ۷:۳۳ ق.ظ

سلام من خالم تازه مرده در خواب دیدم رفته کربلا از اونجا برای مادرم پارچه چادری گلدار سبز رنگ و برای من چادر گلدار قرمز رنگ هدیه داد
تعبیرش چیه؟

فاطمه1375
بهمن ۵, ۱۳۹۹ ۱:۱۴ ب.ظ

سلام
من خواب دیدم در بیت الحرام هستم و امام جماعتش بالای منبر رفته برای سخنارنی منم پشت سرامام جماعت و با چادر سفید نشستم

زهرا
بهمن ۱۱, ۱۳۹۹ ۵:۰۳ ق.ظ

سلام من مادرم فوت شده و دیشب خواب دیدم ک اومده خونمون و ب من یه چادر دادن تعبیرش چیه؟

زهرا
بهمن ۲۱, ۱۳۹۹ ۱۱:۱۱ ق.ظ

سلام .مادربزرگ ۶ ماهه فوت شده .. یکی از اقوام تو خواب دیده که مادربزرگم میگه دخترم چادرنمازمو برام فرستاده میتواستم بدونم تعبیرش چیه؟

لیلا
اسفند ۲۶, ۱۳۹۹ ۱:۲۹ ب.ظ

من خواب دیدم دو روز پیش ک چادر زیبای سفید گلداری بر سر دارم ود ر کنار دریا میدوم و خیلی هم در خواب جوان بودم و غرق در شادی بودم تعبیرش چیست

رقیه
فروردین ۱۳, ۱۴۰۰ ۱۱:۲۹ ق.ظ

سلام.خواب دیدم که عروسی که آشنا بودبعد از تموم شدن مراسمش چادر عروسیشو بهم هدیه کرد و منم اونو پوشیدم.تعبیرش چیه؟

مریم
فروردین ۲۷, ۱۴۰۰ ۸:۵۴ ق.ظ

سلام خواب دیدم با چادر نازک نماز میخونم بلوز و شلوار بودم ولی جایی از بدنم مشخص نبود لطف میکنین بگین تعبیرش چیه؟

زینب
فروردین ۳۱, ۱۴۰۰ ۸:۳۱ ق.ظ

من خواب دیدم چادر نمازی دوستم داره برام میدوزه میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟

مرضیه
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰ ۵:۱۷ ق.ظ

سلام من درعالم خواب دیدم که ب مدرسه رفتم مدرسه شلوغی بود ویه استاد مرد داشتیم که معلممون بود استادمون تعداد زیادی چادر خرید و به همه داد نوبت من که رسید گفتم مال من یه دونه خوشگلشوبده میخوام واسه خواستگاریم سر کنم اما وقتی ب من رسید ی چادر طرح دارکه طرحش قدیمی بود داد اما مال دیگرون خیلی خوشکل بود چادرهاشون من گفتم نمیخوام بعد رفتم توسبد نگاه کرده چادرهای زیادی بودن با رنگ سبز وسفید وای من همشونو تا کردم گذاشتم سرجاش من در عالم واقعیت دارم از همسرم جدا میشم نمیدونم تعبیر دیدم این خواب چیه… بیشتر بخوانید »

فاطمه
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۰ ۶:۱۳ ق.ظ
Reply to  مرضیه

سلام فاطمه هستم بیمارم دوسه ماه پیش خواب پدرمادر فوت شدم رودیدم که درحال ساختن خانه ای بود ویک خانه درست کرده بود دروپنجره هاش رنگ سفید وخوشکل بود روی زمین گزاشته بود خونه هم فقد دیوارهاشو بالا برده بود که زن بابام از بابام پرسیداون خونه ازکی بابام گفت درستش میکنم کمکم برای فاطمه

م.قاسمی
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰ ۹:۳۱ ب.ظ

سلام خواب دیدم مادردوستم سه تاچادررنگی بمن هدیه دادیکیش رنگ زردبودسرم کردیکیشم رنگش خیلی خوشگلش بوددادبهم میخواستم ببینم تعبیرش چیه

ریحان
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰ ۶:۵۶ ق.ظ

سلام .من خواب دیدم پسری که دوسش دارم داره باچادر سفید تو حرم نماز میخونه