آیت الله مکارم شیرازی: ساخت سریال شمس تبریزی حرام است - نایریکا