پیشرفته ترین شهر سوخته در زابل قرار دارد - نایریکا