تعبیر خواب دود / تعبیر خواب دود ابن سیرین و جابر مغربی

تعبیر خواب 🔥 , حرف د ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب دود / تعبیر خواب دود ابن سیرین و جابر مغربی

تعبیر خواب دود به تعبیر ابن سیرین و جابر مغربی. با ما در بخش تعبیر خواب نایریکا همراه باشید.

تعبیر خواب دود محمدبن سیرین می گوید:

دود به خواب سلطانی ستمگر باشد.
اگر بیند در جانب مشرق یا به جانب مغرب در آن دیار دودی عظیم بود دلیل کند که مردم آن دیار را از سلطان جور و ستم رسد و به محنت او گرفتار گردد.
اگر بیند دود در عالم برخاسته و آتش زبانه می زد دلیل است که فتنه و بلا در آن عالم پدید آید.

تعبیر خواب دود جابر مغربی گوید:

اگر بیند در شهر یا در ولایتی بی آنکه آتشی بود دود برمی آمد دلیل است که اهل آن موضع را از حق تعالی بیم بود و توبه باید کرد.
اگر بیند از خانه یا دکان او دود بیرون می آمد دلیل که شاهی ظالم وی را مصادره و مالش بستاند.

تعبیر خواب دود / تعبیر خواب دود ابن سیرین / تعبیر خواب دود جابر مغربی / دیدن دود در خواب

تعبیر خواب دود / تعبیر خواب دود ابن سیرین / تعبیر خواب دود جابر مغربی

دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند. همه عواملی که قلب را تکدر می بخشند و نهایت موجب ملال و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب ظاهر می گردند. / تعبیر خواب دود

جنگ و فتنه نیز برخورد شدید شغلی یا اختلاف و بگو مگوی خانوادگی است.

بحث بین زن و شوهر نقار و کدورت بین فرزندان و پدر و مادر.

اگر ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن بیشتر است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب گلابی: گلابی کال، کرم خورده و گلابی وحشی/ گلابی برای زن باردار

اگر دیدید آسمان خانه شما را دود گرفته به طوری که ندانید آن دود از کجاست نشان آن است که گرفتاری خانوادگی برای شما پیدا می شود و از جهت خانواده ناراحت و اندوهگین می گردید.

اگر دود سیگار یا دود اندک دیدید افسردگی اندک است و زود گذر.

اگر دیدید دود از خانه شما بلند می شود و می رود بهتر از این است که ببینید که دود از جائی دیگر به خانه شما می آید.

اگر دود از آشپز خانه شما بیرون می آمد با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کردو از جانب او آزرده می شوید.

اگر دیدید دود از لباس شما بر می خیزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصیت شما را مورد سئوال قرار می دهند.

اگر دیدید رشته ای دود به سمت شما می آید خبر بد به شما می دهند. / تعبیر خواب دود


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت نایریکا فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

نظر خود را ارسال کنید

  Subscribe  
Notify of