تعبیر خواب چادر: چادر نماز / چادر سفید، سیاه، سبز / چادر مسافرتی

تعبیر خواب 🔥 , حرف چ ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳ دیدگاه

تعبیر خواب چادر: تعبیر خواب چادر نماز / چادر به سر داشتن دختر / تعبیر خواب چادر سفید، چادر سیاه گمشده، چادر سبز / تعبیر خواب چادر مسافرتی

تعبیر خواب چادر : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وب سایت نایریکا به تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر خواب چادر / معنی دیدن چادر در خواب

امام جعفر صادق: چادر درخواب بر سه وجه است.

اول: قدر و جاه.

دوم: مرد را زن و زن را شوهر،

سوم: کدخدای سرای.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر / معنی دیدن چادر در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی:

چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو .

اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب سیر | تعبیرخواب سیر از معبران معروف و بزرگ

تعبیر خواب چادر رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ا گر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری.

تعبیر خواب هدیه دادن چادر:

اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می دهد آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند.

برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر عزیز می شود.

محمدبن سیرین گوید:

چادر درخواب دیدن، محافظ زن است.

اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است.

لکن آن کار را از او مکروه دارند.


تعبیر خواب چادر نماز

تعبیر خواب نماز خواندن با چادر نماز سفید گلدار:

در حالت کلی چارد پنهان ماندن گناه و یا از بین رفتن گناه است وقتی که خود را در حال نماز با چارد نماز می بینید معنی اش این است که شما به واسطه عبادات گناهانتان از بین می رود.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر نماز

تعبیر خواب خریدن چادر نماز سفید گلدار:

خریدن این نوع چادر بسیار خوب است چه برای خودت خریده باشی و چه برای اینکه به دیگران هدیه دهی.

معنی این خواب زیاد شدن روزی است و به جایگاه بلند رسیدن هم می تواند باشد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آفتابه: تعبیر خواب آفتابه ابن سیرین و امام صادق / تعبیر خواب آفتابه مسی

تعبیر خواب مرده چادر نماز سفید گلدار به سر کند:

اگر در خواب ببینی که مرده ای چنین چادری به سر دارد چه او را بشناسی و چه برایت غریبه باشد معنی این خواب این است که عمر شما زیاد می شود و این خواب خوبی است.

پاره کردن چادر نماز سفید گلدار:

این خواب ، خواب خوبی نیست و معنی اش این می شود که شما به بلا و یا گناه دچار محی شوید خواه خودتان آن را پاره کنید و یا چادر را پاره شده ببینید و یا در دعوا آنرا پاره کنید.


تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر

اگر دختر مجردی خواب ببیند چادری شده است و فرقی ندارد رنگش چه باشید سفید باشد یا سیاه رنگی باشد یا ساده طرح دار باشد یا نباشد این نشانه ی شوهر است.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر

به این معنا که ممکن است بزودی به خانه ی بخت برود و یا پسری از او در جمعی خواستگاری کند.

تعبیر دومش از دیدگاه آن حضرت رسیدن به قدرت کمال و سعادت است به قدری که حتی دیگران حسرت حال او را بخورند مانند موفقیت های چشمگیر و یا پیروزی های پی در پی و سومین معنای ان صحبت با بزرگان است


تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر

دیدن چنین خوابی معنی اش این است که شما در زندگی خود آرامش دارید و بدی ها و گناه های گذشته شما جای خود را به خوبی و حسنات داده است و شما در راه درستی قدم بر می دارید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب خون: خون قاعدگی / خون از دهان / خون آمدن از سر / خون بالا آوردن

باید تلاش کنید که به این راه ادامه دهید.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر


تعبیر خواب چادر سیاه گمشده

گم شدن چادر مشکی در خواب یعنی به دلیل آن که فرد وارد محیط ارتباطی جدید شده گرفتار احساس فقدان شود.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر سیاه گمشده

درست مانند این که ناگهان شما را از پشت میز بلند کنند و مسئولیت اجرایی دهند.

طبیعی است که آدمی که سرو کارش با میز و پرونده و تعداد انگشت شماری آدم بوده، در موقعیت جدید تپش قلب بگیرد.


تعبیر خواب چادر سبز

پارچه چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر سبز


تعبیر خواب چادر مسافرتی

چادر مسافرتی در خواب نشانه تغییرات کوتاه مدت شما در امور روزانه است

اگر خواب دید که در جایی چادر زدید تعبیرش این است که وضعیتی که در آن قرار گرفته اید امن نیست.

اما این خواب می تواند تفاسیر گوناگونی نیز داشته باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر مسافرتی

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

تعبیر خواب بودن در چادر مسافرتی هستید این است که نیاز به تغییر موقت در روتین روزمره تان دارید.

نیاز دارید که زمانی را بگذارید و از سخت کار کردن روزانه دور شوید.

دیدن این خواب ممکن است به معنی بی ثباتی و نا امنی در موقعیت فعلی تان باشد.

شما نمی خواهید که یک جا بشینید.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در چادری به سر می برید ، تعبیرش آن است که دگرگونی و تحولاتی در زندگی شما روی خواهد داد .

تعبیر دیدن تعدادی چادر در خواب ، آن است که به اتفاق دوستانی وفادار و صمیمی به چند سفر خواهید رفت .

تعبیر خواب خرید چادر مسافرتی نشان می دهد که در آینده ای نزدیک سفر جالبی خواهید داشت


تعبیر خواب چادر نماز پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می‌شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب چادر, معنی دیدن چادر در خواب, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر سیاه گمشده, تعبیر خواب چادر سبز, تعبیر خواب چادر مسافرتی, تعبیر خواب چادر نماز پاره

تعبیر خواب چادر نماز پاره

به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند.

کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می‌گردد.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

23
نظر خود را ارسال کنید

20 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین پرطرفدارترین
Notify of
یاسمین

من خواب دیدم که با خواهر و پدرم در خیابان هستیم بعد من برهنه بودم چادر خواهرم را که در خوابم خیلی کوچکتر از الانش بود را گرفتم و پوشیدم میخواستم ببینم چه تعبیری داره

مهسا

دوست عزیزم ان شاءلله که خیره،چون از یک حالت عریانی خودتون رو حفظ کردید خیلی خوبه،شاید به این معناست که وضعیت حالاتون به خاطر یک سری اعمال خوب نیست ولی شما به خودتون کمک میکنید و وضعیتتون رو اصلاح میکنید،چون خودتون چادر خواهرتون رو به سر کردید،یا شاید هم هشدار باشه که مراقب اعمالت باش و خودت رواصلاح کن،در هر حال انشالله که خیره،منم واستون دعا میکنم،راستی هر موقع خوابی دیدی چه خوب چه بد حتما حتما صدقه بندازید، و از خدا بخواهید که خیر اون خواب رو براتون مقدر کنه و شرش رو ازتون دور کنه.انشالله که سلامت باشید.

Asodeh

سلام
من خواب دیدم توی خونه پدریم یه چادر نماز گلدار خوشگل دیدم و می خواستم بردارم برای خودم ولی گفتن که این برای خواهر کوچیکم هست. خودم متأهلم و خواهرم مجرد. تعبیرش چیه؟

حیات

سلام منم یه همچین خوابی دیدم اما من مجردم من خواب دیدم تو خونمون یه چادر گلدار ب حالت های سفید وخاکستری پیدا کردم سرم کردم ولی گفتن برای عروسمونه

مطهره

سلام من خواب دیدم خواهر برادرم همرام تو یه ماشین بودیم و توی تاریکی شب میخواسیم بریم خونه ولی خیلی دور بود تو یه کوچه ک پیچیدم خیلی تاریک بود فقط یه خانمی بود ک چادر. سفی سرش بود و پشتش اونطرف بود ترسیدم دور زدم ک برم شروع کرد قران خوندن و صدای قرانش بهم میرسید

مهدخت مبارکی

داشتن چادر سفید به سر در ختم مرده تعبیرش چیست

محرابی

سلام

نیلوفر

سلام من باردارم دیشب خواب دیدم مادرشوهرم یک چادر برای مادرش خریده من پوشیدمش بعدخیلی خوشم امد از چادر با خودم گفتم کاش بده بمن چادر را میشه واسم تعبیرش کتین

Shayan

سلام خسته نباشید تو روخدا کمکم کنید خواهش میکنم میخواستم یه چیزی بپرسم الان دو سه ماهه دارم خواب میبینم میرم بیرون یه زن چادری میبینم با چادر مشکی کلن خودشو پوشونده که بچه هارو میزاره زیر چادرش بچه ها داد میزنن با خودش میبره منم نزدیکش نمی رم بعد دیشب داشتم خواب می دیدم که توی اتوبانم چند دفعه این مسیر و رفتم دوباره از اول شروع شده بعد هی که جلو تر میرم اتوبانه ساخته میشه بعد که اون مسیر و رد کردم دیدم یواش یواش اون زن چادری بازم داره میاد میخواد یه بچه رو ببره من… بیشتر بخوانید »

عالیه

خواب دیدم یک زن مطلقه در هنگام نماز چادرم را از سرم برداشت در ضمن من متاهلم

m

خواب دیدم دوستم چادر سبز برسرکرده

فاطمه

سلام من متاهلم و دوتا بچه هم دارم خواب دیدم یه آشنایی یک چادر یاسی یا آبی گلدار خوشگل به من داد و من بلافاصله دوختم و سر گرفتم لطفا تعبیرش رو میفرمایید؟

ابتسام

با سلام من دختری مجرد هستم خواب دیدم که اول یه چادر نماز گلدار سر کردم و بعد چادرم را با چادرسفید که باهاش به سفر مکه رفته بودم عوض کردم یکی از مردایی که تو جمع بود گفت شما که رفتی حج حاکم ما بشو ولی من قبول نکردم و باخنده گفتم شماها بزرگترید و نفر سوم به نماز ایستادم. بعداز ان با خانوادم به بازار رفتیم و دوغ محلی غلیظ و شیرین (دوغ را چشیدم) خریدیم.
باتشکر

فاطنه

سلام فاطمه هستم دیشب مادرم خواب دیده که یه چادررم رنک یکی از دوستام برام دوخته سر کردم بعدش ی برای دخترم و یکی برای برادر زادم دوخته البته خودم مطلقه هستم ممنون میشم جواب بدید

سامره

سلام مادر مریضم درخواب با چادر احرام به کربلا میرفت

ساره

سلام من خواب دیدم کسی که زمانی بهش علاقمند بودم با چادر من صورتشو خشک کرد با اینکه خیلیها اطراف ما بودن از خانوادشون

س

سلام. شوهرم خواب دیده موقع اذان صبح از خواب بیدار شدم و با یه چادر رنگی زیبا نماز خواندم. تعبیرش چی میشه؟ لطف میکنید جواب بدین

پریسا

سلام .خواب دیدم پدر بزرگم روکه خیلی وقته فوت شده با یه دختر تقریبا ۱۰ ساله .هردوبا چادر مشکی از پشت یه شیشه دایره ای دیدم .با تعجب نگاش کردم دیدم اره خودشه زبونم بند اومده بود نگاه کرد و رفت هر چی اشاره دادم بیا نیومد .دوتایی با چادر مشکی رفتن .تعبییر چیه؟؟

امیر

در خواب دیدم ک فردی از من درخواست چادر و سجاده نماز کرده است

امیر

سلام کسی تعبیرخوابم را میداند

فرزانه سعادت

خواب دیدم بسیاری زنان چادرمشکی به سردرراهی میروندمن هم به دنبالشان میروم البته درتعقیب زنی مومنه ومحجبه که می‌شناسمش آشپزمحل کارمان است که الان به دلیل قرنطینه تعطیل میباشداوهم چادرمشکی به سرداردباآنهامیروددرحالیکه این خانم درحال عادی چادرنمیپوشدپوشش بسیارمحجبه امابامانتومن اوراتعقیب میکنم که ببینم آیاجای جدیدی سرکارمیرودیانه که به مرورزمان چادرمشکی زیادوزژادت میشوندومن اوراکم کرده ودیگرپیدایش نمیکنم میشه خوابم روتعبیرکنیدمرسی

نفس شکوری

سلام من دو شبه دارم خواب میبینم ک چادر سرمه ی بار چادر مشکی برا شهادت امام علی بود ک قران ب سرم بود گریه میکردم نفرین میکردم کسایی ک اذییتم کردن دیشبم خواب دیدم چادر نماز سفید بلندو با گلای ابی سرمه نماز عصرو ظهر و میخونم خیلی سخته برام ولی بسختی خوندمش توخوابم شک داشتم رکت درسته یا ن ولی یکی نمیزاشت تمرکز کنم همش چادربلند ب پام گره میخور سرم گیج میخورد ب زور بلند میشدم با این ک سخت بود با شک دوبار خوندم نمازو بعدش دورکعت نماز حاجتم خونم تعبیرش چیه ممنون میشم بگید

Mozhganm

سلام من خواب دیدم رفتم ۳تا چادر دوختم یه مشکی یه آبی یه صورتی میخوام بدونم معنیش چیه