تعبیر خواب آتش سوزی: ابن سیرین، امام صادق / آتش گرفتن خانه، شهر، جنگل، ماشین

تعبیر خواب 🔥 , حرف آ ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ ۲۸ دیدگاه

تعبیر خواب آتش و آتش سوزی: ابن سیرین و امام صادق / تعبیر خواب آتش سوزی در شهر، آتش گرفتن جنگل، ماشین، خانه دیگران، خانه پدری، خانه مرده / تعبیر خواب آتش زدن

تعبیر خواب آتش و آتش سوزی : در این مقاله از بخش تعبیر خواب در وبسایت نایریکا به تعبیر خواب آتش, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده می پردازیم.

با ما همراه باشید.

اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

تعبیر خواب آتش, آتش, آتش سوزی, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

تعبیر خواب آتش, آتش, آتش سوزی, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:


تعبیر دیدن آتش در خواب

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی کنار آتش بزرگی گرم می‌شوی، یـعـنـی به «پادشاه» بزرگی نزدیک می‌شوی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی به تو گفتند کنار آتش خودت را گرم کن، یـعـنـی مال و اموال را حفظ می‌کنی تا دچار فقر و تنگدستی نشوی .

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی که در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری که مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو استفاده کرده و هدایت می‌شوند، اگر آن آتش در حال خاموش شدن است و نورش کم می‌شود، یعنی حال و روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت، و یا چنانچه ببینی درخشش آتشی که روشن کرده‌ای بر راه راست نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یعنی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند .

تعبیر خواب آتش, آتش, آتش سوزی, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

تعبیر خواب آتش سوزی

اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، یـعـنـی مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی، ‌‌‌‌‌و اگر ببینی آتشی که در دست داشته‌ای دود دارد، یـعـنـی در آن کار بیم و ترس وجود دارد (دفع بلا و گرفتاری).

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در تنور یا آتش‌دان آتشی روشن کرده‌ای (بدون آنکه بخواهی غذائی درون آن بپزی) یـعـنـی با مردی از خانواده یا فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر آتش بدون دود ببینی، یـعـنـی به پادشاه و فرمانروا نزدیک می‌شوی و مشکل تو برطرف خواهد شد.

اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و مضرت رسد، اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر آن، از مال حرام به وی رسد.

اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.

اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کند.

مطیعی تهرانی:

اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می‌رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می‌رسد.

اگر در خواب دیده‌اید که کنار آتش نشسته‌اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده‌اید که احتمالاً می‌سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می‌گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می‌کنند.

آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی‌سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می‌کنیم و به اوج موفقیت می‌رسیم.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آرایش کردن / تعبیر خواب آرایش چشم و مو، آرایش غلیظ / مرده آرایش کرده

اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می‌شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می‌رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی‌شود.

تعبیر خواب آتش, آتش, آتش سوزی, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

تعبیر دیدن آتش در خواب

کتاب سرزمین رویاها:

شما در آتش می‌سوزید: ضرر و شکست درکار

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید، نشانه خوشبختی و سعادت است.

این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر می‌برند، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع

اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.

اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بود

اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می‌شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد

اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد.

اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود.

اگر بیند که آتشی بزرگ، قبه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد.

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد، شهری یا محله یا سرائی بسوخت، دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.

سرزمین رویاها:

آتش از آسمان می‌بارد: غم واندوه

لوک اویتنهاو می‌گوید:

آتش: اعلان خطر در مقابل یک دزد

شعله‌های آتش: مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید.


تعبیر خواب آتش ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی آتش روشن کرده‌ای تا خودت یا کس دیگری گرم شود، یعنی به دنبال چیزی خواهی بود که از آن استفاده ببری و سود کنی.

اگر ببینی برای روشنایی آتش روشن کرده‌ای، یعنی مسئله‌ای را با دلیل و منطق بیان می‌کنی و روشن می‌سازی.

اگر روشنایی آتشی را ببینی که بوسیلۀ آن می‌توان راه رفت، یعنی زاهد و پرهیزکار می‌شوی.

تعبیر خواب آتش, آتش, آتش سوزی, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

تعبیر خواب آتش ابن سیرین

تعبیر آتش با‌دود، غم و اندوه و زیان، و «پادشاهی» ستمگر می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش بیم و ترس در کارها است.

اگر ببینی دود همه سرزمین را فرا گرفته است و آتش زبانه می‌کشد، یـعـنـی آن سرزمین دچار فتنه و بلا و گرفتاری می‌شود.

اگر اخگر (پاره‌ای از آتش) روشنی ببینی، یـعـنـی نشان و پرچم «پادشاه» در آن سرزمین پدیدار می‌شود.

اگر ببینی در خانۀ تو اخگر وجود دارد، طوریکه از نور آن خانه روشن شده است، یـعـنـی کار تو پیشرفت می‌کند و کامیابی و بهره‌مندی تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن اخگر را خاموش کرده‌ای، یـعـنـی در خاندان تو دشمنی و خصومت بوجود می‌آید و کارشان به قضاوت و داوری می‌کشد.

تعبیر شراره و جرقۀ آتش در خواب این است که حرف بدی به تو می‌گویند.


تعبیر خواب آتش سوزی در شهر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی شهر یا محله و مکانی آتش گرفته، طوری که آتش سهمگین بود و همه چیز را سوزانده و دچار ترس و خوف شده‌ای، یعنی در آن مکان جنگ و درگیری بوجود خواهد آمد یا بیماری سختی گسترش می‌یابد، و اگر ببینی آتش، بعضی چیزها را سوزانده و بعضی را نسوزانده و تو را دچار ترس و خوف کرده است، یعنی در آنجا جنگ و درگیری بوجود می‌آید و اگر نور و زبانه و شعله نداشته باشد تعبیرش بیماری سخت می‌باشد.

تعبیر خواب آتش, آتش, آتش سوزی, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

تعبیر خواب آتش سوزی در شهر

اگر ببینی آتش از جائی به جای دیگر افتاد ولی صدمه‌ای نزده، یـعـنـی سود و منفعتی به تو می‌رسد و اگر فقیر هستی ثروتمند می‌شوی.

اگر ببینند در جائی آتش سوزی شده طوری که صدای زیاد و ترسناکی دارد و شعله‌هایش هم زبانه می‌کشد ولی صدمه‌ای نمی‌زند، یـعـنـی مردم آنجا با یکدیگر بحث و جدل و بگومگو پیدا می‌کنند و دچار درگیری لفظی و زبانی می‌شوند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب زایمان: زایمان مرد، زایمان دوقلو، زایمان دیگران / تعبیر بارداری و نوزاد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر آتشی از آسمان افتاد و شهر یا محله یا جائی را سوزانده است، یـعـنـی مردم آنجا در کارهایشان دچار ترس و بیم می‌شوند.

تعبیر خواب آتش سوزی در شهر نشان دهنده ویرانی و از بین رفتن تعاملات اجتماعی است.


تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست

آتش گرفتن ماشین می تواند نشان دهنده دو احساس متفاوت باشد.

اگر در خواب ببینید که ماشین شما آتش گرفته است نشان دهنده وجود خشم شدید درونی شما در ارتباط با زندگی فردیتان است.

ممکن است اشتباهاتی مرتکب شده اید و یا کسانی باعث شکست شما در زندگی شده اند و هم اکنون شما در وضعیت مناسبی قرار ندارید و از این مورد بسیار خشمگین و ناراحت هستید ولی کاری برای جبران کردن نمی توانید انجام دهید.

تعبیر خواب آتش, آتش, آتش سوزی, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست

اگر در خواب ببینید که خودتان ماشین خودتان را آتش زدید می تواند به این معنی باشد که شما به اشتباه بودن مسیر خود پی برده اید و قبل از شکست خوردن قصد دارید مسیر فعلی زندگی خود را تغییر دهید.

ممکن است بی احتیاطی کرده اید و یا با بی فکری و عجولانه رفتار کرده اید.

یا ممکن است کسانی در زندگی شما وجود دارند که می توانند به شما آسیب وارد کنند و شما آنها را شناسایی کرده اید و از زندگی خود دور کرده اید.


تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی خانۀ تو آتش گرفته و تمام بدنت در اثر آتش سوخته و شعله‌های آتش زبانه می‌کشد، ولی دچار بیم و ترس نشده‌ای، یعنی به خاطر ضعف و بیماری‌هایی مثل سرمازدگی و طاعون و آبله و سرخجه دچار رنج و سختی و مصیبت خواهی شد

یوسف پیامبر:

دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد

تعبیر خواب آتش, آتش, آتش سوزی, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری

آنلی بیتون:

اگر در خواب دیدید خانه‌ی شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد.

مشاهده‌ی آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.

در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:

حریق در خانه شما با شعله‌های روشن و واضح: یک شغل خوب

یک حریق در خانه شما با شعله‌های تیره: ورشکستگی مالی

حریق در خانه شما با شعله‌های کوچک: پول هنگفت

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب دیدید خانه‌ی شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد.

مشاهده‌ی آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.


تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل

اگر خواب‌ آتش‌ گرفتن جنگلی‌ را ببینید، یعنی‌، بایستی‌ به‌ شدت‌ کنترل‌ و خویشتن‌داری‌تان‌ را حفظ کنید و یا آماده‌ باشید تا به‌ پیامدهای‌ جدی‌ و نامطلوب‌ حاصل‌ از کاری‌ مواجه‌ نشوید

تعبیر خواب آتش, آتش, آتش سوزی, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل


تعبیر خواب آتش زدن

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی مکانی که متعلق به بازرگانان و تجار می‌باشد را آتش زدی و به آتش کشیدی، یـعـنـی با دوروئی و نفاق خرید و فروش می‌کنی و مال تو حرام می‌شود .

تعبیر خواب آتش, آتش, آتش سوزی, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

تعبیر خواب آتش زدن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی برای سوزاندن اهل جائی آتش روشن کرده‌ای، یـعـنـی پشت سر مردم آنجا غیبت و بدگوئی می‌کنی.

تعبیر آتش انداختن و بازی کردن با آتش، گفتن حرف زشت می‌باشد.


تعبیر خواب آتش سوزی جنگل

تعبیر خواب آتش سوزی در جنگل نشانه بدی است.

تعبیر خواب آتش, آتش, آتش سوزی, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

تعبیر خواب آتش سوزی جنگل

زندگی آنطور که می خواهید پیش نمی رود و ممکن است به زودی ضرر زیادی را در زندگی تجربه کنید.


تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق

امام صادق (ع):

اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد.

اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت، به بیماری سردرد دچار خواهد شد.

اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش

اگر در میدان جنگ و محل درگیری آتشی که دارای دود است ببینی، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاه می‌باشد.

تعبیر خواب آتش, آتش, آتش سوزی, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق

اگر بیند پاره‌های آتش می‌خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آروغ زدن : تعبیر خواب آروغ زدن مرده / تعبیر خواب آروغ زدن بچه

اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می‌آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.

اگر بیند که از هر جایی آتش‌های سوزنده می‌گرفت، دلیل کند که از هر جایی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.

اگر بیند هیزم آتش عظیم می‌سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.

اگر بیند که آتش در مردم می‌زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.

اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماری‌های صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.

اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.

اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.

اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود.

اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود

اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد.


تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری

اگر در خواب بیند که آتش در خانه دیگری افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد.

اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالایی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد بسیاری از معبران فارسی زبان معتقد هستند که معنی تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران یا همسایه ، زیان و یا خسارت های روحی بزرگی است که نصیب برخی از افراد می شود ، بطور مثال یک مصیب بزرگ مانند غم از دست دادن برادر خواهر و …که نتیجه آن غم غصه و تاریک شدن زندگی می باشد.

تعبیر خواب آتش, آتش, آتش سوزی, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری

بسیاری از معبران علم تعبیر خواب معنی تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همسایه را مثل تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری بیان کرده اند.

آتش نمادی از شور زندگی، جنسیت، خشم، خواست، احساساتی چون آزردگی و سرخوردگی که “دل را می‌سوزاند” میل به ویرانگری، فرایند خاصی از رشد و تغییر که به طور ریشه‌ای وابستگی‌ها و دیدگاه‌های قدیمی ما را عوض می‌کند.

آتش در رویا وضعیت اورژانسی، تحولی فاجعه بار، فرایند زندگی ما که اغلب به صورت شعله‌ای که در طی نسل‌ها می‌سوزد و تنها خاکستری بر جای می‌گذارد توصیف شده است.

تعبیر خواب آتش در خانه همسایه: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری: ورشکستگی مالی

شیخ طوسی میگوید

اگر ببینی خانه دیگری (همسایه) درون شعله های آتش می سوزد و یقین داری که افراد زنده ای در این مهلکه گیر افتاده اند به این معناست که کسی به شما خبر درگذشت فردی بزرگ را میدهد که او را می شناسید که طبیعتا با شنیدن این خبر براشفته و متعجب خواهید شد ، اگر ببینی افرادی در آتش سوزی خانه دیگران میمیرند تعبیرش این است که یکی از افراد نزدیک شما دچار زیان بزرگ مالی خواهد شد و ممکن است برای مدتی مشخص در گرفتاری و یا فقیری به سر ببرد.

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد.

اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.

در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:

حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.

خالد اصفهانی:

اگر ببینی کسانی در این حادثه از بین می روند نشانه‌ى بدشانسى در کار است.

اگر این اشخاص را در حین این اتفاق شادمان دیدی و ماجرا برایشان ترسناک نبود علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است.

اگر ببینی خانه قدیمی همسایه ات در آتش میسوزد و کسی آن را خاموش میکند و یا افرادی را نجات میدهند دلیل کند بر بیماری‌های صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.

اگر دیدی خودت این آتش را به طور کامل مهار میکنی و یا به هر طریقی نیتت این است که کمکی کرده باشی نیکوست شادی بزرگ در پیش دارید.

اگر در این حادثه آشنایان خودتان را دیدید از موانع و مشکلات عبور می‌کنید.


تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

حضرت صادق (ع) فرموده است

تعبیر خواب آتش گرفتن منزل مرده رهایی جستن از بیماری هایی درناک و عذاب اور است ( مانند سرطان ، ایدز، بیماری های مزمن قلبی) اگر ببینی افرادی در خانه بخاطر آتش سوزی سوختند عمر خودت زیاد می شود ، اگر ببینی بستگان نزدیک در میان شعله های آتش بودند دلالت بر این دارد که بخشی از گناهان کوچکت بخشیده شده و ممکن است بزودی به یکی از حاجات مهم خود برسی .

تعبیر خواب آتش, آتش, آتش سوزی, تعبیر خواب آتش سوزی, تعبیر خواب آتش ابن سیرین, تعبیر خواب آتش سوزی در شهر, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران, تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین چیست, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل, تعبیر خواب آتش زدن, تعبیر خواب آتش سوزی جنگل, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه پدری, تعبیر خواب آتش سوزی امام صادق, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگری, تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه مرده

همچنین خالد اصفهانی معتقد هستند آتش گرفتن خانه ی مرده ها در رویاهای ما بیانگر ایمنی و آرامش است

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
28 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین پرطرفدارترین
Inline Feedbacks
View all comments
مهلا
بهمن ۳, ۱۳۹۸ ۸:۴۳ ق.ظ

سلام وقت بخیر
من خواب دیدم که از خونه رفتم بیرون تا از سوپرمارکت خرید کنم که یکدفه خونم آتیش گرفت و تمام جهیزیم سوخت و من بشدت ناراحت بودم و گریه میکردم
میشه بگین تعبیرش چیه؟

حمیدرضایگانه
بهمن ۱۹, ۱۳۹۸ ۶:۴۳ ق.ظ
Reply to  مهلا

سلام خوبین تعبیرش اینه که زندگی زندگی هر لحظه پیچ و خم داره هم میخ داره هم سیخ داره شما لطفا نارحت نشین

سادات
اسفند ۱۶, ۱۳۹۸ ۶:۳۷ ق.ظ

سلام،خواب دیدم خونه ی پدرشوهرم آتیش گرفته خواهرشوهرم تو آتیشه همسرم هم به کمکش می ره منم دنبال کپسول آتش نشانی ام
ممنون میشم اگه بگید تعبیرش چیه??

سارا
اسفند ۱۷, ۱۳۹۸ ۱۰:۰۷ ق.ظ

با سلام.خواب دیدم سقف خونمون یکم بازه و شعله آتیشو میبینم یهو شعله بدون دود بود و هم زرد و هم آبی وهم زیر زمین کنار خونمون همون شعله رو اما اصلا جایی نسوخت و هیچ اتفاقی نیفتاد ترسیدم و مادرم و برادرم خبر کروم برادرم اومد گفت برین بیرون خونه من خاموش میکنم بعد هم آتش نشانی اومد خاموش کرد و هیچ چیزی آسیب ندید.لطفا تعبیرشو میگید.مرسی

سارا
اسفند ۲۱, ۱۳۹۸ ۱:۳۳ ب.ظ
Reply to  سارا

ببخشید تعبیر اینو نگفتید و چیزی هم برام ایمیل نشد.مرسی

شراره
فروردین ۱۴, ۱۳۹۹ ۱۰:۳۲ ق.ظ

سلام من خواب دیدم کسی صورتمو اتیش زد اما صورتم نسوخت و اب زدم ب صوزتم اما ن دردی بود ن چیزی

وفا
فروردین ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۲ ق.ظ

سلام من خواب دیدم تو دستشویی خونه بابا بزرگم حموم میکردم که یهو دیوار آتش گرفت و زبانه آتش تا سرتیر رفت ونصف دیوار منهدم کرد منم هراسان پیش عموم رفتم که بیا دستشویی آتش گرفته بیا خاموشش کن

مهدی
فروردین ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۴ ق.ظ

سلام
خواب دیدم کارگاه روبروی خونه پدربزرگم آتش گرفته و من رفتم برای خاموش کردنش و خیلی تلاش کردم که آتش رو خاموش کنم.
ممنون میشم تعبیر این خواب رو بفرمایید

وفا
فروردین ۲۶, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۶ ق.ظ

سلام .من خواب دیدم که در شهری نیمه کاره وویران که متعلق یهودیا هست نشسته بودم بعد یه مرد وزن یهودی داشتن رد میشدن که روشونو به من برگردوندن وخواستم سمت من بیان ولی من یه آجر به دست گرفتم وتهدیدشون گردم اگه نزدیک من بشین با این آجر میزنم به احتمال زیاد زنو زدم ودر ضمن آجر زیادی جلوم بود

فرشته
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹ ۵:۲۵ ق.ظ

با عرض سلام و تشکر از مطالب مفیدتون مادرم یکشنبه شب هفتم اردیبهشت خواب دیده که پدر مرحومشون داخل یک کوره بزرگ ذغال هستند که خیلی بزرگ و عمیق بوده و زبانه های بلند آتش سرخ از اون چاه بزرگ بیرون می اومده و مادرم با کمک یه چوب بلند چوبهای اطراف چاه رو به داخل اون می ریخته ولی پدرشون رو نمی دیده فقط صداشون رو از توی کوره می شنیده ازشون می پرسه اونجا گرم نیست گرما اذیتت نمی کنه می گه چرا ولی راحتم اینجا رختخوابم غذام و همه چیز برام فراهمه و توضیح می ده که… بیشتر بخوانید »

هاجر
خرداد ۱۱, ۱۳۹۹ ۱۲:۴۷ ب.ظ

اگه عروس خانواده خواب ببیند ک کاپشن خواهر شوهر ش آتش گرفته در خانه قدیمی پدرش چ تعبیری دارد

Niloo
خرداد ۱۴, ۱۳۹۹ ۱:۰۰ ق.ظ

سلام من خواب دیدم یه قطار یه واکن اتش گرفتی و در حال حرکت به هر طرفی میره و من با ترس نگاه میکردم ؟

شهره
خرداد ۲۲, ۱۳۹۹ ۱۲:۲۲ ب.ظ

من یکماه پیش خواب دیدم خونه بابام اتیش میگیره و میسوزه برادرزادم توهمون اتیش سوزی بود ک دقیقا دوهفته بعد بابام مرد من تعبیرشو همون روز دراوردم نوشته بود همون ادم زنده تو اتیش خبر درگذشت فرد بزرگی رو میده ک دقیقا روز فوت بابام همون برادرزادم خبر فوت بابام رو داد واقعا متعجبم

علیرضا
تیر ۹, ۱۳۹۹ ۱۱:۰۵ ق.ظ

در خواب دیدم کوه و دشت در حال آتش گرفتن است و میخواستم سریع بروم و انرا خاموش کنم آتش خیلی سریع بود

مصطفی
تیر ۲۵, ۱۳۹۹ ۸:۱۴ ق.ظ

سلام
من خواب دیدم از پنجره که نگاه میکردم شهرمون داشت می‌سوخت و هی جلسه‌ای بیشترین میسوزوند تا اینکه نزدیک ما شد و از خواب پریدم.
تعبیرش چیست؟
اصلا میتوان به تعبیر اعتماد کرد؟
مصطفی از مشهد ⁦.

زهرا
مرداد ۳, ۱۳۹۹ ۸:۵۳ ق.ظ

سلام خواب دیدم با مادرم که چندساله رحمت خدا رفته و خواهرم تو باغ نخل هستیم باغ آتیش گرفت ولی خودمون نه از وحشت از خواب پریدم لطف کنید تعبیرش چیه؟؟؟

حوا
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۰ ۸:۳۱ ق.ظ
Reply to  زهرا

سلام ما مادرم خواب دیده که خانه من که توی یه گودی درست شده است اتیش گرفته و خودم دارم تلاش میکنم خاموشش کنم می‌گفت خواستم بیام خاموشش کنم بچه های من نزاشتن و در اخر خودم خاموشش کردم

فاطمه
مرداد ۳, ۱۳۹۹ ۹:۵۲ ق.ظ

سلام من خواب دیدم زمین کشاورزیه خودمون یونجه های پرس شدش آتیش گرفته ما اتیشو خاموش کردیم ولی دوباره روشن شدو کل یونجه ها سوخت میشه تعبیرشو بگید.

سمیه
آبان ۳, ۱۳۹۹ ۷:۳۸ ق.ظ

سلام
خواب دیدم خونه پدربزرگم روآتیش زدم..،ولی یک تکه ای ازخانه آتش گرفته…..
پدربزرگم فوت کرده و آن خانه راسالهای پیش فروخته شده..
لطفاتعبیرش رابگویید..

زهرا
آبان ۱۸, ۱۳۹۹ ۵:۲۲ ق.ظ

سلام من خواب دیدم تویک خونه ایم رو ب رویه خونه جادس اونطرف جاده درهس پایین دره جنگله که آتیش گرفته که آتیش هی نزدیک ترمیشد ب سمت خونه

علی
آذر ۱۱, ۱۳۹۹ ۸:۴۱ ق.ظ

سلام خسته نباشید من بیمار ام اس هستم و تازگیا دیسک کمر هم گرفته ام صب حوالی ساعت ۹ در خواب دیدم که کنار اجاق گاز تو خونه عموم هستم و دیدم اجاقشونو کامل خاموش نکردن همین که خواستم خاموش کنم اتشش زیاد شد و به همراه دود از دیوار اشپزخونه به سمت سقف بالا رفت و تا سالن ادامه داشت ک در انتهای سقف سالن خاموش شد ولی دود زیادی به دیوارها به جا گذاشت به طوری که سیاهه سیاه شدن میشه بگید تعبیرش چیه

خ
بهمن ۲۸, ۱۳۹۹ ۱:۵۷ ق.ظ

سلام همسرم خواب دیده یکی از گلدون خونمون سوخته و سیاه شده تعبییرشو میشه بگید

بهزاد
اسفند ۱۲, ۱۳۹۹ ۲:۳۳ ق.ظ

سلام من خواب دیدم توی اتاق تنهام وآتیش خودم روشن کردم ولی عمدی نبوده بعدش شعله ور شد رفتم کمک بگیرم و به آتش نشانی زنگ زدم رفتم آب آوردم ولی آبش تمیز نبود اومدم آب بریزم اون اتاق کامل از بین رفته بود یه خونه هم پشتش بود که خیلی آدم توش بودن تقریبا خونه نیم سوز شده بود .ممنون میشم تعبیرش کنید.

😺
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۸:۵۵ ق.ظ

سلام مادربزرگ من خواب دیده که ماتوی خونه پدربزرگم که به رحمت خدارفته هستیم ودرهمون خونه دفن شده و من و خواهرم داشتیم با زغال بازی میکردیم و زغال ها یهو از دستمون افتادن و خونه اتیش گرفت و پدربزرگم اومد و کلیدهای خونمون رو داد به مادرم اما چیزی نگفت

Mary
فروردین ۳۱, ۱۴۰۰ ۵:۳۶ ق.ظ

سلام وقت بخیر،من خواب دیدم تو ماشین خودم با سرعت توی اتوبان رانندگی میکردم با اینکه شلوغ بود ولی به کسی صدمه وارد نمیشد توی یه خیابون یه دختر دیگه هم باهام بود هی با شرعت میرفتم و میومدم،بعدش رفتیم باهم توی یه خونه متروکه که یه مرد بود اومد یچیزی روی من میریخت فکرکردیم آبه،بعد اون دختره گفت بوی بنزین میاد،یه پسر هم انگار کنار ایستاده بود نگاه میکرد،بعد دختره ترسید رفت دور ایستاد ولی من هنوز ایستاده بودم که آقاهه یه کبریت گذاشت روی زمین بنزینای روی زمین و اطراف من سوخت ولی من نسوخته بودم که از… بیشتر بخوانید »

Mahsa
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰ ۱:۳۹ ب.ظ

سلام من توخواب میدیدم ک ی جایی از خونمون انگار آتیش گرفته ولی اصن دیده نمیشه نه دودی ن شعله ای وفقط من میتونم شعله رو ببینم ب هرکی میگم صدا میاد انگار وقتی هیزم میسوزه صدا میاد اونجور صدا میاد ولی هیشکی نمیشنید رنگ شعله هم تقریبا نارنجی بود ولی من هی تلاش میکردم خاموش بشه ولی نمیشد
میشه تعبیر خوابمو بگین؟

مهدی
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰ ۳:۱۳ ق.ظ
Reply to  Mahsa

من خواب دیدم مزرعه گندم پدرم اتش گرفت کامل سوخت

مهتاب
خرداد ۴, ۱۴۰۰ ۴:۱۹ ق.ظ

سلام من خواب دیدم یک نفر از دوستانم تلاش میکند من را بسوزاند و کسی دیگر از دوستان هم کمکش میکند و من مدام در حال فرار از آتش هستم که وقتی آتش به من می‌رسد آن را کنترل میکنم و در میان درختان به صورت شعله ای کوچک میروند ولی درخت را نمی سوزانند
ممنون میشم اگه تعبیرش رو بگید