اعتراض مجدد به دریافت نکردن یارانه معیشتی - نایریکا