چک کردن حساب بانکی کسانی که یارانه شان قطع شده - نایریکا