حذف یارانه سه دهک از اقشار با درآمد بالا - نایریکا